Blogulblog's Blog

Numeralul ordinal

Järjestysluvut eli ordinaaliluvut

Numeralul ordinal

.

.

järjestysluku ● numeral ordinal ■ ordningstal

.

§ 771 Järjestyslukujen ja numeraalien suhde

Järjestyslukuja kuten kolmas, neljästoista, sadas ei tässä kieliopissa pidetä numeraaleina. Ne ovat numeraalien adjektiivijohdoksia ja siis sanaluokaltaan adjektiiveja. Järjestyslukuja muodostetaan yleensä vain perus- ja yhdysnumeraaleista (» asetelma 126).

Asetelma 126: Numeraalit ja järjestysluvut

Numeraalit

Järjestysluvut

peruslukusanat yksi, kaksi, kolme,… yhdeksän, kymmenen, sata, tuhat, miljoona… ensimmäinen, toinen, kolmas, … yhdeksäs, kymmenes, sadas, tuhannes, miljoonas…
yhdysnumeraalit yksitoista, … kaksikymmentä, kaksikymmentäyksi… yhdestoista, … kahdeskymmenes, kahdeskymmenesensimmäinen ~ ‑yhdes… sadas…

..

Järjestysluvut esiintyvät eräiden lukumäärän ilmausten osana, esim. tyypissä toistakymmentä (» § 784). Muuten ne eivät ilmaise lukumäärää vaan puheena olevan entiteetin sijaintia jollakin perusteella järjestetyssä joukossa. Vaikka sekä numeraalien että järjestyslukujen merkitys perustuu lukujärjestelmään, niillä on kieliopillisesti varsin vähän yhteistä. Molemmat esiintyvät kyllä seuraavaan tapaan elatiivimuotoisen substantiivilausekkeen kanssa, mutta sama koskee myös useita pronomineja ja yksilöiviä adjektiiveja.

Kolmella ~ kolmannella ~ parhaillakin ~ muutamilla oppilaista oli keskittymisvaikeuksia.

Järjestysluvut kuuluvat superlatiiviadjektiivien ja mm. sanojen viimeinen, ainoa kanssa yksilöiviin adjektiiveihin (» § 608). Yhtä ja kahta vastaavat järjestysluvut ensimmäinen ja toinen ovat laajakäyttöisempiä kuin muista numeraaleista johdetut (sanasta toinen » § 767).

Huom. Erotukseksi järjestysluvuista eli ordinaalinumeraaleista lukusanoja kutsutaan kirjallisuudessa myös kardinaalinumeraaleiksi.

.

Numeralul ordinal

Numeralele ordinale de la 1 (primul) la 10 (al zecelea) sunt următoarele:

singular

plural

 

nominativ

genitiv

partitiv

ilativ

nominativ

genitiv

partitiv

ilativ

1 ensimmäinen ensimmäisen ensimmäistä ensimmäiseen ensimmäiset ensimmäisten, ensimmäisien ensimmäisiä ensimmäisiin
2 toinen toisen toista toiseen toiset toisten, toisien toisia toisiin
3 kolmas kolmannen kolmatta kolmanteen kolmannet kolmansien kolmansia kolmansiin
4 neljäs neljännen neljättä neljänteen neljännet neljänsien neljänsiä neljänsiin
5 viides viidennen viidettä viidenteen viidennet viidensien viidensiä viidensiin
6 kuudes kuudennen kuudetta kuudenteen kuudennet kuudensien kuudensia kuudensiin
7 seitsemäs seitsemännen seitsemättä seitsemänteen seitsemännet seitsemänsien seitsemänsiä seitsemänsiin
8 kahdeksas kahdeksannen kahdeksatta kahdeksanteen kahdeksannet kahdeksansien kahdeksansia kahdeksansiin
9 yhdeksäs yhdeksännen yhdeksättä yhdeksänteen yhdeksännet yhdeksänsien yhdeksänsiä yhdeksänsiin
10 kymmenes kymmenennen kymmenettä kymmenenteen kymmenennet kymmenensien kymmenensiä kymmenensiin

 .

Formarea numeralului ordinal la diferite cazuri.

.

§ 296 Järjestyslukujen muodostus

Johdin ‑s (: -nte-) muodostaa järjestyslukuja numeraaleista sekä kvanttorista moni. Järjestysluvut ovat definiittisiä, yksilöiviä adjektiiveja (» § 608). Järjestysluvun johtimella on viisi allomorfia: ‑s, ‑nte-, ‑nne-, ‑t- ja ‑ns-. Johdin liittyy kantasanan (heikkoon) vokaalivartaloon. Lukusanan kolme vartalovokaalina on järjestysluvussa a (kolma-s).

viide-s : viide-nte-nä : viide-nne-n : viide-t-tä : viide-ns-i-ä

Toista-loppuisissa yhdysnumeraaleissa järjestysluvun johdin liittyy vain alkuosaan (a), muissa yhdysnumeraaleissa kaikkiin yhdysosiin (b) (sama koskee taivutuspäätteitä: » § 99, 780 asetelma 127).

(a)

kahdestoista, kolmastoista, yhdeksästoista | kahdennessatoista, kolmanteentoista

(b)

kahdeskymmenes, yhdeksäskymmenes, sadas, tuhannes | kahdennessakymmenennessä, kolmattakymmenettä | kahdennessakymmenennessä neljännessä | kolmanteen miljoonanteen

Numeraaleja yksi ja kaksi vastaavia järjestyslukuja ovat niistä johdetun sanan sijasta ensimmäinen ja toinen. Yhdysnumeraaleja vastaavissa järjestysluvuissa kuitenkin esiintyvät johdokset yhdes ja kahdes (c–d), jotka ovat kymmenluvun ilmauksen jäljessä vaihtoehtona ensimmäiselle ja toiselle (d).

(c)

yhdestoista, kahdestoista, kahdeskymmenes, kahdessadas… | *ensimmäinentoista, *toinenkymmenes

(d)

neljäskymmenesyhdes ~ neljäskymmenesensimmäinen | sadasneljäskymmeneskahdes ~ sadasneljäskymmenestoinen

Järjestysluku on mahdollinen myös luvuista puoli(toista) ja nolla sekä mielivaltaista kokonaislukua tarkoittavasta n-kirjaimesta: puolestoista (k); nollatta kertalukua (E); ännänteen potenssiin (E).

.

.

-s viide+s yhde+s+toista kolma+s+kymmene+s
-t viide+t+tä kahde+t+ta+toista kolma+t+ta+ kymmene+t+tä
-nte viide+nte+nä kolma+nte+en+toista kolma+nte+en+ kymmene+nte+en
-nne viide+nne+t neljä+nne+llä+toista kolma+nne+sta+ kymmene+nne+stä
-ns viide+ns+i+ä viide+ns+i+stä+toista kolma+ns+i+in+ kymmene+ns+i+in

Järjestysluvut muodostetaan perusluvuista erityisellä johtimella. Ordinaalien johdin liittyy perusluvun heikkoon  vokaalivartaloon.

Johtimella on viisi, keskenään täydennysjakaumassa olevaa varianttia: –s, –t-, –nte-, –nne-, –ns

Numeraaleista yksi, kaksi käytetään tavallisesti muodoltaan poikkeuksellisia ordinaaleja ensimmäinen, toinen. Ilmauksia yhdes, kahdes käytetään kuitenkin sellaisissa tapauksissa kuin yhdestoista, kahdestoista sekäkahdeskymmenesyhdes, neljäskymmenekahdes.

Jälkimmäisten rinnalla tapaa myös tyyppiä kahdeskymmenesensimmäinen, kahdeskymmenestoinen.

Ensimmäinen, toinen taipuvat muiden –nen-loppuisten sanojen tapaan. Esim. ensimmäise+en : ensimmäis+tä : ensimmäis+i+llä; toise+sta : tois+ta : tois+i+ssa.

Ensimmäinen on adjektiivin ensi superlatiivimuoto, johon on liittynyt inen-johdin. Toinen on tuo-pronominin –inen-johdos.

Ordinaali kymmenes taipuu kymmene+t+tä : kymmene+nte+nä : kymmene+nne+n : kymmene+ns+i+ä.

Huomattakoon, että jo perusluvun vokaalivartalo on –ne-loppuinen kymmene, jonka perään ordinaalijohdin liittyy. (Virheellisiä ovat siten esim. *kymmentenä, *kymmensiä.)

Ordinaali sadas taipuu sada+t+ta : sada+nte+na : sada+nne+n : sada+ns+i+a.

Huomattakoon, että sadannes ‘sadasosa’ ei ole järjestysluku vaan murtoluku ja että järjestysluvun partitiivi on yksikössä sadatta eikä *sadannetta.

Ordinaali tuhannes taipuu tuhanne+t+ta : tuhanne+nte+na : tuhanne+nne+n : tuhanne+ns+i+a. (Jo perusluvun vartalon lopussa on –nne, joten ordinaalijohdin liittyy vasta siihen.)

Ensimmäinen și toinen nu se pot întrebuința în numere compuse, în locul lor se folosesc formele yhdes și kahdes. În română avem doar primul dar al douăzeci și unulea.

Numeralele ordinale de la 11 (unsprezecelea) la 19 (al nouăsprezecelea) se formează, ca și cele cardinale, adăugând sufixul indeclinabil -toista. De declinat, se declină doar partea inițială a numărului.

nominativ

genitiv

partitiv

11 yhdestoista yhdennentoista yhdettätoista
12 kahdestoista kahdennentoista kahdettatoista
13 kolmastoista kolmannentoista kolmattatoista
14 neljästoista neljännentoista neljättätoista
15 viidestoista viidennentoista viidettatoista
16 kuudestoista kuudennentoista kuudettatoista
17 seitsemästoista seitsemännentoista seitsemättätoista
18 kahdeksastoista kahdeksannentoista kahdenksattatoista
19 yhdeksästoista yhdeksännentoista yhdeksättätoista

Zecile se formează cu unitatea urmată de -kymmenes:

nominativ genitiv partitiv
20 kahdeskymmenes kahdennenkymmenennen kahdettakymmenettä
30 kolmaskymmenes kolmannenkymmenennen kolmattakymmenettä
40 neljäskymmenes neljännenkymmenennen neljättäkymmenettä
50 viideskymmenes viidennenkymmenennen viidettäkymmenettä

Numeralele ordinale de la 21 (al douăzeci și unulea, a douăzeci și una) la 99 (al nouăzeci și nouălea, a nouăzeci și noua) se formează, ca și la numeralele cardinale, adăugând unitatea la zece. Aici se declină toate părțile componente:

21 kahdeskymmenesensimmäinen sau kahdeskymmenesyhdes
32 kolmaskymmenestoinen sau kolmaskymmeneskahdes
43 neljäskymmeneskolmas
54 viideskymmenesneljäs
65 kuudeskymmenesviides
76 seitsemäskymmeneskuudes
87 kahdeksaskymmenesseitsemäs
98 yhdeksäskymmeneskahdeksas

Al o sutălea, al miilea, al milionulea sunt în finlandeză:

nominativ genitiv partitiv
100 sadas sadannen sadatta
1.000 tuhannes tuhannennen tuhannetta
1.000.000 miljoonas miljoonannen miljoonatta

Multipli lui al o sutălea se formează cu -sadas, cei ai o miilea cu -tuhannes. La declinare sutele și miile se  comportă ca zecile.

316 kolmassadaskuudestoista
647 kuudessadasneljäskymmenesseitsemäs
4368 neljästuhanneskolmassadaskuudeskymmeneskahdeksas

Pentru numerele lungi se tinde, de obicei, să se folosească forma numeralului ordinal doar pentru ultima cifră.

999 yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksäs

Când numeralul ordinal se scrie în cifre, acesta este urmat de un pucnt caree indică numeralul ordinal. Dacă numeralul este declinat, desinența de caz nu se scrie.

1. ovi oikealla – (ensimmäinen ovi oikealla) prima ușă la dreapta
Asunto on 3. kerroksessa – (asunto on kolmannessa kerroksessa) apartamentul este la etajul 3

 

1-n – 10-s.

1-n. ensimmäi|nen (sen, stä, seen; set, sten, siä, siin).

2-n. toi|nen (sen, sta, seen; set, sten, sia, siin).

3-s. kolma|s (nnen, tta, nteen; nnet, nsien, nsia, nsiin).

4-s. neljä|s (nnen, ttä, nteen; nnet, nsien, nsiä, nsiin).

5-s. viide|s (nnen, ttä, nteen; nnet, nsien, nsiä, nsiin).

6-s. kuude|s (nnen, tta, nteen; nnet, nsien, nsia, nsiin).

7-s. seitsemä|s (nnen, ttä, nteen; nnet, nsien, nsiä, nsiin).

8-s. kahdeksa|s (nnen, tta, nteen; nnet, nsien, nsia, nsiin).

9-s. yhdeksä|s (nnen, ttä, nteen; nnet, nsien, nsiä, nsiin).

10-s. kymmene|s (nnen, ttä, nteen; nnet, nsien, nsiä, nsiin).

.

11-ta – 19-ta.

11-ta. yhde|stoista (nnentoista, ttätoista, nteentoista; ess. – ntenätoista; mon. – nnettoista, nsientoista, nsiätoista, nsiintoista,).

12-ta. kahde|stoista (nnentoista, ttatoista, nteentoista).

13-ta. kolma|stoista (nnentoista, ttatoista, nteentoista).

14-ta. neljä|stoista (nnentoista, ttätoista, nteentoista).

15-ta. viide|stoista (nnentoista, ttätoista, nteentoista).

16-ta. kuude|sitoista (nnentoista, ttatoista, nteentoista).

17-ta. seitsemä|stoista (nnentoista, ttätoista, nteentoista).

18-ta. kahdeksa|stoista (nnentoista, ttatoista, nteentoista).

19-ta. yhdeksä|stoista (nnentoista, ttätoista, nteentoista).

.

Remarcă! Sufixul -toista rămâne neschimbat, nu se flexionează.

.

20-s – 99-s.

20-s. kahdeskymmenes (kahdennenkymmenennen, kahdettakymmenettä, kahdenteenkymmenenteen).

21-s. kahdeskymmenes yhdes (kahdennenkymmenennen yhdennen, kahdettakymmenettä yhdettä, kahdenteenkymmenenteen yhdenteen, kahdennessakymmenennessä yhdennessä).

30-s. kolmaskymmenes (kolmannenkymmenennen, kolmattakymmenettä, kolmanteenkymmenenteen).

40-s. neljäskymmenes (neljännenkymmenennen, neljättäkymmenettä, neljänteenkymmenenteen).

50-s. viideskymmenes (viidennenkymmenennen, viidettäkymmenettä, viidenteenkymmenenteen).

60-s. kuudeskymmenes (kuudennenkymmenennen, kuudettakymmenettä, kuudenteenkymmenenteen).

70-s. seitsemäskymmenes (seitsemännenkymmenennen, seitsemättäkymmenettä, seitsemänteenkymmenenteen).

80-s. kahdeksaskymmenes (kahdeksannenkymmenennen, kahdeksattakymmenettä, kahdeksanteenkymmenenteen).

90-s. yhdeksäskymmenes (yhdeksännenkymmenennen, yhdeksättäkymmenettä, yhdeksänteenkymmenenteen).

99-s. yhdeksäskymmenes yhdeksäs (yhdeksännenkymmenennen yhdeksännnen, yhdeksättäkymmenettä yhdeksättä, yhdeksänteenkymmenenteen yhdeksänteen).

.

Remarcă! Aici toate elementele componenete se declină.

.

100-s – 999-s.

100-s. sada|s (nnen, tta, nteen; ess. – ntena; mon. – nnet, nsien, nsia, nsiin).

200-s. kahdessadas (kahdennensadannen, kahdettasadatta, kahdenteensadanteen).

900-s. yhdeksässadas (yhdeksännensadannen, yhdeksättäsadatta, yhdeksänteensadanteen).

999-s. yhdeksässadas yhdeksäskymmenes yhdeksäs (yhdeksännensadannen yhdeksännenkymmenennen yhdeksännen, yhdeksättäsadatta yhdeksättäkymmenettä yhdeksättä, yhdeksänteensadanteen yhdeksänteenkymmenenteen yhdeksänteen).

.

Remarcă! Deși la regula de mai sus cum că toate elementele se declină, excepție face inesivul, caz în care desinența inesivului se adaugă doar la ultima parte, la unități. Yhdeksänsataa yhdeksänkymmentä yhdeksännessä

.

1 000-s – 1 000 000-s.

1000-s. tuhanne|s (nnen, tta, nteen).

2000-s. kahdestuhannes (kahdennentuhannennen, kahdettatuhannetta, kahdenteentuhanenteen).

23 561-s. kahdeskymmeneskolmastuhannes viidessadas kuudeskymmennes yhdes (kaksikymmentäkolmetuhatta viisisataa kuusikymmentä yhdennen).

1 000 000-s. miljoona|s (nnen, tta, nteen; mon. – nnet, nsien, nsia, nsiin).

.

Pentru cifrele rotunde scrise cu litere se păstrează regula numeralelor cardinale de a le scrie într-un singur cuvânt. De ex.: 304 000-s. Kolmassadasneljästuhannes.

.

.

Recapitulare și tabele

.

Clasificarea numeralelor după forma cuvintelor

simple

perusluvut

combinate

yhdistetyt luvut

compuse

yhdysluvut

.

Cu excepția numeralelor ordinale ensimmäinen și toinen celelalte se formează prin adăugarea sufixului -s la nominativ iar pentru declinare apar forme cu particolele: nne-/ntensi.

.

Exemple de declinare a numeralelelor ordinale, forma lungă și forma scurtă

N. ensimmäinen toinen kolmas neljäs viides 5:(yks.)
ensimmäiset toiset kolmannet neljännet viidennet 5:nnet (mon.)
G. ensimmäisen toisen kolmannen neljännen viidennen 5:nnen
ensimmäisien toisien kolmansien neljänsien viidensien 5:nsien
P. ensimmäis toista kolmatta neljättä viidettä 5:ttä
ensimmäisiä toisia kolmansia neljänsiä viidensiä 5:nsiä
Ilat. ensimmäiseen toiseen kolmanteen neljänteen viidenteen 5:nteen
ensimmäisiin toisiin kolmansiin neljänsiin viidensiin 5:nsiin
In. ensimmäisessä toisessa kolmannessa neljännessä viidennessä 5:nnessä
ensimmäisissä toisissa kolmansissa neljänsissä viidensissä 5:nsissä
Abl. ensimmäiseltä toiselta kolmannelta neljänneltä viidenneltä 5:nneltä
ensimmäisiltä toisilta kolmansilta neljänsiltä viidensiltä 5:nsillä
Es. ensimmäise toisena kolmantena neljänte viidente 5:ntenä
ensimmäisinä toisina kolmansina neljänsinä viidensinä 5:nsinä

.

N. kuudes seitsemäs kahdeksas yhdeksäs 9:s (yks.)
kuudennet seitsemännet kahdeksannet yhdeksännet 9:nnet (mon.)
G. kuudennen seitsemännen kahdeksannen yhdeksännen 9:nnen 
kuudensien seitsemänsien kahdeksansien yhdeksänsien 9:nsien
P. kuudetta seitsemättä kahdeksatta yhdeksättä 9:ttä
kuudensia seitsemänsiä kahdeksansia yhdeksänsiä 9:nsiä
Ilat. kuudenteen seitsemänteen kahdeksanteen yhdeksänteen 9:nteen
kuudensiin seitsemänsiin kahdeksansiin yhdeksänsiin 9:nsiin
In. kuudennessa seitsemännessä kahdeksannessa yhdeksännessä 9:nnessä
kuudensissa seitsemänsissä kahdeksansissa yhdeksänsissä 9:nsissä
Abl. kuudennelta seitsemänneltä kahdeksannelta yhdeksänneltä 9:nneltä
kuudensilta seitsemänsiltä kahdeksansilta yhdeksänsiltä 9:nsillä
Es. kuudentena seitsemänte kahdeksantena yhdeksänte 9:ntenä
kuudensina seitsemänsinä kahdeksansina yhdeksänsinä 9:nsinä

.

N. kymmenes sadas 100:s tuhannes miljoonas (yks.)
kymmenennet sadannet 100:nnet tuhannennet miljoonannet (mon.)
G. kymmenennen sadannen 100:nnen tuhannennen miljoonannen
kymmenensien sadansien 100:nsien tuhannensien miljoonaisien
P. kymmenettä sadatta 100:tta tuhannetta miljoonatta
kymmenensiä sadansia 100:nsia tuhannensia miljoonaisia
Ilat. kymmenenteen sadanteen 100:nteen tuhannenteen miljoonanteen
kymmenensiin sadansiin 100:nsiin tuhannensiin miljoonaisiin
In. kymmenennessä sadannessa 100:nnessa tuhannennessa miljoonannessa
kymmenensissä sadansissa 100:nsissa tuhannensissa miljoonaisissa
Abl. kymmenenneltä sadannelta 100:nnelta tuhannennelta miljoonannelta
kymmenensiltä sadansilta 100:nsilla tuhannensilta miljoonaisilta
Es. kymmenente sadantena 100:ntena tuhannentena miljoonantena
kymmenensinä sadansina 100:nsina tuhannensina miljoonaisina

.

Numeralele ordinale compuse 

.

Numeralele ordinale se formează din cele cardinale după cum urmează:

– pentru a doua zece → cu sufixul toista, la declinare se schimbă doar prima parte

– pentru zecile următoare → cu sufixul kymmenes, se declină ambele componente

– pentru sute → cu sufixul sadas, se declină ambele componente

– pentru mii → cu sufixul tuhannes, se declină ambele componente

yhdestoista 11.  
kahdestoista 12. kahdeskymmenes 20. kahdessadas 200. kahdestuhannes 2000.
kolmastoista 13. kolmaskymmenes 30. kolmassadas 300. kolmastuhannes 3000.
neljästoista 14. neljäskymmenes 40. neljässadas 400. neljästuhannes 4000.
viidestoista 15. viideskymmenes 50. viidessadas 500. viidestuhannes 5000.
kuudestoista 16. kuudeskymmenes 60. kuudessadas 600. kuudestuhannes 6000.
seitsemästoista 17. seitsemäskymmenes 70. seitsemässadas 700. seitsemästuhannes 7000.
kahdeksastoista 18. kahdeksaskymmenes 80. kahdeksassadas 800. kahdeksastuhannes 8000.
yhdeksästoista 19. yhdeksäskymmenes 90. yhdeksässadas 900. yhdeksästuhannes 9000.

.

Declinarea numeralelor ordinale compuse [abreviere: -sta]

 .

N. yhdestoista kahdestoista kolmastoista neljästoista viidestoista (yks.)
yhdennettoista kahdennettoista kolmannettoista neljännettoista viidennettoista (mon.)
G. yhdennentoista kahdennentoista kolmannentoista neljännentoista viidennentoista
yhdensientoista kahdensientoista kolmansientoista neljänsientoista viidensientoista
P. yhdettätoista kahdettatoista kolmattatoista neljättätoista viidettätoista
yhdensiätoista kahdensiatoista kolmansiatoista neljänsiätoista viidensiätoista
Ilat. yhdenteentoista kahdenteentoista kolmanteentoista neljänteentoista viidenteentoista
yhdensiintoista kahdensiintoista kolmansiintoista neljänsiintoista viidensiintoista
In. yhdennessätoista kahdennessatoista kolmannessatoista neljännessätoista viidennessätoista
yhdensissätoista kahdensissatoista kolmansissatoista neljänsissätoista viidensissätoista
Abl. yhdenneltätoista kahdenneltatoista kolmanneltatoista neljänneltätoista viidenneltätoista
yhdesiltätoista kahdensiltatoista kolmansiltatoista neljänsiltätoista viidensiltätoista
Es. yhdentetoista kahdentenatoista kolmantenatoista neljäntetoista viidentetoista
yhdesinätoista kahdensinatoista kolmansinatoista neljänsinätoista viidensinätoista

.

N. kuudestoista seitsemästoista kahdeksastoista yhdeksästoista (yks.)
kuudennettoista seitsemännettoista kahdeksannettoista yhdeksännettoista (mon.)
G. kuudennentoista seitsemännentoista kahdeksannentoista yhdeksännentoista
kuudensientoista seitsemänsientoista kahdeksansientoista yhdeksänsientoista
P. kuudettatoista seitsemättätoista kahdeksattatoista yhdeksättätoista
kuudensiatoista seitsemänsiätoista kahdeksansiatoista yhdeksänsiätoista
Ilat. kuudenteentoista seitsemänteentoista kahdeksanteentoista yhdeksänteentoista
kuudensiintoista seitsemänsiintoista kahdeksansiintoista yhdeksänsiintoista
In. kuudennessatoista seitsemännessätoista kahdeksannessatoista yhdeksännessätoista
kuudensissatoista seitsemänsissätoista kahdeksansissatoista yhdeksänsissätoista
Abl. kuudenneltatoista seitsemänneltätoista kahdeksanneltatoista yhdeksänneltätoista
kuudensiltatoista seitsemänsiltätoista kahdeksansiltatoista yhdeksänsiltätoista
Es. kuudentenatoista seitsemäntetoista kahdeksantenatoista yhdeksäntetoista
kuudensinatoista seitsemänsinätoista kahdeksansinatoista yhdeksänsinätoista

.

Exemplu de declinare a numeralelor ordinale compuse 

.

N. kahdeskymmenes neljäskymmenes kuudeskymmenes yhdeksäskymmenes (yks.)
kahdennetkymmenennet neljännetkymmenennet kuudennetkymmenennet yhdeksännetkymmenennet (m.)
G. kahdennenkymmenennen neljännenkymmenennen kuudennenkymmenennen yhdeksännenkymmenennen
kahdensienkymmenensien neljänsienkymmenensien kuudensienkymmenensien yhdeksänsienkymmenensien
P. kahdettakymmenettä neljättäkymmenettä kuudettakymmenettä yhdeksättäkymmenettä
kahdensiakymmenensiä neljänsiäkymmenensiä kuudensiakymmenensiä yhdeksänsiäkymmenensiä
Ilat. kahdenteenkymmenenteen neljänteenkymmenenteen kuudenteenkymmenenteen yhdeksänteenkymmenenteen
kahdensiinkymmenensiin neljänsiinkymmenensiin kuudensiinkymmenensiin yhdeksänsiinkymmenensiin
In. kahdennessakymmenennessä neljännessäkymmenennessä kuudennessakymmenennessä yhdeksännessäkymmenennessä
kahdensissakymmenensissä neljänsissäkymmenensissä kuudensissakymmenensissä yhdeksänsissäkymmenensissä
Abl. kahdenneltakymmenenneltä neljänneltäkymmenenneltä kuudenneltakymmenenneltä yhdeksänneltäkymmenenneltä
kahdensiltakymmenensiltä neljänsiltäkymmenensiltä kuudensiltakymmenensiltä yhdeksänsiltäkymmenensiltä
Es. kahdentenakymmenente neljäntekymmenente kuudentenakymmenente yhdeksäntekymmenente
kahdensinakymmenensinä neljänsinäkymmenensinä kuudensinakymmenensinä yhdeksänsinäkymmenensinä

.

N. yhdessadas kolmassadas viidessadas kahdeksassadas (yks.)
yhdennetsadannet kolmannetsadannet viidennetsadannet kahdeksannetsadannet (mon.)
G. yhdennensadannen kolmannensadannen viidennensadannen kahdeksannensadannen
yhdensiensadansien kolmansiensadansien viidensiensadansien kahdeksansiensadansien
P. yhdettäsadatta kolmattasadatta viidettäsadatta kahdeksattasadatta
yhdensiäsadansia kolmansiasadansia viidensiäsadansia kahdeksansiasadansia
Ilat. yhdenteensadanteen kolmanteensadanteen viidenteensadanteen kahdeksanteensadanteen
yhdensiinsadansiin kolmansiinsadansiin viidensiinsadansiin kahdeksansiinsadansiin
In. yhdennessäsadannessa kolmannessasadannessa viidennessäsadannessa kahdeksannessasadannessa
yhdensissäsadansissa kolmansissasadansissa viidensissäsadansissa kahdeksansissasadansissa
Abl. yhdenneltäsadannelta kolmanneltasadannelta viidenneltäsadannelta kahdeksanneltasadannelta
yhdensiltäsadansilta kolmansiltasadansilta viidensiltäsadansilta kahdeksansiltasadansilta
Es. yhdentesadantena kolmantenasadantena viidentesadantena kahdeksantenasadantena
yhdensinäsadansina kolmansinasadansina viidensinäsadansina kahdeksansinasadansina

.

N. yhdestuhannes kolmastuhannes viidestuhannes seitsemästuhannes (yks.)
yhdennettuhannennet kolmannettuhannennet viidennettuhannennet seitsemännettuhannennet (mon.)
G. yhdennentuhannennen kolmannentuhannennen viidennentuhannennen seitsemännentuhannennen
yhdensientuhannensien kolmansientuhannensien viidensientuhannensien seitsemänsientuhannensien
P. yhdettätuhannetta kolmattatuhannetta viidettätuhannetta seitsemättätuhannetta
yhdensiätuhannensia kolmansiatuhannensia viidensiätuhannensia seitsemänsiätuhannensia
Ilat. yhdenteentuhannenteen kolmanteentuhannenteen viidenteentuhannenteen seitsemänteentuhannenteen
yhdensiintuhannensiin kolmansiintuhannensiin viidensiintuhannensiin seitsemänsiintuhannensiin
In. yhdennessätuhannennessa kolmannessatuhannennessa viidennessätuhannennessa seitsemännessätuhannennessa
yhdensissätuhannensissa kolmansissatuhannensissa viidensissätuhannensissa seitsemänsissätuhannensissa
Abl. yhdenneltätuhannennelta kolmanneltatuhannennelta viidenneltätuhannennelta seitsemänneltätuhannennelta
yhdensiltätuhannensilta kolmansiltatuhannensilta viidensiltätuhannensilta seitsemänsiltätuhannensilta
Es. yhdentetuhannentena kolmantenatuhannentena viidentetuhannentena seitsemäntetuhannentena
yhdensinätuhannensina kolmansinatuhannensina viidensinätuhannensina seitsemänsinätuhannensina

.

Exemplu de declinare a numeralelor ordinale combinate

.

N. seitsemässadasviideskymmenesyhdeksäs      759-lea 759.:s (yks.)
seitsemännetsadannetviidennetkymmenennetyhdeksännet 759.:nnet (mon.)
G. seitsemännensadannenviidennenkymmenennenyhdeksännen 759.:nnen
seitsemänsiensadansienviidensienkymmenensienyhdeksänsien 759.:nsien
seitsemässadasviideskymmenesyhdeksännen / yhdeksänsien 759.:nnen / nsien
P. seitsemättäsadattaviidettäkymmenettäyhdeksättä 759.:ttä
seitsemänsiäsadansiaviidensiäkymmenensiäyhdeksänsiä 759.:nsiä
Ilat. seitsemänteensadanteenviidenteenkymmenenteenyhdeksänteen 759.:nteen
seitsemänsiinsadansiinviidensiinkymmenensiinyhdeksänsiin 759.:nsiin
Ad. seitsemännelläsadannellaviidennelläkymmenennelläyhdeksännellä 759.:nnellä
seitsemänsilläsadansillaviidensilläkymmenensilläyhdeksänsillä 759.:nsillä
Abl. seitsemänneltäsadanneltaviidenneltäkymmenenneltäyhdeksänneltä 759.:nneltä
seitsemänsiltäsadansiltaviidensiltäkymmenensiltäyhdeksänsiltä 759.:nsiltä
seitsemässadasviideskymmenesyhdeksänneltä / ydeksänsiltä 759.:nneltä /-nsiltä (rar/harvoin)
Es. seitsemäntenäsadantenaviidentenäkymmenentenäyhdeksäntenä 759.:nnenä
seitsemänsinäsadansinaviidensinäkymmenensinäyhdeksänsinä 759.:nsinä

.

În cazul scrierii cu cifre romane (rar folosite), forma este următoarea:

 .

N. ensimmäinen I = 1. neljäs IV = 4. kahdestoista XII = 12.
ensimmäiset I:t neljännet IV:t kahdennettoista XII:t
G. ensimmäisen I:n neljännen IV:n kahdennentoista XII:n
ensimmäisten I:ten neljänsien IV:ten kahdensientoista XII:ten
P. ensimmäistä I:ä neljättä IV:ä kahdettatoista XII:ä
ensimmäisiä I:iä neljänsiä IV:iä kahdensiatoista XII:iä
Ilat. ensimmäiseen I:en neljänteen IV:en kahdenteentoista XII:en
ensimmäisiin I:in neljänsiin IV:in kahdensiintoista XII:in
Abl. ensimmäiseltä I:ltä neljänneltä IV:ltä kahdenneltatoista XII:ltä
ensimmäisiltä I:iltä neljänsiltä IV:iltä kahdensiltatoista XII:iltä
Es. ensimmäisenä I:nä neljänte IV:nä kahdentenatoista XII:nä
ensimmäisinä I:inä neljänsinä IV:inä kahdensinatoista XII:inä

.

Roomalaiset numerot substantiiveina

Roomalaiset numerot (I, II, III, IV jne.) merkitsevät yleensä järjestyslukuja (’ensimmäinen’, ’toinen’,’ kolmas’, ’neljäs’ jne.). Roomalaisten numeroiden käyttö on kuitenkin levinnyt eräisiin yhteyksiin, joissa ne eivät merkitsekään järjestys- vaan peruslukuja – tai tarkemmin niistä muodostettuja substantiiveja, perusluvun substantiivijohdoksia ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen jne. Niinpä esimerkiksi merkintä ”III olut” on tarkoitus lukea ”kolmosolut”. Merkinnällä ”II tyypin diabetes” taas tarkoitetaan ”kakkostyypin diabetesta”.

Suomen kielen lautakunta käsitteli roomalaisten numeroiden laajentunutta käyttöä kokouksessaan maaliskuussa 2005. Lautakunta totesi, että roomalaisten numeroiden käyttö peruslukua tarkoittavana substantiivina on mahdollista. Lautakunta muistuttaa kuitenkin, että roomalaisten numeroiden avulla näin muodostetut ilmaukset ovat usein yhdyssanoja, mikä tulisi kirjoitettaessa osoittaa käyttämällä yhdysmerkkiä tavanomaisten oikeinkirjoituskäytäntöjen mukaisesti (kun yhdyssanan osana on numero, tarvitaan yhdysmerkki, esim. 5-vuotias). Pitäisi siis kirjoittaa esimerkiksi III-olut = kolmosolut, II-tyypin diabetes = kakkostyypin (tyypin 2, tyypin II eli aikuistyypin) diabetes, I-luokka = ykkösluokka (I luokka erikseen kirjoitettuna = ensimmäinen luokka).

Myös ilmaukset Kehä I, vyöhyke II, Loviisa III (= Loviisaan rakennettuja ydinvoimaloita) on tapana lukea ”Kehä yksi” tai ”Kehä ykkönen”, ”vyöhyke kaksi” tai ”vyöhyke kakkonen”, ”Loviisa kolme” tai ”Loviisa kolmonen”. Etenkin näistä yleisimpään ilmaukseen Kehä I (II, III) on kielenhuollossa ainakin 1970-luvulta lähtien suositettu roomalaisen numeron sijaan arabialaista: Kehä 1 jne., ilman sanottavaa tulosta. Nykyään hyväksytään myös roomalaiset numerot kehäteiden (ja vastaavien) merkinnässä, esimerkiksi tiekilvissä. Lautakunta totesi, ettei tähän käytäntöön kannata eikä tarvitse enää puuttua.

Taru Kolehmainen

.

Roomalaiset numerot – laskentoa ilman kertotaulua

Luvut ja numerot: roomalaisten numeroiden muodostaminen

Luvut ja numerot: roomalaisten numeroiden käyttäminen

Roomalaiset numerot (wiki)

Numeri Romani (lat.wiki)

.

Trimiterile sunt către Iso suomen kielioppi

.

Introdus  / lisätty 8.6.2011

Actualizat / päivitetty 8.4.2020

.

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: