Blogulblog's Blog

Scala comparativă a tonurilor muzicale

Scala comparativă a tonurilor muzicale

.

Accord1

În cazul în care browserul tău nu-ți afișează tot tabelul, partea dreaptă rămâne acoperită, micșorează ecranul cu [Ctrl]+[-], revenirea cu [Ctrl]+[0].

.

Engleză Germană Finlandeză Română Franceză Italiană Spaniolă Portugheză Notații
 .
A A, a a la la la la  .
A major A‑Dur A-duuri la major la majeur la maggiore la mayor lá maior (fis, cis, ais)
A minor a‑Moll a-molli la minor la mineur la minore la menor lá menor  .
A flat As, as as la bemol la bémol la bemolle la bemol lá bemol  .
A flat major As-Dur As-duuri la bemol major la bémol majeur la bemolle maggiore la bemol mayor lá bemol maior  .
A flat minor As-Moll as-molli la bemol minor la bémol mineur la bemolle minore la bemol menor lá bemol menor  .
A sharp Ais, ais ais la diez la dièse la diesis la sostenido lá sustenido  .
B H, h h si si si si si  .
B major H‑Dur H-duuri si major si majeur si maggiore si mayor si maior (fis, cis, gis, dis, ais)
B minor h‑Moll h-molli si minor si mineur si minore si menor si menor (fis, cis)
B flat B,b b si bemol si bémol si bemolle si  bemol si bemol  .
B flat major B-Dur, B B-duuri si bemol major si bémol majeur si bemolle maggiore si bemol mayor si bemol maior (h, e)
B flat minor b-Mol, b b-molli si bemol minor si bémol mineur si bemolle minore si bemol menor si bemol menor (h, e, a, d, g)
B natural B- Auflösen (aprox.) b-luonnollinen (aprox.) si becar si bécarre; naturel si bequadro si becuadro si natural /bequadro  .
B sharp His, his his si diez si dièse si diesis si sostenido si sustenido  .
C C, c c do ut/do do do do  .
C major C‑Dur C-duuri do major ut/do majeur do maggiore do mayor do maior (fis, cis, gis)
C minor c‑Moll c-molli do minor ut/do mineur do minore do menor do menor (h, e, a)
C sharp Cis, cis cis do diez ut/do dièse do diesis do sostenido do sustenido  .
C sharp major Cis-Dur Cis-duuri do diez major ut/do dièse majeur do diesis maggiore do diesi mayor do diese maior  .
C sharp minor cis-Moll cis-molli do diez minor ut/do dièse mineur do diesis minore do diesi menor do diese menor  .
C flat Ces, ces ces do bemol ut/do bémol do bemolle do bemol do bemol  .
C flat major Ces-Dur Ces-duuri do bemol major ut/do bémol majeur do bemolle maggiore do bemol mayor do bemol maior  .
C flat minor ces-Moll ces-molli do bemol minor ut/do bémol mineur do bemolle minore do bemol menor do bemol menor  .
D D,d d re re re re  .
D major, D D‑Dur D-duuri re major re majeur re maggiore re mayor ré maior (fis, cis)
D minor d‑Moll d-molli re minor remineur re minore re menor ré menor (b)
D flat Des, des des re bemol re bémol rebemolle re bemol ré bemol  .
D flat major Des-Dur Des-duuri re bemol major re bémol majeur re bemolle maggiore re bemol mayor ré bemol maior  .
D sharp Dis, dis dis re diez re dièse re diesis re sostenido ré sustenido  .
D sharp major Dis-Dur Dis-duuri re diez major re dièse majeur re diesis maggiore re diesi mayor ré diese maior  .
D sharp minor dis-Moll dis-molli re diez minor re dièse mineur re diesis minore re diesi menor ré diese menor  .
E E, e e mi mi mi mi mi  .
E major E‑Dur E-duuri mi major mimajeur mi maggiore mi mayor mi maior (fis, cis,  gis, dis)
E minor E‑Moll e-molli mi minor mimineur mi minore mi menor mi menor (bemol?) (fis)
E flat Es, es es mi bemol mi bémol mi bemolle mi bemol mi bemol  .
E flat major Es-Dur Es-duuri mi bemol major mibémol majeur mi bemolle maggiore mi bemol mayor mi bemol maior  .
E sharp Eis, eis eis mi diez mi dièse mi diesis mi sostenido mi sustenido  .
F F, f f fa fa fa fa  .
F major F-Dur F-duuri fa major fa majeur fa maggiore fa mayor fá maior (b)
F minor f‑Moll f-molli fa minor fa mineur fa minore fa menor fá menor (b, es, as, des)
F flat Fes, fes fes fa bemol fa bémol fa bemolle fa bemol fá bemol  .
F flat major Fes-Dur Fes-duuri fa bemol major fa bémol majeur fa bemolle maggiore fa bemol mayor fá bemol maior  .
F sharp Fis, fis fis fa diez fa dièse fa diesis fa sostenido fá sustenido  .
F sharp major Fis-Dur Fis-duuri fa diez major fa dièse majeur fa diesis maggiore fa diesi mayor fá diese maior  .
F sharp minor fis-Moll fis-molli fa diez minor fa dièse mineur fa diesis minore fa diesi menor fá diese menor  .
G G, g g sol sol sol sol sol  .
G major, G G‑Dur G-duuri sol major sol majeur sol maggiore sol mayor sol maior (fis)
G minor g‑Moll g-molli sol minor sol mineur solminore sol menor sol menor (b, es)
G flat Ges, ges ges sol bemol sol bémol sol bemolle sol bemol sol bemol  .
G flat major Ges-Dur Ges-duuri sol bemol major sol bémol majeur sol bemolle maggiore sol bemol mayor sol bemol maior  .
G flat minor ges-Moll ges-molli sol bemol minor sol bémol mineur sol bemolle minore sol bemol menor sol bemol menor  .
G sharp Gis, gis gis sol diez sol dièse sol diesis sol sostenido sol sustenido  .
G sharp major Gis-Dur Gis-duuri sol diez major sol dièse majeur sol diesis maggiore sol sostenido sol sustenido  .
G sharp minor gis-Moll gis-molli sol diez minor sol dièse mineur sol diesis minore sol sostenido sol sustenido  .
major Dur duuri major majeur maggiore mayor maior  .
minor Moll molli minor mineur minore menor menor  .
sharp Diesis, B-Quadrat korotus-merkki, risti diez dièse diesis sostenido sustenido suedeză: höjnings- tecken
double sharp Doppelkreutz kaksoisristi dublu diez double dièse doppio diesis doble sostenido duple sustenido  .
flat Erniedrigungs-zeichen alennus/ b-merkki bemol bémol bemolle bemol bemol suedeză: sänkningstecken
double flat Doppel-B kaksois-b (bb) dublu bemol double bémol doppio bemolle doble bemol duple bemol  .
natural Auflösen palautus-merkki; tasoitus nuotti, tasoitettu nuotti; etumerkitön becar bécarre bequadro, biqquadro becuadro bequadro suedeză: åter-ställningstecken
breve Brevis brevisnuotti notă scurtă brève breve cuadrada breve  .
semibreve, whole note ganze Note kokonuotti notă întreagă ronde semibreve redonda semibreve ⅟₁
minim, half-note halbe Note puolinuotti doime blanche minima blanca minima ½
crotchet, quarter-note Viertelnote neljäsosa-nuotti pătrime noire semi-minima negra seminima ¼
quaver, eighth note Achtelnote 8.osanuotti optime, croșă croche croma corchea colcheia
semiquaver Sechzehnte-note 16.osanuotti șaisprezecime, jumătate de croșă double croche semi-croma semi-corchea semi-colcheia ⅟₁₆
demisemi-quaver Zweiund-dreißigstel 32.osanuotti treizecidoime triple croche biscroma fusa fusa ⅟₃₂
hemidemi-semiquaver Vierund-sechzigstel 64.osanuotti șaizecipătrime quadruple croche semibis-croma semifusa semifusa ⅟₆₄
C clef, alto 2, tenor 3 C-Schlüssel, Alt 2, Tenor 3 C-avain, klaavi, altto 2, tenori 3 cheia de do, alto 2, tenor 3 clef d’ut/do chiave do clave de do clave de do suedeză: klav
bass clef, F clef 4

F-Schlüssel,

Baßschlüssel 4

bassoavain 4 cheia de fa 4 clef de fa chiave fa clave de fa clave de fá  .
treble clef, G clef 1

G-Schlüssel,

Violinschlüssel, 1

diskantti-avain, g-avain 1 cheia sol 1 clef de sol chiave sol clave de sol clave de sol  .
stave Notenlinien nuottiviivat, nuottiviivasto portativ portée penta-gramma penta-grama pauta suedeză: notplan
alteration Änderung muutos alterație altération altera-zione modifi-cación alteração suedeză: ändring

.

Noțiunile principale altfel aranjate

.

română

do re mi fa sol la si do diez do dublu diez re bemol mi bemol la bemol la dublu bemol si bemol si dublu bemol

italiană

do re mi fa sol la si do diesis do doppio diesis re bemolle mi bemolle la bemolle la doppio bemolle si bemolle

si doppio bemolle

franceză

do mi fa sol la si ut/do dièse ut/do double-dièse ré bémol mi bémol la bémol la double-bémol si bémol

si double-bémol

engleză

C D E F G A B C sharp C double-sharp D flat E flat A flat A double-flat B flat

B double-flat

germană

c d e f g a h cis cisis des es as ases b

heses

finlandeză

c d e f g a h cis cisis des es as asas b

bb/heses

suedeză c d e f g a b ciss cississ dess ess ass assess bess

bessess

Adesea, terminologia suedeză se calchiază pe cea germană.

.

fis, cis, gis, dis, ais (plural -isis) = ascendente, urcare, korotus, höjning

a, b, d, e, h, g, as, es, ces, des, fes, ges (plural -eses) = descendente, coborâre, alennus, sänkning

A-viritys

.

Chei în muzică.

.

română engleză finalandeză suedeză franceză italiană spaniolă
cheia sol pentru registrul acut al vocii Treble, GClef diskanttiavain diskantklav (G-klav) clef de sol chiave di Sol clave de sol en segunda (soprano)
cheia do pentru registrul mediu al vocii Alto, CClef C-avain, alttoavain altklav (C-klav) clef d’ut chiave di Do clave de do en tercera (alto)
cheia do pentru registrul mediu al vocii Tenor, CClef C-avain, tenoriavain tenorklav (C-klav) clef d’ut chiave di Do clave de do en cuarta (tenor)
cheia fa pentru registrul grav al vocii Bass, FClef bassoavain basklav (F-klav) clef de fa chiave di Fa clave de fa en cuarta (bajo)
cheie neutră, de percuție neutral or percussion clef perkussioavain neutral klav, slagverksklav clave neutral

.

În scrierea şi practica muzicală se folosesc șapte chei:

  1. Cheia de violină sau cheia Sol
  2. Cheia de sopran pe prima linie a portativului
  3. Cheia de mezzosopran pe a doua linie a portativului
  4. Cheia de alto pe a treia linie a portativului, cheia Do
  5. Cheia de tenor pe a patra linie a portativului, cheia Do
  6. Cheia de bas sau cheia Fa pe a patra linie a portativului
  7. Cheia de bariton sau Fa pe a treia linie a portativului

.

Lista simbolurilor muzicale

.

Vocile:  (alfabetic)
a alto
bc bas cantante
bp bas profund
bs bas
bt bariton
ca contraalto
cs castrato
ct contratenor
fs falsetto
ms mezzosoprană
s soprană
sc soprană de coloratură
t tenor

.

Notele:

1/2-nuotti

1/4-nuotti

1/8-nuotti

1/16-nuotti

1/32-nuotti

1/64-nuotti

1/128-nuotti

0/1-nuotti

1/1-nuotti

2/1-nuotti

.

Pauzele:

1/1-tauko

1/2-tauko

1/4-tauko

1/8-tauko

1/16-tauko

1/32-tauko

1/64-tauko

1/128-tauko

2/1-tauko

.

Prima strofă din Imnul Sfântului Ioan Botezătorul. Gui D’Arezzo sec. X

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes

.

Semnele folosite în Țările nordice pentru marcarea refrenului

:,: → refren (fin)

:/: → refren (sued & norv)

.

Introdus  / lisätty 4.4.2013

Actualizat / päivitetty 13.4.2013

Actualizat / päivitetty 13.4.2015

Actualizat / päivitetty 30.8.2017

Actualizat / päivitetty 22.1.2018

Actualizat / päivitetty 10.11.2018

Actualizat / päivitetty 2.8.2020

 

 

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: