Blogulblog's Blog

Despre sinonime, antonime, omonine etc. – Synonyymeistä ym.

Despre sinonime, antonime, omonine etc. – Synonyymeistä ym.

.

Nime

.

Prezenta pagină presupune coroborarea cu paginile SemanticaLirică – Lyriikka; Kielikuvat – Figuri De Stil și Despre nume – generalități.

.

Un capitol al semanticii, în general neglijat, este acela al acestor categorii de cuvinte pe care le unește terminația –nim și căreia îi corespunde în finlandeza cultă –nyymi. Finlandezii mai folosesc pentru categoria fiecărui cuvânt și terminația –nymia, de ex. hyponyymihyponymia care ar avea în românește corespondentul hiponimie.

La pagina Despre nume – generalități este o listă completă a acestor termenii gramaticali iar la pagina Lirică – Lyriikka; Kielikuvat – Figuri De Stil avem explicații mai ample apentru temenii discutați.

În prezenta pagină introductivă aruncăm doar o privire generală asupra termenilor, pagină care are mult text explicativ în românește pentru că fiecare termen, sau grup de temeni; fiecare termen va avea pagină proprie cu explicații și aplicații în finlandeză. Termeni aparțin diferitelor categorii stilistice, dar aici apar legați de semantică.

.

antonyymi ● antonim ■ antonym

eponyymi ● eponim ■ eponym

etnonyymi ● etnonim ■ etnonym

exonyymi ● exonim ■ exonym

heteronyymi ● heteronim ■ heteronym

holonyymi ● holonim ■ holonym

homofoni ● omofon ■ homofon

homonyymi ● omonim ■ homonym

hyperonyymi ● hiperonim ■ hyperonym

hyponyymi ● hiponim ■ hyponym

meronyymi ● meronim ■ meronym

paronyymi ● paronim ■ paronym

retronyymi ● retronim ■ retronym

synonyymi ● sinonim ■ synonym

tautonyymi ● tautonim ■ tautonym

toponyymi ● toponim ■ toponym

.

În treacăt mai sunt pomenite și unele figuri de stil, metafora, oximoron, pleonasm, sinecdoca, polisemia, redundanța, slogan, truism, acronim, anonim, holorim, patronim, matronim, pseudonim.

Termenii folosiți aici la categoria semantică, fac parte și din categoria retorică, categorie de care nu mă ocup pentru că este foarte bine făcută pe internet. Retoriikka.

.

Holonymia kokonaiskäsite; sana, joka on tarkasteltavien käsitteiden kokonaisuus Auto on mm. ratin ja moottorin holonyymi.
Meronymia osakäsite; sana, joka merkitsee tarkasteltavan käsitteen osaa Moottori ja ratti ovat auton meronyymejä
Hypernymia yläkäsite; sana, joka luokittelee kuvattua sanaa ja kaikkia sen kaltaisia käsitteitä Hedelmä on omenan hyperonyymi
Kohyponymia vieruskäsite Kissankello on tulppaanin kohyponyymi, kun yläkäsitteenä on kukka
Hyponymia alakäsite; sana, joka on tarkastellun sanan kuvaamaan luokkaan kuuluva olio Kissankello ja tulppaani ovat kukan hyponyymejä.
Synonymia samanmerkityksisyys, merkityksen samuus; A viittaa samaan kohteeseen kuin B
Homonymia sana, joka on kirjoitettu samoin kuin jokin toinen sana Luku kuusi on puun kuusi homonyymi.
Antonymia merkitysten vastakkaisuus A viittaa B:n vastakohtaan
Paronymia äänteellisesti samankaltainen, erimerkityksinen sana, ”kaltaissana” ‘kansallisuus’ ja ‘kansalaisuus’ ovat paronyymejä

 

.

Antiikin retoriikan termistöä

 • anafora, lauseen alun toisto
 • antiteesi, vastakkainasettelu

antiteesi (taivutus: antiteesi/ä, -llä jne.) (teesin) vastakohta, vastaväite; vastakohtien käyttö tyylikeinona. Antiteesi on sanojen tai lausekkeiden vastakkaisuuteen perustuva tekstinrakentamisen keino: sanat tai lauseet kuvaavat siis päinvastaisia asioita, eli ovat toistensa vastakohtia. Filosofiassa antiteesi tarkoittaa vastaväitettä.

 • antonomasia, yleisnimen käyttö erisnimen sijasta
 • asyndeton, normaalisti käytettävien sidesanojen pois jättäminen
 • hyperbola, liioittelu

hyperbola10 liioittelu kirjallisena tyylikeinona.

 • kiasmi, tehostus sanajärjestystä kääntämällä
 • litoteesi, vastakohdan kielto
 • metonymia, sanan korvaaminen konkreettisemmalla samaa tarkoittavalla sanalla

Esimerkiksi:

 • Uutinen kohautti koko maata tarkoittaa ‘koko maan asukkaita’
 • Olen lukenut Mika Waltaria tarkoittaa ‘Mika Waltarin teoksia’
 • Wikipedia kirjoittaa tarkoittaa ‘Joku on kirjoittanut Wikipediaan’
 • Olin ruukulla tarkoittaa ‘olin nauttimassa alkoholijuomia’
 • perifraasi, parafraasi, kiertoilmaus, ilmaisu toisin sanoin
 • pleonasmi, tehostus käyttämällä useita samaa tarkoittavia sanoja

pleonasmikiel. liikasanaisuus; liikasanainen (lähes samaa merkitseviä sanoja käyttävä) tm. turhaan toistava ilmaus. Pleonasmeja ovat mm. ”vuotava seula” tai ”myös sielläkin”.

 • syllepsi, sanan lisäys, joka muuttaa muiden sanojen merkityksen
 • synekdokee, käytetään osaa edustamaan kokonaisuutta
 • zeugma eli iestys, sanaa käyttäminen samanaikaisesti kahdessa eri merkityksessään, esimerkiksi: Hän laski mäkeä ja rahojaan.

.

ANAFORĂ1anafore, s. f. Procedeu stilistic care constă în repetarea aceluiași cuvânt la începutul mai multor fraze, părți de frază, versuri pentru accentuarea unei idei sau pentru obținerea unor simetrii; adesea culminează în climax. anafora ● ananfora ■ anafor

ANTITEZĂ, antiteze, s. f. 1. Opoziție dialectică între două fenomene, idei, judecăți etc. ♦ Figură de stil bazată pe opoziția dintre două idei, fenomene, situații, personaje, expresii etc., care se evidențiază reciproc. 2. (Fil.) Momentul al doilea al triadei teză-antiteză-sinteză, care neagă teza. antiteesi ● antiteză ■ antites

ANTONOMAZĂ, antonomaze, s. f. Figură de stil care constă în folosirea unui nume propriu în locul unui nume comun sau a unui nume comun ori a unei perifraze în locul unui nume propriu; antonomasie, antonomazie. antonomasia ● antonomază ■ antonomasi

ASINDET s. n. Figură de stil constând în suprimarea conjuncțiilor (copulative), pentru a da dinamism frazei. [Var.:asíndeton] asyndeton ● asindet ■ asyndeton

CHIASM, chiasme, s. n. Figură de stil care constă în reluarea, în ordine inversă, a două cuvinte sau expresii. kiasmi ● chiasm ■ kiasm

HIPERBOLĂ s.f. 1. Figură de stil prin care se exagerează realitatea, folosindu-se expresii și imagini sugestive pentru a impresiona mai puternic. hyperbolahiperbolă  ■ hyperbol

LITOTĂ, litote, s. f. Figură de stil care constă în a spune cât mai puțin și a face să se înțeleagă cât mai mult. litoteesi ● litotă ■ litotes

METONIMIE, metonimii, s. f. Figură de stil care constă în inversiunea voluntară a categoriilor logice ale întregului prin parte, ale părții prin întreg, ale cauzei prin efect, ale efectului prin cauză, ale abstractului prin concret, ale posesorului prin lucrul posedat etc. metonymia ● metonimie ■ metonymi

PERIFRAZĂ, perifraze, s. f. Procedeu gramatical și stilistic de exprimare prin mai multe cuvinte a ceea ce, în mod obișnuit, se poate reda printr-un singur cuvânt; grup de cuvinte care înlocuiește un termen unic cu același sens. perifraasi ● perifrază ■ perifras

PLEONASM, pleonasme, s. n. Eroare de exprimare constând în folosirea alăturată a unor cuvinte, expresii, propoziții etc. care repetă în mod inutil aceeași idee. pleonasmi ● pleonasmpleonasm

SILEPSĂ, silepse, s. f. Construcție sintactică în care cuvintele se acordă după asociații logice și nu după regulile gramaticale obișnuite; p. ext. figură de stil în care se folosește o astfel de construcție sintactică și în care un cuvânt este luat atât în sensul propriu, cât și în cel figurat. syllepsi ● silepsă ■ syllepsi

SINECDOCĂ, sinecdoce, s. f. Figură de stil care constă în lărgirea sau restrângerea sensului unui cuvânt prin folosirea întregului în locul părții (și invers), a particularului în locul generalului, a generalului înlocui particularului, a materiei din care este făcut un lucru în locul lucrului însuși etc. synekdokee ● sinecdocă ■ synekdoke

ZEUGMĂ, zeugme, s. f. Figură de stil prin care se unesc gramatical două sau mai multe substantive cu un verb sau cu un adjectiv care, logic, nu se referă decât la unul dintre cele două substantive. zeguma, iestys ● zegumă ■ zeugma

.

Erotin01.

Nu putem trece la discutarea subiectului propus fără a vorbi, măcar în treacăt, despre cuvintele cu o singură semnificație sau despre cele cu mai multe semnificații.

.

Cuvinte monosemantice și polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:

 • Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acțiuni, însușiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noționale;
 • Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicale – cuvinte relaționale, cum sunt prepozițiile și conjuncțiile.

Cuvintele noționale pot fi:

 • Monosemantice;
 • Polisemantice:

.

 • Monosemanticele au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent și fac parte dintr-un domeniu științific sau tehnic.

Exemple de cuvinte monosemantice: axiomă, aselenizare, biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

 • Polisemantice sunt cuvintele care au mai multe sensuri.

Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăția de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate.

Exemplu:

Ochi: 1. organ al văzului; 2. fiecare dintre spațiile libere ale unei ferestre; 3. porțiune de teren: ochi de pădure; 4. întindere de apă: ochi de apă; 5. orificiu al mașinii de gătit; 6. particulă rotundă de grăsime care plutește pe un lichid; 7. tub electronic: ochi magic; 8. specialitate culinară preparată din ouă.

Concluzie:  Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri, dar în cursul vorbirii, când sunt folosite în diferite contexte, ele au un singur sens.

Dintre aceste sensuri:

 • Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi și apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor);
 • Celelalte sensuri, care s-au dezvoltat pe parcurs, se numesc sensuri secundare.

După criteriul stilistic:

 • Sens propriu – care denumește în mod direct obiectul, fenomenul, ființa sau acțiunea din realitate;
 • Sens figurat – care nu denumește, ci atribuie anumite însușiri prin raportare la alte obiecte, ființe sau fenomene.

De exemplu:

Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulțimea punctelor aflate la distanță egală de un punct fix.

Sensuri figurate:

 1. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.
 2. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.
 3. Grup de oameni legați prin interese comune: S-a dezmembrat cercul de prieteni. Cercul științific a ținut o ședință.

Masă – sens propriu: mobilă;

Sensuri figurate:

 • Am pus masa. – (am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării);
 • Masa a fost gustoasă. – (mâncarea a fost gustoasă).

Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. De exemplu:

Am auzit o explozie. –  sens propriu; – Vestea că mergem în excursie a declanșat o explozie de bucurie. – sens figurat:

Soba este caldă. – sens propriu; – Ea are o privire caldă. – sens figurat;

Apa curge domol. – sens propriu; – Răspunsurile curgeau unul după altul. – sens figurat.

Ionel s-a lovit la gură. – sens propriu; – A ajuns de gura satului. – sens figurat.

.

Erotin01.

categoria exemnplu mnemotehnic definiție alte exemple
sinonim prieten – amic formă diferită – înțeles asemănător fudul, îngâmfat, mândru, încrezut
antonim rău – bun formă diferită – înțeles opus cald–rece, mic–mare, a cere–a primi
omonim bancă – bancă formă identică – înțeles diferit sol–sol, somn–somn, lac–lac
omofon ne-am – neam pronunție identică – scriere diferit – înțeles diferit s-ar–sar, m-ai–mai, ne-am–neam
omograf torturi – torturi scriere identică – pronunție diferită – înțeles diferit haină–haină, acele–acele, veselă–veselă
paronim complement – compliment formă asemănătoare (diferă 1-2 semne) – înțeles diferit original–originar, pronume–prenume

.

Homograph_homophone_venn_diagramImage published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

.

Erotin01.

Sinonimele

Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite, dar sensuri identice sau apropiate.

În funcție de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele, sinonimele pot fi:

 • Perfecte (totale) – ale căror sensuri sunt identice, deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul;
 • Parțiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate, deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul;

Exemple pentru sinonimie parțială:

Casă imobil, locuință, domiciliu, cămin, clădire, etc. În propoziția: El locuiește într-un imobil cu zece etaje, cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu, cămin locuință, dar poate fi înlocuit cu clădire, casă.

Familie – neam, dinastie; 

Se poate spune: Ion are a familie numeroasă, dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. În schimb, cuvântul dinastie din propoziția “Dinastia Mușatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Mușatinilor a domnit în Moldova”.

.

Clasificarea sinonimelor

După aria geografică, originea și domeniile în care sunt folosite, sinonimele pot fi:

 • Sinonime arhaice –  acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi:

Polcovnic –  colonel, gâde – călău, satâr –  paloș –  sabie, domn –  voievod –  rege; etc.

 • Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a țării:

picioci, barabule, crumpi – cartofi,

paradaisă – roșie, piparcă – ardei, șpais – cămară, ștrimf –ciorapi, brișcă – briceag, clisă – slănină, gace – chiloți, izmene, horincă, pălincă – țuică, poțoc – șobolan, prunc – copil, laviță – bancă de șezut;

 • Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile românești, deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundență, beteag – bolnav, a se bizui – a se baza, bârlog – vizuină, gureș – vorbăreț, mârțoagă – cal slab, etc.
 • Sinonime neologice – cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi, a acuza – a învinui, conspirație – uneltire, a flata – a linguși, impertinent, arogant – neobrăzat, obraznic, nociv – dăunător, oscilant – nehotărât, penitenciar – închisoare.
 • Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău, universitate, pârnaie, răcoare – închisoare, a ciordi, a șmangli, a umfla – a fura,

biștari, lovele – bani, avariat – accidentat, a avea stofă – a avea talent, boșorog – bătrân, bostan – cap, bucătar-șef – șeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor, bucățică bună – femeie atrăgătoare, de moralitate îndoielnică, etc.

.

Despre sinonime

SINONÍM, -Ă, sinonimi, -e, adj., s.n. 1. Adj. (Despre cuvinte, expresii, afixe etc.) Care are (aproape) același înțeles cu alt cuvânt, cu altă expresie, cu alt afix etc. ♦ P. gener. Asemănător, identic, similar; corespunzător. 2. S.n. Cuvânt, expresie, afix etc. care are același (sau aproape același) înțeles cu alt cuvânt, cu altă expresie, cu alt afix etc. – (despre cuvinte, afixe etc.) care are același înțeles cu altul. II. s. n. 1. element lingvistic (cuvânt, afix, expresie etc.) echivalent ca înțeles cu altul. [< fr. synonyme, cf. gr. synonymos < syn – cu, onoma – nume].

synonyymi5 (taivutus: synonyymi/ä t. -a, -ssä t. -ssa jne.) kiel. samamerkityksinen sana. Pisama, kesakko ja teerenpilkku ovat synonyymejä. Immuunikato on aidsin synonyymi.

Limbile sunt bogate și aceeași noțiune poate fi numită, în principiu, în mai multe feluri. Finlandezii spun că rakkaalla lapsella on monta nimeä așa că și limba finlandeză ca și limba română cunosc noțiunea de sinonim iar în lume au apărut și apar în continuare dicționare de sinonime în ciuda faptului că, filologii din toată lumea au ajuns la concluzia că sinonime perfecte nu există motiv pentru care definiția românească a introdus, în paranteză, cuvântul aproape (vezi definiția!). Definiția finlandeză este sumară și se bazează, ca întotdeauna, pe exemple. Finlandeza abundă în sinonime de toate categoriile.

Limbile nu cunosc granițele artificiale create de oameni; cuvintele circulă liber și sunt adoptate după nevoi. Un cuvânt mai „puternic” îl poate disloca pe sinonimul său mai slab și îi poate lua locul. Dacă unele noțiuni, precum soare sunt comune întregii omeniri, indiferent cum ar fi numit în diferite limbi, alte noțiuni diferă prin nuanțe. Pâine nu este același lucru pentru un român, care nu cunoaște decât pâinea dospită, pentru un arab, pentru care pâinea tradițională (خبز khbuz) era o lipie subțire din aluat nedospit (compară cu azima evreiască), pentru un finlandez care preferă încă pâinea tradițională de secară, nedospită, subțire, aproape uscată și cu gaură la mijloc pentru a fi ușor înșirată pe un ciomag prins orizontal de tavan.

Pepene verde și melon d’eau desemnează același lucru dar nu sunt sinonime pentru că primul nume este folosit de români iar celălalt de francezi. Și ce dacă? De ce pepene verde, lubeniță, arbuz, harbuz, bostan, curcubetă se pot numi sinonime dacă nu sunt folosite toate de aceleași persoane, în aceeași zonă, ci în zone diferite? Pentru că intervine noțiunea de popor care este, și ea, destul de relativă.

Sinonimele sunt cuvintele cu formă total diferită și cu sens identic sau, cel puțin, asemănător.
Pot fi sinonime:

 • doua cuvinte: școlar–elev; prieten–amic; fereastră–geam
 • un cuvânt și o expresie (cu condiția ca expresia să nu fie explicația cuvântului): a fugi–a lua-o la sănătoasă; a băga de seamă–a observa; a se da de-a dura–a se rostogoli, a se da de-a rostogolul; a-și lua nasul la purtare–a se obrăznici, a i se urca la cap
 • serie sinonimică: zăpadă–nea–omăt

Alte exemple:

 • arogant, fudul, încrezut, îngâmfat, mândru
 • sfat, consiliu, povață, părere, îndemn, îndrumare, călăuzire
 • greșeală, eroare, incorectitudine
 • ceartă, altercație, conflict, divergență, controversă
 • necaz, dificultate, impas
 • talent, dotare, har, înclinație, predispoziție, vocație

Sinonimul și cuvântul înlocuit trebuie să fie aceeași parte de vorbire:

substantive: noroc – șansă
verbe: a reuși – a izbuti
adjective: prietenesc – amical
pronume: el – dânsul
numerale: întâiul – primul
adverbe: mereu – totdeauna
prepoziție: către – spre

.

Erotin01.

Antonimele

Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite și sensuri opuse.

Exemple de antonime:

abstract – concret, acord – divergență, avere – sărăcie, bucurie – supărare, cald – frig, celebru – necunoscut, a coborî – aurca, a defăima – a lăuda, dincolo – dincoace, dușman – prieten, exterior – interior, fluid – solid, a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eșec, lașitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc.

Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:

 • Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca, a se încălța – a se descălța, a încurca – a descurca, a confirma – a infirma, antebelic – postbelic, a include – a exclude, subdezvoltat – supradezvoltat, a înșuruba – a deșuruba, etc.
 • Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut, politic – apolitic, normal – anormal, corect – incorect, acceptabil – inacceptabil, certitudine – incertitudine, războinic – antirăzboinic, aerian – antiaerian, argument – contraargument, indicat – contraindicat, suportabil – insuportabil, moral – imoral, cinstit – necinstit, organic – anorganic, a robi – a dezrobi, etc.

Despre antonime

ANTONÍM, antonime, s.n. Cuvânt care, considerat în raport cu altul, are sens contrar. Cuvânt cu sensul opus altui cuvânt corelativ. – Din fr. antonyme.

vastakohta10*F 1. ominaisuuksiltaan jllek toiselle vastakkainen, käänteinen asia, käsite, olio tms. Yö päivän, paha hyvän vastakohtana. Selvä, jyrkkä, räikeä vastakohta. Sisarukset olivat luonteeltaan toistensa vastakohtia. Väriläikkä vastakohtana yleiselle harmaudelle.

Antonyymi on sana, joka on jonkin toisen sanan vastakohta, esimerkiksi hyvä–paha, musta–valkoinen, sileä–rosoinen jne.

Antonymia ilmaisee kielitieteessä merkitysten vastakkaisuutta.

Antonymia voidaan lajitella viiteen alalajiin:

 1. asteittaiset, esimerkiksi nuori ja vanha
 2. vastakkaiset, esimerkiksi ylös ja alas
 3. päinvastaiset, esimerkiksi työnantaja ja työntekijä
 4. parafraasit, eli saman asian ilmaiseminen toisin päin, esimerkiksi „ravintola on toimiston alapuolella” ja „toimisto on ravintolan yläpuolella”
 5. taksonomiset sisaret, eli joukkiot jotka ovat vastakkaisia kaikille muille joukkion jäsenille mutteivät suoraan toisilleen, esimerkiksi viikonpäivät.

„Antonym” är antonymt mot „synonym”.

.

Tipuri de antonime

Antonimele pot fi:

 • cu radical diferit: cald–rece, curajos–laș, sus–jos, babă–moș
 • cu același radical, prefixat: corespunzător–necorespunzător, vizibil–invizibil, pur–impur, tipic–atipic, citit–necitit, făcut–desfăcut, congelat–decongelat

Exemple

 • Verbe: a intra–a ieși, a cere–a primi, a întreba– a răspunde
 • Substantive: noapte–zi
 • Adjective: mic–mare, bun–rău, cald–rece, vechi–nou
 • Adverbe: înainte–înapoi, încet–repede

.

albnegru
bunrău, malefic
corectincorect, eronat, greșit
a cumpăraa vinde
dreptnedrept, inechitabil, injust, ilegal
efemeretern, veșnic, nepieritor
frigcald
înnodaa deznoda
luminăîntuneric, beznă
a mergea sta, a rămâne pe loc
micmare
a mobilizaa imobiliza
a pierdea câștiga
repedeîncet, alene

susjos
tinerețebătrânețe
vinovatnevinovat

.

Nici cu antonimele nu-mi e rușine. Dacă mic–mare și cald–rece sunt simple ce facem cu dulce care paote avea ca antonim sau pe acru sau pe sărat.

.

Erotin01.

Mai jos sunt două perechi de termeni care nu se folosesc în românește. Parte pentru întreg și întreg pentru parte. General pentru particular și particular pentru general.

.

holonyymi   Kokonaiskäsite; sana, joka on tarkasteltavien käsitteiden kokonaisuus. Auto on mm. ratin ja moottorin holonyymi (semantics)

In relation to a given term, a term—word or phrase—that denotes a whole whose part is denoted by the other term, such as „face” in relation to „eye”.

Body is a holonym of arm, leg and heart. Word is a holonym of letter.

.

holonym

 1. (lingvistik) ett ord som betecknar något som vad ett annat ord betecknar är en del av

Cykel är en holonym till cykelhjul, eftersom cykelhjulet är en del av cykeln.

.

antonimul lui holonyymi este meronyymi

.

Erotin01.

meronym (plural meronyms)

 1. (semantics) A term that denotes a part of the whole that is denoted by another term.

The word „arm” is a meronym of the word „body”.

If one starts with some complex whole, like {automobile} or {human_body}, it can be broken down into several levels of meronyms, but many of those meronyms will also be meronyms of other wholes. That is to say, some components serve as parts of many different things: think of all the different mechanisms that have gears.

meronym

 1.  (lingvistik) ett ord som betecknar något som är en del av vad ett annat ord betecknar

Cykelhjul är en meronym till cykel, eftersom cykelhjulet är en del av cykeln.

.

Erotin01.

Holonymy (in Greek holon = whole and onoma = name) is a semantic relation. Holonymy defines the relationship between a term denoting the whole and a term denoting a part of, or a member of, the whole. That is,

‘X’ is a holonym of ‘Y’ if Ys are parts of Xs, or

‘X’ is a holonym of ‘Y’ if Ys are members of Xs.

For example, ‘tree’ is a holonym of ‘bark’, of ‘trunk’ and of ‘limb.’

Holonymy is the opposite of meronymy.

holonymy (holonimie RO)

 1. (semantics) A system of holonyms, a name of a constitute sum of, or a group of something.

„color” is a holonym of „blue.”

„professional” is a holonym of „doctor.”

„Church of England” is a holonym of „St Paul’s Cathedral.”

antonimul lui meronymy este holonyymy

meronymy (holonimie RO)

 1. (semantics) A system of meronyms, a name of a constituent part of, the substance of, or a member of something.

„Blue” is a meronym of „color.”

„Doctor” is a meronym of „professional.”

„St Paul’s Cathedral” is a meronym of „Church of England.”

.

Erotin01.

hyponyymi

 1. Alakäsite; sana, joka tarkastellun sanan kuvaamaan luokkaan kuuluva olio

Kissankello ja tulppaani ovat kukan hyponyymejä

.

hyperonyymi

 1. Yläkäsite; sana, joka luokittelee kuvattua sanaa ja kaikkia sen kaltaisia käsitteitä

Hedelmä on omenan hyperonyymi

.

Erotin01.

Omonimele

Omonimele sunt cuvintele cu aceeași formă, cu aceeași pronunție, dar cu un înțeles diferit.

Omonimele pot fi:

 1. Totale;
 2. Parțiale;
 3. Lexico-gramaticale.

1. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. De exemplu:

     lac1 (baltă) și lac2(de unghii) au aceeași formă de plural: lacuri;

    cursă1(alergare) și cursă2 (capcană) au aceeași forma de plural: curse.

2. Parțiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. De exemplu:

masă1 (mobilă) și masă2 (mulțime) au pluralele diferite: mese – mase;

bandă1 (grup de răufăcători) și bandă2  (fâșie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi.

3. Lexico-gramaticale – forme identice din paradigma unor părți de vorbire cu totul diferite. De exemplu:

     cer1 (substantiv) și cer2  (pers.I, sing, ind. de la verbul a cere;

     sare1 (de bucătărie) și sare2  (pers.III, sing., ind, de la verbul a sări;

     poartă1 (loc de intrare) și poartă2 (pers.III, sing.,ind. de la verbul a purta, etc.

Exemple de omonime: gol – gol, golf – golf, nouă – nouă, palat – palat, liliac – liliac, broască – broască, mare – mare, milă – milă, pompă – pompă, pol – pol, rachetă – rachetă, recrea – recrea, râs – râs, sol – sol – sol, tablă – tablă, testa – testa, toc – toc – toc, etc.

.

Omonimele sunt cuvintele cu formă identică și cu sens total diferit.

Exemple:

În lac sunt multe broaște.

Broaștele ar trebui schimbate.
Am dat cu lac pe unghii.
Am dat mobila cu lac.

An fost ieri cu barca pe lac.

Îngheț la sol.

Solul a venit la rege.

Am tras un pui de somn.

Un somn de 5 kilograme.

Am fost la bancă.

Stau pe bancă.

.

(a) abate (a se depărta de la ceva) – abate (preot catolic);

(a) altoi (a practica altoirea, a lovi) – altoi (rămurică desprinsă din planta-mamă);

ascendent (care urcă, se dezvoltă progresiv) – ascendent (rudă în linie dreaptă dintr-o generație anterioară);

banc (ridicătură de nisip, grup de pești) – banc (glumă, anecdotă);

bancă (scaun lung) – banca (instituție financiară);

barem (măcar, cel puțin) – barem (normă, criteriu de evaluare);

bursă (ajutor financiar acordat unui elev, student) – bursă (formă de negociere a unor valori pe piața liberă);

carieră (exploatare minieră) – carieră (profesie, ocupație);

casă (imobil) – casă (dulap de fier în care se țin bani);

leu (animal) – leu (unitate monetară);

noi (pronume) – noi (adjectiv);

sare (verb) – sare (substantiv);

.
Omonimele trebuie să fie și omofone (să se pronunțe la fel) și omografe (să se scrie la fel) în același timp.

*Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. – Să nu se confunde cu omonimele.

Atenție!
* A nu se confunda cuvintele polisemantice cu omonimele care au și ele aceeași formă și înțelesuri diferite. Deosebirea se face avându-se în vedere următoarele: – omonimele nu au legătură de sens între ele: bancă – din parc; bancă – unde se depun banii.

– cuvintele polisemantice au sensuri apropiate, fiind derivate din sensul primar:

masă – obiect de mobilier;
masă – mâncare, ospăț.

* Unele cuvinte sunt polisemantice în anumite contexte și omonime în altele. De exemplu, cuvântul masă. În situațiile de mai sus, este polisemantic, dar este omonim cu sensul de mulțime: în fața catedralei era o masă de oameni.

.
Erotin01 

Omofonele sunt cuvintele care se pronunță la fel dar se scriu diferit.
Exemple:
Altă dată (în altă împrejurare) – altădată (odinioară)
Niciodată (în niciun moment) – nici o dată (nici [măcar] o dată, nici de mai multe ori) – nici odată (nici cândva)
S-ar putea să sar peste cină.

Când m-ai sunat, nu mai eram acasă din mai.

Ne-am dus la un neam de-al meu.

.

Erotin01.

Omografele sunt cuvintele care se scriu la fel si se pronunta diferit:
Exemple:
.

ácele – acéle cúrele – curéle mámele – maméle pária – pariá
Ánina – aniná drésuri – dresúri márca – marcá répede – repéde
áugust – augúst erá – éra mítică – mitícă república – republicá
bárem – barém fíla – filá móbilă – mobílă sufragíu – sufrágiu
bórduri – bordúri fíle – filé módele – modéle tórturi – tortúri
cápele – capéle fólie – folíe módul – modúl túrele – turéle
cása – casá háină – haínă ópus – opús úmbrele – umbréle
colónie – coloníe imóbil – imobíl pára – pará vâna – vâná
consóla – consolá lături – lătúri parálele – paraléle véselă – vesélă
cópii – copíi únturi (mai multe feluri de unt) – untùri (mai multe feluri de untură)

.

omofone, omografe, omofonie, omografie

.

Omografe românești

 copii în sintagmele doi copii și două copii.

vier

 • /viˈer/ (două silabe): viticultor; îngrijitor de vied
 • /vi̯er/ (o silabă): porc necastrat; mistreț mascul

sufragiu

 • /suˈfra.giu̯/ (accentul pe a doua silabă): vot, drept de vot
 • /su.fraˈgiu̯/ (accentul pe a treia silabă): servitor la masă

haină

 • /ˈhai̯.nə/ (două silabe): îmbrăcăminte
 • /haˈi.nə/ (trei silabe): rea (femininul de la hain)

.

Erotin01.

Paronimele

Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă, dar diferite ca sens.

Majoritatea paronimelor sunt neologisme, ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.

Confuzia paronimică este o greșeală de limbă care se realizează:

 • Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte, ori
 • Prin cunoașterea doar a unui cuvânt.

Exemple de paronime: adapta – adopta, amputație – imputație, apoziție – opoziție, apropria – apropia, arbitral – arbitrar, atlas – atlaz, carbonier – carbonifer, cazon – gazon, companie – campanie, comunitate – comuniune, concilia – consilia, deferență – diferență, dependență – dependință, depoziție – dispoziție, degusta – dezgusta, echitate – echitație, emigrant – imigrant, eminent – iminent, emite – omite, eroare – oroare, evoca – invoca, familial – familiar, ferigă – verigă, flagrant – fragrant, floral – florar, glacial – glaciar, investi – învesti, libret – livret, literar – literal, maestru – maistru, mortal – mortar, monah – monarh, numerar – numeral, ordinal – ordinar, original – originar, temporal – temporar, orgie – urgie, permisie – permisiune, petrolier – petrolifer, solidar – solitar, stalactite – stalagmite, stoc – stog, etc.

Paronimele sunt cele cu formă aproape identică. Difera un sunet sau chiar ordinea sunetelor. Au sens total diferit.
Exemple: complement–compliment, oral–orar, pronume–prenume, a releva–a revela, lac–las, original–originar, eroare–oroare, eforie–euforie

Alte paronime

abilitate (pricepere) – agilitate (sprinteneală, suplețe);
apropiere (acțiunea de a se apropia) – apropriere (acțiunea de a însuși un lucru străin) arbitrai (hotărât de arbitru) – arbitrar (după bunul plac);
carbonier (care se referă la cărbune) – carbonifer (ramură industrială care se ocupă cu extracția și prelucrarea cărbunelui);
complement (parte de propoziție) – compliment (laudă, măgulire);
eferență (respect, considerație) – diferență (deosebire);
dependență (a fi dependent de ceva) – dependință (încăpere auxiliară: baie, bucătărie, cămară);
emigrație (expatriere) – imigrație (a se stabili într-o țară străină);
eminent (remarcabil, excepțional) – iminent (care nu poate fi oprit);
(a) enerva (a înfuria, a indispune) – (a) inerva (în biologie, despre terminațiile unui organ sau ale unui țesut);
familial (privitor la familie, destinat familiei) – familiar (intim, apropiat, cunoscut); glacial (de gheață, rece) – glaciar (eră glaciară);
(a) investi – (a face o investiție financiară) – (a) învesti (a acorda unei persoane un drept, o funcție, o demnitate);
libret (arie muzicală) – livret (legitimație militară);
literal (cuvânt cu cuvânt, textual) – literar (referitor la literatură);
oral (transmis prin viu grai, verbal) – orar (program pe ore);
ordinal (care indică ordinea unor obiecte) – ordinar (obișnuit, vulgar);
original (neobișnuit, propriu unei persoane) – originar (privitor la origine, obârșie); petrolier (referitor la petrol, navă pentru transportul petrolului) – petrolifer (bogat în petrol, zăcăminte);
temporal (care indică timpul) – temporar (de scurtă durată, momentan).

.

Erotin01

Pleonasmul

Pleonasmul este o greșeală de exprimare care constă în alăturarea unor termeni cu acelasi sens și care se datorează:

 • Apariției unor sinonime în aceeași structură: firesc și natural, concomitent și simultan, manierat și binecrescut, prolog introductiv, etc;
 • Apariției unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experiență, divertisment plăcut, ereditate moștenită, etc.,
 • Determinanților inutili: a conviețui împreună, a preambala dinainte, a reveni din nou, etc.,
 • Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă, microinterviu scurt, ortografie corectă, paleoslava veche, etc.

Cele mai frecvente structuri pleonastice ale limbii române sunt: a abrevia pe scurt, abundență mare, a aduce aportul, amploare mare, a anexa alături, anost și plictisitor, a anticipa dinainte, atracție ispititoare, a avansa înainte, aversă de ploaie (dar: precipitații în averse, poate fi ploaie, ninsoare, grindină etc.), babă bătrână, bancnotă de hârtie, băștinaș autohton, biografia vieții, cadavru mort, cadență ritmică, caligrafie frumoasă, catastrofă tragică, câștig profitabil, cel mai superior, a cere o solicitare, cinci procente la sută, circa aproximativ, a coabita împreună, cobaii de experiență, a coborî jos, concesiv și îngăduitor, conducere managerială, concluzie finală, a conlocui laolaltă, a conlucra împreună, consens unanim, contrabandă ilegală, a conține în cuprins, copartener, dar însă, a dăinui permanent, definitiv și irevocabil, a deshuma din pământ, diurnă zilnică, a ecraniza un film, efemer și trecător, epilog final, etnogeneza unui popor, exemplu pilduitor, firesc și natural, folclor popular, genunchiul piciorului, happy-end fericit, hemoragie de sânge, intemperiile vremii, a îngheța de frig, a întoarce înapoi, jurnal cotidian, laitmotiv repetat, leac tămăduitor, limonadă de lămâie, mijloace mass-media, mujdei de usturoi, a nota în scris, a numerota cu cifre, omletă de ouă, omniprezent pretutindeni, onest și cinstit, oranjadă de portocală, ortoepie corectă, ortografie corectă, pantă înclinată, pamflet satiric, perioadă de timp, persuasiune convingătoare, picnic în aer liber, polemică contradictorie, a poposi pentru odihnă, precocitate prematură, prefer mai bine, a prefera mai bine, a rămâne în continuare, a reaminti din nou, reclamă publicitară, a relua din nou, a repeta încă o dată, a rescrie iar, retribuție salarială, a reveni din nou, savant erudit, scurtă alocuțiune, sortiment variat, a surveni pe neașteptate, unanimitate totală, a urca sus, a urma în continuare, utopie irealizabilă, vacarm asurzitor, varietate diversă, vastitate imensă, vedetă celebră, vestigiu din trecut, zbor aerian, etc.

.

Aici trebuie menționat faptul că sintagmele de mai sus pot fi folosite cu sensul ironic, cu condiția să fie puse între ghilimele sau să fie urmate de semnul (!) care să arate că au fost folosite intenționat pentru a da savoare textului și nu sunt folosite din neștiință sau sunt un „lapsus din neatenție”.

.

Erotin01

.

ACRONIM, ‑Ă adj., s. n. (Cuvânt) format din prima sau primele litere ale cuvintelor care compun o sintagmă, o expresie, un titlu etc. (cuvânt) format din literele sau din segmentele inițiale ale altor cuvinte. ἄκρος (akros, „vârf, extremitate”) + ὄνυμα / ὄνομα (onuma, „nume”).

ANTONIM, antonime, s. n. Cuvânt care, considerat în raport cu altul, are sens contrar. Cuvânt cu sensul opus altui cuvânt corelativ. Un cuvânt care are sensul opus celuilalt, deși nu neapărat în toate sensurile. Astfel „bogat” este un antonim pentru „sărac”, „plin”, este un antonim pentru „gol”. Din greacă ἀντί (anti, „contra”) Antonim: SINONIM

CONTRANIM, CONTRONIM s. n. Un cuvânt care are două sensuri opuse, cum ar fi „fast” în engleză care poate însemna „rapid” sau „fix, nemișcat”. Finlandezii au ”tuima” care înseamnă atât „nesărat” cât și „foarte sărat”. Din latină „contra” (împotrivă)

ENDONIM, AUTONIM Din greacă (ἔνδον, éndon, „înăuntru” sau αὐτό, autó, „însuși” și ὄνομα, ónoma, „nume”) s. n. Numele pe care și-l dau nativii sau autodenumire. Nume original, nume pe care și-l dă singur (poporul) Ex. Suomi

EPONIM, ‑Ă I. adj. care dă numele său unui loc, unui oraș, țară, eră, produs etc. II. s. m. 1. (ant.) magistrat care dădea numele său anului; primul dintre cei nouă arhonți ai Atenei sau unul dintre cei doi consuli ai Romei, care dădea numele său anului. 2. termen pentru desemnarea unei stațiuni arheologice unde a fost cercetată prima dată o cultură materială și care, ca urmare, a dat numele culturii. Astfel „einsteiniu” este un eponim pentru Albert Einstein. Altele: aspirină, xerox, carioca, jofre, savarină, nailon, celofan, celuloid, linoleum, tabloid, plexiglas etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_eponymous_laws

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/470599

ETNONIM, etnonime, s. n. Nume de popor sau de grup etnic. Demonim, gentiliciu. Din greacă ἔθνος (etnos, „o comunitate, mai târziu un popor, națiune”)

EXONIM, exonime, s.n Sin. XENONÍM Din greacă (ἔξω, éxō, „afară” and ὄνομα, ónoma, „nume”) numele (convențional) cu care alții numesc un popor, nume diferit de cel dat de nativi, de ex. Finland

HETERONIM, -Ă, heteronimi, -e, adj., s. n. 1. Adj. (Despre opere literare) Publicat sub alt nume decât cel al autorului. ♦ (Despre autori) Care scrie sub nume diferite. 2. S. n. (Lingv.) Corespondent al unui cuvânt într-o altă limbă. 3. S. n.Substantiv care are pereche pentru sexul opus. 4. S. n. (Lingv.) semn identic cu altul ca ortografiere, dar diferit ca pronunțare și sens, ca de exemplu engl. bow, pronunțat „bou” („arc pentru tras cu săgeata”), în raport cu bow, pronunțat „bau” („proră”, s. f., sau „a se închina”, vb.).

 

HIPONIM s. n. (lingv.) termen general pentru indicarea numelor dubioase, superflue. Un termen mult mai specific denumind un cuvânt sau o frază dintr-un grup subordonat. Câine este o hiponim pentru animale. Britanic este un hiponim pentru european. A este o hiponim pentru B înseamnă că A este de același tip cu B.

HOLONIM s. n. Din greacă ὅλος (holos, „întreg”) + ὄνομα (onoma, „nume”) s. n. Un termen care denotă un întreg a cărei parte este notată cu un alt termen, cum ar fi „față”, în raport cu „ochi”. Corpul este un holonim al brațului, piciorului și al inimii. Cuvânt este un holonim al scrisorii. Antonim: MERONIM

MERONIM s. n. Din greacă μέρος (meros, „parte”) + ὄνομα (onoma, „nume”) s. n. Un termen care denotă o parte din întreg, care se noteaza cu un alt termen. Cuvântul „braț” este o meronim al cuvântului „corp”. Antonim: HOLONIM

METONIM s. n. Cuvânt care denumește un obiect după o singură caracteristică sau după un obiect strâns legate de el. μετωνυμία, metōnymía, „schimbare de nume”, din μετά, metá, „după” și -ωνυμία, -ōnymía, un sufix folosit pentru metafore, din ὄνῠμα, ónyma sau ὄνομα, ónoma, „nume”.

OMONIM (1) omonime, s. n., (2) omonimi, s.m. Din greacă ὄμοιος (homoios) „la fel, asemenea, de aceeași natură” și ὄνομα (onoma) „nume”) 1. S. n. Cuvânt care are aceeași formă și aceeași pronunțare cu alt cuvânt sau cu alte cuvinte, de care diferă ca sens și ca origine. (semantica) (sens strict), un cuvânt pe care atât sunete și este scris la fel ca un alt cuvânt, dar are un înțeles diferit. Cu aceeași pronunție este numit omofon sau cu aceeași ortografie este numit omograf. 2. S.m. Persoană care poartă același nume cu altcineva; tiz. 3. (taxonomie) Un nume pentru un taxon, care este identic în ortografie cu un alt nume dar care aparține unei categorii taxonomice diferite.

-ONIM, -ONIMIE elem. ὄνυμα (onuma), forma dialectală dorică ὄνομα (onoma, „nume”), onoma-, referitor la nume.

PARONIM, paronime, s. n. Sin. ISONIM (ἴσος, isos, „egal”) Cuvânt asemănător cu altul din punctul de vedere al formei, dar deosebit de acesta ca sens (și ca origine). Cuvânt care se aseamănă parțial ca formă cu altul din punctul de vedere al formei sau al sunetelor, dar se deosebește ca sens de acesta. Din greacă παρα (para, „lângă”) + ὄνομα (onoma, „nume”).

PATRONIM ~e s. n. Nume de familie. Nume purtat de membrii aceleiași familii și transmis de la părinți la copii; nume de familie. Numele tatălui. Din greacă πατήρ (pater, „tatăl” + ὄνομα (onoma, „nume”).

RETRONIM s. n. Un cuvânt nou sau o expresie nouă care desemnează o noțiune mai veche al cărui nume inițial se mai folosește și pentru altceva sau nu mai este unic (cum ar fi chitara acustică în cazul în care cuvântul chitara s-ar putea referi, de asemenea, la o chitara electrică). Din latină retro – înapoi

SINONIM, ‑Ă I. adj. Din greacă συν-(syn-), de la σύν (sun, „cu, în compania cu, împreună cu”) (despre cuvinte, afixe etc.) care are același înțeles cu altul. II. s. n. 1. element lingvistic (cuvânt, afix, expresie etc.) echivalent ca înțeles cu altul. Antonim: ANTONIM

TAUTONIM s. n. epitet specific care repetă numele generic al unei plante sau unui animal. (< fr. tautonyme) De exemplu Bison bison. Din greacă ταὐτό (tauto, „același”)

TOPONIM ~e s. n. lingv. Nume topic (de locuri, de localități, de munți etc.). tópos (τόπος) (loc) and ónoma (ὄνομα) (nume)

XENONIM, sin. EXONIM s. n. Un nume pentru un popor, o țară, o limbă sau o localitate, etc, care nu este folosit de către localnici. Exemple de xenonime: nemți, germani pentru cei care, ei înșiși, își spun Deutsch. Austria pentru Österreich. Venedig, Venice, Veneția pentru Venezia. La finlandezi sunt frecvente: Saksa – Germania; Venäjä – Rusia; Ruotsi – Suedia. La polonezi și la unguri numele țărilor europene sunt complet diferite de cele românești.

http://en.wikipedia.org/wiki/-onym

.

Erotin01.

Sinonimele și antonimele românești în DEXOnLine

.

Erotin01.

Paginile următoare:

akronyymi ● acronim ■ akronym

holoriimi ● olorim ■ holorim

iskulause ● slogan ■ slagord, slogan

metafora, vertauskuva, kielikuva ●metafora ■ metafor

oksymoron ● oximoron ■ oksymoron

pseudonyymi ● pseudonim ■ pseudontm, täcknamn

redundanssi, liikasanaisuus ● redundanța ■ redundans

synekdokee ● sinecdocă ■ synekdoke

truismi, selviö ● truism ■ truism

.

kielivoimisteluloru, sanahirviö, lause jossa kieli menee solmuun ● frântură de limbă, frământare de limbă, încurcătură de limbă, îmbârligătură de limbă, scrântitură de limbă ■ tungvrickare, tungvrickningsramsa

.

Introdus  / lisätty  25.6.2015

Actualizat / päivitetty 21.7.2015

Actualizat / päivitetty 10.5.2015

Actualizat / päivitetty 30.6.2017

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: