Blogulblog's Blog

Vuokrasopimus, hakemus, ansioluettelo

Vuokrasopimusluonnos, hakemusmalli, ansioluettelomalli

VUOKRASOPIMUSLUONNOS

1. OSAPUOLET

1.1 Vuokranantaja XXXX, jäljempänä vuokranantaja

Osoite

Puhelin

Telefax

E-mail

Y-tunnus

1.2 Vuokralainen

Osoite

Puhelin

Telefax

E-mail

H-tunnus

Y-tunnus

2. VUOKRATTAVAT TILAT

Rakennus,

osoite,

Tilojen ala XX m2.

3. VUOKRA-AIKA Vuokra-aika alkaa XX.XX.XXXX

Vuokra-aika on neljä (X) vuotta kuitenkin siten, että se on sidoksissa vuokranantajan ja vuokralaisen välisen painatuspalveluja koskevan sopimuksen kestoon (katso kohta 21).

4. SOPIMUSVAKUUS Sopimusvakuutta vadittaan / ei vaadita.

5. VUOKRAN MÄÄRÄ

Vuokra on XX,xx euroa/m2/kk sekä arvonlisävero

6. VUOKRAN KOROTUS

Vuokran määrä korotetaan jäljempänä kohdassa 9 mainitun indeksiehdon mukaisesti. / Vuokran määrä ei koroteta vuokra-aikana.

Mikäli vuokranantajan kustannukset valtiovallan, kunnan tms. julkisen vallan toimenpiteistä johtuen nousevat, vuokranantaja on oikeutettu korottamaan vuokria tai maksuja samalla määrällä lähinnä seuraavan kuukauden alusta.

7. VUOKRAN MAKSUAIKA JA PERINTÄ

Vuokra ja siihen liittyvät maksut on suoritettava kuukausittain etukäteen viimeistään kunkin kuukauden 5. päivänä vuokranantajan määräämään paikkaan.

Vuokranmaksun viivästyessä suoritetaan maksamattomalle määrälle korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä maksupäivään sekä lisäksi kaupunginhallituksen ohjeiden mukainen lisämaksu myöhästymisen johdosta suoritetuista toimenpiteistä sekä oikeudenkäynti- ja perimiskulut.

8. KORKO Korkolain mukainen.

9. VUOKRAN INDEKSIEHTO

Voimassa olevan annetun lain mukaisesti edellä mainittu vuokra sidotaan elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutoksiin. Vuokra tarkistetaan vuosittain 1.1, jolloin vertauslukuna käytetään edellisen lokakuun indeksilukua siten, että vuokraa korotetaan samassa suhteessa kuin vertausluku on perusindeksilukua suurempi. Vuokra tarkistetaan ensimmäisen kerran 1.1.2005, jolloin verrataan

lokakuun 2004 indeksipistelukua lokakuun 2003 vastaavaan. Indeksin alenemista ei oteta huomioon. Siitä lähtien, kun tilat on luovutettu vuokralaisen käyttöön vuokra on ensimmäiseen tarkistusajankohtaan asti kohdassa 5 sanotun suuruinen.

10. VUOKRATILAN KÄYTTÖTARKOITUS

Vuokrattavaa tilaa käytetään kopiopalvelutilana.

11. JÄTTEET Vuokralaisella on oikeus toimittaa konttorijätteensä vuokranantajan osoittamiin

jätesäiliöihin. Näiden jätesäiliöiden tyhjentämisestä ja jätemaksuista vastaa vuokranantaja, joka perii tästä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. Vuokralainen vastaa muusta jätteestä kustannuksellaan.

12. VARTIOINTI Kiinteistössä voidaan suorittaa vuokranantajan hankkimaa vartiointia ja

kulunvalvontaa. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta muuttaa, poistaa tai lisätä alueen vartiointia ja kulunvalvontaa. Vuokralainen vastaa harkintansa mukaan vuokratilansa vartioinnista ja valvonnasta.

13. LUOVUTETTAVAN TILAN KUNTO

Vuokranantaja luovuttaa tilan siinä kunnossa, kun se on sopimuksen tekohetkellä.

14. LIIKEMERKKIEN KIINNITTÄMINEN

Vuokralainen saa vuokranantajan luvalla ja valtuutuksen saatuaan kiinnittää liikemerkkejä tms. rakennusten seiniin tai muihin paikkoihin alueella. Vuokralaisen on saatava ennen merkkien kiinnittämistä myös rakennusvalvonnan ao. lupa.

Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen on velvollinen välittömästi poistamaan kiinnittämänsä liikemerkit uhalla, että vuokranantaja poistaa ne vuokralaisen kustannuksella, jolloin vuokranantaja saa menetellä näiden liikemerkkien suhteen samalla tavalla kuin jäljempänä kohdassa 22 on mainittu.

15. VUOKRATUN TILAN HOITO

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan huoneistoa huolellisesti ja ylläpitämään sen kuntoa eikä saa suorittaa siellä muutos- tai korjaustöitä sopimatta asiasta kirjallisesti vuokranantajan kanssa. Vuokralainen vastaa vuokraamansa huoneiston ja tilan ja siellä käyttämiensä sekä tilaan itse asentamiensa laitteiden ja rakenteiden kunnosta ja kunnossapidosta. Hoitovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa lainmukainen korvausvelvollisuus.

Vuokralainen vastaa hänen luvallaan huoneistossa olevan henkilön tahallaan tai tuottamuksesta huoneistolle aiheuttamasta vahingosta.

Lain liikehuoneiston vuokrauksesta 22 §:n mukaisesti vuokralaisen tulee viipymättä ilmoittaa vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteista ja myös jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa.

Tavaroiden säilytys käytävillä, auloissa yms. yhteisissä tiloissa sekä rakennuksen läheisyydessä on kielletty ilman erillistä sopimusta. Pysäköinti lastauslaiturin läheisyydessä on kielletty.

16. KULKU VUOKRATILAAN

Vuokralainen saa käyttää ainoastaan vuokranantajan ilmoittamia kulkureittejä vuokratilaan. Vuokralainen hyväksyy vuokranantajan ilmoittamat muut pysäköinti ja kulunvalvontajärjestelyt ja muut vastaavat kiinteistöjä koskevat vuokranantajan kulloinkin antamat järjestysmääräykset ja yleiset järjestysmääräykset ja vuokralainen sitoutuu noudattamaan niitä.

17. LVIS YMS. LAITTEIDEN HUOLTO

Vuokranantaja vastaa vain kiinteistöön itse asentamistaan LVIS -järjestelmistä. Vuokranantajalla on oikeus päästä huoltamaan vuokratiloissa olevat sähkö-, lämmitys-, ym. laitteet ja muutoinkin menetellä kuten laissa liikehuoneiston vuokrauksesta on määrätty.

18. VAKUUTTAMINEN JA VAARANVASTUU

Vuokranantaja vastaa kustannuksellaan rakennuksen palovakuuttamisesta, mutta ei ole vastuussa vuokratuissa tiloissa olevasta vuokralaisen tai kolmannen osapuolen omaisuudesta, joiden vakuuttamisesta vastaa vuokralainen kustannuksellaan.

Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka aiheutuvat kiinteistöön kuuluvissa laitteissa tai rakennusosissa tapahtuvista häiriöistä tai rikkoutumisista. Tällaisia ovat esim. vesi-, viemärivahingot, sähkö- tai lämpölaitteissa tapahtuvat häiriöt ja tulipalot. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan ilkivallasta aiheutuvia vahinkoja.

Vuokranantaja ei vastaa sähkön, veden jäteveden, paineilman, lämmön eikä lämpimän veden jakelussa tai verkostossa mahdollisesti tapahtuvista rajoituksista tai puutteellisuuksista tai niitä aiheutuvista vahingoista.

19. KULJETUKSET Vuokralainen saa järjestää tavaroidensa päivittäisen kuljetuksen klo 06.00 – 22.00 välisenä aikana siten, että se ei aiheuta tarpeetonta haittaa muille alueella.

20. VUOKRAOIKEUDEN SIIRTOKIELTO

Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa vuokratiloja tai niiden osaa toiselle.

21. VUOKRASUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA TILOJEN LUOVUTUS VUOKRASUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Vuokrasuhde päättyy, kun kaupungin ja vuokralaisen painatuspalveluja koskeva sopimus päättyy joko sopimuskauden päättymisen tai sopimuksen purkamisen/irtisanomisen johdosta. Lisäksi vuokrasopimus voidaan irtisanoa tai purkaa liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisin perustein.

Vuokralainen sitoutuu vuokra-ajan päätyttyä luovuttamaan tilat siinä kunnossa kuin ne olivat vuokrasuhteen alkaessa normaalikäytöstä johtuvaa kulumista lukuun ottamatta.

22. TILAN TYHJENNYS VUOKRASUHTEEN PÄÄTTYESSÄ JA VUOKRALAISEN ALUEELLE JÄTTÄMÄ OMAISUUS

Mikäli vuokralaiselta jää vuokrasuhteen päättyessä, laissa liikehuoneiston vuokrauksesta määritellyn muuttoajan jälkeen, vuokrattuun tilaan kalusteita tms. laitteita ja tavaroita tai rakennusten seiniin tai muihin paikkoihin kyseisen kiinteistön alueella, on vuokranantajalla oikeus:

– tarvittaessa murtaa lukko

– tyhjentää huone ja siirtää tavarat toiseen paikkaan

– myydä mahdolliset myytävissä olevat tavarat haluamallaan tavalla ja aikana sekä muiden tavaroiden suhteen menetellä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Vuokralainen on velvollinen säilyttämään erotettavissa olevan mahdollisen kolmannelle kuuluvan omaisuuden

– oikeus kuitata myynnistä saatavilla tuloilla vuokrarästejä, siivous ja tyhjennyskuluja

– mahdollinen ylijäävä rahasumma talletetaan ko. vuokralaisen tilille

– velvollisuus esittää vuokralaiselle selvitys edellä esitetystä menettelystä.

23. KUITTAUS Vuokranantaja on oikeutettu kuittaamaan tähän sopimukseen perustuvaa

saatavaansa vuokralaiselle maksettavaa velkaansa vastaan.

Vuokranantajalla on oikeus päättää, mitä vuokralaiselta olevia saatavia se kuittaa maksetuksi, ellei kuittauksella voida kattaa koko vuokranantajan saatavan määrä.

24. SÄHKÖN MITTAUS JA LASKUTUS

Sähkö sisältyy / ei sisälly vuokraan.

25. SÄHKÖLAITTEIDEN HUOLTO JA LAMPPUJEN VAIHTO

Vuokralainen vaihtaa itse kustannuksellaan vuokraamissaan tiloissa loisteputket yms. lamput.

26. MAKSU VEDESTÄ JA JÄTEVEDESTÄ

Vesi ja jätevesi sisältyvät / eivät sisälly vuokraan.

27. VEDEN, JÄTEVEDEN JA SÄHKÖN HINTOJEN MUUTOKSET

Vuokranantaja on oikeutettu korottamaan veden, jäteveden ja sähkön hintoja Tampereen kaupungin vesi- ja sähkölaitoksen tariffikorotusten mukaisesti. Korotus toteutetaan Tampereen kaupungin ao. laitoksen ilmoittaman korotuksen voimaantulopäivän mukaisesti.

28. VUOKRATILOJEN LÄMMITYS

Lämpö sisältyy / ei sisälly vuokraan.

29. MUUT PALVELUT

Muista kuin vuokrasopimuksessa mainituista vuokranantajalta pyydetyistä palveluista suorittaa vuokralainen vuokranantajalle tämän kulloinkin vahvistaman palkkion ja kulujen korvauksen.

30. KAHDEN JA USEAMMAN VUOKRALAISEN YHTEISVASTUU

Kahden ja useamman vuokralaisen yhteisestä vuokratilasta ja siihen liittyvistä vuokrista, koroista ja muista maksuista vastaa kukin vuokralainen yhteisvastuullisesti.

31. PALOSUOJELU Vuokranantaja on osoittanut vuokralaiselle poistumisreitit ja alkusammutuskaluston paikat ja antanut rakennuksen palosuojelua koskevat määräykset. Vuokrattavien tilojen alkusammutuskaluston hankinnasta ja huollosta vastaa vuokralainen.

32. PALO- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan viranomaisten ja vuokranantajan antamia paloturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä.

33. VUOKRANANTAJAN OIKEUS SIIRTÄÄ SOPIMUS

Vuokranantaja voi siirtää vuokrasopimuksen vuokralaista enempää kuulematta kolmannelle.

34. LAKI LIIKEHUONEISTOJEN VUOKRAUKSESTA

Muilta osin noudatetaan lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Hyväksymme tämän sopimuksen ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Paikka: XXXllA

Päivämäärä: XX.XX.XXXX

Vuokranantaja XXXX XXXX

Vuokralainen  XXXX XXXX

HAKEMUS

Pentru cerere – hakemus trebuie luate în considerație câteva elemente strict necesare.

În colțul din stânga de sus apar unele sub altele:

Numele complet al solicitantului, eventual profesia, titlul

codul personal

domiciliul stabil

adresa unde dorește să primească răspunsul, dacă e alta decât domiciliul stabil

numărul de telefon unde poate fi contactat

adresa poștei electronice

.

Numele firmei căreia i se adresează cererea

numele persoanei de contact (de obicei menționată în anunț)

adresa unde se trimite cererea

.

În baza cărui anunț se face cererea (publicația, locul, data)

precizarea că cererea se face în timp legal, înainte de expirarea termenului

ce se solicită, funcția, unde, poziția (pe vremuri funcțiile aveau pozițiile numerotate)

.

HAKEMUS (nu este stric necesar dar este plăcut)

.

prezentarea pe scurt cu precizările punctelor din ansioluettelo.

când este disponibil pentru preluarea funcției

rugămintea ca cererea să fie analizată și avizată favorabil

semnătura

numele în clar

locul și data

anexele

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

Curriculum vitæ – Ansioluettelo

Astăzi este o noțiune desuetă, pe vremea modelului se scria personal de mână sau la mașină, mai apoi a trecut în sarcina serviciului personal care îl completa „oficial” pe formulare anume, numele s-a schimbat de multe ori, mai nou on Europassi conceput de Uniunea Europeană care unește cererea cu curriculul. Mai jos este modelul vechi.

Malli Hakija, ANSIOLUETTELO

Kotikuja 1 A 1

12345 KOTIKUNTA

Puhelin (000) 234 567

GSM (000) 345 678

s-posti: malli.hakija@s-posti.fi Päiväys

HENKILÖTIEDOT

Nimi, syntymäaika ja –paikka ja perhesuhteet.

OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOT

Tiivistä tähän mitä asioita osaat erityisen hyvin ja mitkä ovat vahvuutesi, joilla erottaudut eduksesi muista

hakijoista. Perustele, miksi olet hyvä näissä asioissa ja miten olet taitosi hankkinut.

KOULUTUS

Yleensä tärkein tutkinto tai kurssi ilmoitetaan ensimmäiseksi. Selvitä tarkemmin tutkintosi pääaine,

sivuaineet ja pro gradun aihe. Voit myös erottaa toisistaan eri otsikoiden alle ns. tutkintopohjaisen

koulutuksen ja muun koulutuksen, johon voi valita haluamansa relevantin koulutuksen haettavaan

työtehtävään nähden

TYÖKOKEMUS

Yleensä aikajärjestyksessä nykyisestä alkaen, tiedot aiemmista työnantajista, -tehtävistä ja työsuhteen

kestosta. Jos työkokemusta on kertynyt sekä omalta alaltasi että muista tehtävistä, on syytä miettiä sen

jakamista otsikoiden oman alan työkokemus ja muu työkokemus alle. Kuvaile myös mitä olet työtehtävissäsi

tehnyt ja oppinut pelkän ammattinimikkeen lisäksi.

KIELITAITO

Ilmaise, millaisissa tilanteissa kielitaidollasi selviydyt. Tuo myös esille, miten ylläpidät ja kehität

kielitaitoasi. Arvioi kielitaitoasi keskenään esim. asteikolla esim. sujuva, hyvä, tyydyttävä, alkeet.

ATK-TAIDOT

Pyri yksilöimään eri ohjelmien osaamisesi, vältä yleistämistä kuten hallitsen yleisimmät Windows-pohjaiset

ohjelmat. Tuo esiin myös kehityspyrkimyksesi ja omaksumiskykysi.

JÄRJESTÖTOIMINTA / LUOTTAMUSTOIMET

Nämä ovat ansioluettelossa vapaavalintaisia tietoja. Omat luottamustoimet kannattaa nostaa esiin, jos ne

edistävät työpaikan saamista tai oman alan työkokemusta on vähän.

ASEVELVOLLISUUS / SIVIILIPALVELUS

Nämä ovat vapaavalintaisia tietoja. Yleensä maininta asevelvollisuuden / siviilipalveluksen suorittamisesta ja

pelkkä sotilasarvo riittää. Halutessasi voit yksilöidä myös palveluksessa saamasi koulutuksen ja aselajin.

HARRASTUKSET

Harrastuksista kertomalla annat persoonallisemman kuvan itsestäsi. Niiden kautta sinulle on voinut myös

kehittyä tulevassa työssäsi tarvittavia ominaisuuksia tai piirteitä. Mieti harrastuksia kirjatessasi, mitä ne

kertovat sinusta ja miten ne edistävät pyrkimyksiäsi työllistyä.

TULEVAISUUDEN TAVOITTEET

Nämä ovat ansioluettelossa vapaavalintaisia tietoja Tulevaisuuden tavoitteesi kiinnostavat työnantajaasi ja

erityisesti oletko motivoitunut alalle / työtehtäviin pidemmäksikin aikaa. Tuo tässä esille työurasi pidemmän

tähtäimen suunnitelmia. Millaisista tehtävistä olet erityisen kiinnostunut?

SUOSITTELIJAT

Ilmoita suosittelijasi nimi, titteli, yhteystiedot ja miten ko. henkilö liittyy sinuun. Mikäli alan työkokemusta

on kertynyt sinulle vähän, voinet pyytää suosittelijaksi gradun ohjaajasi tai muun opiskeluasi seuranneen

henkilön.

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

Introdus  / lisätty 22.2.2010

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: