Blogulblog's Blog

Predicat – predikaatti

Predicat – predikaatti

.

Predicatul

.

predikaatti ● predicat ■ predikat

predikaatti 5*C

1.  kiel. verbin persoonamuoto lauseenjäsenenä.

2.  log. ominaisuus t. relaatio.

.

predikaatti

Predikaatti on nimitys lauseenjäsentehtävälle, jossa voi toimia yksinkertainen a) finiittiverbi (Lapsi nukkuu), b) liittomuoto, c) verbiketju tai d) verbiliitto (Hän on yleensä tullut ajoissa, Meidän on lähdettävä ajoissa, Sinä taisit nukkua pommiin) sekä verbin ja jonkin toisen ilmauksen muodostama idiomaattinen kokonaisuus, esim. Mietinnön oli määrä valmistua tänään, Tuletteko te toimeen? Kopulalauseen predikaattina toimii olla-verbi yhdessä predikatiivin tai adverbiaalin kanssa: Lapsi on iloinen, Kello oli kaksi, Hän on sairaana. (→ § 868.) Perinteisesti kieliopeissa on samastettu verbin finiittimuoto ja predikaatti.

Lauseen predikaatti on lauseessa taipuneessa, finiittimuodossa, oleva verbi, joka ilmaisee subjektin tekemistä, olemista tai tulemista. Jos predikaatti taipuu persoonamuodoissa, se noudattaa pääsääntöisesti subjektin lukua ja persoonaa (kongruenssi) sinä puhut; poika syö.

Amintim aici elementele, membrii unei propoziții, așa cum o văd finlandezii:

lauseenjäsen

Lauseenjäsen on nimitys lausekkeen tehtävälle lauseessa, esim. substantiivilauseke voi toimia subjektin, objektin, predikatiivin tai adverbiaalin lauseenjäsentehtävässä (→ § 907). Lisäksi esim. että -lause voi toimia mm. subjektina tai objektina (→ § 1144–). Myös predikaatti on lauseenjäsen, vaikkei se aina muodostakaan yhtäjaksoista kokonaisuutta.

.

Ca să nu pară simplistă în ochii străinilor, finlandezii au inventat perechile

predikaatti – predikatiivi, objekti – objektiivi, adverbi – adverbiaali, attribuutti – attributiivi.

Doar subjekti și agentti au rămas neîmperecheate pentru că au, deja, alte semnificații.

subjektiivi antonimul lui objektiivi, apare adesea sub forma adverbială subjektiivinen sau cu ruda apropiată subjektiivisuus. Sensurile sunt ca în românește, subiectiv (adj. +adv.) sau subiectivitate.

agentiivi: verbin ilmaiseman toiminnan useimmiten elollinen aiheuttaja: Vieras avasi oven; Orava hyppii oksilla.

.

Dacă la pagina de generalități spuneam că nu subiectul este important pentru a forma o propoziție, ci predicatul care este suficient chiar singur, aici trebuie lărgită noțiunea de propoziție și vedem că, pentru finlandezi, orice cuvânt, chiar singur, dar într-un context, poate fi considerat propoziție. Exemplele le vedem mai jos. Vina este a limbii române pentru că vorbește de propoziție, noțiune elevată, pretențioasă, pe când finlandezul o numește lause, lauseke căreia în românește i-ar corespunde vechiul termen de zicere (vorbă zisă, spusă, scrisă).

Aici avem explicația, întortochiată dar oficială, a predicatului din Iso suomen kielioppi

.

§ 869 Tämän kieliopin käytäntö ja sen taustaa

Taustoittava pykälä

Predikaatti-nimitystä käytetään tässä kieliopissa erityisesti silloin, kun useampisanaisella kokonaisuudella on yhden verbin tavoin täydennysten määrää tai muotoa koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi genetiivisubjekti liittyy paitsi yksittäisiin verbeihin (esim. täytyy, pitää, kannattaa) myös verbiliittoon on tehtävä sekä monenlaisiin kopulan tai muun verbin ja nominin yhdistelmiin (esim. on hyvä, on määrä, on aiheellista, ei maksa vaivaa). Näissä tapauksissa on perusteltua puhua siitä, millaiset predikaatit esiintyvät genetiivisubjektin kanssa (» § 920921).

Predikointi on semanttiselta kannalta jonkin kuvaamista, sijoittamista johonkin kategoriaan tai osalliseksi johonkin tekoon. Tässä abstraktissa mielessä predikointia on kaikissa lauseissa, käytettiinpä niitä mihin puhetoimintoon tahansa. Antiikin kielioppiin pohjaavassa traditiossa predikaatilla on tarkoitettu sitä lauseen osaa, joka sanoo jotakin subjektista. Tämä voi olla yksi verbi, verbin ja muiden täydennysten muodostama jakso tai sisältää määritteitäkin:

Lapset juoksevat. | Lapset eivät huomanneet minua. | Lapset ovat nykyisessä kovien arvojen yhteiskunnassa jäämässä pahasti toisarvoiseen asemaan.

Yksinkertaisessa tapauksessa, johon tämä traditio perustuu, lause jakaantuu kahteen osaan: ensin mainitaan subjekti ja sitten predikaatti yhtäjaksoisena kokonaisuutena. Predikaatti on tässä mielessä sama kuin tuon tradition reema (vrt. » § 1370). Toisenlainen traditio vallitsee logiikkaan perustuvissa kuvauksissa, joissa predikaatiksi sanotaan mitä tahansa ilmausta, jonka on mahdollista luonnehtia jotakin oliota tai ilmaista kahden tai useamman olion suhdetta. Niinpä mikä tahansa substantiivi, adjektiivi tai verbi on tämän mukaan potentiaalinen predikaatti. Osittainen sovellus tästä on valenssipohjaisen kieliopin tapa nähdä predikaateiksi sisällöllistä merkitystä kantavat, valenssilliset sanat. Keskeisin tällainen sanatyyppi on verbi.

Suomalaisessa kielioppitraditiossa on enimmäkseen sovellettu kapeinta mahdollista predikaatin käsitettä, jonka mukaan predikaatti voi olla vain finiittiverbi, mahdollisesti liittomuotoinen. Latinapohjaisen tradition mukaisesti predikaatti on rajoitettu finiittisiin verbeihin, vaikka myös infiniittisen verbin ja sen täydennysten välillä vallitsee samanlainen suhde kuin finiittiverbin ja tämän täydennysten.

§ 868 Predikaatin tyyppejä: sataa, on käytettävä, tulen toimeen

Lauseen finiittiverbi on lauseenjäsentehtävältään predikaatti. Predikaatteja ovat paitsi yksinkertainen finiittiverbi (a) myös erilaiset liittomuodot, verbiketjut ja verbiliitot (b) (» § 450). Predikaatti ei näissä tapauksissa välttämättä muodosta yhtäjaksoista kokonaisuutta.

(a)

Vauva kasvaa.

(b)

Vauva on alkanut nukkua yönsä. | Vauvaa on käytettävä säännöllisesti neuvolassa. | Ei tässä ole viime aikoina tullut paljon mitään luettua. | Te taisitte kuitenkin valvoa liikaa.

Yhdeksi predikaatiksi katsotaan myös verbin ja toisen sanan tai lausekkeen muodostamat, yhtä käsitettä edustavat idiomaattiset kokonaisuudet, esim. ryhmän (c) esimerkkien kursivoidut ilmaukset:

(c)

Onko tarpeen olla noin perusteellinen? | Kyllä me tullaan toimeen. | Ota nyt siitä selvää! | Minun on sääli häntä.

Predikaatin osina sanoja tarpeen, toimeen, selvää ja sääli ei katsota verbin täydennyksiksi. On myös vakiintuneita verbin ja täydennyksen yhdistelmiä kuten katsoa parhaaksi ja puhua roskaa. Niiden ja moniosaisten predikaattien raja on häilyvä.

Olla-verbin yhteydessä voi subjektin lisäksi esiintyä käytännöllisesti katsoen millainen muu lauseke tahansa. Predikatiivin ja essiivimuotoisen predikatiiviadverbiaalin (d) lisäksi kysymykseen tulee suuri joukko muita adverbiaaleja (e).

(d)

Sinä olet aivan ihana ~ oikea aarre ~ suurena lohtuna.

(e)

Nämä ovat sinulle. | Te olette autolla. | Esko on Oulusta. | Tiina on Antin kanssa. | Isä ja äiti eivät ole kotona. | Mummo oli kauhuissaan. | Kello on puoli kaksi. | Kokous oli 9. helmikuuta. | Se oli silloin. | Tuo ei ole oikein. | Kynäni on rikki.

Lauseen predikaattina on näissä tapauksissa olla-verbi yhdessä predikatiivin, predikatiiviadverbiaalin tai muun adverbiaalin kanssa. Jos predikaatissa on paikallissija tai adpositio, tämä ilmaisee subjektin ja predikoivan ilmauksen suhteen (» § 966). Tämä tehtävä on lauseessa Minä olen asemalla adessiivin päätteellä, lauseessa Minä olen aseman luona adpositiolla luona. Olla-verbillisiin eksistentiaali-, omistus- ja ilmiölauseisiin (» § 893897, 899901) predikaatin käsite soveltuu huonosti.

Predikaatti on lauseen ydin, johon muut lauseenjäsenet liittyvät. Suomen kielessä predikaatin muodostaa verbin finiittimuoto joko yksinään (koira haukkuu) tai osana liittomuotoa (hän on ollut vankilassa), verbiketjua tai ‐liittoa (minun pitää kohta lähteä) tai verbin ja jonkin toisen ilmauksen muodostamaa idiomaattista kokonaisuutta (mietinnön oli määrä valmistua tänään).

Lauseessa on vain yksi predikaatti, joten laskemalla predikaatit saadaan tietää, kuinka monta lausetta on virkkeessä:

  • Moni pitää Wikipediaa hienona projektina. (1 lause)
  • Pekka syö puuroa ja nauttii siitä. (2 lausetta)
  • Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun. (2 lausetta)
  • En. (1 lause)
  • Sataa. (1 lause)

Suomessa predikaatti voi sisältää myös subjektin (!?).

Asta e prea de tot. Pe lângă multe alte perle ale susnumitei gramatici, asta este neînsemnată. Este ilogică afirmația pentru că, prin definiție, predicatul arată ce face subiectul. De fapt, a vrut să spună că subiectul este eleiptic în exemplul dat, adică nu apare în propoziție, dar este sugerat de forma verbului la persoana doua singular – sinä.

  • Oletko (sinä) kunnossa?
BD21309_

Teoria ca teoria, practica ne omoară!

Mai întâi să vedem cum sună predicatul în românește.

.

Predicatul

Predicatul este partea principală de propoziție care spune ceva despre subiect, arătând ce face subiectul, ce sau cine este subiectul, sau cum este subiectul: Păsările zboară. Mihai e student. Pământul este rotund.

Predicatul poate fi: 1) verbal sau 2) nominal.

Predicatul este principalul verb al propoziției.
Se distinge un predicat verbal, atunci când este constituit de un verb (activ sau pasiv, și un predicat nominal, atunci când este format dintr-un nume atașat la verbul olla (a fi).

De regulă, predicatul verbal se acordă în număr și persoană cu subiectul.

Predicatul verbal este de două feluri:

a) predicatul verbal simplu, este exprimat printr-un verb sau printr-o locuțiune verbală la un mod personal: Vânzătorul cântărește marfa. El a fost dus la spital cu mașina salvării.

b) predicatul verbal compus, poate fi alcătuit:

– dintr-un verb semiauxiliar modal (exprimă caracteristica modală a acțiunii: necesitatea, posibilitatea, dorința etc.) și un verb de bază, care poate fi la conjunctiv sau la infinitiv:

Trebuie să consult un jurist.

El poate răspunde la această întrebare.

Vrem să vizităm muzeul acesta.

A doua zi de dimineață, Grigore vru să reia convorbirea. (L. Rebreanu).

Cele mai frecvente verbe semiauxiliare modale sunt: a putea, a trebui, a vrea, a-i veni etc.

– dintr-un verb semiauxiliar aspectual (exprimă caracteristica aspectuală a acțiunii: începutul, continuarea, sfârșitul) și un verb de bază, la conjunctiv, infinitiv sau supin:

Ea a început să cânte.

El continuă să întârzie.

Termin de scris articolul.

Copilul a încetat să plângă.

Cele mai frecvente verbe semiauxiliare aspectuale sunt: a începe, a prinde, a se apuca, a se pune, a continua, a sfârși, a termina, a încheia etc.

.

Întotdeauna, când subiectul este la partitiv, predicatul este la persoana a treia singular.

Lapissa on poroja. – În Laponia sunt reni.

Kaupungissani asuu romanialaisia.  – În orașul meu locuiesc români.

Întotdeauna, când subiectul este la genitiv, predicatul este la persoana a treia singular.

Sinun täytyy syödä. – Tu trebuie să mănânci.

Pekan on pakko lähteä. – Pekka trebuie să plece.

.

BD14769_

.

Predicatul nominal arată ce este, cine este sau cum este subiectul.

Predicatul nominal este constituit dintr-un verb copulativ și din unu sau mai multe nume predicative: El este profesor.

Verbul copulativ de bază este a fi. Mai pot funcționa ca verbe copulative și verbele: a deveni, a ajunge, a se face, a ieși, a rămâne, a însemna.

Numele predicativ  (în finlandeză predikatiivi) poate fi exprimat prin:

1. Substantiv: Omul este o fiinţă raţională. Masa este de bradCasa este a bunicului.
2. Adjectiv: Cerul este senin.
3. Pronume: – Acesta e caietul tău? – Da, e al meu.
4. Numeral: El este a treilea.
5. Verb la infinitiv sau supin: Datoria noastră este de a învăţaEi sunt de invidiat.
6. Adverb: Aşa este el.

.

Predicatul nominal este format dintr-un substantiv sau dintr-un adjectiv, combinat cu verbul a fi și este conceput pentru a determina și a descrie subiectul.
În finlandeză, predicatul poate fi la nominativ, la partitiv sau, mai rar, la genitiv.
În finlandeză subiectul NU poate fi de acord cu predicatul nominal, nici în număr (singular sau plural), nici în caz.
Unui subiect la nominativ îi poate corespunde un predicat la partitiv (dar nu și invers), precum și unui subiect la plural îi poate corespunde un predicat nominal la singular (în acest ultim caz definiția predicatului nominal nu mai este corectă în română).

.

Hän on asianajaja nominativ El este avocat
Vesi on lämmintä partitiv Apa este caldă
Kirja on minun genitiv Cartea este a mea

.

Predicatul nominal este la nominativ singular, dacă subiectul este un nume concret la singular.

Kirja on mielenkiintoinen Cartea este interesantă
Italian parlamentti on kaksikamarinen Parlamento României este bicameral

Predicatul nominal este la nominativ atunci când subiectul este un factor meteorologic.

Ilma on kaunis Timpul este frumos
Tuuli on voimakas Vântul este puternic

Predicatul nominal este la nominativ plurale când substantivul plural este o perche, o mulțime  definită de lucruri sau o parte a corpului.

Sakset ovat terävät Foarfecele sunt ascuțite
Sukat ovat kuluneet Ciorapii sunt uzați
Sinun hampaasi ovat valkoiset Dinții tăi sunt albi

Predicatul nominal este la partitiv singular când subiectul este o substanță, un nume abstract sau  un nome colectiv care indică o mulțime nedefinită de persoane sau de lucruri.

Villa on pehmeää Lâna este moale
Tupakointi on vaarallista Fumatul este periculos
Täällä kirjastossa väki on ystävällistä Aici în bibliotecă lumea este simpatică

Predicatul nominal este la partitiv plurale când subiectul este la plural și nu cere nominativul.

He ovat suomalaisia Ei sunt finlandezi
Suomalaiset naiset ovat kauniita Finlandezele sunt frumoase
Te olette nuoria Voi sunteți tineri

Predicatul nominal este la partitiv plurale când subiectul la plural nu se referă la o pereche sau la o  pluralitate definită.

Kengät ovat kalliita Pantofii (în general) sunt scumpi
Kengät ovat kalliit Pantofii (o anume pereche de pantofi) sunt scumpi

Predicatul nominal este, întotdeauna, la partitiv singular când subiectul frazei este un infinitiv sau dacă din frază lipsește subiectul.

On hyödyllistä opiskella kieliä Este util să studiezi limbile
Juhlassa oli hauskaa La festivitate a fost plăcut

În acest ultim caz predicatul nominal este, însă, la nominativ cu următoarele adjective:

hyvä On hyvä mennä lomalle Este bine să mergi în vacanță
paha On paha, että valehtelit Este grav că ai mințit
kylmä Talvella on kylmä Iarna e frig

Materia, obiectul sau calitatea subiectului (complet de materie), este exprimată în finlandeză la partitiv singular în funcția de predicat nominal.

Pöytä on tammea Masa e de stejar
Nämä kaapit ovat pyökkiä Dulapurile astea sunt de fag

.

Clasificarea predicatului ar putea fi prezentată schematic cu ajutorul tabelului de mai jos.

.

Predicatul

verbal

 

nominal

simplu

.

compus

.

(este exprimat printr-un verb sau printr-o locuţiune verbală la un mod personal) (este alcătuit dintr-un verb semiauxiliar şi un verb de bază) (este constituit dintr-un verb copulativ şi un nume predicativ)

Elevul citeşte.

  Elevul trebuie să citească. Elevul începe să citească.  

Elevul este harnic.

.

Observație!

Predicatului nominal din românește îi corespunde în finlandeză și lausekkenvastike.

Elementul propoziției care, format cu verbul olla, arată cum este subiectul este numit de finlandezi predikatiivi. Vezi paginile corespunzătoare.

.

Predikaatti

Yleistä

Lauseen predikaattina on verbin finiittimuoto tai finiittimuodosta ja yhdestä tai useammasta nominaalimuodosta koostuva verbiketju tai kiteytynyt verbiliitto. Esim.

Bussi tulee.         (finiittimuoto)

Juna ehti lähteä.    (verbiketju)

Mies oli myöhästyä.  (kiteytynyt verbiliitto)

.

Finiittimuodot

Pelkästä finiittimuodosta koostuva predikaatti voi olla 1–3 sanan pituinen. Yksisanaisia ovat preesensin ja imperfektin myöntömuodot, esim.

Tyttö meneemenisimeni lukioon.

Perfektin ja pluskvamperfektin myöntömuodot ovat kaksisanaisia:

Tyttö on mennytlienee mennytoli mennyt lukioon.

Kieltomuodot ovat kahden tai kolmen sanan mittaisia, esim.

Tyttö ei meneei mennyt lukioon.

Tyttö ei ole mennytei olisi mennytei ollut mennyt lukioon.

Kieltomuotoinen predikaatti on siis aina kieltosanan verran pitempi kuin vastaava myöntömuotoinen predikaatti.

.
Verbiketjut

Verbiketjut muodostuvat tavallisesti kahdesta verbistä, joilla kummallakin on oma leksikaalinen merkityksensä. Ensimmäinen verbi on finiittimuotoinen ja toinen verbi nominaalimuotoinen, esim.

Poika osasi ratkaista kaikki tehtävät.

Kirje ehti tulla ajoissa perille.

Naiset menivät uimaan.

Kello näyttää olevan 12.

.

Modaaliset verbiketjut ilmaisevat mahdollisuutta ja kykyä (esim. voida, osata, välttämättömyyttä ja pakkoa (esim. täytyä, pitää) sekä luvallisuutta (esim. sallia, suoda). Esim.

Hävinnyt ei voinut osannut salata pettymystään.

Jokaisen täytyy pitää osallistua kokeeseen.

Meidän sallittiin esittää oma käsityksemme asioista.

Näihin verbiketjuihin rinnastettavina voidaan pitää myös rakennetyyppejä on pakko tehdä, on lupa tehdä, on hyvä tehdä.

.

Implikatiiviset verbiketjut ilmaisevat peitetysti, että lauseessa ilmaistu asia on tosi tai epätosi. Esim.

Matti muisti ehti tulla ajoissa. (‘Matti tuli ajoissa.’)

Matti ei muistanut ehtinyt tulla ajoissa. (‘Matti ei tullut ajoissa.’)

Seuraavat verbiketjut ovat ei-implikatiivisia. Ne jättävät avoimeksi, toteutuiko lauseessa ilmaistu asia:

Matti aikoi yritti ajatteli tulla ajoissa.

Matti ei aikonut yrittänyt ajatellut tulla ajoissa.

.

Olo- ja liikeverbien muodostamassa verbiketjussa nominaalimuotona on 3. infinitiivi, esim.

Väki on syömässä tuli syömään lähti syömästä.

.

Aistihavaintoverbien (esim. kuulua, näkyä, näyttää, tuntua, vaikuttaa) muodostamassa verbiketjussa nominaalimuotona on partisiippi, esim.

Sinä kuulut saaneen viran nimiisi.

Työ näkyy olevan valmis.

Tätä rakennetta käsitellään tuonnempana myös yhtenä partisiippirakenteen eli referatiivisen lauseenvastikkeenlajina.

Vezi pagina Lauseenvastike

.

Kiteytyneet verbiliitot

Kiteytyneet verbiliitot ovat pitkälle fraasiutuneita eli sanontatavaksi muuttuneita rakenteita, joissa finiittiverbinä on olla-verbin muoto ja toisena osana nominaalimuoto, jolla ei siinä yhteydessä ole taivutusvaihtoehtoa (esim. on tehtävissä, on tekemäisillään).

Kiteytyneet verbiliitot ilmaisevat modaalisuutta tai aspektia. Seuraavassa mainitaan yleisimmät kiteytymät. Nämä ovat merkitykseltään modaalisia:

Asian on ratkettava huomiseksi. (nesessiivinen, ‘täytyy’)

Päätös on jo tehtävissä.        (episteeminen, ‘voi’)

Tyttö oli nukkuvinaan.          (kvasi, ‘ikään kuin’)

Tauti menee, jos on mennäkseen. (fatum – soartă; „dacă o fi să fie”)

Sinne ei ole menemistä.         (nesessiivinen)

Seuraavat rakenteet ilmaisevat aspektia:

Lapsi oli pudota putoamaisillaan.

Vieläkö työ on tekemättä?

.

BD21309_

.

Despre predicat, mai pe larg în Iso suomen kielioppi

» nesessiivinen predikaatti § 1581

» predikaatti § 868

» § 450 moniverbinen, esim. on tehtävissä, ei olisi voinut muuttua

» § 454 verbi-idiomi moniosaisena predikaattina, esim. käydä kaupaksi

» § 455 partikkeliverbi moniosaisena predikaattina, esim. pitää yllä

» § 456 olla-verbillisen lauseen

» § 865 predikaattiverbi ja lause tekstissä

» § 869 nimityksen taustaa

» § 1649 mikä voi toimia käskylauseen predikaattina?

Jakso „predikaatti” esiintyy myös seuraavien hakusanojen alakohdissa

reema » § 869 ja predikaatti

» § 450 Predikaatteja: teki, ei olisi tehnyt, voi olla muuttumassa

Predikaatti

» § 505 Rakennetyyppi Täytyy mennä, Sen oli määrä jo valmistua

… Subjekti Nesessiivinen predikaatti Infinitiivi …

» § 507 Sain kimmokkeen lähteä: liittyykö infinitiivi substantiiviin?

Predikaatti

» § 552 Yksikkö- ja monikkomuotojen merkitys

… sijaan, ja lauseen predikaatti mukautuu subjektina olevan …

» § 750 Yleiskäyttöinen pronomini, yksiköllinen tai monikollinen

… Jaollinen: predikaatti yksikössä Joukko: predikaatti monikossa …

» § 868 Predikaatin tyyppejä: sataa, on käytettävä, tulen toimeen

… Lauseen finiittiverbi on lauseenjäsentehtävältään predikaatti. …

Predikaatti ei näissä tapauksissa välttämättä muodosta yhtäjaksoista …

» § 869 Tämän kieliopin käytäntö ja sen taustaa

Predikaatti-nimitystä käytetään tässä kieliopissa erityisesti silloin, … predikaatti yhtäjaksoisena kokonaisuutena.

Predikaatti on tässä … tämän mukaan potentiaalinen predikaatti. Osittainen sovellus tästä on …

» § 900 Tilalauseen piirteet: täällä tuulee, oli lämmin ilta

… esim. lause Koulussa on tylsää: sen predikaatti edellyttää …

» § 906 Nesessiivi-, tuli tehtyä- ja kokijan genetiivirakenteet

… lausetyypeille on yhteistä, että predikaatti on yksipersoonainen tai …

» § 907 Mitä nominaalisilla lauseenjäsenillä tarkoitetaan

… Tehtävä: Subjekti Predikaatti Adverbiaali Objekti … » § 458, § 1144). Verbin lauseenjäsentehtävä on predikaatti (» § 868 – …

» § 913 Luonnostaan subjektittomia rakennetyyppejä

… lausetyypeissä predikaatti ei saa lainkaan subjektiargumenttia. …

» § 953 Sitä, mitä, jotain ihan muuta

… predikatiivin korrelaattina voi olla mikä tahansa predikaatti, ei …

» § 1061 Kiinteän appositiorakenteen tuntomerkit

… tarkoitteen alaan kuuluu. (Vrt. myös » § 1077.) Lauseen predikaatti

» § 1088 Monitulkintaisuutta rajaavia tekijöitä

… Silloin taas kun predikaatti ilmaisee resiprookkista suhdetta, ilmaus …

» § 1104 Taas, puolestaan, toisaalta, sen sijaan, sitä vastoin

… hylättävän vaihtoehdon (usein predikaatti on konditionaalissa) ja …

» § 1133 Tarkoituksen ilmaisemisen keinoja

… Finaalisen lauseen predikaatti sisältääkin usein mahdollisuutta …

predikaatti on indikatiivin preesensissä eikä ole modaalinen, lauseen …

jotta-lauseesta 71 %:ssa oli konditionaalimuotoinen predikaatti.) …

» § 1156 Vaihtelua: Olet oikeassa (siinä), että…

predikaatti edellyttää adessiivi- tai allatiivisijaista adverbiaalia. …

» § 1159 Kiellon kumoutuminen

… Etteikö-ilmauksissa hallitsevan lauseen predikaatti merkitsee …

» § 1160 Konstruktion rakennevaihtoehtoja

… että-lauseen predikaatti on konditionaalissa: lauseen ilmaisema …

predikaatti on yleensä indikatiivissa; imperfektissä asiaintila …

» § 1169 Mikä on itsenäinen relatiivilause?

… lauseenjäsentehtävää; hallitsevan lauseen predikaatti ei vaikuta …

» § 1171 Itsenäinen relatiivilause vai alisteinen kysymyslause?

… kirjoittaa jutun. Silloin kun hallitsevan lauseen predikaatti ei ole …

relatiivilause (a). Silloin taas kun hallitsevan lauseen predikaatti

» § 1196 Pitäisikö se tehdä, ja jos, niin milloin?

… on kognitiivinen predikaatti kuten tietää, ymmärtää, on kysymys …

» § 1314 Tarkemmin passiivin muotoaineksista

… liittomuotoinen (e) predikaatti ovat passiivissa varsin erilaiset: …

» § 1336 Ovatko tulla- ja olla-passiivi passiiveja?

… lauseessa, jonka predikaatti on oli ollut maanpaossa. …

» § 1354 Täällä pitäisi siivota

… nesessiivirakenne eli lause, jossa on modaalinen predikaatti ja …

» § 1393 Lauseensisäisiä asemia: Hän on ehkä iltaisin neulonut

… paikkoihin, joiden määrä riippuu siitä, onko predikaatti

» § 1509 Oleminen, liike, tunne, sää

predikaatti, ei yksin verbi; tällaiset predikaatit edustavat …

» § 1559 Keinojen taajakäyttöisyys ja kiteytyneisyys

… modaalinen predikaatti 27 2 …

» § 1560 Useampia modaalisia aineksia samassa lauseessa

… Mod. predikaatti + dyn. verbi: On välttämätöntä [voi]: Tästä on voitava …

» § 1615 Yleisesti kiellosta ja kieltoilmausten käytöstä

… Kieltolause on lause, jonka predikaatti koostuu apuverbinä toimivasta …

.

Introdus  / lisätty 9.9.2013

Actualizat / päivitetty 1.10.2013

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: