Blogulblog's Blog

Cuvinte orfane – orpoja sanoja

Cuvinte orfane – orpoja sanoja

..

M-am străduit din răsputeri să incit românii din Finlanda să gândească și să vorbească în românește despre realitățile românești și în finlandeză despre realitățile finlandeze, fără să încerce să găsească, sau să creeze un cuvânt inexistent în română pentru o realiate finlandeză. Nici vorbirea amestecată, un cuvânt de ici, altul de colo nu aș recomanda-o.

Am văzut cum reikäleipä a devenit pâine cu gaură, välihousut – pantaloni intermediari, leipäjuusto – brânză lipie, varatuomari – arbitru de rezervă (!) care de fapt este un titlu (arvonimi läh. Master of Laws, Amtsgerichtsrat, Amtsrichter, Rechtsanwalt, Volljurist, (arvonimi läh) [Gerichts]assessor) ș.a.m.d. Nu este în favoarea niciuneia din cele două limbi iar pe copii vorbitorilor doar îi zăpăcește, consider eu.

Pagina de mai jos este un argument în plus pentru gânditul și vorbitul în finlandeză despre realitățile și noțiunile finlandeze. Precizez că în listă sunt cuprinse cuvinte care nu au semnificație, singure, ci doar în cuvinte compuse sau în sintagme; unele sunt forme tradițional abreviate din cuvinte obișnuite precum amiais– ← amiainen dar singur amiais nu înseamnă nimic. Altele fac parte din neologisme, au fost preluate ca atare din alte limbi, deka sau desi pentru zece sau a zecea parte dar, deși nu sunt oficiale, au fost introduse în Kielitoimiston sanakirja pentru a lămuri poporul. Tot acolo găsești, HyväYstävä, kenossa, kenoon, kenollaan și chiar verbul kenottaa dar nici dicționarul și niciun finlandez nu-ți poate spune ce e keno, cel mult să ți-l arate dând capul pe spate pentru că, de fapt, ar putea însemna dat pe spate cf. kenoviiva ­[\] spre deosebire de vinoviiva [/]. Întâlnit în expresiile kenokaula, kenokaulainen, jonka kaula on kenossa, (ihminen t. eläin); myös ylvästelijästä. Mokomakin kenokaula! Kenokaula joutsen. Și pălăria dată pe ceafă este keno!

Deși semnificația principală este cea menționată mai sus, poporul a considerat că un antonim n-ar strica și a creat, mai nou, etukeno vs keno = takakeno.

etukenoon ● aplecat înainte ■ framåt

asettua etukenoon ● a se apleca înainte ■ luta sig framåt

seistä etukenossa, kumarassa ● a sta aplecat înainte ■ stå framåtlutad

Multe dintre cuvintele orfane sunt inteligibile și e ușor de găsită forma de bază, corectă, din care ele derivă. Toate cele terminate în –utumis vin din –utuminen (rappeutumisrappeutuminen), cele terminate în –lais provin din –lainen (ruotsalaisruotsalainen).

Înainte de a trece la lista propriu-zisă, n-ar fi rău de răsfoit și pagina Suomen kielen yhdyssanamuodot (kompositiivit) la capitolul Vain yhdyssanamuotoina esiintyvät sanat.

.

.

Yksinomaan määriteosina esiintyvien sanojen käänteisluettelo

Käänteissanakirja – orpoja sanoja

.

Luettelo esittää ne sana-ainekset, jotka suomessa esiintyvät pelkästään yhdyssanojen tai lekseemeiksi katsottavien sanaliittojen määriteosina. Luettelo on syntynyt siten, että yhdyssanojen määriteosina olevia aineksia on koneellisesti verrattu itsenäisesti esiintyviin sanoihin, ts. niihin jotka sisältyvät edellä olevaan varsinaiseen sanakirjaosaan, ja tulostettu ne määriteosa-ainekset, joilla ei ole identtistä vastinetta itsenäissanoissa.1 Siten luetteloon sisältyvät eräiden absoluuttisten plurale tantum-sanojen yksikön nominatiivit (kihla, itsenäisesti käytettynä kihlat, kakkula vrt. kakkulat, lese vrt. leseet jne.), ja siitä on jäänyt ja jätetty pois joukko selviä prefiksitapauksia, ts. sellaiset jotka voivat esiintyä myös itsenäisesti partikkelina (post- tai prepositiona tai adverbina). Luetteloon on sen sijaan lisätty joukko homonyymisiä tapauksia, esim. vapa vrt. vapaa, ei vapa „ongen vapa’; vierin vrt. vieriä, ei vierin ‘vierimmäinen’; sie vrt. sie/vesi, ei sie PR; sepi vrt. sevi/selvä,ei sepi = sepä jne. Eräissä tapauksissa lisäys saattaa kuulua samahahmoisen itsenäisesti esiintyvän sanan yhteyteen. Näin on epäilemättä laita tapauksessa neli vrt. neljä erotukseksi sanasta neli ‘gallop’. Epävarmaa sen sijaan on, kuuluuko levä vrt. levä/peräinen sanan levä „alga” yhteyteen. Luetteloon sisältyvin viittein (vrt. tai ≠) on pyritty osoittamaan määriteosien erot ja paradigmaattiset yhteydet itsenäisesti esiintyviin sanoihin. Johdosten ja vokaalinkatotapausten yhteyksiä ei sen sijaan ole ilmaistu.

Pelkästään yhdyssanaisina esiintyvät määriteosat on yleensä säilytetty yhdyssanoina (lämmön/varaamis, sähkön/varaamis, aika/kautis, kuu/kautis jne.). Määritteen määrite on jätetty panematta näkyviin vain sellaisissa tapauksissa. joissa määritteitä voi olla lukuisia (/vuotis, vrt. viisivuotis, kymmenvuotis, viisikymmenvuotis jne.).

Luetteloon valiutuneet sanat muodostavat kirjavan ja vaikeasti kokonaisuudeksi hahmottuvan joukon. Sen ytimen muodostavat varsinaiset prefiksit, easus eomponens -johdokset ja eräät deverbaalijohdokset (-ma, -mä, -nta, -ntä, -in [: -ime] jne.). Ne ovat aineksen produktiivisin osa; enimmät yksiköt esiintyvät määriteosina useissa yhdyssanoissa. Muu aines, josta huomattava osa on ekspressiivisanoja, on epäproduktiivista; useimmilla sanoilla on vain yksi yhdyssanainen esiintymä. Luetteloon sisältyy runsaasti myös vierasperäisiä sanoja. Ne ovat säännöllisesti sellaisia, että ne esiintyvät yhdyssanoissa omaperäisen tai suhteellisesti omaperäisen sanan määriteosana.

1 Käytetyn menetelmän vuoksi alkuperäiseen tulostukseen sisältyivät myös kaikki genetiivissä olevat määriteosat. Ne on kuitenkin jätetty luettelosta pois, sillä yleensä genetiivissä olevalla määritteellä on kanoninen, perusmuotoinen vastine varsinaisessa sanakirjassa, vrt. kuitenkin tekimen.

.

.

 

REVERSE LIST OF THE FIRST CONSTITUENTS OF COMPOUND WORDS

This is a list of the lexical items which appear in Finnish exclusively as the determinant elements in compound words or phrases.

The list was compiled mechanically by comparing the determinant elements of compound words with independently occurring words, that is to say with those actually occurring in the preceding dictionary. A tabulation was then made of the determinant elements with no identical counterpart occurring as an independent word.1 Thus, the list includes the nominative singular form of certain words which, in normal Finnish, occur exclusively in the plural (kihla, used independently kihlat, kakkula cf. kakkulat. lese cf. leseet ete.). Omitted, on the other hand. has been a number of simple instances of prefixation. In other words, those determinants which can also occur independently as particles (postpositions, prepositions, or adverbs) have not been included in the list. A number of homonyms were added to the list after its initial compilation, e.g. vapa cf. vapaa, not vapa ‘rod, switch’; vierin cf. vieriä, not vierin ‘closest along side’; sie cf. sie/vesi, not sie PR; sepi cf. sepi/selvä, not sepi = sepä etc. In certain cases the addition might be connected with a word of the same form occurring independently. This is undoubtedly the situation in the case of the form neli, comp. nelja as differentiated from the word neli ‘gallop’. On the other hand it is not certain whether levä cf. levä/peräinen is to be connected with the word levä ‘alga’. With the references (vrt. ‘cf.’ or ≠) included in the list an attempt has been made to demonstrate the differences and the paradigmatical — not derivational or other — resemblances between determinants and independently occurring words.

Those elements of determinants occurring solely as components of independent words have usually been left as such (lämmön/varaamis, sähkön/varaamis, alka/kuu/kautis ete.). The determinant of a determinant has been left unlisted only in those cases where more than one determinant might occur (/vuotis, comp. viisivuotis. kymmenvuotis. viisikymmenvuotis etc.).

The words selected for inclusion in this list are thus a heterogeneous group, difficult to classify in any satisfactory manner. The actual prefixes, casus componens derivatives and certain deverbal derivatives (-ma, -mä, -nta, -nta, -in [:-ime] ete.) may be regarded as forming its basis. They are the most productive part of the material; the majority of the elements listed occur as the determinant parts of several compound words. The other material, of which a significant part consists of expressive words, is non-productive; many of these latter words occur only once in compounds. The list also includes several words of foreign origin. These are, as a rule, such that they occur in compound words as the determinant element of an original or relatively original word.

1 Because of the method used. the original tabulation also included all determinants occurring in the genitive. These have, however, been omitted from the list, since determinant occurring in the form of the genitive has generally a corresponding canonic form in the nominative case listed in the dictionary proper. See, however, tekimen.

 

.

În lista originală sunt ordonate în ordinea frecvenței, în lista prezentă sunt ordonate, de mine, alfabetic.

(AM) = adaosul meu la lista alfabetică

.

.

aakkos

aamiais

aapis

aar

aast

aatelis

abortiivi

abstrakti

adiafora

adipiini

adversatiivi

aggregaatio

ahen

aika/kaus

aika/kautis

aikais

aikalais

aikuis

ainais

aineellis

aisti/viallis

aitaamis

aivi

ajast

ajoittais

akryyli

aktiiva

alentamis

alhais

alkajais

alkamis

alkeis

alku/peräis

alligaatio

alluviaali

aloittamis

alsike

altee

alustalais

amarantti

ambo

amerikkalais

amino

ammattilais

ammo vrt. ammolla

ampiais

ampuma

ampumis

amyyli

angora

ankkuroimis

ansaitsemis

antamis

antautumis

anti

antiikkis

apulais

arabialais

ardennilais

arjalais

armahtamis

arpajais

arpomis

arvioimis

ase/velvollis

aseista/riisumis

asettamis

asioimis

assuranssi

astraali

asuin

asumis

asynkroni

aterioimis

atso

augustiinolais

auttamis

autuuttamis

avaamis

avajais

avista

avustamis

barbituuri

baskilais

bauta

bernhardilais

bio

birgittalais

blanko

bronkiaali

calmette

deka

demarkaatio

demonstratiivi

desendenssi

desi

desinfioimis

deskriptiivi

determinatiivi

diakonaatti

diesel

differentiaali

disjunktiivi

dissous

distaali

diverssi

dokumentaari

doorilais

dorsaali

dumdum

durana

edellis

edes/takais

edistymis

edistämis

eeben

eellis

eepillis

ees

ehtolais

ehtoollis

ehtymis

eilis

ekinokokki

eko

eksistentiaali

eksplanatiivi

eksplementti

eksplikatiivi

eksterritoriaali

elektoraali

elektro

elementaari

elfen

elollis

elpymis

elämis

eläytymis

emmental

englantilais

enimmäis

enkel

ensiö

entis

epä

eri/uskolais

erikois

erikoistumis

erilais

erilaistumis

erillis

eris

eristymis

eristämis

eristäytyinis

erityis

eroamis

erojais

erottarms

eruptiivi

erääntymis

esi vrt. edessä

esiintymis

esikois

esimys

esittämis

espanjalais

estämis

eteis

eten

etenemis

etu

etä

etäis

eur

eurooppalais

evakuoimis

evankelioimis

evankelis

fakki

faktitiivi

fariini

farmako

feno

feodaali

ferri

ferro

finiitti

firaapeli

fono

foto

fyysis

galatalais

gallus

galvano

galvanoimis

geno

geo

germaanis

glasiaali

globaali

goottilais

graham

gyro

haarautumis

haavoittumis

haihtumis

haja vrt. hajalla

hajaantumis

hajoamis

hajottamis

hako vrt. haku

halais

haljis

halkeamis

halkois

halkomis

hallitsemis

halo

haltioitumis

hamar

hankiais

hankkimis

hapettumis

haraamis

harhauttamis

harjakais

harjoittamis

harkitsemis

haro

harsin

harvinais

hata

hauis

haukkuma

hautaamis

hautajais

hautoma

hautomis

havaitsemis

hehkumis

heiknn vrt. heikun keikun

heilimöimis

heilu

heimolais

heini

helmis

helmiäis

helsinkiläis

helvella

hengellis

heprealais

heras

herhiläis

herkules

herras

herrnhutilais

hers

heruma

herännäis

heräämis

hetero

hetkeis

hevos

hienontamis

hiere

hieroma

hiertämis

hies

hiihtämis

hiiltymis

hiiriäis

hikiäis

hiljais

hillitsemis

hioma

hiomis

hippos

hirtehis

historiallis

hitsautumis

hiukkas

hollantilais

homo

horisontaali

huhti

huiskin vrt. huiskin haiskin

huit vrt. huit hait

hujan vrt. hujan hajan

hukkaamis

hukku

hukkumis

hule

huokos

huomen (AM)

huomioimis

huomis

huori

hurrin vrt. hurrin harrin

hussilais

huudattamis

huuhto

huuhtoma

huuhtomis

huulto

huutolais

hylki

hylkäämis

hypin

hyttys

hyväksymis

hyönteis

hyötä

hyötö

häipymis

häiritsemis

häkki

hämäläis

härki

hävittämis

hää vrt. häät

höhö

hölmöläis

hömö

höppä

höyrystymis

iatro

ideaali

idio

idyllis

idättämis

ihanteellis

ihmis

ikäs

illallis

ilmais

ilmenemis

ilmentämis

ilmestymis

ilmoittamis

ilmoittautumis

imaginaari

imemis

imettämis

imettäväis

imeväis

imeyttämis

imeytymis

imitaatti

impregnoimis

indefiniitti

individuaali

indo

infiniitti

infra

initiaatio

inkerois

inkoatiivi

instrumentaali

interrogatiivi

intransitiivi

intrusiivi

inventoimis

inverssi

invertti

investoimis

irrationaali

irrottamis

irtautumis

irti/sanomis

irto

irtolais

irtonais

irvi vrt. irvellä, irvessä

istuma

iteratiivi

itseis

itsellis

itsenäis

itsenäistymis

itämis

jakamis

jakautumis

jalko

jalostamis

jams

japanilais

jauhamis

johdannais

johtamis

jok

jompi

jonnin

joutolais

juhlimis

julistamis

julkaisemis

julkis

jumal

jumalais

juohto

juola

juovus vrt. juovuksissa

juovutus

juur

juureis

juurtuma

juutalais

jyrin vrt. jyrin järin

jyväis

jähmettymis

jäkkä vrt. jäkässä

jäkärä

jäljentämis

jälkeläis

järjestämis

järjestäytymis

järkeis

jättiläis

jääde

jäähdyttämis

jäähtymis

jäähyväis

jäätiköitymis

jäätymis

kaakkois

kaarlelais

kaarrostamis

kaatumis

kahtais

kainulais

kaivamis

kaivannais

kakkos

kakkula vrt. kakkulat

kaksinnis

kaksois

kaksos

kalevalais

kalkeeri

kallistumis

kalm

kalmis

kameraali

kamomilla

kamomilli

kamrikki

kanadalais

kanavoimis

kansain/välis

kansalais

kansallis

kanttaus

kapelli

kapinallis

kappalais

kapriini

kaproni

kapryyli

karakul

karenssi

kargo

karhuamis

karitsoimis

karjalais

karjas

karjo

karkaamis

karkeis

karkulais

karttamis

karvi

karviais

kasaantumis

kaskes

kasko

kastamis

kasuaali

kasvamis

kasvin

katkeamis

katoamis

katolis

katsomis

kattamis

katuma

kaudaaili

kauko

kaupunkilais

kauri

kausaali

kaustik

kehittymis

kehittämis

keijukais

keittämis

kekka vrt. kekassa

keksimis

kelim

kellu

kellus

kelttiläis

kenki

kennel

keno (AM) cf. kenokaula, kenoviiva

kerettiläis

kerin

keritsemis

kerjäläis

kerrannais

kertomis

keskeis

keski vrt. keskellä, keskessä

keski/hakuis

keski/pakois

keskinäis

keskittymis

keskittämis

keskittävtymis

keskos

kesku

kestämis

kidus vrt. kidukset

kiehkurais

kiehuma

kiehumis

kieltäytymis

kierräntä

kierteis

kiertolais

kiertymis

kiertämis

kieto

kihla vrt. kihlat

kihlajais

kiinalais

kiinnittymis

kiipeämis

kiipimä

kiiras

killi vrt. killillä, killellä, killissä

killo

kiltis

kimalais

kinkeri (lukukinkerit) (AM)

kipin vrt. kipin kapin

kiris

kirjaamis

kirjallis

kirjoittamis

kirjoittautumis

kirkollis

kirnuamis

kirsku

kiteytymis

kitkemis

kitkin

kiveis

kivennäis

klassillis

koaksiaali

koersitiivi

kohottamis

koht

kohtaamis

kohtuu

koillis

koivi

kokoamis

kokonais

kokooma

kokoomis

kokoontumis

kokoutumis

kolin vrt. kolin kolin

kollegiaali

kollimaatio

kolmi

kolmois

kolmos

koloma

koloniaali

kolossaali

kolossalais

komissioni

kommandiitti

kommando

kommutaatio

kompletti

komposiitti

komposita

konfektio

konjugaatti

konkka

konklusiivi

konsekutiivi

konservoimis

konsessiivi

konsulaari

kontinuatiivi

kooka

koola

koonta

kopioimis

kopulatiivi

korinttilais

koristamis

korjaamis

korkoos

koronaari

kosima

kosimis

kosio

kost

kotiuttamis

kottarais

koululais

kraniaali

kreikkalais

kriminaali

kristi

kristillis

kromo

kruunajais

kudonnais

kuhne

kuihtumis

kuivaamis

kuivattamis

kuivumis

kukkais

kukkas

kukkimis

kulumis

kunnallis

kunnostamis

kuntoutumis

kuohumis

kuolain vrt. kuolaimet

kuolin

kuoriais

kuorima

kuorimis

kupro

kuriaali

kurjistumis

kusiais

kustavilais

kutistumis

kutoma

kutsuma

kuu/kaus

kuu/kautis

kuudennus

kuuliais

kuutioimis

kuutos

kuvaama

kuvaamis

kylkiäis

kyllästymis

kyllästämis

kylmettymis

kylvämis

kypsentämis

kypsymis

kypsyttämis

kyrmy vrt. kyrmyssä

kyto

kyyhkys

kyyny

kyynär

kyynäs

kämpä

kämä

kärpäs

kärsimis

kärä

käräjä vrt. käräjät

käräjöimis

käsi/varais

käteis

käykkä

käymis

käymä

käypäläis

käyttämis

käyttäytymis

käytännöllis

käänteis

kääntymis

kääntämis

käärimis

käärin

kääriäis

könkö

körttiläis

körö

laaha

laajenemis

laajentamis

laajentumis

laako

labio

lahjomis

lahkolais

lahoamis

lahottamis

laiduntamis

laiiiaainis

laillistamis

lainaamis

lainautumis

lakeen

lakeis

lakkauttamis

lamauttamis

lammus

lamo

lampo

lankeamis

lapidaari

lappalais

lasiais

laskemis

laskeutumis

laskiais

lastuamis

latinais

latinalais

latoma

latomis

lauhtumis

lauriini

lausumis

lautas

lehikäis

lehmi

leikillis

leikkimis

leikko

leimahtamis

leipi

leipoma

leipomis

leipoutumis

leiriytymis

leivin

lenkka

lerppa vrt. lerpalla, lerpassa

lese vrt. leseet

letka

leuko

leunan

levittämis

leviämis

levä ≠ levä ‘Algae’

liehu

liekehtimis

liettämis

lieventämis

lihomis

liikehtimis

liikennöimis

liikkuma

liikkumis

liittolais

liittoutumis

liittymis

liittämis

liitännäis

liiviläis

lineaari

linnoittamis

lino

liottamis

lisäämis

lisääntymis

liti (litimärkä) (AM)

lito

lito ≠ aito, vrt. aita

litoraali

litorina

liuhu

liukenemis

liukumis

liuottamis

lohkeamis

lohkomis

loin

lois

loitsimis

loko

lopettajais

lopettamis

loppa

loppiais

loppumis

losko

lossero

louhimis

lounais

luas

luennoimis

luetteloimis

lukemis

lukitsemis

lunastamis

luomis

luonnehtimis

luontais

luontois

luopa

luoteis

luovuttamis

luppa vrt. lupallaan

luteri

luun/pehmenemis

lyijy/valkois

lypsin

lyydiläis

lyyrillis

lyöppi

lyöttö

lähentymis

lähestymis

lähettämis

lähimmäis

läksijäis

läksiäis

lämmittämis

lämmön/varaamis

lämpimäis

lämpöis

länkä vrt. längollään

lättä

lääkitsemis

lökä

maa/ilmallis

maakalais

maalais

maalis

maallis

maanis

maas

maatiais

magdalan

magnetoimis

mahto

/mais

maisteris

maistiais

maitiais

makeis

makeuttamis

makkabealais

makro

maksamis

maksimaali

maloni

maltalais

mansardi

manuuli

marjas

marxilais

matjes

matkimis

matkustamis

maurilais

mauser

medullaari

mega

megaliitti

mehi

mehiläis

mekano

melanssi

melo

menestymis

mensuraali

merkitsemis

merkuri

merkuro

mestaris

metsi

metsäläis

miellyttämis

mieltämis

miettimis

mikro

milori

min

mirbaani

mittaamis

mnemo

moittimis

molekylaari

molukki

momentaani

monel

monistamis

mono vrt. monot

montaani

monumentaali

mordvalais

muhamettilais

muinais

muistajais

mukautumis

mulko

mulperi

multaamis

munimis

munuais

muodollis

muodostumis

murenemis

murskaamis

murtautumis

murtumis

musiivi

mustalais

mutautumis

mutru vrt. mutrussa

muukalais

muuntamis

muuntautumis

muurahais

muuraris

muuttamis

muuttolais

muuttumis

muutunnais

myristiini

myrrys vrt. myrryksissä

mystillis

myymis

myymä

myöhäis

myöhästymis

myöntämis

myötäjäis

myötö

mädännäis

märä/eräis

mätänemis

määrännäis

määräämis

möhö

mökkiläis

mökön

naamiais

naamioimis

nahkiais

naima

naimis

nainta

nais

nebulaari

neli vrt. neljä

nelis

neo

neos

nes

netka

neulas

neuloma

neuro

neutralisoimis

neutralisoitumis

nielemis

niistin

nikkelöimis

nilko

nilvi

nilviäis

nimellis

nimennäis

nimikoimis

nimis

nimittämis

nipin vrt. nipin napin

nitoma

nitomis

nitrosyyli

niukin.vrt. niukin naukin

niukuin vrt. niukuin naukuin

nokkos

nominaali

nonagressio

norjalais

nostamis

notku

noutamis

nuhku

nukku

nukkuma

nukkumis

numeroimis

nuohoamis

nuokku

nuor

nuorentamis

nuorukais

nurjahtamis

nurru

nyky

nykyis

nypös

nyrppä vrt. nyrpällään

nytky

näennäis

näkemis

näköis

nälin

näpä

näsä

näyttelemis

näyttäytymis

näälä

obliikvi

odottamis

oheis

ohko

ohukais

oijus

oiko vrt. oikonaan

oikoma

oikomis

oius

ojittamis

ojo vrt. ojonaan

oksaali

oksi

olemis

olin

olympialais

oma/peräis

oma/varais

omais

ominais

omistamis

onkima

onkimis

onnistumis

oppimis

opportuniteetti

optimaali

optio

orastumis

oravi

ordinaali

organisoimis

ort

orto

ortogonaali

orvas

osittais

ostamis

osumis

ottia vrt. ottia tuota

paheksumis

pahenemis

paholais

paikallis

paimentolais

painajais

painamis

painattamis

painu

painumis

paistamis

paistin

paisumis

pakas

pakenemis

paketoimis

pakkas

pakolais

palamis

paleltumis

paleo

paleoliitti

palis

paljastamis

paljoittais

palkollis

palmikoimis

paltsa

paltti

palvelukseen/astumis

pantoteeni

paperoimis

pappis

papua

par

paranemis

parantamis

parantumis

parast

parentaali

parietaali

pariisilais

paris

parittais

parittumis

parkis vrt. parkikset

parkitsemis

parsimis

parsin

partiolais

passiiva

pastöroimis

pata (patalaiska, patavanhoillinen, patamusta) (AM)

patellaari

patoamis

paušaali

pebriini

pedigree

peijais

peippos

peittämis

pelastamis

peloponnesolais

perhos

peri vrt. perillä

perimis

perinnäis

periyttämis

periytymis

permiläis

persialais

perustamis

peruuttamis

peruutumis

peräkkäis

perättäis

peräytymis

perääntyims

peseytymis

pesimis

pesimä

pesiytymis

petri

petro

petto

pettämis

peukalois

pidgin

pidättämis

pieksi

pieksiäis

pieksä

pien

pienois

pienokais

pietar

pietso

pihla vrt. pihlaja

piilevyys

piippi

piirtämis

pika

pikareski

piki ≠ piki. vrt. pikimmältä

pikriini

pilaantumis

pilkko

pilot

pimsi

pink

pinko

pinkomis

pinnakkais

pinnehtimis

pin-up

pipar

piri

pirkkalais

pirsto

pitenemis

pitkittäis

pitkos

piällys

plakoidi

plantaari

pohjalais

pohjois

pohjukais

poikas

poiken

poikima

poikimis

poikittais

poikko

poistamis

poistumis

polaari

poliittis

polkus

polttiais

polveutumis

polymeroitumis

porsimis

porto

porvarillis

porvaris

porvaruus

possessiivi

preformaatio

preparoimis

presenaatio

prima

primaari

primitiivi

primääri

prohibitiivi

proksimaali

propioni

propyyli

proteus

proto

pseudo

psyko

puerperaali

puhdistamis

puhkeamis

puhumis

puima

pukeutumis

puksi

pulmus

pumppuamis

pumpsi

punktaali

punnitsemis

punoma

punomis

puntar

puoliintumis

puolus

puolustautumis

puos

pupiini

purka

purkamis

purkautumis

putatiivi

puti

putla

putoainis

puttinki

puunilais

puuttumis

pyk

pylli

pyro

pyrogallus

pyrokseeni

pysyväis

pysähtymis

pysäköimis

pysäyttämis

pytti

pyörimis

pyörteis

pyörtymis

pähkä

päikkö

päin/vastais

päittäis

päivittäis

päivällis

päiväs

päkiäis

pännä

pärskä

pätevöitymis

pätinä

päälli

päällis

päällystämis

pääly

pääsin

pääsiäis

pääskys

päättelemis

päättymis

päättäjäis

päättämis

pörhö vrt. pörhössä

pöyhimis

raakalais

raaveli

radiaali

radioimis

raffinoimis

rai

rajais

rakentamis

ranhas

ranskalais

rapautumis

rapiat (AM)

rappa

rappeutumis

rationaali

raudus

rauhoittamis

rauku

rautais

rautiais

ravitsemis

reaali

reagoimis

reaktiivi

referenssi

refleksiivi

regeneratiivi

regressio

rei’ikkö

rekambio

rekisteröimis

rekrytoimis

rekta

remanentti

rentouttamis

rentoutumis

repeytymis

repimis

repimä

replikoimis

resiprookki

restauroimis

retentio

rettelöimis

revinnäis

rias

riika

riipin vrt. riipin raapin

riippu

riistämis

riisuutumis

riivin

rikastumis

rikkoutumis

rikollis

rimppa

rinnakkais

ripin vrt. ripin rapin

ripo

ripustamis

risteyttämis

risti/retkeläis

ristimä

ristiäis

ritar

riti

rohkamo

roito

romaanis

romanttis

roomalais

roppa

rosoli

routaantumis

routimis

rouvas

ruippa

rukkas

ruojus

ruotsalais

ruskuais

ruti (rutikuiva, rutiköyhä, rutilaiska) (AM)

ruti (rutiruotsalainen) (AM)

rutimo

rykimä

rypemis

ryyppy (ryypyt) (AM)

ryömimis

räjähtämis

räjäyttämis

räkätti

räpä

räävä

röhö

saame

saamelais

saamis

saapumis

saarelais

saaristolais

saarnas

sagittaali

saippo

saippuoitumis

sairastumis

sakraali

saksalais

salaamis

salais

salisyyli

samariitti

sandeli

saniais

santeli

saostumis

sapiini

sareptan

sargasso

sarko

sarveis

sasu

satiais

sattumis

satunnais

savolais

seel

seesta

seestymis

seini

seisa vrt. seisaalla

seisomis

seka vrt. seassa

sekalais

seko

sekoittamis

seksagesimaali

seksuaali

sekulaari

sekundaari

sekundääri

selki

selkä/rankais

sellulaari

sellulaari

sensiivi

sentesimaali

sentri

sentrifugaali

sentripetaali

separoimis

sepi≠sepä vrt. sepi/selvä

sepo

seppo ≠ seppä vrt. seppo/selällään

serkus vrt. serkukset

serotiini

servo

seulomis

seuralais

seurannais

seuranta

sideriini

sie ≠ sie PR

sielullis

sietämis

siipi/jalkais

siirrännäis

siirtolais

siirtymis

siirtämis

siistimis

siite

siitto

siittämis

siivilöimis

sijais

sijaitsemis

sijoittamis

sijoittumis

sikin vrt. sikin sokin

sikiäis

sikiämis

siko

siksak

silika

silkkiais

sill

silmi

silmikoimis

silpo

simili

sinkka

sippura vrt. sippurassa

sirote

sisal

sisi

siskos vrt. siskokset

sisu ≠ sisu, vrt. sisä

sisustamis

sisä

sisäilis

sitomis

sitoutumis

sitronella

sitti

siunaamis

sivistämis

sivuamis

sivus

sivuuttamis

skeet

slaavilais

soistumis

solaari

solidaari

solis

solmimis

soola

sopeutumis

sopimis

soraamis

sormintä

sosiaali

sosialisoimis

soti

sotta

sovelluttamis

soveltamis

sovinnais

spektraali

spesiaali

spinaali

standardisoimis

stanni

stanno

stellaari

stereo

steriloimis

sterro

stratosfääri

stubiini

sudeetti

suggestiivi

suhtautumis

suikero

suistamis

sukas

sukkulais

sukulais

sulamis

sulattamis

sulautumis

sulfaniili

sulfiini

sulfo

sulfuryyli

sulhas

sulkeis

sulkemis

sullo

suomalais

suorittamis

suosinta

suoto

supi

supistumis

surviais

suunnistamis

suunnistautumis

suuntais

suuntimis

suur

suutaris

suutus vrt. suutuksissa

suvun/jatkamis

sveitsiläis

synergidi

synkroni

synnyin

synnyttämis

synodaali

syntis

syntymis

syrin vrt. syrjä

systematisoimis

syto

syttymis

syventämis

syyttämis

syöpymis

syöpäläis

syöskumi

sähkön/varaamis

säilymis

säilyttämis

säilömis

sällis

särkymis

säteis

sätky

sääntönäis

säästämis

säätyläis

säätämis

taantumis

tahkoamis

taikomis

tainnos vrt. tainnoksissa

tainnus vrt. tainnuksissa

taipumis

taitin

taittamis

taittumis

taivaaseen/astumis

tajuamis

taka vrt. takana

takautumis

takiais

takkiais

tako

takoma

takomis

talle vrt. tallella

talollis

talon/poikais

talvehtimis

talvis

tangentiaali

tanskalais

tanssiais

tapaamis

tapahtumis

tapon

tappajais

tappamis

tapuloimis

tarkastamis

tarkk

tarra

tarttumis

tartuttamis

tasa/valtalais

tasaamis

tasannes

tasoittamis

tataarilais

tatuoimis

tavaamis

tavio

tavoittamis

teddy

teennäis

tehostamis

tehtaalais

teiju

tekimen vrt. tein

tekno

telakoimis

tele

teleuto

telin

telluridi

teollistamis

termo

termos

territoriaali

tervehdyttämis

tervehtimis

tesla

tessalonikalais

testamenttaamis

tiais

tiedottamis

tierna

tieteellis

tieteis

tihki

tiilis

tiinehtämis

tiivistymis

tiivistämis

tika

tikas

tila/päis

tilallis

tilastoimis

tinkimis

tipo – (tipotiessään) (AM)

tippu

tippumis

tiri

todellis

todistamis

tohtoris

toimimis

toimittamis

toipumis

tois

toisinta

toisio

toistuvais

toivio

tolu

tonka

torjumis

torpedoimis

totaali

toteamis

toteuttamis

toteutumis

tottelemis

trans

transitiivi

tripleksi

trippel

/tuhat

tuhoamis

tuholais

tuhoutumis

tuhu

tukehtumis

tukemis

tukkilais

tuleentumis

tuliais

tulus vrt. tulukset

tunkeutumis

tuntema

tuntemis

tuomaris

tuomitsemis

tuoreikko

tupakoimis

tupuli

turbo

turkkilais

turmeltumis

turnajais

turpoamis

turvaamis

tutkaamis

tutkimis

tutustumis

tuulettamis

tuuliais

tuulis

tyhjentämis

typi

tyrolilais

tyys

työläis

tähdistä/ennustamis

tämmi

tän

tänä vrt. tanassa

täpi

täsmä

täst

täty

täys

täyteis

täyttämis

töpi

töppö

uima

uitin

ukkos

ulko

ulostamis

ultra

ummis

umpioimis

undistumis

unkarilais

upi

upo

uppi

uppoamis

ural

urku vrt. urut

urogenitaali

uskonnollis

usniini

uso

uudis

uudistamis

uurteis

uus

uusimis

uusiutumis

uutis

uuttamis

vaakaamis

vaapsahais

vaeltamis

vahingoittumis

vahvistamis

vaihdannais

vaihtamis

vaihtuma

vaihtumis

vaikenemis

vaikuttamis

vaimenemis

vainoamis

vainolais

vainuamis

vaivais

vajaa/mielis

vajo

vajoainis

vakaannuttamis

vakauttamis

vaki

vakinais

vakuuttamis

valamis

valan/vannomis

valanto

valikoimis

valimstumis

valitsemis

valkuais

vallas

valloittamis

valmistamis

valumis

valvomis

vangitsemis

vanhentumis

vanhurskauttamis

vapa vrt. vapaa

vapaa/ehtois

vapauttamis

vapautumis

varastoimis

varautumis

varhais

varomus

varpaallis

varpus

varsinais

varsomis

varta

vartioimis

varttamis

varustautumis

vasikoimis

vast

vastakkais

vastustamis

vatjalais

vehnäs

veistin

velallis

velkomis

ventraali

venymis

venäläis

venäläistämis

vepsäläis

verbaali

verbena

verottamis

vetoamis

vetäytymis

viehättämis

wieniläis

vierimis

vierin vrt. vieriä

viher

vihkimis

vihkimä

vihkiäis

viholais

vihollis

viipsin

viiriäis

viittoma

viljelemis

vilustumis

vinyyli

vippa

vippas

vippeläis

viraapeli

virallis

virkaan/astujais

virko

virolais

virpo

virtaamis

virtsaamis

virtus

virumis

viskeraali

vispi

vitaali

viti (vitivalkoinen) (AM)

vitiö

vitka vrt. vitkaan

voimaan/saattamis

voittamis

volo

votiivi

vulpiini

vuohis

vuoliais

vuoristolais

vuos

vuosi/satais

/vuotis

vuotto

vuotuis

vyötäis

vähentämis

vähimmäis

vähittäis

väijymis

väijymä

väijys vrt. väijyksissä

välttämis

vältä

vänkki

vänky

värys

väsymis

yams

yhdis

yhdistymis

yhdistämis

yhdys

yht

yhteis

yhtenäis

yhtenäistämis

yhteyttämis

yhtymis

yhtäläis

ykkös

yks

yksi/jakois

yksinäis

yksittäis

yksityis

yleis

ylenemis

ylhäis

ylimmäis

ylis

ylt

ylä

ymppi

ympyrjä

yrittämis

ystävällis

yökkös

yöpymis

zapon

äikä

äkki vrt. äkiltään

ällä

ärri

ärrä

äskeis

äyriäis

äyrämöis

ääntymis

ääntymä

ääntämis

ääreis

äärimmäis

.

Lista alfabetică am făcut-o publică fără aprobarea expresă a autorului. Prima parte a ei, împreună cu lista de frecvență, face parte din volumul:

Tuomi, Tuomo: Suomen kielen käänteissanakirja 2. painos, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Hämeenlinna 1972

The modified list is published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

.
Introdus  / lisätty 1.7.2011

Actualizat / päivitetty 1.7.2015
.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: