Blogulblog's Blog

Numeralul cardinal

Perusluvut eli kardinaaliluvut eli numeraalit

Numeralul cardinal

.

.

persluku ● numeral cardinal ■ grundtal; kardinaltal

.

perusluku

 1. mat. lukumäärää ilmaiseva luku, kardinaaliluku.
 2. kiel. lukumäärää ilmaiseva luku t. lukusana, kardinaalilukusana (esim. kaksi).
 3. jnk luokittelun, asteikon, järjestelmän lähtökohdaksi otettu luku

Perusluvut ilmaisevat jonkin tietyn luvun ja vastaavat kysymykseen ‘kuinka monta’.

Luvuista kolme, neljä, seitsemänja kymmenen käytetään tavallisesti yhdyssanojen alkuosina erityisiä yhdyssanamuotoja kolmi, neli, seitsen, kymmen – esim. kolmivuotias, neliosainen, seitsenkerroksinen, kymmenpäinen.

Toate numeralele cardinale sunt declinabile. În limba română, declinarea lor este posibilă dar neobișnuită.

Numerele de la 1 la 10 sunt următoarele:

Nominativ Genitiv Partitiv  Exemple cu diverse cazuri
1 yksi yhden yhtä yhdessä (ines)
2 kaksi kahden kahta kahteen (ilat)
3 kolme kolmen kolmea kolmesta (elat)
4 neljä neljän neljää neljällä (ades)
5 viisi viiden viittä viidelle (alat)
6 kuusi kuuden kuutta kuutena (esiv)
7 seitsemän seitsemän seitsemää seitsemältä (abl)
8 kahdeksan kahdeksan kahdeksaa kahdeksaksi (trans)
9 yhdeksän yhdeksän yhdeksää yhdeksällä (ades)
10 kymmenen kymmenen kymmentä kymmeneen (ilat)

Sumar de declinare a numeralului cardinal

.

singular

plural

nominativ

genitiv

partitiv

esiv

partitiv

yksi yhde+n yh+tä yhte+nä yks+i+ä
kaksi kahde+n kah+ta kahte+na kaks+i+a
kolme kolme+n kolme+a kolme+na kolm+i+a
neljä neljä+n neljä+ä neljä+nä nelj+i+ä
viisi viide+n viit+tä viite+ nä viis+i+ä
kuusi kuude+n kuut+ta kuute+na kuus+i+a
seitsemän seitsemä+n seitsemä+ä seitsemä+nä seitsem+i+ä
kahdeksan kahdeksa+n kahdeksa+a kahdeksa+na kahdeks+i+a
yhdeksän yhdeksä+n yhdeksä+ä yhdeksä+nä yhdeks+i+ä
kymmenen kymmene+n kymmene+tä kymmene+nä kymmen+i+ä

.

Numerele de la 11 la 19 se formează din numerele de la 1 la 9 la care se adaugă sufixul indeclinabil -toista. De declinat, se declină doar partea inițială.

Luvut 11–19 muodostetaan luvuista yksi–yhdeksän, joihin liittyy taipumaton –toista. Sijapäätteet liitetään aina alkuosaan, esim. kahde+sta+toista, neljä+än+toista, yhdeksä+lle+toista.

Kymmenluvut 20:stä eteenpäin muodostetaan luvuista kaksi–yhdeksän, joihin liittyy –kymmentä. Sijapäätteet liitetään kaikkiin osiin, esim. kolme+sta+kymmene+stä, neljä+ssä+kymmene+ssä+kolme+ssa, kahdeksa+an+kymmene+en+viite+en.

Varsinkin pitkien lukusanojen taivutusta voidaan yksinkertaistaa liittämällä sijapäätteet vain viimeiseen sanaan, esim. satakaksikymmentäkuude+ssa.

Luvun tuhat taivutus on poikkeuksellinen: tuhat : tuhante+na : tuhanne+n : tuhat+ta. Taivutus muistuttaa järjestyslukujen taivutusta, mutta nominatiivi on t-loppuinen, vrt. neljäs : neljänte+nä : neljänne+n : neljät+tä.

.

nominativ genitiv partitiv
11 yksitoista yhdentoista yhtätoista
12 kaksitoista kahdentoista kahtatoista
13 kolmetoista kolmentoista kolmeatoista
14 neljätoista neljäntoista neljäätoista
15 viisitoista viidentoista viittatoista
16 kuusitoista kuudentoista kuuttatoista
17 seitsemäntoista seitsemäntoista seitsemäätoista
18 kahdeksantoista kahdeksantoista kahdenksaatoista
19 yhdeksäntoista yhdeksäntoista yhdeksäätoista

.

viidessätoista vuodessa în cincisprezece ani

.

Zecile se formează cu unitatea urmată de -kymmentä (partitiv singular al lui kymmenen – zece):

nominativ genitiv partitiv
20 kaksikymmentä kahdenkymmenen kahtakymmentä
30 kolmekymmentä kolmenkymmenen kolmeakymmentä
40 neljäkymmentä neljänkymmenen neljääkymmentä
50 viisikymmentä viidenkymmenen viittäkymmentä
60 kuusikymmentä kuudenkymmenen kuuttakymmentä
70 seitsemänkymmentä seitsemänkymmenen seitsemääkymmentä
80 kahdeksankymmentä kahdeksankymmenen kahdeksaakymmentä
90 yhdeksänkymmentä yhdeksänkymmenen yhdeksääkymmentä

.

Aici se declină ambele părți componente care formează numealul, cu excepția nominativului unde partea a doua rămâne mereu -kymmentä.

kolmellakymmenellä päivällä în treizeci de zile

Numerele de la 21 la 99 se formează din zecele corespunzător la care se adaugă unitățile, exact ca în română (conjuncția și –ja lipsește!):

21 kaksikymmentäyksi – două+zeci+și+unu
32 kolmekymmentäkaksi
43 neljäkymmentäkolme
54 viisikymmentäneljä
65 kuusikymmentäviisi
76 seitsemänkymmentäkuusi
87 kahdeksankymmentäseitsemän
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan

.

La declinare fiecare parte componentă primește desinența cazului!

neljänkymmenenviiden päivän kuluttua peste patruzecișicinci de zile

Suta, mia, milionul și miliardul se declină normal:

nominativ genitiv partitiv
100 sata sadan sataa
1.000 tuhat tuhannen tuhatta
1.000.000 miljoona miljoonan miljoonaa
1.000.000.000 miljardi miljardin miljardia

Multiplii sutei se formează cu -sataa (partitiv singular al lui sata – sută), multiplii miei cu -tuhatta (partitiv singular al lui tuhat – mie). La declinare sutele și miile se comportă ca zecile.

100 sata
101 satayksi
409 neljäsataayhdeksän
854 kahdeksansataaviisikymmentäneljä
1000 tuhat
1917 tuhatyhdeksänsataaseitsemäntoista
2008 kaksituhattakahdeksan
7926 seitsemäntuhattayhdeksänsataakaksikymmentäkuusi

Atunci când numeralul se indică în cifre, desinența cazului se indică scriind-o alături de număr și se sepată de acesta cu „două puncte”:

12:ssa vuodessa (kahdessatoista vuodessa) în 12 ani

.

Suurten lukujen taivuttaminen

Suomen kielen vanhan käytännön mukaan yhdyslukusanan jokainen osa taipuu ja järjestyslukujen jokaisessa osassa on järjestysluvun tunnus. Esim.

3 254:nnellä = kolmannellatuhannennella kahdennellasadannellaviidennelläkymmenennelläneljännellä

Nykyään on hyväksyttävää ja usein tarkoituksenmukaista noudattaa yksinkertaistettua periaatetta, jonka mukaan pitkistä lukusanoista taivutetaan vain viimeinen osa ja alkuosa pysyy kardinaaliluvun perusmuodossa. Esim. 3 254:nnellä = kolmetuhatta kaksisataaviisikymmentäneljännellä.

Kuitenkin jos luku numeroilla merkittynä päättyy yhteen tai useampaan nollaan, on yksinkertaistetussakin taivutuksessa taivutettava viimeinen nollia edeltävä sana. Esim. 3 250:nnellä = kolmetuhatta kaksisataaviidennelläkymmenennellä.

.

Exprimarea anilor

Anii se exprimă complet diferit de limba română. Împărțirea pe secole este aproape necunoscută. De exemplu pentru secolul XX, sau secolul douăzeci, se spune 1900-luvulla unde luku nu mai înseamnă număr ci ‚prin anii’ 1900.

Anul 1995 a fost un an de recesiune – Vuonna 1995 (tuhatyhdeksänsataayhdeksänviisi) oli lamavuosi.

Pentru anii din secolele precedente se mai poate folosi forma învechită dar încă apreciată: în loc de 1812 (tuhatkahdeksansataakaksitoista se obișnuiește și kahdeksantoistasataakaksitoista adică 18 sute 12!)

.

Așa cum am menționat la pagina declinării numelor gramaticale, ele se pot declina din punct de vedere gramatical, chiar dacă sensul logic este absurd. Mai jos vom vedea cum se declină la plural numerea care, în românește nu ar avea sens. Dar răbdare, pentru că, pe parcurs, ele capătă un sens.

Un model de declinare completă pentru yksi.

.

Taivutus

sijamuoto

yksikkö

monikko

nominatiivi yksi yhdet
genetiivi yhden yksien
partitiivi yhtä yksiä
akkusatiivi yksi; yhden yhdet

Sisäpaikallissijat

inessiivi yhdessä yksissä
elatiivi yhdestä yksistä
illatiivi yhteen yksiin

Ulkopaikallissijat

adessiivi yhdellä yksillä
ablatiivi yhdeltä yksiltä
allatiivi yhdelle yksille

Muut

essiivi yhtenä yksinä
translatiivi yhdeksi yksiksi
abessiivi yhdettä yksittä
instruktiivi yksin
komitatiivi yksine

.

Declinarea condensată în rândurile de mai jos:

yksikön nominatiivi, urmat de yksikön genitiivi, partitiivi, illatiivi iar după punct și virgulă, – monikon nominatiivi, genitiivi, partitiivi, illatiivi.

 1. y|ksi (y|hden, y|htä, y|hteen; y|hdet, y|ksien, y|ksiä, y|ksiin).
 2. ka|ksi (ka|hden, ka|hta, ka|hteen; ka|hdet, ka|ksien, ka|ksia, ka|ksiin).
 3. kolm|e (kolm|en, kolm|ea, kolm|een; kolm|et, kolm|ien, kolm|ia, kolm|iin).
 4. nelj|ä (nelj|än, nelj|ää, nelj|ään; nelj|ät, nelj|äin, nelj|iä, nelj|iin).
 5. vii|si (vii|den, vii|ttä, vii|teen; vii|det, vii|tten, vii|siä, vii|siin).
 6. kuu|si (kuu|den, kuu|tta, kuu|teen; kuu|det, kuu|tten, kuu|sia, kuu|siin).
 7. seitse|män (seitse|män, seitse|ntä, seitse|mään; seitse|mät, seitse|mäin, seitse|miä, seitse|miin).
 8. kahdeks|an (kahdeks|an, kahdeks|aa, kahdeks|aan; kahdeks|at, kahdeks|ain, kahdeks|ia, kahdeks|iin).
 9. yhdeks|än (yhdeks|än, yhdeks|ää, yhdeks|ään; yhdeks|ät, yhdeks|äin, yhdeks|iä, yhdeks|iin).
 10. kymmen|en (kymmen|en, kymmen|tä, kymmen|een; kymmen|et, kymmen|ten, kymmen|iä, kymmen|iin).
 11. y|ksitoista (y|hdentoista, y|htätoista, y|hteentoista).
 12. ka|ksitoista (ka|hdentoista, ka|htatoista, ka|hteentoista).
 13. kolm|etoista (kolm|entoista, kolm|eatoista, kolm|eentoista).
 14. nelj|ätoista (nelj|äntoista, nelj|äätoista, nelj|ääntoista).
 15. vii|sitoista (vii|dentoista, vii|ttätoista, vii|teentoista).
 16. kuu|sitoista (kuu|dentoista, kuu|ttatoista, kuu|teentoista).
 17. seitse|mäntoista (seitse|mäntoista, seitse|ntätoista, seitse|määntoista).
 18. kahdeks|antoista (kahdeks|antoista, kahdeks|aatoista, kahdeks|aantoista).
 19. yhdeks|äntoista (yhdeks|äntoista, yhdeks|äätoista, yhdeks|ääntoista).

Remarcă! Toista rămâne neflexionat pentru că este partitivul lui toinen și este gândit în felul următor: kolmetoista: un zece care este subînțeles și kolme toisesta [kymmentä] – trei din celălat zece. Compară cu puolitoista (1½) care vrea să zică unu (subînțeles) plus jumatate dintr-al doilea.

.

Pluralul numeralelor se întrbuinețează în anumite situații, mai ales când este vorba de obiecte pereche. De exemplu:

Yhdet sakset – foarfece, o pereche de foarfeci.

Kahdet silmät, yksi katse – O pereche de ochi, o [singură] privire.

Minulla ei ole kolmea kenkiä – N-am trei perechi de pantofi.

Neljillä housuilla – Cu patru perechi de pantaloni.

Viisiä vinkkiä alennusmyynteihin. – Cinci sugestii pentru cumpărăturile la reducere.

Neljät häät ja yhdet hautajaiset – Mike Newell: Four Weddings and a Funeral

În ultimul exemplu, chiar dacă nu este vorba de elemente pereche este vorba de mulțimi, manifestări complexe, motiv pentru care substantivele sunt la plural în forma lor de bază: häät, hautajaiset.

.

§ 774 Kahdet lautaset, satoine pilvenpiirtäjineen

Numeraali on useimmiten yksikössä. Numeraali on kuitenkin monikossa, kun se kongruoi monikkosanan eli sellaisen substantiivin kanssa, joka on monikkomuotoinen mutta viittaa jaottomaan tarkoitteeseen, kuten juhlat, kärryt, housut (» § 558 – 559). Tällöin numeraali on nominatiivissakin substantiivin määrite eikä siihen liity partitiivimuotoista NP:tä:

.

Nominatiivi Muut sijat
Yleensä: kolme hienoa tilaisuutta kolmessa hienossa tilaisuudessa
Monikkosana: kolmet hienot juhlat kolmissa hienoissa juhlissa

Monikkosanojen tapaan laskettavina kokonaisuuksina voidaan esittää suhteellisen joustavasti monenlaisia asioita. Monikolla ilmaistaan tällöin yhteenkuuluvaa sarjaa tai erää (a) tai distributiivista jakautumista kunkin osallistujan osalle (b) (» § 916).

(a)

Kahdet upeat posliinilautaset, hopeiset veitset ja haarukat, kuvittele, vitivalkoiset damastiset lautasliinat hopearenkaissa. (k) | Olisit tullut joskus itse kokeilemaan, miltä tuntui vaihtaa äidille viidet vaipat vuorokaudessa. (k) | Tiskin takana oleva mies nyökkää hänelle, antaa kahdet avaimet ja Niilon avainnipun mukana kirjekuoren. (k)

(b)

Joimme kahdet oluet. [kukin tai kumpikin joi kaksi] | Pelaajilla oli kahdet pelipaidat, joista punavalkeat Ajaxin värit taitavat olla tärkeämmät. (l) [kullakin kaksi pelipaitaa]

Kongruenssin vuoksi numeraali on monikossa myös instruktiivissa (c) ja komitatiivissa (d), jotka ovat muodoltaan aina monikollisia:

(c)

Yhteisötalosta niitä löytyy kaksin kappalein. (l) | Mitsu ilmestyy Suomeen ensi vuoden puolella kolmin moottorein.

(l)

(d)

Höyryveturi kaksine vaunuineen oli siitä vanhimmasta päästä. (l) | Metsäverotoimikunnan työ ei kolmine eri mielipiteineen kelvannut kummankaan osapuolen mielestä jatkokehittelyn pohjaksi. (l)

Lisäksi monikollinen numeraali voi ilmaista suurehkoa mutta summittaista määrää (» § 786). Kongruoivakin monikollinen numeraali voidaan tulkita likimääräisyyttä ilmaisevaksi ja siten merkitykseltäänkin monikolliseksi (e).

(e)

Keskustaa halutaan parantaa kymmenin eri keinoin viihtyisämmäksi paikaksi, – –. (l) [keinoja on kymmeniä, ei kymmenen] | Kaupunki levittäytyy kuin tarjottimella satoine pilvenpiirtäjineen. (l) [pilvenpiirtäjiä on satoja tai sata]

 

 

Remarcă! Cu excepția lui yksi, numeralele la nominativ cer ca numele gramatical care are rolul de obiect (complement în română) să fie la partitiv singular. În rest se acordă cu cazul numeralului.

 

Nom. kaksi pukua (două costume)
Gen. kahden puvun
Part. kahta pukua
Ilat. kahteen pukuun

.

20. kaksikymmentä (kahdenkymmenen, kahtakymmentä, kahteenkymmeneen).

21. kaksikymmentä yksi (kahdenkymmenen yhden, kahtakymmentä yhtä, kahteenkymmeneen yhteen).

30. kolmekymmentä (kolmenkymmenen, kolmeakymmentä, kolmeenkymmeneen).

40. neljäkymmentä (neljänkymmenen, neljääkymmentä, neljäänkymmeneen).

50. viisikymmentä (viidenkymmenen, viittäkymmentä, viiteenkymmeneen).

60. kuusikymmentä (kuudenkymmenen, kuuttakymmentä, kuuteenkymmeneen).

70. seitsemänkymmentä (seitsemänkymmenen, seitsentäkymmentä, seitsemäänkymmeneen).

80. kahdeksankymmentä (kahdeksankymmenen, kahdeksaakymmentä, kahdeksaankymmeneen).

90. yhdeksänkymmentä (yhdeksänkymmenen, yhdeksääkymmentä, yhdeksäänkymmeneen).

99. yhdeksänkymmentä yhdeksän (yhdeksänkymmenen yhdeksän, yhdeksääkymmentä yhdeksää, yhdeksäänkymmeneen yhdeksään).

100. sa|ta (sa|dan, sa|taa, sa|taan).

200. kaksisataa (kahdensadan, kahtasataa, kahteensataan).

900. yhdeksänsataa (yhdeksänsadan, yhdeksääsataa, yhdeksäänsataan).

999. yhdeksänsataa yhdeksänkymmentä yhdeksän (yhdeksänsadan yhdeksänkymmenen yhdeksän, yhdeksääsataa yhdeksääkymmentä yhdeksää, yhdeksäänsataan yhdeksäänkymmeneen yhdeksään).

.

Numerele mari se pot scrie fie separat, fie împreună, în special pentru cifrele rotunde; de urmărit cutuma. De ex. 304 000. Kolmesataaneljätuhatta.

.

Așa cum reiese din exemplele de mai sus, deși fiecare compnent al cuvântului compus care desemnează un număr mare primește desinență de caz, pentru inesiv desinența se adaugă doar la ulima parte, la cea a unităților: De ex: yhdeksänsataa yhdeksänkymmentä yhdeksässä. Viisituhatta kuusisataa kahdeksänkymmentä kahdessä.

.

1000. tuha|t (nnen, tta, nteen; ess. – ntena; mon. – nnet, nsien, nsia, nsiin).

2000. kaksituhatta (kahdentuhannen, kahtatuhattaa, kahteentuhanteen).

5682. viisituhatta kuusisataa kahdeksankymmentä kaksi (viidentuhannen kuudensadan kahdeksankymmenen kahden, viittätuhatta kuuttasataa kahdeksaakymmentä kahta, viiteentuhanteen kuuteensataan kahdeksaankymmeneen kahteen).

1 000 000. miljoon|a (an, aa, aan; mon. – at, ien, ia, iin).

Recapitulare și tabele

Clasificarea numeralelor după forma cuvintelor

simple

perusluvut

combinate

yhdistetyt luvut

compuse

yhdysluvut

.

Numeralel simple (după grupa de declinare)

I

-de-

II

III

-mä-

IV

-nne-

a)

yksi

kaksi

b)viisikuusi

kolme

neljä

sata

miljoona

miljardi

seitsemän

kahdeksan

yhdeksän

kymmenen

tuhat

Declinarea numeralului cardinal (forma completă și forma prescurtată)

grupa I (-si-sanat)

N. yksi 1 kaksi 2 viisi 5 kuusi 6
yhdet 1:t kahdet 2:t viidet 5:t kuudet 6:t
G. yhden 1:n kahden 2:n viiden 5:n kuuden 6:n
yksien 1:en kaksien 2:en viisien 5:en kuusien 6:en
P. yh 1:tä kahta 2:ta viittä 5:tä kuutta 6:ta
yksiä 1:iä kaksia 2:ia viisiä 5:iä kuusia 6:ia
Ilat. yhteen 1:een kahteen 2:een viiteen 5:een kuuteen 6:een
yksiin 1:iin kaksiin 2:iin viisiin 5:iin kuusiin 6:iin
In. yhdessä 1:ssä kahdessa 2:ssa viidessä 5:ssä kuudessa 6:ssa
yksissä 1:issä kaksissa 2:issa viisissä 5:issä kuusissa 6:issa
Abl. yhdeltä 1:ltä kahdelta 2:lta viideltä 5:ltä kuudelta 6:lta
yksiltä 1:iltä kaksilta 2:ilta viisiltä 5:iltä kuusilta 6:ilta
Es. yhte 1:nä kahtena 2:na viite 5:nä kuutena 6:na
yksinä 1:inä kaksina 2:ina viisinä 5:inä kuusina 6:ina

grupa II

N. kolme 3 neljä 4 sata 100 miljardi
kolmet 3:t neljät 4:t sadat 100:t miljardit
G. kolmen 3:n neljän 4:n sadan 100:n miljardin
kolmien 3:en neljien 4:en satojen 100:en miljardien
P. kolmea 3:ta neljää 4:tä sataa 100:ta miljardia
kolmia 3:ia nelj 4:iä satoja 100:ia miljardeja
Ilat. kolmeen 3:een neljään 4:ään sataan 100:aan miljardiin
kolmiin 3:iin neljiin 4:iin satoiin 100:iin miljardeihin
In. kolmessa 3:ssa neljässä 4:ssä sadassa 100:ssa miljardissa
kolmissa 3:issa neljissä 4:issä sadoissa 100:issa miljardeissa
Abl. kolmelta 3:lta neljältä 4:ltä sadalta 100:lta miljardilta
kolmilta 3:ilta neljiltä 4:iltä sadoilta 100:ilta miljardeilta
Es. kolmena 3:na neljänä 4:nä satana 100:na miljardina
kolmina 3:ina neljinä 4:inä satoina 100:ina miljardeina

grupa III

N. seitsemän 7 kahdeksan 8 yhdeksän 9 kymmenen 10
seitsemät 7:t kahdeksat 8:t yhdeksät 9:t kymmenet 10:t
G. seitsemän 7:n kahdeksan 8:n yhdeksän 9:n kymmenen 10:n
seitsemien 7:en kahdeksien 8:en yhdeksien 9:en kymmenien 10:en
P. seitsemää 7:tä kahdeksaa 8:ta yhdeksää 9:tä kymmen 10:tä
seitsem 7:iä kahdeksia 8:ia yhdeks 9:iä kymmen 10:iä
Ilat. seitsemään 7:ään kahdeksaan 8:aan yhdeksään 9:ään kymmeneen 10:een
seitsemiin 7:iin kahdeksiin 8:iin yhdeksiin 9:iin kymmeniin 10:iin
In. seitsemässä 7:ssä kahdeksassa 8:ssa yhdeksässä 9:ssä kymmenessä 10:ssä
seitsemissä 7:issä kahdeksissa 8:issa yhdeksissä 9:issä kymmenissä 10:issä
Abl. seitsemältä 7:ltä kahdeksalta 8:lta yhdeksältä 9:ltä kymmeneltä 10:ltä
seitsemiltä 7:iltä kahdeksilta 8:ilta yhdeksiltä 9:iltä kymmeniltä 10:iltä
Es. seitsemä 7:nä kahdeksana 8:na yhdeksä 9:nä kymmene 10:nä
seitseminä 7:inä kahdeksina 8:ina yhdeksinä 9:inä kymmeninä 10:inä

grupa IV

N. tuhat 1000
tuhannet 1000:t
G. tuhannen 1000:n
tuhansien 1000:en
P. tuhatta 1000:ta
tuhansia 1000:ia
Ilat. tuhanteen 1000:een
tuhansiin 1000:iin
In. tuhannessa 1000:ssa
tuhansissä 1000:issa
Abl. tuhannelta 1000:lta
tuhansilta 1000:ilta
Es. tuhantena 1000:na
tuhansina 1000:ina

Prima parte, unitățile la nominativ cu sufixul –toinen, kymmenen, sata, tuhat la partitiv (-toista, -kymmentä, -sataa, -tuhatta).

-pentru a doua zece→ unitatea cu sufixultoista, se declină doar prima parte, unitatea

– pentru zecile următoare → unitatea cu sufixul kymmentä, se declină ambele componente

– pentru sute → unitatea cu sufixul sataa, se declină ambele componente

– pentru mii → unitatea cu sufixul tuhatta, se declină ambele componente11yksitoista      12kaksitoista20kaksikymmentä200kaksisataa2000kaksituhatta13kolmetoista30kolmekymmentä300kolmesataa3000kolmetuhatta14neljätoista40neljäkymmentä400neljäsataa4000neljätuhatta15viisitoista50viisikymmentä500viisisataa5000viisituhatta16kuusitoista60kuusikymmentä600kuusisataa6000kuusituhatta17seitsemäntoista70seitsemänkymmentä700seitsemänsataa7000seitsemäntuhatta18kahdeksantoista80kahdeksankymmentä800kahdeksansataa8000kahdeksantuhatta19yhdeksäntoista90yhdeksänkymmentä900yhdeksänsataa9000yhdeksäntuhatta

Declinarea numeralelor cardinale combinate

N. yksitoista kaksitoista kolmetoista kuusitoista yhdeksäntoista
yhdettoista kahdettoista kolmettoista kuudettoista yhdeksättoista
G. yhdentoista kahdentoista kolmentoista kuudentoista yhdeksäntoista
yksientoista kaksientoista kolmientoista kuusientoista yhdeksientoista
P. yhtoista kahtatoista kolmeatoista kuuttatoista yhdeksäätoista
yksiätoista kaksiatoista kolmiatoista kuusiatoista yhdekstoista
Ilat. yhteentoista kahteentoista kolmeentoista kuuteentoista yhdeksääntoista
yksiintoista kaksiintoista kolmiintoista kuusiintoista yhdeksiintoista
In. yhdessätoista kahdessatoista kolmessatoista kuudessatoista yhdeksässätoista
yksissätoista kaksissatoista kolmissatoista kuusissatoista yhdeksissätoista
Abl. yhdeltätoista kahdeltatoista kolmeltatoista kuudeltatoista yhdeksältätoista
yksiltätoista kaksiltatoista kolmiltatoista kuusiltatoista yhdeksiltätoista
Es. yhtetoista kahtenatoista kolmenatoista kuutenatoista yhdeksätoista
yksinätoista kaksinatoista kolminatoista kuusinatoista yhdeksinätoista

.

N. kaksikymmentä kolmekymmentä kuusikymmentä yhdeksänkymmentä
kahdetkymmenet kolmetkymmenet kuudetkymmenet yhdeksätkymmenet
G. kahdenkymmenen kolmenkymmenen kuudenkymmenen yhdeksänkymmenen
kaksienkymmenien kolmienkymmenien kuusienkymmenien yhdeksienkymmenien
P. kahtakymmen kolmeakymmen kuuttakymmen yhdeksääkymmen
kaksiakymmen kolmiakymmen kuusiakymmen yhdekskymmen
Ilat. kahteenkymmeneen kolmeenkymmeneen kuuteenkymmeneen yhdeksäänkymmeneen
kaksiinkymmeniin kolmiinkymmeniin kuusiinkymmeniin yhdeksiinkymmeniin
In. kahdessakymmenessä kolmessakymmenessä kuudessakymmenessä yhdeksässäkymmenessä
kaksissakymmenissä kolmissakymmenissä kuusissakymmenissä yhdeksissäkymmenissä
Abl. kahdeltakymmeneltä kolmeltakymmeneltä kuudeltakymmeneltä yhdeksältäkymmeneltä
kaksiltakymmeniltä kolmiltakymmeniltä kuusiltakymmeniltä yhdeksiltäkymmeniltä
Es. kahtenakymmene kolmenakymmene kuutenakymmene yhdeksäkymmene
kaksinakymmeninä kolminakymmeninä kuusinakymmeninä yhdeksinäkymmeninä

.

N. kaksisataa kolmesataa kuusisataa yhdeksänsataa
kahdetsadat kolmetsadat kuudetsadat yhdeksätsadat
G. kahdensadan kolmensadan kuudensadan yhdeksänsadan
kaksiensatojen kolmiensatojen kuusiensatojen yhdeksiensatojen
P. kahtasataa kolmeasataa kuuttasataa yhdeksääsataa
kaksiasatoja kolmiasatoja kuusiasatoja yhdekssatoja
Ilat. kahteensataan kolmeensataan kuuteensataan yhdeksäänsataan
kaksiinsatoiin kolmiinsatoiin kuusiinsatoiin yhdeksiinsatoiin
In. kahdessasadassa kolmessasadassa kuudessasadassa yhdeksässäsadassa
kaksissasadoissa kolmissasadoissa kuusissasadoissa yhdeksissäsadoissa
Abl. kahdeltasadalta kolmeltasadalta kuudeltasadalta yhdeksältäsadalta
kaksiltasadoilta kolmiltasadoilta kuusiltasadoilta yhdeksiltäsadoilta
Es. kahtenasatana kolmenasatana kuutenasatana yhdeksäsatana
kaksinasatoina kolminasatoina kuusinasatoina yhdeksinäsatoina

.

N. kaksituhatta kolmetuhatta kuusituhatta yhdeksäntuhatta
kahdettuhannet kolmettuhannet kuudettuhannet yhdeksättuhannet
G. kahdentuhannen kolmentuhannen kuudentuhannen yhdeksäntuhannen
kaksientuhansien kolmientuhansien kuusientuhansien yhdeksientuhansien
P. kahtatuhatta kolmeatuhatta kuuttatuhatta yhdeksäätuhatta
kaksiatuhansia kolmiatuhansia kuusiatuhansia yhdekstuhansia
Ilat. kahteentuhanteen kolmeentuhanteen kuuteentuhanteen yhdeksääntuhanteen
kaksiintuhansiin kolmiintuhansiin kuusiintuhansiin yhdeksiintuhansiin
In. kahdessatuhannessa kolmessatuhannessa kuudessatuhannessa yhdeksässätuhannessa
kaksissatuhansissä kolmissatuhansissä kuusissatuhansissä yhdeksissätuhansissä
Abl. kahdeltatuhannelta kolmeltatuhannelta kuudeltatuhannelta yhdeksältätuhannelta
kaksiltatuhansilta kolmiltatuhansilta kuusiltatuhansilta yhdeksiltätuhansilta
Es. kahtenatuhantena kolmenatuhantena kuutenatuhantena yhdeksätuhantena
kaksinatuhansina kolminatuhansina kuusinatuhansina yhdeksinätuhansina

Numeralele cardinale compuse

21 kaksikymmentäyksi 104 (yksi) sataneljä
32 kolmekymmentäkaksi 218 kaksisataakahdeksantoista
43 neljäkymmentäkolme 324 kolmesataakaksikymmentäneljä
54 viisikymmentäneljä 432 neljäsataakolmekymmentäkaksi
65 kuusikymmentäviisi 545 viisisataaneljäkymmentäviisi
76 seitsemänkymmentäkuusi 656 kuusisataaviisikymmentäkuusi
87 kahdeksankymmentäseitsemän 713 seitsemänsataakolmetoista
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan 899 kahdeksansataayhdeksänkymmentäyhdeksän
2341 kaksituhatta kolmesataaneljäkymmentäyksi

.

Exemplu de declinare a numeralelor cardinale combinate

 .

N. kaksituhatta  kolmesataaneljäkymmentäyksi 2341
kahdettuhannet  kolmetsadatneljätkymmenetyhdet 2341:t
G. kahdentuhannen  kolmensadanneljänkymmenenyhden 2341:n
kaksientuhansien  kolmiensatojenneljienkymmenienyksien 2341:ien
** kaksituhatta kolmesataaneljäkymmentäyhden / –yksien ** 2341:n/ -ien
P. kahtatuhatta  kolmeasataaneljääkymmenyh 2341:tä
kaksiatuhansia  kolmiasatojaneljkymmenyks 2341:iä
Ilat. kahteentuhanteen  kolmeensataanneljäänkymmeneenyhteen 2341:een
kaksiintuhansiin  kolmiinsatoihinneljiinkymmeniinyksiin 2341:iin
In. kahdessatuhannessa  kolmessasadassaneljässäkymmenessäyhdessä 2341:ssä
kaksissatuhansissä  kolmissasadoissaneljissäkymmenissäyksissä 2341:issä
Abl. kahdeltatuhannelta  kolmeltasadaltaneljältäkymmeneltäyhdeltä 2341:ltä
kaksiltatuhansilta  kolmiltasadoiltaneljiltäkymmeniltäyksiltä 2341:iltä
** kaksiltatuhansilta  kolmesataaneljäkymmentäyhdeltä / –yksiltä ** 2341:ltä / -iltä
Es. kahtenatuhantena  kolmenasatananeljänäkymmeneyhte 2341:nä
kaksinatuhansina  kolminasatoinaneljinäkymmeninäyksinä 2341:inä

.

§ 780 Viisitoista, kolmekymentäneljä, kaksituhattakuusi

Kymmentä suurempaa lukumäärää tarkoittavat numeraalit rakentuvat rekursiivisesti peruslukusanoista sanan toista ja kymmenkantaisten peruslukujen kymmenen, sata, tuhat, miljoona jne. avulla. Tällaiset moniosaiset numeraali-ilmaukset, esim. kaksisataakuusikymmentäviisi, ovat oma ilmaustyyppinsä, jota kutsutaan yhdysnumeraaleiksi. Kokonaislukuja tarkoittavien yhdysnumeraalien muodostamista kuvaa asetelma 127.

.

Asetelma 127: Yhdysnumeraalien muodostus

Kymmenet 1 NUM+toista kaksitoista, kolmeatoista…yhdeksässätoista
2–9 [NUM+kymmentä] NUM kaksikymmentä…yhdeksässäkymmenessä
kahdessakymmenessäyhdessä
Sadat 1 sata+NUM sata, satayksi, sataakahta…sadassayhdeksässä
2–9 [NUM+sataa] NUM kaksisataa…yhdeksässäsadassa
kahdellesadalle neljällekymmenellekuudelle
Tuhannet 1 tuhat NUM tuhat, tuhatta yh…tuhannesta yhdeksästäsadasta
2–999 [NUM tuhatta] NUM kaksituhatta…yhdeksäänsataantuhanteen
kahdeltakymmeneltätuhannelta kolmeltasadalta
Miljoonat kahden miljoonan neljänsadantuhannen
Miljardit

Yhdysnumeraalit noudattavat kahta eri muodostusperiaatetta. Välin 11–19 numeraalit muodostetaan liittämällä taipuvaan peruslukuun muuttumaton jälkiosa toista, sanan toinen kiteytynyt partitiivi. Kahdestakymmenestä alkaen ilmaistaan kymmenten tai muiden kymmenkantaisten yksiköiden määrä perusluvulla, lukuun ottamatta ensimmäistä (sata, kaksisataa mutta ei *yksi sata). Perään liitetään yli menevää määrää osoittava numeraali, joka voi olla moniosainen. Tässä tapauksessa kaikki yhdysnumeraalin osat paitsi toista taipuvat lauseyhteyden mukaan, myös järjestysluvuissa. Puhutussa kielessä myös sanan kymmentä lyhentymä kyt(ä) saattaa jäädä taipumatta: Päästään yli kahteenkyt asteeseen tällä viikolla (P); se [päivämäärä] on (iha) kolmas, (.) kyt (.) ensimmäinen (P).

Kymmenkantaiset numeraalit kymmenen, sata, tuhat, miljoona, miljardi, biljoona jne. toimivat lukujärjestelmässä kantalukuina, joiden määrä ilmaistaan yhdysnumeraaleissa peruslukusanoilla. Isoja lukuja ilmaistaessa otetaan uusi kantaluku käyttöön aluksi kymmenen, sitten tuhannen yksikön välein: sata ’kymmenen kymmentä’, tuhat ’kymmenen sataa’, miljoona ’tuhat tuhatta’. Tästä on sataluvuissa vähäinen, nykykielessä harvinainen poikkeus: vuosilukujen ilmaisuun välillä 1100–1900 rajoittuva tyyppi kahdeksantoistasataa, esim. yhdeksäntoistasataakolmekymmentäluvun osalta (la).

Yhdysnumeraalien muodostus 20:stä ylöspäin perustuu kertolaskuun: kaksikymmentä ’2 × 10’, kaksisataa ’2 × 100’. Näin osoitetaan kokonaisten kantalukujen määrä, johon sitten liitetään tuloksen yli menevä osa. Jälkiosaa toista soveltava tapa puolestaan ilmaisee, kuinka monen perusluvun verran ollaan alkavalla, lukujen 11–19 tapauksessa siis toisella kymmenluvulla. Tämä muodostustapa, jossa alkava kymmenluku ilmaistaan järjestysluvulla, on aiemmin ollut laajemminkin käytössä välillä 10–100: yksikolmatta ’yksi kolmannella kymmenellä’, ts. 21. Samaan tyyppiin kuuluu sana puolitoista ja sellaiset likimääräisyyden ilmaukset kuin toistakymmentä (» § 784) ja ikää ilmaistaessa tyyppi olla toisella kymmenellä.

Yhdysnumeraalit muodostuvat kahdestakymmenestä ylöspäin samaan tapaan kuin numeraalista ja substantiivista koostuvat lausekkeet (» § 789). Vaikka niitä voidaan pitää yhdyssanoina (» § 398, 403 – 404, 407), ne ovat tässä mielessä erilaisia kuin muut yhdyssanatyypit, ja niiden yhteen ja erilleen kirjoittaminenkin vaihtelee.

.

Trimiterile sunt către Iso suomen kielioppi

Introdus  / lisätty 7.6.2011

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: