Blogulblog's Blog

Lirică – lyriikka; kielikuvat – figuri de stil

Lirică – lyriikka

.

Lirica

.

Nu mi-aș putea permite să analizez poetica finlandeză, extrem de complexă, pentru că nu am pregătirea de rigoare. Aici sunt spicuite doar noțiuni elementare care pot fi utile culturii generale. În a doua parte, mai jos, sunt adunați termeni privind figurile de stil, motiv pentru care, unele noțiuni se repetă. Dintre ele, unele figuri de stil vor mai fi reluate și pe pagini separate.

lyriikka ● lirică ■ lyrik

lyriikka14*A
1. lyyrinen runous, laulu-, tunnelmarunous; myös yl. runoudesta.
2. ark., tav. mon. musiikkikappaleen sanoitus. Teki lyriikat kappaleeseen.

lyyrikko4*A laulu-, tunnelmarunoilija; yl. runoilijasta. ● liric (persoană) ■ lyriker

lyyrinen38 ● liric (adj.) ■ lyrisk

 1. lyriikkaan kuuluva. Lyyrinen runo. ● poezie lirică ■
 2. tunnelmallinen, tunnepitoinen, haaveellinen, runollinen. Lyyrinen sävelmä. Maalarin lyyrinen ote. Lyyrinen tunne, luonne. Lyyrinen [= tunnepitoisten laulujen esittämiseen sopiva] sopraano.

lyyrinen tunne ● sentiment liric ■ en lyrisk känsla

lyyrinen sopraano ● soprană lirică ■ en lyrisk sopran

lyyrisesti vrt. lyyrinenTulkitsi laulun hyvin lyyrisesti. – în mod liric

lyyrisyys40 vrt. lyyrinen. ● lirism ■ lyriskhet; lyrism

.BD21325_.

 • Runo on runomittainen tai vapaamittainen, yleensä lyyrisiin muotoihin ja kuviin perustuva kirjallisuuden tuote.
 • Runomitta tarkoittaa painollisten ja painottomien tavujen vaihteluun perustuvaa rytmikaavaa mitallisessa runoudessa.
 • Rytmiyksikkönä on säe, runon rivi. Säkeet muodostavat säkeistön.
 • Vanhassa ja klassisessa runoudessa on täsmällisiä säetyyppejä: kalevalanmitta, heksametri, japanilaiset runomitat: tanka, haiku ym.
 • Rytmin lisäksi runoudessa on sointuisuus eli äänteiden yhteensopivuus, esim. alkusointu ja loppusointu.
 • Vapaamittaisissa runoissa, joissa ei ole esim. loppusointua, hallitsee kuitenkin hyvin usein tietty, tosin proosamaisesti suuria vaihteluja tarjoava rytmiikka.

.

Lira1.

Pentru materialul de mai jos, aparținând Palapelimedia din Kouvola, am preluat texte fără permisiune specială, pe baza faptului că situl aparține sistemului Creatiev Commons Not Commercial.

Palapelimedia1.

runous lyriikka ● poezie lirică ■ lyrik

 • Runoja esitettiin alun perin laulaen, lyyralla säestäen jumalten kunniaksi.
 • Vanhinta säilynyttä lyriikkaa on antiikin kreikkalainen runous.
 • Lyriikan perusmuotona on pidetty keskus- eli keskeislyriikkaa, jossa runon puhuja tarkkailee omia tunteitaan.

.

POEZÍE, poezii, s. f. 1. Modalitate a literaturii care exprimă mesajul artistic cu ajutorul imaginilor expresive, al unui limbaj concentrat, al afectivității, al rimei, al ritmului etc.; (concr.) creație literară în versuri. ♦ Totalitatea compozițiilor în versuri ale unui poet, ale unui curent literar, ale unui popor etc. 2. Fig. Caracter poetic al unei opere literare, al unui peisaj, al unei situații; farmec, frumusețe, încântare. [Pr.: po-e-] – Din fr. poésie. Sursa: DEX ’09 (2009) 

poezie f. 1. limba sentimentului și a imaginațiunii, obișnuit supusă la o măsură regulată: în privința formei, ea poate fi artistică sau populară, cea din urmă totdeauna anonimă, reflectând modul de a cugeta și de a vedea al poporului; 2. arta de a compune poeme; 3. gen de poemă: poezie lirică; 4. calitatea versurilor bune: e multă poezie în psalmi; 5. se zice de o operă în proză plină de cutezare și de înălțime poetică: e multă poezie în Cântarea României de Bălcescu; 6. ceeace este înalt, duios într´o operă de artă, într’o producțiune a naturei: poezia unei furtuni; 7.totalitatea operelor în versuri compuse într’o limbă: istoria poeziei române; 8. pl. scriere în versuri: Poezii de Eminescu. Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) 

POEZIE. Subst. Poezie, muză (livr.), versuri, stihuri, lirică, versificație. Poezie populară; poezie cultă. Poezie lirică; poezie epică; poezie dramatică. Poezie, poezioară (dim.), poezea (depr.). Specii și forme de poezie: acrostih; aubadă; baladă; bucolică; cantilenă; canțonă; canțonetă; catren; centon (rar); colind, colindă; cuplet; ditiramb (la vechii greci și romani); discord; distih; doină, doiniță (dim.), doinișoară; eglogă; elegie; epigramă; epistolă; epitaf; epitalam (livr.); epodă; epopee, epos (livr.); fabulă; fatrasie; gazel; giostră; glosă; himeneu; idilă; imn; legendă; madrigal; meditație; monostrofă; odă; odeletă; palinodie; pantum; pastel; pastorală; poem; psalm; rapsodie; romanță; rondel; rubaiat; satiră; sextină; sirventă; sonet; stanță; tautogramă; terțet, terțină; triolet; vilanelă. Artă poetică; poetică. Prozodie. Versificație. Vers. Rimă. Refren, ritornelă. Ritm. Metrică. Inspirație. Lirism. Poet. Adj. Poetic, liric. Bucolic, idilic, pastoral; ditirambic; elegiac; poematic. Vb. A face (a scrie, a compune) versuri, a versifica, a versui (înv.), a încăleca pe pegas (ir.). A declama (a recita) versuri. V. artist, autor, carte, curente literare, literatură.
Sursa: DAS (1978) 

.

runo ● poezie ■ dikt

 • Sanoo pienessä tilassa paljon, on tiivis teksti.
 • On runon minän puhetta. VEZI discuția mai jos! ■ diktens jag
 • Viestii sanoillaan, äänneasullaan, rytmillään, toistoillaan, rakenteellaan – jopa välimerkeillään tai niiden puuttumisella.
 • On usein monitulkintainen.
 • Voi rikkoa yleiskielen sääntöjä, käyttää kieltä omalla tavallaan.

.

runon rakenteita ● structura poeziei ■ diktens struktur

 • Säe: yksi runon rivi, runosäe ● vers, stih ■ (run) vers; (yleisk runon rivi) versrad; diktrad (runosäe myös) strof
  • virren säe; jae ● verset ■ psalmvers
  • silosäe ● vers alb ■ blankvers; fri vers
 • Säkeistö: koostuu säkeistä ● strofă ■ strof; vers [Observație! De remarcat ambiguitatea denumirilor suedeze pentru vers și strofă, adesea inversate!]
 • Soinnutus ● armonizare; rimă ■ (runon) rim; (alkusointu) allitteration; (soinnuttaminen) rimmande; (säkeiden ryhmittäminen) rimflätning
  • alkusointu: peräkkäisten sanojen alkuosat muistuttavat äänteellisesti toisiaan (esim. ”Luettavat laulujansa / runojansa, rääpäleitä”, Lauri Viita)
  • loppusointu eli riimi: kahden tai useamman säkeen loput sointuvat yhteen (”Mä taivalsin läpi tuulen ja tuiskun / nähdäkseni sun puuterihuiskun”, Juice Leskinen) riimi, loppusointu ● rimă ■ rim
 • Rytmi eli poljento: voi olla rauhallinen, kiivas, nopeatempoinen, iskevä jne. rytmi ● ritm, cadență ■ rytm
  • syntyy painollisten ja painottomien tavujen vaihtelusta (suomessa pääpaino 1. tavulla ja toinen tavu on painoton, kolmannella on sivupaino)
  • sanojen, lauseiden ja säkeiden pituudella on vaikutusta rytmiin
  • Perinteisellä runolla runomitat, esim. kalevalamitta, modernilla runolla yleensä vapaa mitta. runomitta ● metru ■ (run) versmått; meter
 • Säkeenylitys: virke jatkuu säkeen yli toiseen säkeeseen ● enjamnbement, ingambament ■ versbindning, enjambement
 • Runon puhuja eli runon minä on se, jonka puhetta runo on ● VEZI discuția mai jos!diktens jag
 • Runon kuulija on se, jolle puhuja kohdistaa puheensa ● ascultătorul ■ diktens lyssnare
 • Asennonvaihto: runon puhujan näkökulma vaihtuu esim. vakavasta pilailevaksi
 • Kuvallisuus ● vizualitatea ■ visualitet
  • vertaus: kaksi asiaa rinnastetaan kuin-sanan avulla (”Kuu on kuin sirppi”) ● comparație ■ jämförelse; liknelse (myös kiel); (rinnastus) parallell; jämförande
  • metafora: kaksi asiaa rinnastetaan ilman kuin-sanaa (”Kuun sirppi”) ● metaforă ■ metafor
  • personifikaatio, personoituma: elottoman olion tai ilmiön kuvaaminen elolliseksi (”Sade marssii järven poikki”, Pertti Nieminen) ● personificare ■ personifikation, personifiering
  • symbolit (vakiintuneet ja kirjoittajan luomat) ● simbol; simboluri ■ symbol, sinnebild
  • allegoria: vertauskertomus (koko runo voi olla symbolinen) ● alegorie ■ allegori
 • Sävy: puhujan suhtautumistapa aiheeseensa, itseensä tai kuulijaan
  • voi olla vakava, iloinen, surullinen, leikillinen, ironinen jne.
  • syntyy käytetyistä sanoista ja niiden käyttöyhteydestä, kontekstista
  • äänteilläkin voi olla vaikutusta: takavokaalit a, o ja u ovat tummia, etuvokaalit ä, ö ja y sekä keskivokaalit i ja e saavat aikaan heleän vaikutelman (esim. ”Tuo oli tumma, maammon marja” ja ”Timotei, sinä keinuva heinä”)

.

runon lausemuodot ja sanontamuodot (puhekuviot)

 • toisto: sanatarkka toisto, kerto, synonyymit, samaan merkityskenttään kuuluvat sanat ● repetare, repetiție ■ upprepning, repetition
 • toteamus ● afirmare; constatare; concluzie ■ konstaterande (jnk av ngt) (jstak om ngt); (lausuma) uttalande (jstak om ngt); utsaga (jstak om ngt); (huomautus) påpekande (jstak om ngt); (havainto) iakttagelse, observation (jstak om ngt); (päätelmä) slutsats (jstak om ngt); konklusion
 • kysymys ● interogare ■ fråga (jstak om ngt); (vars ylät) spörsmål (jstak om ngt)
 • huudahdus ● exclamație ■ rop; tjut; utrop
 • puhuttelu ● adresare ■ tilltal
 • inversio, käänteinen sanajärjestys ● inversie, inversare ■ inversion
 • antiteesi, vastakohta-asettelu ● antiteză ■ antites
 • kiasmi, järjestyksen kääntäminen ● chiasmă ■ kiasm     Niin pieniksi kasvoimme äskettäin
 • kliimaksi, vahvenevien kuvien sarja ● punct culminant ■ klimax, stegring, höjdpunkt
 • yleistys ● generalizare ■ generalisering; förallmänligande
 • hyperbola, liioittelu ● hiperbolă ■ hyperbole
 • asyndeton, sidesanojen poisjättö ● asindet, asindeton (Figură de stil constând în suprimarea conjuncțiilor (copulative), pentru a da dinamism frazei) ■ asyndeton
 • polysyndeton, monisiteisyys, sidesanojen runsas käyttö ● polisindeton, figură de stil constând în întrebuințarea repetată a unei conjuncții pentru a da mai multă energie textului ■ polysyndeton
 • ellipsi, sanan pois jääminen ● elipsă ■ ellips
 • sitaatti, suora lainaus ● citat ■ citat
 • alluusio, viittaus, vihjaus, epäsuora viittaus jonkun muun tekstiin, muistuma ● aluzie ■ allusion, fingervisning
 • ironia, salaiva; huumori > sävy ● ironie ■ ironi
 • parodia, asian ilmaiseminen päinvastoin ● parodie ■ parodi

muita keinoja

 • runoilijan tapa käyttää kieltä jotenkin poikkeavasti, niin että lukija huomaa, mitä hänellä on sanottavaa > nostaa kielen keinoin esiin tärkeät asiat > lukija pysähtyy näissä kohdissa
 • keinoina rytmi, melodia, sanasto, kuva, riimi.

.

Lira.

Coroborat cu http://palapelimedia.edukouvola.fi/muutm/Runous.pdf

.

 • lyyrinen runous-lyyrinen runous ilmaisi välittömästi runoilijan tunteita ja mielialoja >keskuslyriikka, keskeislyriikka
 • eeppinen runous
 • draamallinen runous

.

iskelmälyriikka, keskeislyriikka, keskuslyriikka, käyttölyriikka, laululyriikka, lemmenlyriikka, luonnonlyriikka, luonnonlyyrikko, lyriikka, lyyrikko, lyyrinen, lyyrisesti, lyyrisyys, mietelyriikka, rakkauslyriikka, säännöstelyrikos, taidelyriikka

.

balladirunous, jouluruno, kansallisrunoilija, kansanruno, kansanrunoilija, kansanrunoudentutkija, kansanrunous, ansanrunoudentutkimus, laulurunous, kloitsuruno, mieteruno, mieterunous, muinaisruno, muinaisrunous, muistoruno, nimiruno, nykyrunoilija, nykyrunous, opetusrunous, paimenruno, paimenrunous, pilkkaruno, proosaruno, rakkausrunol, riimiruno, ritarirunous, rooliruno, runo, runoantologia, runoasu, runodraama, runoeepos, runoelma, runoilija, runoilijanimi, runoilla, runoilu, runojalka, runokieli, runokirja, runokokoelma, runokuva, runokäännös, runolaulu, runollinen, runollisesti, runollisuus, runomitallinen, runomitta, runomittainen, runomittaoppi, runomuoto, runomuotoinen, runonkatkelma, runonlaulaja, runonlaulu, runonlausuja, runonlausunta, runonpätkä, runonäytelmä, runopolvi, runoratsu, runorytmi, runosarja, runosatu, runoseppo, runoseppä, runosikermä, runosto, runosuomennos, runosuoni, runosäe, runosäkeistö, runosävelmä, runotaide, runotar, runoteos, runotoisinto, runoton, runottomuus, runotuotanto, runous, runousopillinen, runousoppi, runovalikoima, sankariruno, sankarirunous, sotaruno, sävelruno, sävelrunoelma, taiderunous, talonpoikaisrunoilija, tarunomainen, tarunomaisesti, tarunomaisuus, tilapäisruno, tilapäisrunoilija, tilapäisrunous, tilapääruno, tilapäärunoilija, tilapäärunous, trubaduurirunous, tunnelmaruno, tunnelmarunous, työläisrunoilija, virsirunoilija, virsirunous

.

kertosäe, muistosäe, nelisäe, runosäe, silosäe, säe, virrensäe

.BD21325_.

Aici avem de lămurit o noțiune care are corespondent în română „eul liric, poetic” dar nu am găsit traducere corectă în alte limbi, iar traducerea existentă în suedeză este formală.

.

Runon minä

.

Mai întâi trebuie precizat că noțiunea nu trebuie tradusă cu cuvintele luate separat; „runo” este posesorul, iar „minä” este complementul direct, posedat, deci „eul poeziei”. Deci, NU minä runon.

Runon minä, lyyrinen/lyyrillinen minä, lyriikan kertoja”, runon puhuja și persoona sunt sinonime.

Pe de o parte considerăm autorul versurilor, poetul, care poate fi cunoscut sau necunoscut dar care nu este considerat aici. Pe de altă parte NU se dă o pondere mai mare recitatorului, declamatorului care este doar un interpret al unui EU – runon minä care rezultă din poezie, este EUL care vorbește din poezie, runon puhuja. Runon puhuja este altciva decât recitatorul, este figura creată de declamator, este interlocutorul recitatorului, interlocutor care ia naștere din procesul recitatului și la alcătuirea căruia iau parte imaginația, sentimentele, gândurile și trăirile declamatorului. Runon puhuja este o ipoteză de lucru a recitatorului.

.

Runon minä-puhuja tuntee ja kokee välittömästi tai ns. esteettisen välimatkan päästä asema, josta käsin runon ajatukset esitetään; ei tarkoita, että runoilija kertoo omista kokemuksistaan minä-muodossa; voi olla myös muussa persoonassa ja runon puhuja voi olla myös moniääninen, jos esim. vaihtaa persoonamuotoa; puhuja voi vaihtaa näkökulmaa, asennoitumistaan, puhetilannetta, asennonvaihto.

.

eul liric — ”vocea” prin intermediul căreia autorul își exprimă: stări sufletești și idei. Aceste sentimente sunt exprimate direct de către autor. ”Vocea” nu se confundă cu autorul sau cu poetul. Prezența eului liric într-un text este exprimată prin forme lexico-gramaticale: pronume și verbe la persoana I singular, (eu, mi, îmi, mea, cânt, vreau etc) substantive la cazul vocativ, interjecții de invocație sau interogative și indici de spațiu, temporale care se referă la vorbitor. Finlandezii merg mai departe, ei nu consideră că poetul este cel care vorbește, nu este el figura principală, ci o figură, un personaj creat de el.

.

Lyyrillinen minä ja muita puhujia

.BD21325_.

runojalka run. yhden t. useamman painollisen ja painottoman tavun muodostama rytmiyksikkö mitallisessa runossa, runopolvi. Jambi, trokee, daktyyli ym. runojalat. ● picior de vers ■ versfot

jambi ● iamb ■ jamb

trokee ● troheu ■ troké

daktyyli ● dactil ■ daktyl

daktyyli, yhdestä painollisesta ja kahdesta painottomasta tavusta koostuva runojalka ● dactil ■ daktyl

distikon, heksametrista ja pentametrista koostuva säepari ● distih ■ distikon

heksametri, eräs runomitta, kuusimitta(säe). ● hexametru ■ hexameter

jambi, kaksitavuinen nouseva runojalka; sellaisia käyttävä runomitta ● iamb ■ jamb

kerto, jnk asian kertaaminen eri sanoin peräkkäisissä säkeissä, parallelismi ● repetare ■ parallellism

kertosäe 1. kerron sisältävä säe. 2. mus., run. eri säkeistöjen lopussa toistuva säe(jakso), kertauma, refrengi ● refren ■ refräng

kuusimitta, kuudesta runopolvesta muodostuva runomitta, heksametri ● hexametru ■ hexameter

-metri, eräiden runomittojen nimissä (pentametri, heksametri) ● -metru ■ –meter

metriikka, runomitan kielellisiä ym. ominaisuuksia tutkiva runousopin haara, runomittaoppi ● prozodie, metrică ■ metrik, verslära

metrinen, runomittainen, mitallinen. Runouden metriset kuviot. ● metric ■ metrisk

mitta, runomitta. Nouseva, laskeva mitta. Kalevalamitta. ● metru (în versificație) ■ versmått, meter

mittainen, Runomittainen. Kalevalamittainen. ● cu o anumită măsură de versificație ■

nelisäe ● catren ■ fyrradig vers

nousutavu, runosäkeen painollinen tavu. ● silabă accentuată a versului ■ höjning

oodi, haltioituneen sävyinen lyyrinen runo. Horatiuksen oodit. Oodi elämälle. ● odă ■ ode

parallelismi, kerto. ● repetare ■ parallellism

pentametri, eräs runomitta, viisimitta(säe) ● pentametru ■ pentameter

peoni, nelitavuinen runojalka ● peon ■ peon

refrengi, kertosäe, kertauma ● refren ■ refräng

runoantologia ● antologie lirică ■ diktantologi; dikturval

runoasu, runoasuun puettu näytelmä ● piesă de tetru în versuri; dramă în versuri ■ ett skådespel på vers (i versform); ett skådespel i bunden form; ett skådespel i form av en dikt; (runodraama) versdrama

runodraama ● dramă în versuri ■ versdrama

runoeepos ● epopee în versuri ■ versepos

runoelma ● operă poetică ■ diktverk

runoilija ● poet; bard; liric ■ diktare; poet; (lyyrikko) lyriker; (runoseppä) skald; (naisesta myös) skaldinna; (halv) versmakare, rimsmidare; versifikatör; (naisesta leik) poetissa

runoilijanimi ● pseudonim ■ författarnamn; pseudonym

runoilla ● a scrie versuri; a face poezii ■ dikta (jstak om ngt); skriva dikter (jstak om ngt); skalda

runoilu ● scrierea/făcutul poeziilor ■ (runoileminen) diktande; poesi

runojalka, yhden t. useamman painollisen ja painottoman tavun muodostama rytmiyksikkö mitallisessa runossa, runopolvi. Jambi, trokee, daktyyli ym. runojalat. ● picior de vers ■ versfot

runokieli ● limbaj poetic ■ poetiskt språk; (tyyli) poetisk stil

runokirja ● carte/volum de poezii ■ diktbok

runokokoelma ● culegere de poezii ■ diktsamling

runokuva ● imagine poetică ■ poetisk bild

runokäännös ● poezie tradusă ■ diktöversättning; poesiöversättning

runolaulu, runonlaulu ● cântec în versuri cântat în metrul Kalevalei ■ runosång [nu este o greșeală, aici runo- se referă la runele scandinave]

runollinen ● poetic ■ poetisk; (lyyrinen) lyrisk

runollinen lahjakkuus ● talent poetic ■ diktarbegåvning

runollinen muoto ● formă poetică ■ poetisk form; bunden form; (jakautuminen säkeisiin) versform

runollisuus ● legat de poezie ■ poetisk; (lyyrinen) lyrisk

runomitallinen runo ● poezie metrică ■ en metrisk dikt; en dikt i bunden form

runomitallinen, mitallinen. 1. runomittaa koskeva. 2. runomittainen ● metric ■ metrisk

runomitta, runojalkojen vaihteluun perustuva mitallisen runon rytmikaava, mitta (9). Kalevalan runomitta.  Kirjoittaa runomitalla, runomittaan. ● metru (în versificație) ■ versmått, meter

runomittainen, runomittaan sepitetty, (runo)mitallinen, metrinen. Runomittainen kronikka. ● metric ■ metrisk

runomittaoppi, metriikka ● metrică ■ metrik

runomuoto ● formă poetică ■ poetisk form; bunden form; (jakautuminen säkeisiin) versform

runomuotoinen ● în formă poetică; sub formă de poezie; rimat ■ (runomuotoon kirjoitettu t. muutettu) versifierad; (loppusoinnullinen) rimmad

runonkatkelma ● fragment/crâmpei de poezie ■ diktfragment

runonlaulaja ● cântâreț/cântăreață de cântece în versuri [vezi mai sus!] ■ runosångare; (naisesta) runosångerska

runonlaulu, runolaulu ● cântec în versuri cântat în metrul Kalevalei ■ runosång [nu este o greșeală, aici runo- se referă la runele scandinave]

runonlausuja ● recitator, declamator ■ (runon tms.) recitatör; deklamatör; (naisesta) recitatris

runonlausunta ● recitare, declamație, declamare ■ recitation; deklamation

runonnäytelmä ● piesă de tetru în versuri; dramă în versuri ■ skådespel på vers, skådespel i bunden form, skådespel i versform; (runodraama) versdrama

runonpätkä ● fragment/crâmpei de poezie ■ (runonkatkelma) diktfragment; (pieni runo) diktstump; versstump

runonrytmi ● ritmul poeziei ■ versrytm

runonsarja ● ciclu de poezii ■ diktcykel

runonsatu ● epopee în versuri ■ saga på vers, saga i versform; (loppusoinnullinen runonsatu) rimmad saga

runonseppo, runonseppä ● bard; poet ■ (stil elevat) skald

runonsikermä ● ciclu de poezii ■ diktcykel

runopolvi, runojalka ● picior de vers ■ versfot

runosto ● poezii [populare] ■ folkdiktning

runosuomennos ● poezie traudusă în finlandeză ■ diktöversättning till finska

runosuoni ● venă poetică ■ diktarådra

runosäe, runon rivi, säe ● vers ■ ■ strof; vers [Observație! De remarcat ambiguitatea denumirilor suedeze pentru vers și strofă, adesea inversate!]

runosäkeistö ● strofă ■ vers [Vezi observația de mai sus!]

runosävelmä ● melodie pe versuri ■ runomelodi

runotaide, runous ● artă poetică ■ poesi; diktning; skaldekonst; diktkonst; (lyriikka) lyrik; (yl sanataide, kaunokirjallisuus) dikt

runotar ● muză ■ musa

runoteos ● operă poetică ■ diktverk

runotoisinto ● variantă a poeziei ■ diktvariant

runoton ● nepoetic; lipsit de fantezie; prozaic ■ opoetisk; (mielikuvitukseton) fantasilös; (arkinen) vardaglig; vardagsgrå; (proosallinen) prosaisk

runottomuus ● lipsit de imaginație, de lirism; cotidian ■ (mielikuvituksettomuus) fantasilöshet; (arkisuus) vardaglighet;

runotuotanto ● producție lirică ■ lyrisk produktion

runous, runotaide ● poezie; artă poetică ■ poesi; diktning; skaldekonst; diktkonst; (lyriikka) lyrik; (yl sanataide, kaunokirjallisuus) dikt

runousopillinen, runousopillinen kysymys ● problemă de lirică ■ en fråga inom (för) poetiken

runousoppi, poetiikka ● artă poetică ■ poetik

runovalikoima ● culegere de poezii ■ diktantologi; dikturval

rytmi, painollisten ja painottomien osien jaksotus, poljento; tahti. Kolmijakoinen rytmi, nelijakoinen rytmi. Runon vaihteleva rytmi. Vapaa rytmi. Valssin rytmi, valssirytmi. ● ritm ■ rytm

rytmikaava ● formula ritmului, alternanța vocalelor accentuate cu cele neaccentuate ■ rytmmönster

sesuura, säkeensisäinen tauko. ● cezură ■ cesur

silosäe, loppusoinnuton viisijalkainen jambisäe. Shakespearen silosäkeet. ● vers alb ■ blankvers

sisäsointu, säkeensisäisten sananosien yhteensointuvuus; myös säkeen sisällä ja lopussa olevien sanojen riimittyminen ● asonanță, rimă internă ■ inrim, assonans

sointu, lähekkäisten sanojen äänteellisestä yhtäläisyydestä. Alku-, loppu-, sisäsointu ● rimă; armonizare ■ rim; (alkusointu) allitteration

spondee, kahden pitkän tavun muodostama runojalka ● spondeu ■ spondé

säe, runon rivi, runosäe. Kertosäe. Runon ensimmäinen säe. Virren säkeet. ● vers ■ vers; (yleisk runon rivi) versrad; (runosäe myös) strof

säkeen rakkenne ● structura versului ■ versbyggnad

säkeenylitys, läheisesti yhteen kuuluvien sanojen jakautuminen eri säkeisiin ● enjamnbement, ingambament ■ versbindning, enjambement

säkeistö, kahden t. useamman säkeen muodostama kokonaisuus ● strofă ■ (yleisk) vers; (run, mus) strof [Observație! De remarcat ambiguitatea denumirilor suedeze pentru vers și strofă, adesea inversate!]

-säkeistöinen Nelisäkeistöinen. ● cu patru strofe

säkeistöjako, jako säkeistöihin. Runon säkeistöjako. ● împărțirea pe strofe ■ (yleisk) versindelning; (run, mus) strofindelning; runon säkeistöjako ● împărțirea pe strofe a unei poezii ■ strofindelningen i en dikt

tahti, runojalka, runopolvi ● picior de vers ■ versfot

trokee, painollisesta ja sitä seuraavasta painottomasta tavusta muodostuva runojalka; sellaisia käyttävä runomitta. Kalevala on nelipolvista trokeeta ● troheu ■ troké

vapaa [= määräkaavaa noudattamaton] runomitta ● metru liber (în versificație) ■ fritt (orimmat) versmått

.

declinarea lui säe
singular plural
nominativ säe säkeet
acuzativ nom. säe säkeet
gen. säkeen
genitiv säkeen säkeiden, säkeitten
partitiv säettä säkeitä
inesiv säkeessä säkeissä
elativ säkeestä säkeistä
ilativ säkeeseen säkeisiin, säkeihin
adesiv säkeellä säkeillä
ablativ säkeeltä säkeiltä
alativ säkeelle säkeille
esiv säkeenä säkeinä
translativ säkeeksi säkeiksi
instructiv säkein
abesiv säkeettä säkeittä
comitativ säkeineen

.BD21325_.

kielikuvat ● figuri de stil ■ stilfigurer

.

roomalainen retoriikka ● retorica romană ■ roman retorik

 1. Inventio eli argumentin sisällön keksiminen.
 2. Dispositio eli argumentin sisällön organisointi puheeksi suurimman vaikutuksen aikaansaamiseksi.
 3. Elocutio eli käytettävän kielen ja puhetavan valinta, tyyli
 4. Memoria eli kootun ja suunnitellun muistaminen
 5. Pronuntiatio/actio eli puheen esittäminen

.

antiikin retoriikan termistöä ● terminologia retoricii antice ■ gamla retorikens terminologi

.

kielikuvia, kielikuvat figuri de stil stilfigurer, retoriska figurer

.

Figurile de stil sunt procedee prin care se modifică înțelesul propriu al unui cuvânt sau construcția gramaticală uzuală pentru a da mai multă forță unei imagini sau expuneri. În prezentarea celor mai importante figuri de stil se ține seamă de gradul lor de complexitate și de relațiile care se stabilesc între ele.

Figurile de stil pot fi definite drept cuvinte sau grupuri de cuvinte (expresii) ce modifică raporturile firești dintre semnificant și semnificat. Modificarea este înregistrată ca o deviere de la modul curent, „normal” în care se realizează corespondența dintre obiectul desemnat și cuvântul ce-l denumește.

Clasificarea figurilor de stil, exemple

.

antanaclază, brahilogie, enumerație +, epimonă, gradație, rațiocinațieratiocinatio

La Tieteen termipankki avem paginile retoriikka cu 80 de definiții și runouden tutkimus cu 88 de pagini.

Unele definiții românești la Despre sinonime, antonime, omonine etc. – Synonyymeistä ym.

.BD21325_.

Pentru termenii și definițiile în engleză, vezi pagina The Forest of Rethoric

Rhetorical Figures

Viewing options

.
abating, abbaser, abecedarian, abcisio, ablatio , abode, figure of , abominatio, abuse, abusio, abusion, acoloutha, accismus, accumulatio, accusatio adversa , accusatio, acervatio, acrostic, acyrologia, acyron, adage, adagium, addubitatio, adhortatio, adianoeta, adjectio, adjournment, adjudicatio, adjunct, adjunctio, admonitio, adnexio, adnominatio, adynata, adynaton, aeschrologia, aetiologia, affirmatio, affirmation, aganactesis, agnominatio, agnomination, aischrologia, allegory, alleotheta, alliteration, amara irrisio, ambage, figure of, ambiguitas, ambiguous, amphibologia, ampliatio, anacephalaeosis, anacoenosis, anacoloutha, anacoluthon, anadiplosis, anamnesis, anangeon, anaphora, anapodoton, anastrophe, anemographia, anesis, antanaclasis, antanagoge, antenantiosis, anthimeria, anthropopatheia, anthypophora, anticategoria, anticipation, antilogy, antimetabole, antimetathesis, antipersonification, antiphrasis, antiprosopopoeia, antiptosis, antirrhesis, antisagoge, antistasis, antisthecon, antistrophe, antithesis, antitheton, antonomasia, apagoresis, aphaeresis, aphorismus, apocarteresis, apocope, apodioxis, apodixis, apologue, apophasis, apoplanesis, aporia, aposiopesis, apostrophe, apothegm, apparent refusal, appositio, apposition, ara, articulus, aschematismus, aschematiston, asphalia, assonance, assumptio, assumption, avancer, the, asteismus, astrothesia, asyndeton, auxesis, aversio, barbarism, battologia, bdelygmia, benedictio, bomphiologia, brachiepia, brachylogia, broad floute, the, cacemphaton, cacophonia, cacosyntheton, cacozelia, casus pro casu, catachresis, catacosmesis, cataphasis, cataplexis, categoria, cause shown, change of name, characterismus, charientismus, chiasmus, chorographia, chreia, chronographia, circumlocutio, civille jest, the, clause, climax, coenotes, colon, combined repetition, comma, common cause, commoratio, communicatio, commutatio, comparatio, compensatio, complexio, compositum ex contrariis, comprobatio, conceit, concessio, conciliatio, conclusio, condescensio, condescension, conduplicatio, congeries, conjunctio, consonance, contencion, contentio, continued metaphor, contractio, contrarium, contrast, conversio, correctio, counterchange, the, counterfait in personation, counterfait place, counterfeit time, the, counter turne, cutted comma, the, cutting from the end, deesis, dehortatio, dendrographia, deprecatio, descriptio, diacope, diaeresis, dialogismus, dialysis, dialyton, dianoea, diaphora, diaporesis, diaskeue, diastole, diasyrmus, diazeugma, dicaeologia, digressio, dilemma, dirimens copulatio, distinctio, distributio, doubtfull, the, ecphonesis, ecphrasis, ecthlipsis, effictio, elenchus, ellipsis, emphasis, enallage, enantiosis, enargia, encomium, energia, enigma, ennoia, enthymeme, enumeratio, epanalepsis, epanodos, epanorthosis, epenthesis, epergesis, epexegesis, epicrisis, epilogus, epimone, epiphonema, epiplexis, epistrophe, epitasis, epitheton, episynaloephe, epitrochasmus, epitrope, epizeugma, epizeuxis, erotema, ethopoeia, eucharistia, euche, eulogia, euphemismus, eustathia, eutrepismus, example, excitatio, exclamatio, excursus, exergasia, exouthenismos, expeditio, expolitio, exuscitatio, frequentatio, geographia, gnome, graecismus, hendiadys, heterogenium, homiologia, homoeoprophoron, homoeosis, homoioptoton, homoioteleuton, horismus, hydrographia, hypallage, hyperbaton, hyperbole, hypophora, hypotyposis, hypozeugma, hypozeuxis, hysterologia, hysteron proteron, icon, indignatio, inopinaturm, insinuatio, interrogatio, inter se pugnantia, intimation, irony, isocolon, litotes, macrologia, martyria, maxim, medela, meiosis, membrum, mempsis, merismus, mesarchia, mesodiplosis, mesozeugma, metabasis, metalepsis, metallage, metaphor, metaplasm, metastasis, metathesis, metonymy, mimesis, mycterismus, noema, oeonismus, ominatio, onedismus, onomatopoeia, optatio, orcos, oxymoron, paenismus, palilogia, parabola, paradiastole, paradiegesis, paradigma, paradox, paraenesis, paragoge, paralipsis, parallelism, paramythia, parathesis, parecbasis, paregmenon, parelcon, parembole, parenthesis, pareuresis, paroemia, paroemion, paromoiosis, paromologia, paronomasia, parrhesia, pathopoeia, perclusio, periergia, period, periphrasis, perissologia, peristasis, permutatio, personification, philophronesis, pleonasm, ploce, polyptoton, polysyndeton, pragmatographia, procatalepsis, proclees, prodiorthosis, proecthesis, prolepsis, prosapodosis, proslepsis, prosonomasia, prosopographia, prosopopoeia, prosphonesis, protherapeia, prothesis, protrope, proverb, prozeugma, pysma, ratiocinatio, repetitio, repotia, restrictio, rhetorical question, sarcasmus, scesis onomaton, schematismus, scheme, scurra, skotison, sententia, sermocinatio, simile, solecismus, soraismus, sorites, subjectio, sustentatio, syllepsis, syllogismus, symperasma, symploce, synaeresis, synaloepha, synathroesmus, syncatabasis, syncategorema, synchoresis, synchysis, syncope, syncrisis, synecdoche, synoeciosis, synonymia, synthesis, syntheton, synzeugma, systole, systrophe, tapinosis, tasis, tautologia, taxis, thaumasmus, tmesis, topographia, topothesia, traductio, transitio, transplacement, tricolon, verborum bombus, zeugma

.

Introdus  / lisätty 24.5.2016

Actualizat / päivitetty 7.5.2017

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: