Blogulblog's Blog

Gramatica finlandeză – generalități

Gramatica finlandeză – generalități

.

Iso suomen kielioppi1

.

Spuneam mai deunăzi cu amărăciune că (mă autocitez!) „gramatica finlandeză tradițională, accesibilă, pe vremuri, atât finlandezilor cât și străinilor, simplă și inteligibilă, a fost sacrificată pe altarul globalizării și uniformizării limbilor și a fost înlocuită cu un monstru, Iso suomen kielioppi (Marea gramatică a limbii finlandeze), care a s-a umflat ca o cocă (1698 sivua!), a devenit diabolică, cu termeni pe care, nici finezu’ de rând nu-i poate înțelege darmite să-i mai poată pronunța dar nici lingviștii finlandezi nu-i acceptă din aceleași motive.” Cred că profesorii mai vârstnici încearcă să înțeleagă ei mai întâi ce este reema ca abia apoi s-o explice studenților. Şi o fac din obligație, nu că le-ar plăcea, mai zic eu. Dacă până acum ar fi fost relativ ușor de aruncat o privire generală asupra gramaticii finlandeze, cu noua gramatică nu se mai poate spune acelaș lucru. Eu o țiu pe-a mea și, ingnorând-o p-aia nouă, continui să vorbesc de gramatica tradițională.

Uite ce zice Erkki Savolainen 1998 care oli sitä mieltä: (Kyllikki ja Aarni Penttilän Pieni sanaseppä(1952) oli tarkoitettu kansakoulun ensimmäiseksi kieliopiksi.)

Koulussa kielitiedon opetusta on vanhastaan sanottu koulukieliopiksi. Opetusministeriön asettama kielioppityöryhmä käytti mietinnössään nimitystä pedagoginen kielioppi (Kieli ja sen kieliopit 1994). Tieteellinenkään kielioppi ei ole kaiken kattava selvitys kielestä. Siksi koulussa opetettavalta kieliopilta ei voi vaatia, että se kuvaisi kielen rakenteita tyhjentävästi.

Kieliopin opetuksella pyritään antamaan oppilaille välineitä kielen ilmiöiden erittelemiseen. Kielitiedon pitäisi edistää myös kielenkäytön taitoja, mutta kielioppia ei pidä alistaa yksipuolisesti vain oikeakielisyyden ja vieraiden kielten opetuksen palveluun. Yleiskieltä ja kirjakielen normeja täytyy varta vasten opettaa, mutta opetuksen tulee lähteä oppilaiden omasta kielestä.

Ala-asteella on erityisen tärkeää arkikielen käsitteiden suhteuttaminen kieliopillisiin käsitteisiin. Yläasteella ja lukiossa oppiaineksen valintaan vaikuttavat myös yleissivistävät näkökohdat. Lukiossa kieltä voidaan lähestyä jo teoreettisemmin.

Kieliopillisten määritelmien „vuotamista” on yleensä pidetty uhkana johdonmukaiselle opettamiselle. Kuitenkin epätyypilliset tapaukset ja ristiriidat tarjoavat oikein oivallettuina erinomaisen lähtökohdan tutkivalle opetuskeskustelulle. Opettajan on kuitenkin tunnettava hyvin kieliopin perusteet. Käsitteiden harkittu väljentäminen helpottaa kieliopin perusteiden oppimista ja lähentää suomen kielioppia muiden koulussa luettavien kielten kielioppeihin.

Tämä opintokokonaisuus pohjautuu Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen perusopintoihin kuuluvaan pedagogisen kieliopin perusteiden kurssiin. Kurssin tavoitteena on nykysuomen opetuksessa ja kuvauksessa tarvittava äänne-, muoto- ja lauserakenteen tuntemus. Koska kieliopin osa-alueet rakentuvat hierarkkisesti toistensa varaan, jaksossa on runsaasti aineistonsisäisiä hypertekstilinkkejä.

.

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

O metodă adoptată în școlile finlandeze este aceea de a se renunța la reguli, greu de reținut și inutile la aplicat și de a le înlocui cu exemple edificatoare care se rețin mai ușor și pot fi folosite ca modele.

Nyrkkisääntö: Cel mai adesea, în școala, dar și în viața finlandeză, nu sunt reguli de respectat, ci exemple de urmat.

Începuturile

Käytännön päämäärät ovat ohjanneet suomen kieliopin kehitystä. Kielioppia tarvittiin aluksi suomen opettamiseen muunkielisille. Vuonna 1649 ilmestyi Eskil Petrauksenkirjoittama suomen alkeisoppikirja Lingue Finnicae brevis latinantaitoisille ulkomaalaisille. Petrauksen kielioppi noudatti latinan kieliopin mallia. 1600-luvulla latinan kielioppia pidettiin perustana muiden kielten opettamiselle. Kouluaineeksi suomen kieli tuli vuonna 1841. Opetuskielenä tosin oli ruotsi. Ensimmäinen suomenkielinen suomen kielioppi ilmestyi vuonna 1845 Viipurissa. Teos oli H. K. Coranderin Suomalajnen Kieli-Oppi kowlujen tarpe´eksi. Tätä ennen kielioppikirjat olivat ruotsin kielisiä. Coranderin lisäksi kirjoitti Turun lukion suomen kielen opettaja G. E. Eurén suomeksi kirjan Suomen kielioppi Suomalaisille (1852). Teos on merkittävä siksi, että siinä esitellään suomenkielistä terminologiaa. Kirjasta ovat peräisin muun muassa sellaiset oikeinkirjoituksen termit kuin piste, puolipiste, pilkku ja kysymysmerkki.

Suomen kielioppi kehittyi hitaasti. Tämä johtui siitä, että suomen kieltä tutkittiin kovin vähän. Etenkin lauseopin tutkimus oli vähäistä. Lauseopin esityksiä ilmestyi kuitenkin 1800-luvun aikana. Yksi kouluissa paljon käytetty teos oli A. W. Jahnssonin Finska Språkets Satslära.

Merkittävä suomen kielen kieliopin muokkaaja oli 1880-luvun lopulla E. N. Setälä, jolta ilmestyi vuonna 1898 Suomen kielioppi – Äänne- ja sanaoppi &8211; Oppikoulua ja omin päin opiskelua varten.

.

Structura gramaticii finlandeze

În secolul trecut, structura gramaticii finlandeze era complet, sau aproape complet, europenizată. Se distingeau fonetica –  äänneoppi, morfologia – muoto-oppi, sanaoppi†, sintaxa – lauseoppi, ortografia – oikeinkirjoitus, punctuația – välimerkkien käyttö; Vezi lista lungă de termeni lingvistici „de atunci” și „de acum” în anexă, dar nu încă. Pentru uniformitatea limbajului consider noțiunile finlandeze de nominien taivutus (inflxiunea numelor gramaticale = declinare), verbien taivutus (inflexiunea verbelor = conjugare). nomini (kiel.) sana joka taipuu sijamuodoissa. Nomineja ovat substantiivit, adjektiivit, numeraalit ja pronominit. În limba română părțile de vorbire sunt: flexibile (numele): adjectivul, articolul, numeralul, pronumele, substantivul și verbul iar cele neflexibile sunt: adverbul, conjuncția, interjecția, prepoziția și locuțiunea.

De observat că, spre deosebire de română, unde adverbul este inflexibil, în finlandeză adverbul este flexibil (și încă cum!) În românește, în general, se declină doar substantivul, adjectivul, pronumele și, mai rar, numeralul pe care, aici, le numim pe toate cu un singur cuvânt: nume. Și în românește se poate spune nume substantival, nume adjectival ș.a.m.d. Prin conjugare, verbul își poate schimba forma în funcție de persoana, numărul și, uneori genul subiectului, de timpul, modul, aspectul sau diateza acțiunii. Sper să reușesc să le trec în revistă și, în măsura posibilităților, să le adaptez vorbitorului de limbă română.

.

Suomen kilelen koko kuva2

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

.

Suomen kieliopin rakenne

Suomen kielen sanat voidaan jakaa kolmeen pääsanaluokkaan: verbit, nominit ja partikkelit. Cuvintele limbii finlandeze se pot împărți în trei grupe, verbe, nume gramaticale și particule. Nämä jaetaan taipumisensa mukaan alaryhmiin seuraavasti; după modul de flexionare se împart în subgrupe după cum urmează:

 1. Numele gramaticale – nominit: se declină după cazuri la singular și plural – taipuvat sijamuodoissa yksikössä ja monikossa

a. substantivele – substantiivit: Substantiivi on nimisana, joka kertoo, mikä on jonkun tai jonkin nimi

b. pronumele – pronominit: Pronomini on asemosana, jota käytetään nominin sijasta tai jolla viitataan nominiin tai lauseeseen.

 • pronume personale – persoonapronominit
 • pronume demonstrative – demonstratiivipronominit
 • pronume interogative – kysymyspronominit
 • pronume relative – relatiivipronominit
 • pronume nedefinite –indefiniittipronominit

c. adjectivele – adjektiivit: Adjektiivi on laatusana, joka kertoo, millainen joku tai jokin on.

 • gradele de comparație – vertailuasteet

d. numeralele – numeraalit: Numeraali on lukusana, joka kertoo nominin lukumäärän tai järjestyksen.

 • numeralul cardinal – perusluku
 • numeralul ordinal – järjestysluku
 1. Verbele – verbit: care la rândul lor se împart în două subgrupe:
  1. formele personale, finite – persoonamuodot: exprimă – ilmoittavat:
 • persoana – tekijän persoonan (diateza activă – aktiivi, diteza pasivă – passiivi)
 • timpul – aikamuodon
 • modul – tapaluokan:
  • indicativ –indikatiivi: preesens, imperfekti = preteriti, perfekti, pluskvamperfekti (affirmatiivi, negatiivi)
  • imperativ – imperatiivi: preesens (affirmatiivi, negatiivi)
  • condițional – konditionaali: preesens, perfekti (affirmatiivi, negatiivi)
  • potențial-optativ – potentiaali: preesens, perfekti (affirmatiivi, negatiivi)
 1. formele impersonale, nominale, nefinite – nominaalimuodot, infiniittimuoto, persoonatonmuoto:

– se situează între verb și nume gramatical – sijoittuvat verbin ja nominin väliin – nu exprimă persoana, timpul sau modul – eivät ilmaise persoonaa, aikaa eikä tapaa – se declină la unele cazuri ale numelor gramaticale – taipuvat joissakin nominin sijamuodoissa

 • 1. infinitiv – 1. infinitiivi, aktiivi, pasiivi, forma scurtă – forma lungă
 • 2. infinitiv – 2. infinitiivi, aktiivi, pasiivi, inesiv – inessiivi, inesiv pasiv – inessiivi pasiivi
 • 3. infinitiv – 3. infinitiivi, aktiivi, pasiivi, ilatiivi, inessiivi, adessiiv, abessiivi
 • 4. infinitiv – 4. infinitiivi, aktiivi, pasiivi, adjectiv negativ – negatiivi adjektiivi
 • 5. așa zisul infinitiv 5 – niin sanottu 5. infinitiivi
 • 1. participiul prezent – partisiippi preesens, aktiivi, pasiivi
 • 2. participiul trecut – partisiippi perfekti, aktiivi, pasiivi
 • agentul nominal – nominaali agentti
 1. Adverbele – adverbit: determină verbele și se pot declina la cazurile specifice adverbelor; se mai pot trece prin gradele de comparație ca adjectivele – adverbilla voi olla vertailuasteet kuten adjektiivilla.
 2. Particulele – partikkelit: cuvinte sau morfeme inflexibile – taipumattomia sanoja tai liitteitä
  1. conjuncțiile – konjunktiot
  2. prepozițiile și postpozițiile – prepositiot ja postpositiot
  3. afixele (prefixele și sufixele) – liitepartikkelit
  4. interjecțiile – interjektiot, huudahduspartikkelit

.

O clasificare mai completă, dar mai sofisticată, este următoarea:

1 Äänneoppi eli fonologia

1.1 Fonetiikan ja fonologian peruskäsitteitä

1.1.1 Mitä fonetiikka on?

1.1.2 Mitä fonologia on?

1.1.3 Yleiskieli ja puhekieli

1.1.4 Kirjoitus

1.2 Puheen tuottaminen, ääntöelimet

1.3 Äänteiden foneettinen kuvaus

1.3.1 Soinnilliset ja soinnittomat äänteet

1.3.2 Artikulaatiopaikka

1.3.3 Artikulaatiotapa

1.3.4 Konsonantti – vokaali

1.4 Kielten foneemisysteemeistä

1.5 Suomen konsonanttisysteemi

1.5.1 Klusiilit p, t, k, d, (b, g)

1.5.2 Nasaalit m, n, h

1.5.3 Frikatiivit s, h, (f, š)

1.5.4 Likvidat l, r

1.5.5 Puolivokaalit v, j

1.6 Suomen vokaalisysteemi

1.6.1 Pyöreät ja laveat vokaalit

1.6.2 Etuvokaalit ja takavokaalit

1.6.3 Suppeat, puolisuppeat ja väljät vokaalit

1.7 Prosodiset piirteet

1.7.1 Kvantiteetti

1.7.2 Paino

1.7.3 Intonaatio

1.8 Fonotaksi

1.8.1 Vokaalien fonotaksi

1.8.2 Konsonanttien fonotaksi

1.8.3 Tavurakenne

1.9 Kirjoituksen ja ääntämisen väliset erot

1.9.1 Loppukahdennus

1.9.2 Assimilaatio

1.10 Foneettiset kirjoitusjärjestelmät

. 2 Muoto-oppi eli morfologia

2.1 Morfologian peruskäsitteitä

2.1.1 Mitä morfologia on?

2.1.2 Morfeemityypit

2.1.3 Morfotaksi

2.1.4 Sanavartalot

2.2 Äännevaihtelut

2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut

2.2.2 Muut vokaalivaihtelut

2.2.3 Klusiilien astevaihtelu

2.2.4 t : s -vaihtelu

2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut

2.3 Sanaluokat

2.3.1 Taipumiseen perustuva sanaluokkajako

2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako

2.3.3 Sanaluokkien keskinäisistä suhteista

2.4 Nominien ja verbien taivutustyypit

2.4.1 Nominien taivutustyypit

2.4.2 Verbien taivutustyypit

2.5 Taivutus

2.5.1 Nominien taivutus

2.5.1.1 Luku

2.5.1.2 Sijat

2.5.1.2.1 Kieliopilliset sijat

2.5.1.2.2 Konkreettiset sijat

2.5.1.2.3 Muut sijat

2.5.1.3 Omistusliitteinen taivutus

2.5.1.4 Pronominien taivutus

2.5.1.5 Numeraalien taivutus

2.5.2 Verbien taivutus

2.5.2.1 Finiittimuodot

2.5.2.1.1 Persoonapäätteet

2.5.2.1.2 Passiivin tunnukset

2.5.2.1.3 Tempukset

2.5.2.1.4 Modukset

2.5.2.1.5 Kieltotaivutus

2.5.2.2 Nominaalimuodot

2.5.2.2.1 Infinitiivit

2.5.2.2.2 Partisiipit

2.6 Komparaatio eli vertailu

2.7 Sananmuodostus

2.7.1 Yhdistäminen

2.7.2 Johtaminen

2.7.2.1 Johtamisen peruskäsitteitä

2.7.2.2 Nominijohdosten merkitysryhmiä

2.7.2.3 Verbijohdosten merkitysryhmiä

2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitysryhmiä

2.7.2.5 Produktiivius ja leksikaalistuminen

2.7.2.6 Johtamisen ja taivutuksen eroista

2.8 Morfologinen monitulkintaisuus, verbin finiitti- eli peroonamuodot* verbin nominaali- eli infiniittimuodot*

.

.

3 Lauseoppi eli syntaksi

3.1 Syntaksin peruskäsitteitä

3.1.1 Kielen yksiköt

3.1.2 Lauseen rakennesuhteet

3.1.3 Semanttiset ja syntaktiset roolit

3.2 Peruslausetyypit

3.3 Subjekti ja predikaatti

3.3.1 Subjekti

3.3.2 Predikaatti

3.3.3 Subjektin ja predikaatin kongruenssi

3.3.4 Subjektittomat lauseet

3.4 Objekti

3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet

3.4.2 Objektin sijat

3.4.2.1 Partitiiviobjekti

3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti

3.5 Predikatiivi

3.5.1 Predikatiivin sijat

3.5.2 Predikatiivin luku

3.6 Adverbiaali

3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet

3.6.2 Adverbiaalin asema lauseessa

3.6.3 Adverbiaalien merkitysryhmiä

3.6.4 Predikatiiviadverbiaali

3.6.5 Objektinsijaiset määrän adverbiaalit

3.7 Attribuutti

3.7.1 Adjektiiviattribuutti

3.7.2 Genetiiviattribuutti

3.7.3 Appositio- eli substantiiviattribuutti

3.7.4 Partitiivi- ja elatiiviattribuutti

3.7.5 Paikallissija-attribuutti

3.7.6 Infinitiivi- ja sivulauseattribuutti

3.8 Lauseenvastikkeet

3.8.1 Lausemaisuuden asteista

3.8.2 Referatiivinen lauseenvastike

3.8.2.1 Referatiivinen lauseenvastike objektina

3.8.2.2 Referatiivinen lauseenvastike subjektina

3.8.2.3 Kielto referatiivisessa lauseenvastikkeessa

3.8.3 Temporaalinen lauseenvastike

3.8.4 Finaalinen lauseenvastike

3.8.5 Kvantum-lauseenvastike

3.8.6 Modaalinen lauseenvastike

3.8.7 Status-lauseenvastike

3.8.8 Permissiivinen lauseenvastike

3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita

.

Introdus  / lisätty 26.2.2010

Actualizat / päivitetty 28.2.2010

Actualizat / päivitetty 7.12.2014

.

 

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: