Blogulblog's Blog

Verbi – 042. Diateze și forme verbale finlandeze – Suomen verbien erimuotoja

Diateze și forme verbale finlandeze

Suomen verbien erimuotoja

.

verbG

.

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_verbs

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_reflexive_verbs

Diateza reflexivă

Finlandeza nu cunoaște o așa numită diateză reflexivă deși forme reflexive ale verbelor se întâlnesc la tot pasul. Problema este delimitarea formei reflexive de celelalte forme și faptul că ceea ce este reflexiv în alte limbi poate fi activ în finlandeză dar și invers.

.

Înainte de a trece la diateza reflexivă a verbului să vedem care sunt

§ 335 Refleksiivisiä johdoksia

Suuresta osasta transitiiviverbejä voi muodostaa refleksiivismerkityksisen johdoksen (Ut)U-johtimella. Toisaalta kaikki teot tai toiminnat eivät ole sellaisia, joita agentin olisi mahdollista tai ainakaan mielekästä kohdistaa itseensä. Jos refleksiivinen merkitys on epätodennäköinen tai mahdoton, johdoksen merkitys on automatiivinen, kuten verbeillä kaatua, aurautua, tislautua, tai johdosta ei voi muodostaa lainkaan. Aina refleksiivistä johdosta ei esiinny vaikka transitiiviverbin merkitys sallisikin refleksiivistämisen, esim. *tappautua, *moittiutua. Refleksiivijohdos voi puuttua myös morfologisten rajoitusten vuoksi: esim. le-verbeihin ei voi liittyä johdin -U- eikä yleensä U-loppuinen yhdysjohdinkaan.

Muuttumisjohdosten morfologisista tyypeistä leimallisimmin refleksiivisiä ovat UtU-johdokset, etenkin jos kantavartalo on kolmitavuinen (asetta-utu-a, varusta-u-tu-a). Refleksiivistä käyttöä on jonkin verran myös pelkän U-johtimen sisältävillä verbeillä, mutta VntU- ja tU-johdoksilla vain marginaalisesti. Yleisimmin nämä kolme johdostyyppiä ovat käytöltään automatiivisia.

Merkitykseltään refleksiivistä johdosta vastaa rakenne, jossa johdoksen kantaverbin objektina on refleksiivipronomini itse (» § 729 – 731), esim. peseytyä ~ pestä itsensä, pelastautua ~ pelastaa itsensä, työntyä ~ työntää itsensä. Epätyypillisempää itse-pronominin käyttö on, jos subjektin tarkoite ei ole elollinen agentti ja ilmaus on siis automatiivinen, esim. – – investointi maksaa itsensä takaisin (l). Refleksiivinen pronominirakenne on mahdollinen johdoksen puuttuessakin, esim. tappaa itsensä, moittia itseään, esitellä itsensä, myydä itsensä. Samoin jos U-vartaloinen johdos on käytöltään lähinnä automatiivinen (kuten likaantua tai näkyä) mutta sen kantaverbi toisaalta on semanttisesti refleksiivistettävissä, toimii refleksiivisenä ilmauksena pronominillinen rakenne: liata itsensä, nähdä itsensä. Myös objektiton verbi voi tekstiyhteydessä olla merkitykseltään refleksiivinen, esim. heittää pitkäkseen ’heittäytyä’, panna maata ’paneutua’ (transitiiviverbien muusta intransitiivisesta käytöstä » § 460).

Huom. Refleksiivisyyttä on vanhemmassa kirjakielessä, kansanrunoissa ja itämurteissa ilmaistu myös erityisillä taivutusmuodoilla, esim. loi-he lausumaan; Siitä vanha Väinämöinen korjasta kohottele-ksen.

refleksiivinen verbijohdos

Refleksiivinen verbijohdos on u- ~ y-vartaloinen johdostyyppi, esim. pukeutua, peseytyä, työntyä, joka ilmaisee, että toimija kohdistaa kantaverbin ilmaiseman teon itseensä. Johdoksen subjekti vastaa sekä kantaverbin objektia että subjektia, esim. Tyttö peseytyi nopeasti ’tyttö pesi itsensä nopeasti’ (» § 334–).

§ 334 Refleksiivinen ja automatiivinen merkitys

Verbikantaisen muuttumisjohdoksen ilmaisema muutos esitetään suhteessa sen transitiiviseen kantaverbiin. Tämä kuvaa tavallisesti kausatiivista tilannetta, johon sisältyy tulokseen johtava tapahtuma. Johdin on yleensä U-loppuinen tai pelkkä -U-.

Jos muutoksen aiheuttaa agentiivinen toimija itselleen, kohdistaen kantaverbin kuvaaman teon tai toiminnan itseensä, johdos on merkitykseltään refleksiivinen (a) (» § 335). Subjekti on tällöin rooliltaan agentti ja samalla patientti.

(a)

Ensin peseytyisin, kampaisin ja pukeutuisin puhtaisiin, sitten heittäisin myrkyt kurkkuuni ja kääriytyisin peitteeseen. (k) | Rouvat Helmi Puustinen ja Annikki Karhi työntyivät tungoksesta yhdessä Päivi Halmeen kanssa. (k) | Puutiainen eli punkki on kiinnittynyt väkäsekkäällä imukärsällään imemään koiran verta. (L)

Jos taas muutoksen aiheuttajana ei ole johdoksen subjektitarkoite, johdos on merkitykseltään automatiivinen (b) (» § 336). Subjektitarkoite ei ole agentiivinen, vaan edustaa muutoksen kannalta toimimatonta osallistujaa, sen läpikävijää. Koituvan muutoksen mahdollista aiheuttajaa tai syytä ei johdoksen yhteyteen useinkaan panna näkyviin, vaikka sellainen olisikin osoitettavissa.

(b)

Nosturi hitsautui kiinni ratakiskoihin Hämeenlinnan rautatieasemalla lauantaina. Puiden lastauspaikalla työskennellyt nosturi ajautui työn touhussa liian lähelle sähköjohtoa ja siihen ohjautui 25 kilovoltin sähköjännite. (L) | Sampras karsiutui alkukierroksilla viime vuonna, joten osat vaihtuivat ja Samprasin asema vankistuu lajin huipulla. (L) | Autotankkaamon letkut kelautuvat mittareiden sisään, etteivät housunpuntit töhräänny. (L)

Samakin verbijohdos voi olla monikäyttöinen: esimerkissä (c) peseytyä-verbin ensimmäinen esiintymä on refleksiivinen ja jälkimmäinen automatiivinen.

(c)

Kun normaali-ihoinen peseytyy saippuan kera, ihon rasvat peseytyvät osittain pois. (L)

Automatiivisen ja refleksiivisen välimailla ovat sellaiset tapaukset, joissa epäintentionaalinen subjektitarkoite esitetään agentin kaltaisena, kuten sääilmiöitä kuvaavissa lauseissa Hämärä laskeutuu tai Pilviä kerääntyy taivaalle, tai intentionaalinen subjektitarkoite ei ole yksiselitteisen agentiivinen, esim. Kahvin vuoksi hän alentuu hymyilemään kauppiaalle leveintä hymyään – – (k).

Huom. U-vartaloiset johdokset on vanhastaan jaettu semanttisesti kahtia refleksiivisiin ja passiivisiin (mm. Nykysuomen sanakirjassa). Sittemmin on sovellettu myös jakoa kolmeen merkitystyyppiin: refleksiiviseen, automatiiviseen ja passiiviseen (Kulonen-Korhonen 1985; V. Koivisto 1991: 48–93), joista passiivisilla on tarkoitettu merkitykseltään yksipersoonaisen passiivin kaltaisia ihmistekijäisiä tapauksia, esim. Kaupunki rakentui viikossa tai Kirja kääntyy suomeksi (~ rakennettiin, käännetään). Termiä automatiivi(nen) ovat käyttäneet vain suomalaiset tutkijat. Nimitys perustuu siihen, että kantaverbin kuvaaman teon tai toiminnan mielletään tällöin kohdistuvan subjektitarkoitteeseen itsestään, automaattisesti. Yleislingvistinen nimitysvastine sille on antikausatiivi (esim. Comrie 1985a: 325–327). Tässä kieliopissa muuttumisjohdosten merkitystyyppejä ovat refleksiivinen ja automatiivinen, jotka molemmat edellyttävät johdokselta verbikantaisuutta.

Desigur că pentru o formulare corectă se poate folosi și anafora reflexivă

refleksiivinen anafora

Refleksiivinen anafora on nimitys sellaiselle anaforalle, jossa anaforinen ilmaus saa tulkintansa saman yksinkertaisen lauseen sisältä, yleensä sen subjektin perusteella: Lapsi pesi itseään, Tytöt kertoivat toisilleen vitsejä, Hän ihastui lahjaansa. Anaforinen ilmaus on refleksiivipronomini (itseään), resiprookkipronomini (toisilleen) tai possessiivisuffiksi ilman sanaan liittyvää genetiivimääritettä (lahjaansa). (» § 1445–.)

Tot aici este de considerat și sufixul posesiv

refleksiivinen possessiivisuffiksi

Refleksiivinen possessiivisuffiksi on sellainen possessiivisuffiksi, jonka sisältävällä sanalla ei ole genetiivimääritteenä pronominia ja joka saa tulkintansa muualta samasta lauseesta, yleensä subjektista, esim. Lapsi kirjoitti ystävälleen. Refleksiivinen possessiivisuffiksi kuuluu refleksiivisenanaforan piiriin. Ei-refleksiivinen possessiivisuffiksi on deiktinen, esim. Ystäväni tulee, tai tulkitaan sanan genetiivimääritteen perusteella, esim. Lapsi kirjoitti hänen ystävälleen. (» § 1445–.).

sau pronumele reflexiv

refleksiivipronomini

Refleksiivipronominiksi sanotaan pronominia itse, joka ilmaisee lauseen samatarkoitteisista jäsenistä sen, joka ei ole subjektina, esim. Lapsi osti itselleen suklaata, Me ajattelemme itseämme. Pronominin korrelaattina on yleensä lauseen subjekti, ja pronominin sisältämä possessiivisuffiksi edustaa sen kanssa samaa kieliopillista persoonaa. Refleksiivipronomini esiintyy joskus myös ilman possessiivisuffiksia, kun subjekti on implisiittinen, esim. Kurssilla tehdään itselle tai lahjaksi pöytäkello. (» § 729.) Refleksiivipronomini kuuluu refleksiivisen anaforan piiriin. Muusta itse-sanan käytöstä ks. » § 768.

VERBE REFLEXIVE

.

Prunumele reflexiv itse nu se întrebuințează cu verbele reflexive ci aceste verbe se formează cu partuculele -u-, -y-, -utu-, -yty-, ntu-, -ynty care se adaugă la rădăcina în vocală a verbului.

Exemple:

nostaa a ridica nousta a se ridica
samaistaa a identifica samaistua a se identifica
virkistää a înviora virkistyä a de înviora
mustata a înnegri mustua a se înnegri
elävöittää a anima; a înviora elävöityä a se înviora
elvyttiíä a reanima elpyä a se reanima
pukea a îmbrăca pukeutua a se îmbrăca
kastaa a scufunda într-un lichid kastautua a se uda
tasata a echilibra tasaantua a se echilibra
parantaa a perfecționa; a îmbunătăți parantua a se perfecționa
kohentaa a ameliora kohentua a se ameliora

.

 Verbe factitive Fi – a face să … – faktitiiviverbi

 .

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_factive_verbs

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_factitive_verbs

Terminațiile verbelor cauzative și factitive:

-taa/tää (alentaa, päästää)

-ttaa/ttää (eksyttää, kasvattaa; helpottaa, kouluttaa, pakottaa)

-(i)staa/(i)stää (avustaa, jalostaa, vahvistaa; asustaa, tunnistaa)

-ntaa/ntää (jäljentää, suomentaa, täydentää)

-(o)ittaa/(ö)ittää (haavoittaa, laudoittaa, vieroittaa; nimittää, tulittaa)

-uttaa/yttää (aivastuttaa, epäilyttää, narisuttaa, vapisuttaa)

-uuttaa/yyttää (hätyyttää, nöyryyttää, orjuuttaa)

-a (-tkoon) (meluta, noeta, tuhota)

.

faktiivi = factiv, factitiv

O fi el greu factitivul finlandez dar las’ că nici româna nu se lasă mai prejos. Finezu’ nu pricepe formele românești.

„și-a tras o mașină” înțeleg că a tras-o din garaj afară, dar de ce la reflexiv, și-a? sau poate a tras o mașină la tombolă, la loterie? dar de ce la reflexiv, și-a?

„Am luat un televizor.” Şi nu te-a prins, întreabă finlandezu’ care crede că televizorul trebuie cumpărat și nu luat.

Finezu’ se miră cu mâna la gură când îi spune românul „Anul ăsta mi-am făcut casă la țară, am zugrăvit bucătăria și mi-am reparat mașina” așa că-ndrăznește să-l întrebe: Măi da’ priceput mai ești dacă știi să le faci pe toate astea. Păi casa au făcut-o zidarii, de zugrăvit a zugrăvit zugravul și mașina mi-au reparat-o cei de la atelier.

Aici apare o lipsă majoră a limbii române, lipsa formulării a face să facă, a pune să facă existentă în italiană, far’ fare, în franceză faire faire și, respectiv în finlandeză există verbul factitiv. Formulările de mai sus ar fi mai simple pentru străini dacă ar fi predecare de „am pus să facă”. Factitvul în finlandeză, faktitiiviverbi, arată cam  așa: a lăsa să, a se lăsa să, a permite să, a pune să: ammuttaa < ampua, soudattaa < soutaa, rakennuttaa < rakentaa, korjauttaa < korjata (-Vtta-) unde vocala V este, adesea, -u-.

Nici cu a da nu stăm mai bine. A dat la facultate. Finezu’ care are idee de limba română te corectează, a dat facultății. Nu, zici tu, aia e altceva. A dat examen la facultate. Avea nevoie facultatea de examenul lui? Modul de a gândi al finezului este: s-a lăsat examinat, a permis să fie examinat la facultate, tentauttaa < tentata73*C (vb. tranzitiv)  kuulustella (2), tenttiä (1). Tentata pyrkijöitä. Toimittaja tenttasi ohikulkijoiden mielipidettä.

Cam așa trebuie înțeles factitivul care, mai nou, capătă în românește forma „și-a tras”.

.

În mod obișnuit subiectul și obiectul sunt în relație directă. Fie subiectul acționează asupra obiectului, verb activ, fie obiectul este sub acțiunea subiectului, verb pasiv, fie acțiunea de răsfrânge chiar asupra subiectului, în cazul verbelor reflexive. Am spus că finlandezii au o categorie specială de verbe, verbele factitive, în care apare și un al treilea element, o terță parte, care face acțiunea din dispoziția subiectului. Aici românul ar traduce cu ‚mi-am comandat’. Mai nou apare, foarte des, forma argotică ‚și-a tras’!

Verbele factitive exprimă faptul că acțiunea îndreptată asupra obiectului este executată de o terță parte care este pusă (îndemnată, angajată, obligată) să o facă. Atunci când partea terță este menționată, ea este la cazul adesiv.

Maalautin taulun taiteilijalla. Am pus un pictor să picteze tabloul (am comandat pictorului un tablou).

Pe de altă parte, verbe ca panettaa – a pune, a da să fie pus, opettaa – a învăța (pe cineva) și koettaa – a încerca sunt, strict vorbind, derivate factitive, dar semnificația lor s-a depărtat atât de mult de sensul verbul original care ar fi trebuit să fie ‚a pune pe cineva să facă ceva’ încât ele nici n-ar trebui să fie considerate în această categorie. Aici limita verbului factitiv este trasată ca o linie pe apă.

În finlandeză verbul factitiv este foarte apropiat, în semnificație, de verbul cauzativ. Cu toate astea verbul factitiv finlandez este derivat din verbul de bază (kantaverbi) cu un sens tranzitiv, ‚a pune pe cineva să facă ceva’, (exemple: ammuttaa < ampua, soudattaa < soutaa, rakennuttaa < rakentaa) pe când verbul cauzativ derivă din verbul de bază cu semnificație intranzitivă, ‚a face ca ceva / cineva să suporte o acțiune’, (exemple: elvyttää – a resuscita – < elpyä, aivastuttaa < aivastaa.)

verbul cauzativ arată că ceva sau cineva suferă acțiunea rădăcinii verbului; syöttää, istuttaa, teettää

verbul factitiv arată că acțiunea verbului se transferă, se reflectă asupra altcuiva ; selvittää, kunnioittaa, väsyttää

un exemplu de verb factitiv:

otattaa53*C (verb factitiv) – a lăsa, permite, pune să se ia. antaa ottaa. Otatti passikuvan itsestään. Otattaa jku kiinni. Otattaa kuva itsestään – a lăsa să fie fotografiat. Otattaa hammas pois – a lăsa să i se scoată un dinte. Otattaa sormenjäljet itsestään – a lăsa să i se ia amprentele digitale.

.

teettää53*C

 1.  panna tekemään, antaa tehdä. Teettää jklla jk työ. Teetti taiteilijalla muotokuvansa. Teetetty puku. Teettää koiralla pennut.

 2.  aiheuttaa, saada aikaan, vaikuttaa. Väitöskirja teettää paljon töitä. Vallanhimo teettää ihmisellä paljon pahaa. Miehillä teetti kauan töitä nostaa auto ojasta.

teettäjä10 < teettää. Puvun teettäjä

tekijä12

 1.  tav. vain ihmisistä: se joka tekee, on tehnyt jtak, valmistaja, suorittaja, aikaansaaja. Tämän kirjan tekijät. Heinäntekijä. Aloitteentekijä. Kiusantekijä. Työntekijöiden vuosilomat. Viihteentekijät. Työ tekijäänsä neuvoo [= ihminen oppii työn tekemällä] t. kiittää [= hyvin tehty työ palkitsee tekijänsä] SL.

 2.  taituri, mestari. Vanha, täysi, tunnettu tekijä. Hän on tekijä alallaan.

 3. kiel. persoona. Passiivi ilmoittaa tekijäksi epämääräisen persoonan.

 4. mat. kukin niistä suureista (luvuista t. polynomeista), jotka keskenään kerrottuina antavat tuloksi jnk määräsuureen (luvun, lausekkeen). Tulon tekijät. Suurin yhteinen tekijä.

 5.  jhk (muun ohella) vaikuttava seikka, vaikuttaja, faktori (1); elementti (2); momentti (1). Taudin parantumiseen vaikuttavat tekijät. Liikenneyhteydet taloudellisina tekijöinä. Huomattava, vähäinen tekijä. Ilmasto-, ympäristötekijät. Alkutekijä. Kasvutekijä. Perintö-, taustatekijä. Lisä-, osa-, yllätystekijä. Pahimman haittatekijän muodostaa – – paremmin: pahin haitta on – -.

alkutekijä, aloitteentekijä, ammattityöntekijä, avaintekijä, diakoniatyöntekijä, epävarmuustekijä, etätyöntekijä, haittatekijä, heinäntekijä, huipputekijä, huorintekijä, hyväntekijä, häiriötekijä, ihmeidentekijä, jalkinetyöntekijä, jengityöntekijä, kasvutekijä, katulähetystyöntekijä, kausityöntekijä, kenttätyöntekijä, kirjatyöntekijä, kitkatekijä, korintekijä, kotitaloustyöntekijä, kuninkaantekijä, lapsityöntekijä, lasityöntekijä, lauluntekijä, leipomotyöntekijä, liiketyöntekijä, lähetystyöntekijä, maalintekijä, maataloustyöntekijä, mahtitekijä, metallityöntekijä, metsätyöntekijä, monitekijäinen, nuorisotyöntekijä, osapäivätyöntekijä, osatekijä, pahantekijä, paperityöntekijä, parannuksentekijä, perintötekijä, perustekijä, pikkutekijä, politiikantekijä, pätkätyöntekijä, päätekijä, päätöksentekijä, rauhantekijä, ravintolatyöntekijä, ravitsemistyöntekijä, reesustekijä, rikoksentekijä, riskitekijä, sahatyöntekijä, sanakirjantekijä, sekatyöntekijä, siirtotyöntekijä, sosiaalityöntekijä, stressitekijä, suojatyöntekijä, synnintekijä, säätekijä, taloustyöntekijä, taustatekijä, tehdastyöntekijä, tekijä, -tekijäinen, tekijämies, tekijänkappale, tekijännimi, tekijänoikeus, tekijänpalkkio, tekijätieto, tekstiilityöntekijä, tekstintekijä, telakkatyöntekijä, teollisuustyöntekijä, tietotyöntekijä, torventekijä, tulityöntekijä, tuotannontekijä, työntekijä, työntekijäjärjestö, uittotyöntekijä, ulkomaantyöntekijä, vaaratekijä, vahingontekijä, vaihetyöntekijä, valkokaulustyöntekijä, vanhustyöntekijä, vapaaehtoistyöntekijä, varastotyöntekijä, veneentekijä, veriryhmätekijä, viihteentekijä, voimatekijä, vuokratyöntekijä, vuorotyöntekijä, väkivallantekijä, väärintekijä, ympäristötekijä

.

În mare am putea spune că factiiviverbi sau teettoverbi ar fi verbul care face, iar faktitiivi cel care pune să se facă. Pentru că în românește sunt greu de deosebit, de individualizat, le considerăm aici împreună.

.

faktiivinen verbi, faktiiviverbi, faktitiiviverbi, teettoverbi ● verb factititv ■ faktitivt verb, faktitiv verb

Faktitiiviverbi, faktiivinen verbi ilmaisee kantasanalla osoitetun tekemisen teettämistä toisella, esim. ammuttaa < ampua, soudattaa < soutaa. (cf kausatiiviverbi, teettoverbi) [face ceva cuiva, acționează asupra a ceva; denotă siguranța, lasă să, permite să, pune să …]

Terminații: -ttA-,-(i)stA,-ntA

ammuttaa < ampua; soudattaa < soutaa, rakennuttaa < rakentaa, eristää, kalustaa, kohdistaa, monistaa, otattaa, sisustaa, äänestää; todentaa, varmentaa, väärentää tietää, inhottaa, janottaa, kammottaa, nälättää, suututtaa, väsyttää, ärsyttää, tietää, todeta, huomata, ymmärtää, myöntää, paheksua, valittaa

.

teettoverbi

faktiivi, factitiv

factitif, factitive

a (kiel) faktitiivinen;

verbe factitif teettoverbi

teettojohdos

De la Iso suomen kielioppi cetire.

Teettojohdos eli kuratiivinen verbijohdos on verbikantainen muuttamisjohdos, joka kuvaa kaksinkertaista aiheutusketjua: johdoksen subjektitarkoite, tyypillisesti ihminen, panee alulle kantaverbin tarkoittaman teon, jonka varsinaisesti suorittaa joku muu, esim. Taloyhtiö maalautti talon, Mies maksattaa laskunsa muilla. Teettojohdoksina esiintyy verbejä, joiden johtimina on -tta- ~ -ttä-, –(t)utta- ~ -(t)yttä-. (» § 313–.)

§ 313 Maalauttaa, tutkituttaa, korjauttaa

Teettojohdokset eli kuratiiviset verbijohdokset ovat verbikantaisten muuttamisjohdosten alaryhmä. Teettojohdoksina esiintyy ttA-, UttA- ja tUttA-johtimisia verbejä. Teettojohdoksen kantaverbi on tyypillisesti transitiivinen ja ilmaisee muutoksen aiheuttamista (intransitiivikantaisista tapauksista » § 315).

Teettojohdos kuvaa askelta pitempää aiheutusketjua kuin tavanomainen kausatiivijohdos. Teettojohdoksen subjektitarkoitteena on tyypillisesti ihminen, joka toimii johdoksen kuvaamassa tilanteessa teettäjänä: kantaverbin tarkoittaman teon aktiivisena alkuunpanijana tai aiheuttajana, mutta ei sen varsinaisena suorittajana. Esimerkiksi lauseessa Äiti maalauttaa talon maalaamisen teettäjänä on äiti, mutta talon kuitenkin maalaa joku muu. Teettojohdosten yksi keskeinen esiintymäyhteys ovat ammatilliset toiminnot, joita harva itse suorittaa, esim. leikkauttaa tukkansa, tutkituttaa veren sokeri. Teettäjäksi voidaan esittää myös eloton tai abstrakti asia, esim. Vaarallinen keli teetti poliisilla töitä koko päivän (L); Mitkä syyt kaadattavat Helsingissä metsää? (L).

Subjektina edustuvan teettäjän ohella teettojohdoksen kuvaamassa tilanteessa on mukana kantaverbin toiminnan varsinainen suorittaja, joka myös on yleensä ihminen, joskus eläinkin. Sen ilmaisimena on adessiivimuotoinen agenttiadverbiaali (a) (» § 995), joka ei ole lauseessa pakollinen ja useimmiten puuttuukin (b).

(a)

Äiti maalauttaa talon (maalarilla). | Gitta on ostattanut lapsilla isälle sitä ikuisesti samaa halvinta mahdollista partavettä. (k) | – – sotketut seinät joudutaan usein pesettämään ja pinnoituttamaan uudelleen alalle erikoistuneilla saneerausyrityksillä. (l) | Se ei unohtanut olevansa sirkusponi, ja Aliisa esitytti sillä kaikki temput – –. (K)

(b)

Kuusiston piispanlinnan Kustaa Vaasa oli revittänyt maan tasalle. (K) | Devalaiset äänestyttivät ja merkityttivät pöytäkirjaan eriävät mielipiteensä uusiin virkoihin valittujen palkankorotuksista. (L)

Joskus adessiivilausekkeen sijaan esiintyy sellainen paikanilmaus, joka tulkitaan ihmistoimijan tai ‑toimijoita käsittäväksi:

(c)

Veho teettää työn maahantuonnin yhteydessä Hangossa. (l) | Kyllä se voisi paitansa ja paskaset kalsarinsa muuallakin pesettää kuin sinulla. (k)

Teettojohdoksia voi johtaa transitiiviverbeistä varsin yleisesti; kaikki eivät ole sanakirjassa hakusanoina. Teettojohdoksen muodostuksen ehtona on, että kantaverbin ilmaisema teko on mahdollista ja mielekästä teettää toisella; esim. subjektitarkoitteeltaan epäagentiivisista verbeistä teettojohdos ei ole mahdollinen (?menetyttää < menettää, ?voitattaa < voittaa). Teettojohdoksen kantaverbinä ei myöskään juuri esiinny leksikaalistumattomia muuntelujohdoksia, esim. ?sitaisuttaa (< sitaista), ?kääntelyttää (< käännellä), ?ammuskeluttaa, ?päristelyttää (mahdollisia ovat sen sijaan kävelyttää, otteluttaa, joiden kantaverbit kävellä ja otella ovat merkitykseltään leksikaalistuneita).

Kannan transitiivisuusvaatimus estää teettojohdosten muodostuksen merkitykseltään refleksiivisistä verbijohdoksista (*pesey(dy)ttää, *riisuuduttaa), vaikka vastaavansisältöinen transitiivinen ilmaus pesettää ~ riisuttaa itsensä on mahdollinen. Myöskään näitä periaatteessa vastaavia teettojohdoskantaisia (Ut)U-johdoksia ei esiinny: *pesett(äyt)yä, *riisutt(aut)ua, *ammutt(aut)ua.

Huom. Teettämistä tai alkuunpanemista ilmaistaan joskus myös antaaverbin ja A-infinitiivin tai esim. verbin panna ja MA-infinitiivin sisältävällä rakenteella (» § 479): Franco antoi louhia [’louhitutti’] vuoren sisään – – mahtavan kirkon (L); Martti – – selitti mitä sen miniä oli talolle teettänyt ennen kuin pani pojan rakentamaan niille oman talon – – (k).

§ 479 Verbi + johonkin ~ tekemään jotain ~ joku tekemään jotain

MA-infinitiivilauseke on paikanilmauksen vaihtoehtona tai rinnalla osa siirtämis- tai asettamismuottia sellaisissa tapauksissa kuin (a–c). Se ilmaisee, millaiseen tilanteeseen intransitiivitapauksessa subjektin ja transitiivitapauksessa objektin tarkoite mahdollisesti joutuu. MA-infinitiivin elatiivi esiintyy lokatiivisissa lauseissa lähinnä nominaalisen tulosijaisen lausekkeen kanssa (b) tai löytämistä, tapaamista ja kiinnisaamista ilmaisevan verbin yhteydessä (c).

(a)

Minä vääntäydyin istumaan niskaani hieroen. (k) | Tyttöpari sulkeutuu supattamaan omia salaisuuksiaan ja leikkimään omia pikkuruisia prinsessaleikkejään, – –. (l)

(b)

Teatterikesän kunniavieras George Tabori lennähti Suomeen lomailemasta nykyisestä kotimaastaan Itävallasta. (l) | Kukahan aivopesisi kalkkeutuneet vanhat ilvespierut pois jarruttamasta positiivista, ihmisystävällistä kehitystä? (l)

(c)

Paikkakuntalainen 28-vuotias nainen oli löydetty harhailemasta tien vierustoja pitkin. (k) | Vajaa tunti aikaisemmin – – Nordinin tapasi teatterin keittiöstä muotoilemasta kookospalloja. (l)

MA-infinitiivilauseketta käytetään mentaalista tai sosiaalista asiaintilaa ilmaisevan verbin kanssa suuntautumismuotissa, joka on samaa tyyppiä kuin asettumismuotti; joidenkin verbien yhteydessä voi puhua myös rektiosta (» § 470).

Suuntautumismuotti: Opin käyttämään mausteita.

Ajax on erikoistunut jalostamaan lahjakkuuksia. (l) | Rautaruukki lipsahti maksamaan ylihintaa joistakin yrityksistä, – –. (l)

Muotissa esiintyviä verbejä: alentua, erehtyä, erikoistua, innostua, joutua, kelvata, kyllästyä, lupautua, mahtua, onnistua, opetella, oppia, pyrkiä, päästä, päätyä, ruveta, ryhtyä, sitoutua, sopia, suostua, suuntautua, tottua, tyytyä, vaivautua, varautua

Asettamismuotin tyyppinen on vaikuttamismuotti, joka on keskeinen kausatiivisuuden ilmaisukeino. Objekti ilmaisee tavoitellun teon tekijän ja infinitiivilauseke teon.

Vaikuttamismuotti: Sain hänet käyttämään mausteita.

– – harjoittelijat oli laitettu siivoamaan ravintolaa. (L) | Tämä kirja herättää muistelemaan. (A) | Lämpimät yöt ovat saaneet lehtokurpat soimaan. | Onneksi lausahduksen voi sentään rajata koskemaan ainoastaan miehen henkisiä arvoja. (l) | – – pääministeri kokosi narrigallerian selvittämään kansakunnan henkistä tilaa. (l)

Muotissa esiintyviä verbejä: auttaa, houkutella, innostaa, johtaa, jättää, kannustaa, kehottaa, kelpuuttaa, kutsua, käskeä, laittaa, määrätä, neuvoa, ohjata, oikeuttaa, opastaa, opettaa, pakottaa, panna, pistää, pyytää, päästää, rohkaista, saada, suostutella, taivuttaa, vaatia, valita, vannottaa, vapauttaa, velvoittaa, yllyttää

Monikäyttöiset verbit panna ja saada ilmaisevat muotissa tulokseen johtavaa kausatiivisuutta, teettämistä. Verbit johtaa, käskeä, määrätä, pakottaa ja vaatia ilmaisevat tavoiteltua mutta ei välttämättä toteutuvaa vaikutusta, samoin mutta vielä heikommin esim. pyytää, houkutella, kannustaa, neuvoa. Verbit päästää ja oikeuttaa ilmaisevat sallivaa kausaatiota: subjektitarkoite ei aiheuta tapahtumaa, mutta vaikuttaa siten, että tapahtuma ei jää toteutumatta (samoin permissiiviverbit antaa, sallia, suoda; » § 471).

Vaikuttamismuotin merkitys on samankaltainen kuin teettojohdosten, mutta teettämistä ilmaisevan verbin ja teettojohdoksen täysi synonymia on harvinaista (» § 313):

Verottaja panee epähuomiossa vanhan äidin maksamaan toisen ihmisen verot. (l) ~ Verottaja maksattaa epähuomiossa vanhalla äidillä toisen ihmisen verot.

MA-infinitiivin elatiivissa ilmenee erosijojen kielteinen implikaatio, että tarkoitettu entiteetti ei (enää) ole jossakin: infinitiivilausekkeen tarkoittama tila tai toiminta lakkaa tai jää toteutumatta, ja transitiivisessa, kausatiivisessa tapauksessa se estetään (» § 1643).

Estymismuotti: Estyin tulemasta paikalle.

Viisivuotiaana hän lakkasi olemasta lapsi. (l) | Hän säästyi näkemästä päivää, jolloin sodan tuiverruksissa kotilinnakin joutui pois suvun piiristä. (l)

Muotissa esiintyviä verbejä: estyä, kieltäytyä, lakata, luopua, pelastua, pidätt(äyt)yä, päästä, vapautua, varoa, vetäytyä, välttyä, välttää

Estämismuotti: Estin häntä tulemasta paikalle.

Janne Palokankaan mukaan Mikaa on pitänyt suorastaan toppuutella aloittamasta treenisesonkia liian kovalla höyryllä. (l) | – – että vahva aatteellisuus oli eräs tekijä, joka suojasi osuuspankkeja menemästä mukaan kasinopeliin. (l)

Muotissa esiintyviä verbejä: estellä, estää, kieltää, pelastaa, pelottaa, pidätellä, päästää, suojata, suojella, säästää, toppuutella, vapauttaa, varjella, varoittaa

Huom. Myös verbi antaa ja permissiivirakenne voi ilmaista teettämistä: Kun Evita kuoli 33-vuotiaana syöpään, hänen miehensä antoi balsamoida vaimon ruumiin (L). Samakin lause voi olla ymmärrettävissä joko teettämistä tai, kuten rakenteessa on tavallista, sallimista ilmaisevaksi, esim. Pekka Halonen antoi joskus siveltimen juosta aika vauhdikkaasti (L).

  • Verbe factititve – a face să

astuttaa, kaivattaa, kannattaa, korjauttaa, luettaa, maalauttaa, maistattaa,

teettää (valmistuttaa) have .. made (have a new coat made uusi takki; by jklla); teettää jklla jk, saada jk tekemään jtak.

teettää 1

teettää jklla jk työ ● a pune pe cineva să facă ceva ■ låta göra ngt; låta utföra ngt; ha ngn att göra ngt hade haft

panna tekemään ● a pune să facă ■ ha ngn att göra (utföra) ett arbete; (tilata) beställa

antaa tehdä ● a pune pe cineva să facă (o treabă) ■ låta ngn göra (utföra) ett arbete

hän teetti taiteilijalla muotokuvansa ● și-a comandat un portret la un artist ■ han lät en konstnär måla ett porträtt av honom

teettää räätälillä uusi takki ● a-și face la croitor un pardesiu nou ■ låta sy en ny rock hos en skräddare

teettää tutkimus ● a cere să se facă o cercetare ■ låta utföra en undersökning

teettää puku ● a-și comanda un costum ■ låta sy en kostym

teettää mittatyönä, teettää mittatilaustyönä ● a comanda ceva, a pune să facă pe măsură ■ måttbeställa

teettää koiralla pennut ● a da la împerecheat câinele ca să aibă pui ■ låta en hund få valpar

teettää työ alihankkijoilla ● a da de făcut subcontractanților ■ lägga ut ett arbete; använda sig av underleverantörer

teettää työnsä muilla ● a pue pe alții că-ți facă treaba ta ■ ha  andra att göra ens eget arbete

teettää 2 (aiheuttaa)

väitöskirja teetti paljon töitä ● pregătirea tezei a presuspus multă muncă ■ det var mycket arbete med avhandlingen

vallanhimo teettää ihmisellä paljon pahaa ● foamea de putere face mult rău omenirii ■ maktbegäret ställer till med mycket ont för människorna

miehillä teetti kauan töitä nostaa auto ojasta ● bărbaților le-a luat mult timp să scoată mațina din șanț ■ karlarna fick hålla på länge för att få bilen ur diket

teetättää53*C paremmin: teettää.

.

Verbele terminate în -ttaa (1234) din care doar o parte sunt factitive.

aallottaa

ahavoittaa

1. ahtauttaa

2. ahtauttaa

aidoittaa

aiheuttaa

aikauttaa

aivastuttaa

ajattaa

ajatteluttaa

ajeluttaa

ajoittaa

alimitoittaa

alittaa

alivakuuttaa

alivalottaa

allekirjoittaa

aloittaa

ammottaa

ammuttaa

ansoittaa

aravalainoittaa

arpeuttaa

arvauttaa

arveluttaa

arvioittaa

arvottaa

arvuuttaa

asemakaavoittaa

asettaa

askarruttaa

askarteluttaa

astuttaa

asuttaa

aukottaa

autioittaa

auttaa

autuuttaa

avittaa

edesauttaa

ehdottaa

ellottaa

elostuttaa

epuuttaa

erottaa

etsintäkuuluttaa

fluorittaa

haaroittaa

haarottaa

haastattaa

haavoittaa

haettaa

haetuttaa

hahattaa

hahmottaa

haihduttaa

haistattaa

hajaannuttaa

hajasijoittaa

hajauttaa

hajottaa

hakettaa

hakkauttaa

hakkuuttaa

haluttaa

halvaannuttaa

halvauttaa

hankaloittaa

hapannuttaa

hapattaa

hapettaa

hapottaa

happamoittaa

hapsottaa

hapsuttaa

harhaannuttaa

harhauttaa

harittaa

harjaannuttaa

harjoittaa

harjoituttaa

harmaannuttaa

harmittaa

harottaa

hartsittaa

hassuttaa

hatuttaa

hauduttaa

haukottaa

haukotuttaa

haurastuttaa

hauskuttaa

hauskuuttaa

havahduttaa

havisuttaa

havuttaa

hehkuttaa

heikottaa

heilahduttaa

heilauttaa

heiluttaa

hekottaa

heloittaa

helottaa

helpottaa

henkivakuuttaa

herauttaa

hermostuttaa

hermottaa

herpaannuttaa

herpauttaa

heruttaa

hetkauttaa

hetkuttaa

hidastuttaa

hiekoittaa

hierottaa

hievauttaa

hihnoittaa

hikoiluttaa

himottaa

hinauttaa

hinnoittaa

hiostuttaa

1. hiottaa

2. hiottaa

hipsuttaa

hissuttaa

hiuduttaa

hivauttaa

hivuttaa

hohottaa

hoidattaa

hoilottaa

holauttaa

holvittaa

homehduttaa

hompsottaa

honottaa

hoputtaa

horjuttaa

hotsittaa

houkuttaa

huiputtaa

huiskauttaa

huiskuttaa

hujauttaa

hukuttaa

hulauttaa

huljauttaa

huljuttaa

hullaannuttaa

hulmauttaa

humalluttaa

humauttaa

hunnuttaa

huohottaa

huojuttaa

huolestuttaa

huolettaa

huollattaa

huomauttaa

huopauttaa

huovuttaa

hurauttaa

hurjistuttaa

huudattaa

huumaannuttaa

huurruttaa

huvittaa

ihastuttaa

ilahduttaa

ilmakuivattaa

ilmoittaa

ilostuttaa

inhottaa

innoittaa

innostuttaa

irrottaa

iskuttaa

istuttaa

jaksottaa

jalkauttaa

jallittaa

jankuttaa

janottaa

jaottaa

jarruttaa

jatkokouluttaa

jauhattaa

jauhottaa

jodittaa

johdattaa

johdottaa

jolkuttaa

jollottaa

jomottaa

jonottaa

jonouttaa

jorottaa

jouduttaa

jousittaa

joustavoittaa

jujuttaa

jumittaa

jumiuttaa

jumputtaa

juoksettaa

juoksuttaa

juottaa

juovittaa

juovuttaa

jurnuttaa

jurottaa

jututtaa

juurittaa

juurruttaa

juustouttaa

jälleenvakuuttaa

kaadattaa

kaakattaa

kaaputtaa

kaasuttaa

kaavoittaa

kadottaa

kaduttaa kahisuttaa

kahvittaa

kahvituttaa

kailottaa

kainostuttaa

kaiuttaa

kaivattaa

kaivauttaa

kaiverruttaa

kajahduttaa

kajauttaa

kajottaa

kakattaa

kalauttaa

kalisuttaa

kalkattaa

kalkuttaa

kammoksuttaa

kammottaa

kampauttaa

kampittaa

kangistuttaa

kanittaa

kankeuttaa

kannattaa

kansittaa

kansoittaa

kantalinnoittaa

kapeuttaa

karauttaa

karheuttaa

karisuttaa

karitsoittaa

kariuttaa

karkeuttaa

karkottaa

kartoittaa

karttaa

kartuttaa

kastattaa

kasvattaa

kasvittaa

katkeroittaa

katsastuttaa

kattaa

kauhduttaa

kauhistuttaa

kehoittaa

kehottaa

kehruuttaa

keikauttaa

keikuttaa

keinauttaa

keinuttaa

keljuttaa

kellahduttaa

kellastuttaa

kellauttaa

1. kellottaa

2. kellottaa

3. kellottaa

kelluttaa

kelpuuttaa

kenkuttaa

kenottaa

kenttälinnoittaa

kessuttaa

ketjuttaa

kiduttaa

kiehauttaa

kiehuttaa

kiepauttaa

kiepsauttaa

kieputtaa

kierouttaa

kihnuttaa

kiihottaa

kiikuttaa

kiillottaa

kiivastuttaa

kikattaa

kiksauttaa

kilauttaa

kilkattaa

kilkuttaa

kilottaa

kilpailuttaa

kimmahduttaa

kimmastuttaa

kimmauttaa

kimputtaa

kirjauttaa

kirjavoittaa

kirjoittaa

kirjoituttaa

kirkastuttaa

kiroiluttaa

kirskauttaa

kirskuttaa

kirvoittaa

1. kiskottaa

2. kiskottaa

kitkuttaa

kituuttaa

kiukuttaa

kloorittaa

koekuormittaa

koettaa

kohahduttaa

1. kohauttaa

2. kohauttaa

kohmettaa

kohottaa

1. koittaa

2. koittaa

koksittaa

kolauttaa

kolisuttaa

kolkuttaa

kollottaa

kolottaa

kompastuttaa

koodittaa

kopauttaa

kopisuttaa

kopsauttaa

koputtaa

korjauttaa

korjuuttaa

korkittaa

korottaa

korotuttaa

kortittaa

koskettaa

kosteuttaa

kostuttaa

kotiuttaa

kotkottaa

kouhottaa

kouluttaa

kouruttaa

kovettaa

kovittaa

kromittaa

kruunauttaa

kuiduttaa

kuihduttaa

kuiskuttaa

kuivattaa

kuivettaa

kukittaa

kukuttaa

kulauttaa

kuljettaa

kuljetuttaa

kulottaa

kuluttaa

1. kumauttaa

2. kumauttaa

kumisuttaa

kumittaa

kummastuttaa

kummeksuttaa

kumottaa

kunnioittaa

kuntouttaa

kuohkeuttaa

kuohuttaa

kuolettaa

kuonnuttaa

kuopsuttaa

kuoputtaa

kuorittaa

kuormittaa

kuorruttaa

kuosittaa

kuppauttaa

kurittaa

kurkottaa

kurnuttaa

kurottaa

kurssittaa

kusettaa

kutittaa

kutkuttaa

kutsuttaa

kuullottaa

kuuluttaa

kuumoittaa

kuumottaa

kuurnittaa

kuurouttaa

kuvanauhoittaa

kuvauttaa

kuvittaa

kuvottaa

laannuttaa

laatoittaa

lahjoittaa

lahottaa

laidoittaa

laihduttaa

laikuttaa

laillistuttaa

laineittaa

lainoittaa

laipoittaa

laiskottaa

laitattaa

1. laittaa

2. laittaa

lajittaa

lakastuttaa

lakittaa

1. lakkauttaa

2. lakkauttaa

lallattaa

lamaannuttaa

lamauttaa

langettaa

langoittaa

lankuttaa

lannoittaa

laottaa

lapsettaa

1. laputtaa

2. laputtaa

lasittaa

askettaa

laskuttaa

lastauttaa

lastoittaa

laudoittaa

lauhduttaa

laulattaa

lehauttaa

leijuttaa

leikkauttaa

leikkuuttaa

1. leimauttaa

2. leimauttaa

leiskauttaa

lekottaa

lepattaa

lepuuttaa

lerpattaa

letkauttaa

leuhauttaa

leuhottaa

liehauttaa

liehuttaa

liekuttaa

lihottaa

liihottaa

liikahduttaa

liikauttaa

liikuttaa

liimoittaa

linjoittaa

linkuttaa

linnoittaa

liottaa

liplattaa

lipsahduttaa

lipsauttaa

liputtaa

lirauttaa

lirkuttaa

lirputtaa

liruttaa

listauttaa

listoittaa

liukastuttaa

liuottaa

liuskoittaa

liu’uttaa

livauttaa

lohduttaa

loilottaa

loimottaa

loimuttaa

loiskauttaa

loiskuttaa

loksauttaa

loksuttaa

lomauttaa

lomittaa

lonksuttaa

lonkuttaa

lopettaa

loppusijoittaa

lorauttaa

lorottaa

losottaa

lotkauttaa

loukuttaa

louskuttaa

lovittaa

luettaa

luetuttaa

luikauttaa

luiskauttaa

luistattaa

luisuttaa

lujittaa

lukkiinnuttaa

lukkiuttaa

luksuttaa

lumettaa

lumittaa

lumpsauttaa

luokittaa

luonnuttaa

luotottaa

luottaa

luovuttaa

lurauttaa

lurittaa

lutkuttaa

maadoittaa

maaduttaa

maalauttaa

maastouttaa

maattaa

madottaa

mahduttaa

maiskauttaa

maiskuttaa

maittaa

majoittaa

makauttaa

makeuttaa

maksattaa

makuuttaa

mallittaa

malttaa

mapittaa

marmattaa

marssittaa

mataloittaa

matkaansaattaa

mellottaa

mestauttaa

miinoittaa

mitoittaa

mittauttaa

moiskauttaa

mojauttaa

moksauttaa

mollottaa

molottaa

molskauttaa

monistuttaa

monottaa

morsettaa

motittaa

motkottaa

muiluttaa

muiskauttaa

muistiinkirjoittaa

muistuttaa

mukauttaa

mukavoittaa

muksauttaa

muljauttaa

mullittaa

munittaa

muonittaa

muovipinnoittaa

muovittaa

murehduttaa

mureuttaa

murhauttaa

murjottaa

mustuttaa

mutkistuttaa

muurittaa

muutattaa

muuttaa

myötävaikuttaa

naarmuttaa

nahoittaa

naittaa

naksauttaa

naksuttaa

nakuttaa

nalkuttaa

napauttaa

napittaa

napsauttaa

napsuttaa

naputtaa

narauttaa

narisuttaa

narskauttaa

narskuttaa

naruttaa

nasevoittaa

nastoittaa

natisuttaa

nauhoittaa

naurattaa

niiskauttaa

niiskuttaa

nikottaa

nikotuttaa

niksauttaa

nilkuttaa

nipottaa

nipsauttaa

niputtaa

nirskuttaa

niuhottaa

nokittaa

nolostuttaa

nolottaa

nopeuttaa

normittaa

nostattaa

notkauttaa

notkeuttaa

notkuttaa

noudattaa

nujuuttaa

nukittaa

nukuttaa

nuorittaa

nuorruttaa

nuotittaa

nurmettaa

nuuduttaa

odottaa

odotuttaa

ohittaa

oikeuttaa

ojittaa

oksennuttaa

oksettaa

olettaa

ompeluttaa

onnellistuttaa

opettaa

orjuuttaa

osittaa

osoittaa

ostattaa

osuttaa

otattaa

ottaa

oudoksuttaa

oudostuttaa

paaduttaa

paalittaa

paaluttaa

paanuttaa

paapattaa

pahastuttaa

pahoittaa

paikkauttaa

paikkuuttaa

paikoittaa

painattaa

painottaa

paistattaa

paisuttaa

pajattaa

pakahduttaa

pakastekuivattaa

pakkauttaa

pakkolomauttaa

pakkoluovuttaa

pakottaa

palauttaa

palelluttaa

pallottaa

palovakuuttaa

palstoittaa

palttaa

pamauttaa

pampattaa

pamputtaa

panettaa

papattaa

parittaa

passauttaa

passittaa

pasuttaa

paukauttaa

paukuttaa

pauloittaa

pelmuttaa

pelottaa

peluuttaa

peruskartoittaa

peruuttaa

peräänkuuluttaa

petkuttaa

piilottaa

piipottaa

piiputtaa

piiskuttaa

pikakirjoittaa

pilkoittaa

pilkottaa

pilkuttaa

pimputtaa

pingottaa

pinnoittaa

pirauttaa

pirskauttaa

pirskottaa

pissattaa

plombittaa

pohjauttaa

pohjittaa

poi’ittaa

poijuttaa

poikkeuttaa

poimuttaa

poistattaa

poksauttaa

polottaa

polskauttaa

polskuttaa

poltattaa

polttaa

pommittaa

pompottaa

ponnahduttaa

ponnauttaa

porottaa

porsittaa

porskuttaa

posauttaa

posmittaa

posottaa

postittaa

potuttaa

poukauttaa

povauttaa

pronssittaa

prutkuttaa

pudottaa

puettaa

puhalluttaa

puhdistuttaa

puhtaaksikirjoittaa

puhuttaa

puistattaa

pujottaa

puksuttaa

pulauttaa

pulittaa

pullauttaa

pullottaa

pulputtaa

pultittaa

punastuttaa

punerruttaa

punoittaa

puolittaa

puomittaa

puputtaa

purattaa

purkittaa

purskauttaa

purskuttaa

pursottaa

pussittaa

putkittaa

puuduttaa

puukottaa

puurouttaa

puuskuttaa

pääomittaa

raaistuttaa

raamittaa

raaputtaa

rahdittaa

rahoittaa

raidoittaa

raivauttaa

raivostuttaa

rajoittaa

rakennuttaa

raksauttaa

raksuttaa

rallattaa

rampauttaa

raottaa

rapauttaa

rapisuttaa

rappeuttaa

rappioittaa

rapsauttaa

rapsuttaa

rasittaa

raskauttaa

rastittaa

rasvoittaa

raudoittaa

rauhoittaa

raunioittaa

1. ravauttaa

2. ravauttaa

ravistuttaa

rehottaa

renkuttaa

rentouttaa

repsottaa

reputtaa

retkottaa

retuuttaa

reuhottaa

riehaannuttaa

riemastuttaa

riepottaa

riimuttaa

riiputtaa

riitaannuttaa

riitauttaa

rikastuttaa

rimoittaa

rimputtaa

ripauttaa

ripottaa

ripsauttaa

risauttaa

riuduttaa

roikottaa

roiskauttaa

roiskuttaa

rojauttaa

rojottaa

rokottaa

romahduttaa

romauttaa

romuttaa

ropisuttaa

ropsauttaa

rouskuttaa

routaannuttaa

ruikuttaa

ruiskauttaa

ruiskuttaa

rukkauttaa

rummuttaa

ruoputtaa

ruostuttaa

rusauttaa

ruskettaa

ruskeuttaa

ruskottaa

rusottaa

ruuduttaa

ruuhkauttaa

ruukuttaa

saastuttaa

saattaa

saavuttaa

sadettaa

sahauttaa

sahuuttaa

saippuoittaa

sairastuttaa

sakeuttaa

sakkauttaa

sakottaa

salakuljettaa

salaojittaa

sameuttaa

sammuttaa

sannoittaa

sanoittaa

sapettaa

sarjoittaa

satuttaa

sauhuttaa

saumoittaa

saunottaa

savettaa

savuttaa

seisahduttaa

seisauttaa

seisottaa

sekaannuttaa

sekavoittaa

sekoittaa

seutukaavoittaa

sidottaa

sieluttaa

sihauttaa

siirottaa

siivuttaa

sijoittaa

silloittaa

silmuttaa

silottaa

simputtaa

singahduttaa

sinkauttaa

sipsuttaa

sirkuttaa

sirottaa

sisäänkirjoittaa

sivuttaa

sivuuttaa

soinnuttaa

soittaa

sojottaa

sokeroittaa

sokeuttaa

solakoittaa

solauttaa

soljuttaa

solkottaa

soluttaa

sopeuttaa

sopottaa

sorahduttaa

1. sorauttaa

2. sorauttaa

sorittaa

soseuttaa

soudattaa

sovittaa

suhauttaa

suhdittaa

suhtauttaa

suhteittaa

suhteuttaa

suihkuttaa

suitsittaa

suitsuttaa

sujauttaa

sujuttaa

sujuvoittaa

sukelluttaa

sulattaa

sulauttaa

sulittaa

sulostuttaa

sulputtaa

suluttaa

sumputtaa

sumuttaa

suodattaa

suojamaadoittaa

suojamaattaa

suomalaistuttaa

suomettaa

suorittaa

suorituttaa

suosittaa

suostuttaa

supattaa

suppeuttaa

suputtaa

surettaa

surkastuttaa

surmauttaa

suruliputtaa

sutkauttaa

suurennuttaa

suututtaa

taannuttaa

tahdittaa

tahmaannuttaa

tahmettaa

taimettaa

tainnuttaa

taittaa

taivuttaa

taksoittaa

tallettaa

taltuttaa

taluttaa

talvehdittaa

talveuttaa

tanssittaa

taottaa

tapattaa

tapittaa

taputtaa

tarkastuttaa

tarkistuttaa

tarkkuuttaa

tarkoittaa

tartuttaa

tasaannuttaa

tasapainottaa

tasauttaa

tasoittaa

tasouttaa

tassuttaa

tatuoittaa

tauottaa

taustoittaa

tavoittaa

tavuttaa

teemoittaa

tehottaa

tekolumettaa

teloittaa

teloituttaa

tepsuttaa

teroittaa

tiedottaa

tihkuttaa

tihuttaa

tihuuttaa

tipauttaa

tipsuttaa

tiputtaa

tirauttaa

tirskauttaa

tirskuttaa

tissuttaa

todistuttaa

toimittaa

toimituttaa

toitottaa

toivottaa

toljottaa

tolkuttaa

tollottaa

tomuttaa

tontittaa

toppuuttaa

tornittaa

tosittaa

toteuttaa

totuttaa

touhottaa

tuhauttaa

tuhisuttaa

tuhkauttaa

tuhuttaa

tuhuuttaa

tuijottaa

tuikuttaa

tuiskuttaa

tukahduttaa

tukehduttaa

tukkeuttaa

tuleennuttaa

tulehduttaa

tulistuttaa

tulittaa

tullauttaa

tulouttaa

tulpittaa

tunnuttaa

tuoksuttaa

tuoreuttaa

tuottaa

tuprauttaa

tupruttaa

1. tupsuttaa

2. tupsuttaa

tuputtaa

turhauttaa

turruttaa

turvottaa

tuskaannuttaa

tuskastuttaa

tutisuttaa

tutkittaa

tutkituttaa

tutustuttaa

tuudittaa

tuulettaa

tuuperruttaa

tuututtaa

uikuttaa

uittaa

ujostuttaa

ujuttaa

ulkoiluttaa

ulosliputtaa

ulostuttaa

ulottaa

ulvottaa

umpeuttaa

unettaa

unhoittaa

unhottaa

upottaa

urauttaa

urittaa

urputtaa

usuttaa

uuttaa

uuvuttaa

vaahdottaa

vaaputtaa

vaarinottaa

vaatettaa

vahingoittaa

vahvistuttaa

vaiheittaa

vaihettaa

vaikeuttaa

vaikuttaa

vaivuttaa

vajauttaa

vajottaa

vajuuttaa

vakaannuttaa

1. vakauttaa

2. vakauttaa

vakavoittaa

vakiinnuttaa

vakinaistuttaa

vakuuttaa

valittaa

valituttaa

valloittaa

valottaa

valtuuttaa

valuttaa

valveuttaa

valvottaa

vammauttaa

vangituttaa

vanhurskauttaa

vannottaa

vanuttaa

vapauttaa

vapisuttaa

varoittaa

varsottaa

varttaa

vasoittaa

vastaanottaa

vatkuttaa

vauhdittaa

vaurastuttaa

vaurioittaa

vavahduttaa

vavisuttaa

veisauttaa

veisuuttaa

velkaannuttaa

velkauttaa

veloittaa

veltostuttaa

velvoittaa

verkottaa

verottaa

videonauhoittaa

viekoittaa

vieraannuttaa

vierastuttaa

vierauttaa

vieroittaa

vihastuttaa

vihmoittaa

vihoittaa

viiluttaa

viipottaa

viisastuttaa

viitoittaa

viivoittaa

vikuuttaa

vilahduttaa

vilauttaa

vilkastuttaa

vilkuttaa

villoittaa

vilustuttaa

viluttaa

vilvoittaa

vimmastuttaa

vinguttaa

vinouttaa

vioittaa

vipattaa

virottaa

virroittaa

viruttaa

virvoittaa

vitkuttaa

vituttaa

viuhauttaa

viuhottaa

viuhuttaa

voimistuttaa

voittaa

voivottaa

voivuttaa

vokottaa

vollottaa

vouhottaa

vuodattaa

vuorittaa

vuorottaa

yhteisverottaa

ylenannattaa

ylikuormittaa

ylimitoittaa

ylirasittaa

ylivakuuttaa

ylivalottaa

.

Verbele terminate în -ttää (615) din care doar o parte sunt factitive.

edellyttää jymäyttää letittää pakkosyöttää räkyttää typettää
ehdyttää jyrisyttää levittää pehmittää räkättää tyrehdyttää
eheyttää jyryyttää levyttää peittää rämettää tyrkyttää
ehättää 1. jyräyttää leväyttää pellittää rämisyttää tyrmistyttää
eksyttää 2. jyräyttää leyhyttää pelästyttää rämpyttää tyydyttää
elvyttää jyskyttää leyhäyttää perehdyttää rämähdyttää tyynnyttää
elähdyttää jysäyttää liekittää periyttää rämäyttää tyypittää
elättää jytkyttää liennyttää peräyttää ränsistyttää työlästyttää
elävöittää jytyyttää liettää pesettää räpsyttää täplittää
ennättää jyvittää lievittää pettää räpsäyttää tärisyttää
ensiesittää jähmettää liittää pidättää räpyttää tärskäyttää
epäilyttää jäkättää limittää pidätyttää räpättää täryttää
erehdyttää jäljittää linkittää pierettää räpäyttää tärähdyttää
erittää jälkikypsyttää lipittää piikittää räsäyttää täräyttää
eriyttää jälkiäänittää lirittää piimittää rätisyttää täsmäyttää
esijännittää jännittää livettää piipittää rätkyttää täydellistyttää
esilämmittää jäntevöittää lyijyttää piirittää rätkäyttää täyttää
esittää järisyttää lypsättää piirrättää räväyttää töksäyttää
etäyttää järkiinnyttää lyöttää pillittää räyskyttää tököttää
etäännyttää järkyttää lyötättää pimittää rääyttää tölkittää
hajakeskittää järäyttää lähdettää pissittää röhnöttää töllöttää
hedelmöittää jättää lähettää pisteittää röhöttää tömisyttää
heinittää jätättää läikyttää pisteyttää rökittää tömäyttää
heittää jäädyttää läikäyttää pitkittää rötköttää töpöttää
heitättää jäähdyttää läimäyttää pitkästyttää röyhtäyttää törmäyttää
helisyttää jököttää läiskyttää postimerkittää röyhyttää törröttää
helkyttää jöröttää läiskäyttää prässäyttää röykyttää törähdyttää
hellittää kantaesittää läjittää pyhittää selittää töräyttää
hellyttää kehittää läjäyttää pylläyttää selkeennyttää töröttää
helskyttää kehityttää läksyttää pyryttää selkeyttää töyssyttää
helähdyttää kehräyttää läkähdyttää pyssyttää selkiinnyttää töötöttää
heläyttää keinohedelmöittää lämmittää pystyttää selkiyttää vedättää
hengittää keittää läpsyttää pysyttää selvittää vedätyttää
hengästyttää keitättää läpsäyttää pysäyttää selvityttää venyttää
henkevöittää kengittää läpyttää pytyttää selättää venähdyttää
herättää kepittää läpättää pyykittää sepittää venäyttää
hihittää keskeyttää läpäyttää pyörittää sierettää verevöittää
hiilettää keskittää lässyttää pyörryttää siirrättää verryttää
hiillyttää kestittää lätkäyttää pyörähdyttää siittää vesittää
hirttää kesyttää läväyttää pyöräyttää siivittää vetelöittää
hirtättää kierittää läähättää päihdyttää silittää vetreyttää
hirvittää kierrättää läänittää päihittää silityttää viehättää
hykerryttää kierteittää lököttää päivettää sirittää vierittää
1. hyllyttää kieräyttää lönkyttää päivittää sisällyttää vieräyttää
2. hyllyttää kiidättää lörpöttää pälpättää sitkeyttää viestittää
hymyilyttää kiihdyttää lötköttää pälättää sykähdyttää viettää
hypittää kiinnittää löyhdyttää pärisyttää syljettää viheriöittää
hyppyyttää kiinteyttää löyhyttää pärpättää synnyttää vihittää
hyppäyttää kiittää löylyttää pärskyttää syrjäyttää vihityttää
hyssyttää kilisyttää löystyttää pärskäyttää sytkyttää viihdyttää
hytisyttää killittää mehevöittää päräyttää sytyttää viilettää
hytkyttää kimittää menettää päättää syvyyttää viileyttää
hytkähdyttää kipeyttää merkittää pöhöttää syväjäädyttää viillyttää
hytkäyttää kipittää merkityttää pökerryttää syyhyttää viivyttää
hyvittää kirittää metsittää pöllyttää syyttää viivästyttää
hyväksyttää kirpeyttää miehittää pölläyttää syötittää villiinnyttää
hyydyttää kismittää miellyttää pölpöttää syöttää vireyttää
hyödyttää kiteyttää mietityttää pölyttää syövyttää virittää
hähättää kitkeröittää mykistyttää pölyyttää sädettää vyöryttää
häivyttää kivettää myllyttää pöläyttää sähköttää vyöttää
häkellyttää kivittää myrkyttää pömpöttää säikyttää väittää
hälyttää koekäyttää myöhästyttää pönkittää säikähdyttää väkevöittää
hälyyttää kydöttää mädännyttää pöpöttää säikäyttää välittää
hämmennyttää kyhjöttää mädättää pörröttää säilyttää välkyttää
hämmästyttää kyhnyttää mäiskyttää pötköttää säkittää välttää
hämärryttää kyllästyttää mäiskäyttää pöyhöttää säksättää välähdyttää
hämäännyttää kylläännyttää mäjäyttää pöyristyttää säkättää väläyttää
hätkähdyttää kylmettää mäkättää raakakypsyttää sälyttää väpättää
hätkäyttää kylmetyttää mätkäyttää rehevöittää säpsähdyttää värisyttää
hätyyttää kylvettää mättää rei’ittää säpsäyttää värittää
hätäännyttää kynttää määrittää reitittää säteilyttää värjäyttää
hävettää kypsyttää mököttää revittää sätkyttää värjöttää
hävittää kyrväyttää möllöttää revityttää sätkättää värähdyttää
häämöttää kyydittää möläyttää revähdyttää sävyttää väräyttää
hölkyttää kyyhöttää mölöttää reväyttää sävähdyttää väsyttää
hölmistyttää kyyköttää nepittää riihittää säväyttää väärinkäyttää
hölpöttää kyyröttää nesteyttää riimittää säädättää yhdyttää
hölskyttää käkättää niisittää 1. riittää säälittää yhtenäistyttää
höläyttää kärttää niittää 2. riittää säännöttää yhteyttää
hölöttää käryttää nimittää ripeyttää sönköttää yhtiöittää
hömpsöttää käräyttää nyhjöttää ripittää söpöttää yksiköittää
hömpöttää käsittää nykyttää risteyttää sössöttää ylettää
höpöttää käskettää nylkyttää rivittää teettää ylevöittää
höröttää käskyttää nyrjähdyttää ryhmittää teetättää ylittää
hössöttää kävelyttää nyrjäyttää ryittää tekstittää yllyttää
höykyttää käyttää nytkyttää rymisyttää terittää yllättää
höynäyttää käännyttää nyyhkyttää rynkyttää tervehdyttää yrittää
höyryttää käännättää nyökyttää rypyttää terveyttää yrjöttää
idättää köhittää nyökäyttää ryskyttää terävöittää yskittää
ihmetyttää kököttää nyörittää rysäyttää tiineyttää yököttää
ikävystyttää köllöttää näivettää rytkyttää tikittää äkämystyttää
iljettää könöttää nälkiinnyttää rytmittää tilittää ällistyttää
ilmeittää köpittää nälättää rytyyttää tillittää ällöttää
imellyttää köröttää näpsyttää ryvettää tyhjennyttää älyttää
imelöittää köyhdyttää näpsäyttää ryydittää tykittää änkyttää
imettää köysittää näpäyttää ryöpsäyttää tykyttää ärsyttää
imeyttää köyttää närkästyttää ryöpyttää tylsistyttää äänittää
inttää leikittää näyttää rähättää tylstyttää
irvistyttää leirittää näännyttää räiskyttää tylsyttää
iskettää leivittää nököttää räiskäyttää tympeyttää
itkettää lennättää nöyrryttää räjäyttää tympäännyttää
itsenäistyttää lepyttää nöyryyttää räksyttää typerryttää

 

Tabel cu verbe factitive care se pot traduce cu „a face să…”

cu pronumele personal la acuzativ/partitiv                     ex. Minua +Vb inf.

terminații: -tuttaa, -tyttää, -tattaa, -tättää

aivastuttaa kainostuttaa mietityttää raaistuttaa tutkituttaa
astuttaa kangistuttaa monistuttaa raivostuttaa tutustuttaa
elostuttaa kartuttaa muistuttaa ravistuttaa tuututtaa
haastattaa kastattaa mustuttaa revityttää tylsistyttää
haetuttaa katsastuttaa mutkistuttaa riemastuttaa tylstyttää
haistattaa kauhistuttaa muutattaa rikastuttaa tyrmistyttää
harjoituttaa kehityttää mykistyttää ruostuttaa työlästyttää
hatuttaa keitättää myöhästyttää ränsistyttää täydellistyttää
haukotuttaa kellastuttaa nikotuttaa saastuttaa ujostuttaa
haurastuttaa ketuttaa nolostuttaa sairastuttaa ulostuttaa
heitättää kiivastuttaa nostattaa satuttaa vaatettaa
hengästyttää kimmastuttaa närkästyttää selvityttää vahvistuttaa
hermostuttaa kirjoituttaa odotuttaa silityttää vakinaistuttaa
hidastuttaa kirkastuttaa onnellistuttaa sulostuttaa valituttaa
hiostuttaa kompastuttaa ostattaa suomalaistuttaa vangituttaa
hirtättää korotuttaa otattaa suorituttaa vaurastuttaa
huolestuttaa kostuttaa oudostuttaa suostuttaa vedätyttää
hurjistuttaa kuljetuttaa pahastuttaa surkastuttaa veltostuttaa
hämmästyttää kummastuttaa paistattaa suututtaa vierastuttaa
hölmistyttää kyllästyttää pelästyttää sytyttää vihastuttaa
ihastuttaa kylmetyttää pidätyttää taltuttaa vihityttää
ihmetyttää laillistuttaa pitkästyttää tarkastuttaa viisastuttaa
ikävystyttää laitattaa poistattaa tarkistuttaa viivästyttää
ilostuttaa lakastuttaa poltattaa tartuttaa vilkastuttaa
innostuttaa liukastuttaa potuttaa teetättää vilustuttaa
irvistyttää luetuttaa puhdistuttaa teloituttaa vimmastuttaa
istuttaa luistattaa puistattaa todistuttaa vituttaa
itsenäistyttää lyötättää punastuttaa toimituttaa voimistuttaa
jututtaa löystyttää pystyttää totuttaa yhtenäistyttää
jätättää maistattaa pytyttää tulistuttaa äkämystyttää
kahvituttaa merkityttää pöyristyttää tuskastuttaa ällistyttää
  • Verbe auxiliare (în concepția finlandeză)

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_auxiliary_verbs

Verbe cauzative

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_causative_verbs

  • Verbe continuative

Terminațiile verbelor continuative:

-ia/iä (hylkiä, hyppiä, repiä; juhlia, kuoria, munia)

-ksia/ksiä (kuljeksia, piileksiä, syljeksiä)

-oa/öä (aukoa, kertoa, ratkoa; arpoa, sanoa, taikoa)

-oida/öidä (lapioida, numeroida, emännöidä, ikävöidä, tupakoida)

-(o)itse-/-(ö)itse- (merkitä, palkita, ahkeroida, aterioida)

-ise- (humista, jyristä

-aja-/-äjä- (humajaa, jyräjää)

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_continuative_verbs

  • Verbe curative

Terminațiile verbelor curative:

-ttaa/ttää

-uttaa/yttää

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_curative_verbs

  • Verbe defective

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_defective_verbs

erkanee, korjeta, korkenee, korota, parata, seistä

  • Verbe deponente

deponenttiverbit comparația cu suedeza (s-verbit din suedeză)

tuntea = känna, känner, kände, känt IIa

tuntua = kännas, känns, kändes, känts IIa

erottaa = skilja, skiljer, skilde, skilt IIa

erota = skiljas,skiljs, skildes, skilts IIa

hävetä = skämmas, skäms, skämdes, skämts IIa

epäonnistua = misslyckas, misslyckas, misslyckades, misslyckats I

Deponenttiverbi taipuu normaalisti taivutusluokkansa mukaan, mutta s-kirjain lisätään viimeiseksi ja preesensin pääte -r tai -er jää pois.

  • Verbe descriptive

räiskyä, räiskiä, räiskähtää, räiskähdellä, räiskäyttää, räiskäytellä, räiskäjistä.

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_descriptive_verbs

  • Verbe frecventative

Terminațiile verbelor frecventative:

-ella/ellä (ajella, heitellä)

-illa/illä (arkailla, autoilla, kaipailla)

-nnella/nnellä (juoksennella)

-skella/skellä (lueskella)

-skennella/skennellä (uiskennella)

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_frequentative_verbs

  • Verbe impersonale

aivastuttaa, aristaa, huimata, huipata, janota, janottaa, kakata, kirveltää, koskea, nolottaa, nälättää, närästää, pissattaa, pitää, salamoida, sataa, tarvita, tulla, täytyä, unettaa, vihloa

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_impersonal_verbs

Verbe defective

ei, olla, seistä, täytyä

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_irregular_verbs

  • Verbe momentane

Terminațiile verbelor momentane

-aista/äistä (halkaista, pesaista, pyyhkäistä, tekaista)

-ahtaa/ähtää (istahtaa, laulahtaa, lennähtää, värähtää)

-altaa/ältää (painaltaa, pyyhältää, sivaltaa)

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_momentane_verbs

  • Verbe pasive

Terminațiile verbelor pasive sau translative:

-ua/yä (estyä, jatkua, kääntyä; kypsyä, ruostua, tylsyä)

-tua/tyä (turmeltua; köyhtyä, laihtua, nöyrtyä)

-(e)htua/(e)htyä (menehtyä; ilahtua, ummehtua, perehtyä, punehtua)

-stua/styä (menestyä, pelästyä, viivästyä; hermostua, vihastua)

-pua/pyä (juopua, elpyä, saapua, syöpyä; yöpyä)

-utua/ytyä (haarautua; jakautua, rikkoutua; antautua, iskeytyä)

-Vntua/Vntyä (haaraantua, jakaantua, rikkoontua)

-ne- (-tkoon) (heiketä, liietä, paheta)

-a-/-ä- (-tkoon) (erota, lahota, lämmetä, pehmitä)

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_passive_verbs

  • Verbe semelfactive

hörähtää

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_semelfactive_verbs

  • Verbe translative

Terminațiile verbelor pasive sau translative:

-ua/yä (estyä, jatkua, kääntyä; kypsyä, ruostua, tylsyä)

-tua/tyä (turmeltua; köyhtyä, laihtua, nöyrtyä)

-(e)htua/(e)htyä (menehtyä; ilahtua, ummehtua, perehtyä, punehtua)

-stua/styä (menestyä, pelästyä, viivästyä; hermostua, vihastua)

-pua/pyä (juopua, elpyä, saapua, syöpyä; yöpyä)

-utua/ytyä (haarautua; jakautua, rikkoutua; antautua, iskeytyä)

-Vntua/Vntyä (haaraantua, jakaantua, rikkoontua)

-ne- (-tkoon) (heiketä, liietä, paheta)

-a-/-ä- (-tkoon) (erota, lahota, lämmetä, pehmitä)

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Finnish_translative_verbs

.

Introdus  / lisätty 26.2.2011

Actualizat / päivitetty 19.11.2018

Actualizat / päivitetty 14.4.2019

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: