Blogulblog's Blog

Suomenruotsi – Finlandssvenska

Suomenruotsi – Finlandssvenska

.

Finland-Swedish_flag

.

Cu puține excepții, BlogulBlog s-a ocupat de limba finlandeză a cărei învățare și stăpânire provoacă dureri de cap noilor veniți prin cotloanele astea. În treacăt, a fost menționată și folosită în traduceri și în exemplificări și cea de a doua limbă națională, suedeza.

.

Finlanda, țară bogată, își permite să aibă două limbi oficiale. Rădăcinile istorice explică fenomenul. S-a mai spus că dacă, în 1809, n-ar fi făcut alegerea înțeleaptă să aleagă suedeza ca limbă de cultură, ar fi trebuit să aleagă limba noului suveran.

.

Suomen perustuslaki (1999)

17 §

Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

51 §

Eduskuntatyössä käytettävät kielet

Eduskuntatyössä käytetään suomen tai ruotsin kieltä.

Hallituksen ja muiden viranomaisten on toimitettava asian vireille panemiseksi eduskunnassa tarvittavat asiakirjat suomen ja ruotsin kielellä. Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä puhemiesneuvoston kirjalliset ehdotukset laaditaan niin ikään suomen ja ruotsin kielellä.

79 §

Lait säädetään ja julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä.

122 §

Hallinnolliset jaotukset

Hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

.

Kielilaki (2003)

5 §

Kielellinen jaotus

Kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kunta on joko yksikielinen tai kaksikielinen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksikielisiä kuntia.

Și încă 30 de puncte unde este menționat: ruotsinkieli.

Însumând cele de mai sus, se presupune că este vorba de rikssvenska – ruotsinruotsi, dar așa e oare?

.

Toinen kotimainen kielemme – ruotsi vai suomenruotsi?

Din care spicuim:

Suomessa on ollut ruotsinkielinen väestönosa yli 800 vuotta. Nykyään maamme asukkaista noin 290 000 eli 5,5 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia. Lähes puolet heistä asuu kunnissa, joissa enemmistön kieli on ruotsi: Pohjanmaan rannikolla, Ahvenanmaalla, Turun saaristossa, läntisellä ja itäisellä Uudellamaalla. Runsas neljäsosa asuu kunnissa, joissa he muodostavat alle 10 prosentin vähemmistön.

Perustuslain mukaan ruotsi on toinen Suomen kansalliskielistä. Lakimme ja säädöksemme käännetään ruotsiksi, ja kouluissamme opiskellaan ruotsia joko äidinkielenä tai toisena kotimaisena kielenä.

Cu regret, trebuie să remarc faptul că domnul Reuter se înșală. Așa cum rezultă din cele de mai sus, în Constituția Finlandei nu scrie nicăieri că ”Suomi on kaksikielinen maa”, dar scrie că ”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi”, prima ar fi însemnat că tot poporul vorbește două limbi, așa cum încă mai cred vecinii suedezi, în timp ce a doua înseamnă că ambele sunt  valabile în fața legii, fiecare o vorbește pe a lui.

Silti toisinaan kysytään, eikö suomenruotsia pitäisi tarkastella omana kielenään, jolla on omat norminsa. Suomenruotsin ääntämys poikkeaa melko lailla ruotsinruotsista. Suomenruotsissa on myös sen verran omia sanoja ja ilmaisuja, että usein jo muutaman virkkeen jälkeen tekstistä huomaa, onko se on kirjoitettu Suomessa. Suomenruotsalaisen kielenhuollon tavoitteena on kuitenkin aina ollut, että Suomessa puhuttava ruotsi säilyy vastedeskin osana ruotsin yleiskieltä.

Toisinaan keskustellaan siitä, pitäisikö Suomen kouluissa opettaa suomenruotsia vai ”riikinruotsia”? Vastaus on yksinkertainen: kouluissa opetetaan ruotsia. Oppilaiden tulee oppia ymmärtämään ruotsinruotsia, mutta heille helpointa on kuitenkin käyttää lähinnä suomenruotsalaista ääntämystä. Opittavan sanaston on tietysti oltava yleisruotsalaista vailla turhia finlandismeja.

.

Erotin01.

Înainte de a vorbi despre suedeza vorbită în Finlanda, să vedem cum este definită suedeza suedeză vorbită în Suedia, „limba mamă” – rikssvenska.

Rikssvenska (eller standardsvenska) är den form av svenska som, till skillnad från dialekter, anses vara neutral och inte kan kopplas till någon bestämd del av det område där svenska talas. Man kan tala om både ett skriftligt  standardspråk  och ett talat standardspråk.

Utanför Sverige används ordet rikssvenska för att beteckna de varianter av svenska som talas i Sverige, det vill säga ”sverigesvenska”, till skillnad från finlandssvenska och estlandssvenska. På samma sätt används termen rikssvenskar  om svenskar i Sverige, till skillnad från finlandssvenskar som betecknar svenskar i Finland.

.

Erotin01.

Suedeza, limba de stat (sau suedeza standard) este acea formă a suedezei care, spre deosebire de dialecte, este considerată a fi neutră și nelegată de anumite zone dialectale. Din limba standard fac parte atât limba scrisă cât și limba vorbită.

În afara Suediei, cuvântul „rikssvenska” se folosește pentru a desemna varianta suedezei vorbită în Suedia, numită și „suedeză suedeză”, spre deosebire de suedeza finlandeză sau suedeza estonă. De asemenea, termenul  rikssvenskar se folosește pentru suedezii din Suedia, spre deosebire de finlandssvenskar care se referă la suedezii în Finlanda.

NOTĂ Chiar dacă cuvântul suomenruotsalaiset – suedezii Finlandei, este curent în uz, Finlanda nu mai acceptă să aibă o minoritate suedeză, ci îi consideră finlandezi de limbă suedeză. Ca să fie clar!

.

Erotin01.

Suomenruotsi (ruots. finlandssvenska) on ruotsin kielen Suomessa käytetty kirjakielinen ja yleiskielinen variantti, jota puhutaan pääasiassa rannikkoalueilla UudellamaallaTurunmaalla ja Pohjanmaalla, sekä jossain määrin myös muualla Suomessa. Myös Ahvenanmaan ruotsi kuuluu suomenruotsiin sikäli, että siinä käytetään monista virallisista termeistä suomenruotsalaista varianttia. Ääntämiseltään ja intonaatioltaan Ahvenanmaan ruotsi on kuitenkin selvästi lähempänä Ruotsissa puhuttuja ruotsin murteita. Äidinkielenään suomenruotsia puhuvia suomalaisia kutsutaan  suomenruotsalaisiksi.

.

Suomenruotsi (finlandsvenska) este denumirea generală a dialectelor estice ale Suediei vorbite în Finlanda. Locuitori ai Finlandei cu limbă maternă suedeză constituie cam 5,1 % din populație, sunt cam 265 000 răspândiți în vestul și sudul țării în zonele Ținutul Nou (Uudenmaa), Finlanda Proprie (Varsinais-Suomi) și Ostrobotnia (Pohjanmaa) iar în Insulele Aland (Ahvenanmaa) sunt cam 25 de mii adică 94 % din populația locală. De menționat că, potrivit convențiilor, Insulele Aland au limba oficială suedeza, deși o mică parte din populație este de limbă finlandeză și locuitorii cultivați înțeleg finlandeza.

.

Erotin01.

Așadar, dialectele suedezei vorbite în Finlanda se bazează pe dialectele suedezei din estul Suediei (Östsvenska Östsvenska ryhmää). Teoretic suedeza vorbită în Finlanda numită și högsvenska ar trebui să fie aceeași cu suedeza suedeză vorbită în Suedia (rikssvenska) dar cum suedeza finlandeză provine din dialectele de est ale Suediei, este normal să se deosebească de limba standard. Mai mult, suedeza finlandeză s-a adaptat la realitățile finlandeze și a adoptat cuvinte specifice Finlandei, a mai adoptat și finlandisme care par mai precise și mai ușor de întrebuințat și, în final, și pronunția a pierdut accentul suedez și l-a adoptat pe cel finlandez, adică cu accentul pe prima silabă care, de altfel, apare și în suedeza din zonele Lund, Uppsala, Göteborg sau UmeåAccentul suedez s-a păstrat, în schimb, în Insulele Aland. Högsvenska menționată mai sus se referă la limba pură, dezbrăcată de finlandisme. Dat fiind marea împrăștiere a vorbitorilor de suedeză în Finlanda, este normal să se nască, si aici, dialecte și graiuri. Astfel aven patru mari grupe: åländska (Aland), åboländska (arhipeleagul Turku, între Aland și continent), österbotniska (Pohjanmaa) și nyländska (Uusimaa).

.

Erotin01.

Murteet ovat parhaiten pidetty Pohjanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja osat Turun saaristossa, kun taas Ahvenanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla on tehty huomattavia murre tasoitus. 

.

Vanhoista murrepiirteistä voin mainita muutaman. Lähes kaikissa suomenruotsin murteissa on säilynyt vanha ei-diftongi, eli sanotaan veit, stein ja meinar kuten islanniksi eikä vetsten ja menar niin kuin yleiskielessä. Samoin on g säilynyt sellaisenaan r:n jälkeen sanan lopussa, kuten bergborg ja varg, yleiskielessa berjborj ja varj. Tästä syystä Porvoon ruotsalainen nimi Borgå lausutaan näin, eikä borjå. Eräissä Turunmaan ja Keski-Uudenmaan murteissa k ja g lausutaan sellaisinaan myös etuvokaalien edessä niin kuin tanskassakin, eli sanotaan köra ja ge eikä tsjöra ja je.

Kaikissa Suomen ruotsalaismurteissa on muinaisruotsista säilynyt se piirre, että painollisessakin tavussa voi olla lyhyt vokaali ja lyhyt konsonantti, eli sanotaan faraläsafågel ja ströming eikä faaralääsa, fåågel ja strömming. Tällaisia lyhyitä painollisia tavuja esiintyy tietyntyyppisissä sanoissa myös suomenruotsin yleispuhekielessä, vaikka niitä periaatteessa vältetään muodollisessa puheessa.

Ääntämys eroaa melko lailla ruotsinruotsista, mutta eipä tukholmalaisten ja skoonelaistenkaan puhe kuulosta samalta. Merkittävin ero on intonaatio eli sävelkulku: suomenruotsin sävelkulku muistuttaa suuressa määrin suomen intonaatiota. Toinen ero on jo mainitsemani lyhyttavuisuus, eli se että suomenruotsalaiset yleensä vapaamuotoisessa puheessa sanovat esimerkiksi duföredragfoto ja kamera eikä du, föredragfoto ja kamera. Vain suomenruotsissa on säilynyt d:n ääntäminen ennen j:tä sellaisissa sanoissa kuin djurdjup ja djärv, jotka äännetään ruotsinruotsissa ja monesti myös suomenruotsissa jurjup ja järv.

Yleisesti ottaen kirjakielen vaikutus puhekieleen on suomenruotsissa pienempi kuin ruotsinruotsissa. Aika harvoin käytetään arkikielessä kirjakielen muotoja taladekommit ja huset, jotka ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet Ruotsissa. Niiden sijaan sanotaan tala’, kommi’ ja huse’. Samoin sanotaan yleensä sku’ eikä skulle ja int’ eikä inte. – Pronominit de ja dem lausutaan sen sijaan suomenruotsissa usein kirjakielen mukaan di ja dem, kun taas ruotsinruotsissa, Ahvenanmaalla – ja sinänsä usein myös suomenruotsissa – käytetään pelkästään muotoa dom.

Suomenruotsin kirjakielen oikeinkirjoitus on samanlainen kuin ruotsinruotsin. Svenska Akademiens ordlista eli Ruotsin akatemian sanaluettelo on se ohjenuora, jota noudatetaan sekä Ruotsissa että Suomessa. Tämä koskee periaatteessa myös muotooppia, vaikka muutamissa sanoissa on eroja. Suomenruotsissa sanotaan esimerkiksi usein en nummerflera numror, standardiruotsissa taas ett nummerflera nummer.

Myöskään lauseopissa ei ole merkittäviä eroja suomenruotsin ja ruotsinruotsin välillä. Silmiinpistävimmät erot syntyvät suomen kielen vaikutuksesta, esimerkiksi kun kopioidaan suoraan suomen genetiivirakenteita, niin että puhelimen siirtomaksut käännetään ruotsiksitelefonens flyttningsavgifter eikä avgifter för flyttning av telefon.

.

Svenskfinland1
.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomenruotsi

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenska

Aici un rezumat al celor de mai sus împreună cu exemple.

Strukturellt sett kan finlandismerna vara av flera olika slag: enskilda ord (den största gruppen), t.ex. acku, barberare, haska, merkonom, socialskyddssignum, böjningsformer av vissa ord, t.ex. besluter, nummern, (flera) studeranden, fasta flerordsenheter, t.ex. av orsak eller annan, i sista somras, sist och slutligen, fraser, t.ex. gyllene handslag, karelsk pirog, tom röstsedel, dubbelt dyrare, på någons försorg, brinna fast, framgå ur, bli på övertid, stänga radion, kölden kniper samt konstruktioner med flera satsled, t.ex. gå åt som smör på heta stenar; ha sin egen ko i diket.

Structural, finlandismele pot fi de mai multe tipuri: cuvinte simple (cel mai mare grup), de exemplu, acumulator, frizer, câinele huski siberian, economist-merconom, numărul de securitate socială, inflexiunea unor cuvinte, cum ar fi decizii, număr, elev, [față de formele corecte: beslut besluter, numret nummern, (flera) studerande studeranden] unele expresii, ca de exemplu, dintr-un motiv sau altul, în vara anului trecut, în cele din urmă, fraze, de exemplu, strângere de mână de aur (când, la pensionare, odată cu strâgerea de mănă de mulțumire, se oferă și un cont substanțial în bancă), piroșcă careliană, vot nul (necompletat), de două ori mai scump, la auspiciile cuiva, a alarma, a reieși (a rezulta, a fi evident), a face ore suplimentare, a stinge (închide) radioul, mic îngheț și construcții cu mai multe elemente sintactice, de exemplu, a merge ca uns; a avea propria vacă în șanț.

Alte spicuiri ar putea fi:

 • Traduceri de împrumut, cum ar fi
  • suedeza din Finlanda egenläkare („GP” din fin. omalääkäri ) în loc de: rikssvenska husläkare sau
  • suedeza din Finlanda handtelefon („Cell, Handy” din fin. käsipuhelin ) în loc de: rikssvenska mobiltelefon.
 • Cuvinte de împrumut ca
  • suedeza din Finlanda studenthalare („student overall” din fin. haalari, opiskelijahaalari) în loc de: rikssvenska studentoverall sau
 • genitiv sub modelul finlandez: suedeza din Finlanda användarnas anvisningar ar însemna în rikssvenska ca „instrucțiuni ale utilizatorului”, dar, de fapt, înseamnă „instrucțiuni pentru utilizator” (rikssvenska anvisningar för användarna).
 • pe de altă folosirea prepozițiilor, cum ar fi
  • suedeza din Finlanda framgå ur något loc de: rikssvenska framgå av något („a reieși ceva”) sau
  • suedeza din Finlanda köpa något från en affär loc de: rikssvenska köpa något i en affär („a cumpara ceva dintr-un magazin”).

.

Cuvinte specifice Finlandei (în ordinea: suedeza finlandeză – suedeza suedeză – română)

 • samkommun – landsting – uniune comunală; aprox. consiliu județean

Terminologie oficială

 • A-rättigheter – fullständiga rättigheter – licență deplină [pentru desfacerea băuturilor alcoolice tari]
 • undervisningsministerium – utbildningsdepartement – Ministerul Educației
 • gatuadress – näradress – adresa stradală
 • övergångsställe – skyddsväg – trecere de pietoni

Termeni mai utilizați în Finlanda decât în Suedia

 • ta modell av någon – ta efter någon – a lua de model [pe cineva, de la cineva]
 • ytterligare vill jag säga… – så vill jag tillägga… – aș [mai] adăuga …

Termeni proprii suedezei din Finlanda

 • alt ännu- alltjämt – încă, mereu, în continuare, constant
 • bolagist – rumskamrat – coleg de cameră
 • dyna – kudde – pernă
 • ett och varje – ett och annat – [vi har ett och annat att tala – avem de discutat unele lucruri]
 • flere – fler/flera – câteva
 • gravgård – kyrkogård – cimitir
 • gårdskarl – fastighetsskötare – intendent, îngrijitor
 • gärde – gärdsgård – gard de nuiele, îngrăditură
 • hoppeligen – förhoppningsvis – cu încredere, cu speranță
 • int – inte – nu [face]
 • jag kommer nog – jag kommer, det lovar jag – promit să vin
 • kiva – trevlig – plăcut
 • kännspak – karakteristisk – caracteristic
 • pulpet – skolbänk – bancă școlară
 • remontera – reparera – a repara
 • råddig – stökig – care este în dezordine, gălăgios, zgomotos
 • semla – fralla – franzelă; chiflă
 • småkusin – syssling – văr de [gradul] al doilea
 • vedlider – vedbod – șopron, depozit de lemne

Întrebuințarea diferită a prepozițiilor

 • i misstag – av misstag – din greșeală
 • på första klassen – första klassen – clasa întâia
 • van med – van att – ci pentru [ca]

Finlandisme din limba vorbită

 • re’n – redan – deja
 • sku – skulle – ar fi
 • remont – reparation/renovering – reparație
 • hamna att göra något – bli tvungen/åka på att göra något – a trebui să se ducă să facă ceva
 • saker som han påstår att ska hända – saker som han påstår ska hända – ceea ce spune, se va întâmpla

Cuvinte proprii influențate sau asociate cu un corespondent finlandez

 • hassa – slösa – a risipi
 • rosk – sopor – gunoi
 • simstrand – badstrand – plajă, ștrand

Slang

 • prenika – medalj – medalie
 • fyrk – pengar – bani

Finlandisme neacceptate

 • jag söker dig – jag hämtar dig – te caut
 • jag hämtar pengar – jag kommer med pengar – merg să iau bani
 • endel – en del – o parte
 • dethär – det här – asta, acesta

.

On myös tärkeää muistaa, että finlandismien ruotsinruotsalaiset vastineet ovat lähes aina täysin käypiä myös Suomessa, usein jopa finlandismeja tavallisempia. Poikkeuksena ovat viralliset sanat kuten:

 • förskottsskatt  ’ennakkovero’ (Ruotsissa preliminär skatt)
 • ämbetsbetyg’virkatodistus’ (Ruotsissa personbevis)
 • abiturient, ’abiturientti, ylioppilaskokelas’ medborgarinstitut’kansalaisopisto’
 • samkommun  ’kuntayhtymä’
 • småkusin  ’pikkuserkku’ (Ruotsissa syssling)
 • talko ’talkoot’ (josta Ruotsissa ei ole täsmällistä vastinetta)
 • gårdskarl  ’talonmies’ ( Ruotsissa fastighetsskötare)
 • pulpet  ’pulpetti’ (skolbänk)
 • semla tarkoittaa suomenruotsissa sämpylää samoin kuin saksan sana Semmel, vaikka se ruotsinruotsissa merkitsee laskiaispullaa.

Saksan sanasta Maschinengewehr on tullut – varmaan jääkäreiden välityksellä – suomenruotsin maskingevär ja kaiketi suomen konekivääri; ruotsinruotsiksi se on kulspruta eli ”kuularuisku”.

Batteri tarkoittaa ruotsinruotsissa paristoa tai akkua, mutta suomenruotsissa sitä käytetään suomen tai alun perin venäjän vaikutuksesta myös merkityksessä ’lämpöpatteri’.

Farmare voi vain suomenruotsissa tarkoittaa farmarihousuja tai farmariautoa.

Käännöslainoja suomesta on runsaasti, esimerkiksi mellantak ’välikatto’ (yleisruotsissa innertak), skyddsväg  ’suojatie’ (övergångsställe) ja taltur’puheenvuoro’ (anförande tai inlägg). Suorat lainat kuten juttukiva, kännykkä ja tarra kuuluvat lähinnä arkikieleen, mutta esimerkiksi edellä mainittu talko esiintyy myös kirjakielessä.

.

Vocabular paralel

.

Introdus  / lisätty 12.2.2015

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: