Blogulblog's Blog

Matematică – matematiikka

Matematică – matematiikka

.

.

matematiikka ● matematică ■ matematik ♦ mathematics; math; maths

.

matematiikka9*A – suureita ja niiden suhteita tutkiva tiede. Soveltava matematiikka. Vakuutusmatematiikka.

Matematiikka on deduktiiviseen päättelyyn perustuva formaali eli käsitteellinen tiede. Matematiikassa tutkitaan muun muassa määriä, rakenteita, muutoksia ja avaruuksia. Matemaattisen formalismin mukaan matematiikka on aksiomaattisesti määriteltyjen abstraktien rakenteiden tutkimista, symbolisen logiikan ja matemaattisen merkintäjärjestelmän keinoin. Matematiikkaa käytetään fysikaalisten ja käsitteellisten suhteiden ilmaisemisen kielenä, jonka kielioppi ja käsitteistö on määritelty äärimmäisen tarkkaan. Tämä mahdollistaa asioiden ilmaisemisen yksikäsitteisesti, kun oletetaan loogisten rakenteiden pysyvän muuttumattomina.

.

Nykysuomen sanakirjan mukaan matematiikka on oppi suureista ja niiden keskinäisistä suhteista.

Suure taas puolestaan selitetään matemaattisen tutkimuksen kohteiden yleisnimitykseksi. Miten tämä ilmeinen kehämääritelmä on mahtanut päätyä Nykysuomen sanakirjaan? (Nota mea: vezi definiția leipä on leipää)

Suomenkielinen matemaattinen sanasto luotiin 1800-luvun alkupuolella. Elias Lönnrotin Laskuoppi ilmestyi vuoden 1839 Mehiläisessä. Eukleideen Alkeiden ensimmäisten kirjojen kaksi varhaisinta suomennosta on vuodelta 1847, ja molemmissa on lyhyt suomalais-ruotsalainen sanasto. D.E.D. Europaeuksen käännöksen nimisanastossa annetaan vastineet Suuruus, storhet ja Suuruusoppi, mathematik. W. Kilpinen puolestaan antaa vastineet Suure, mathematisk storhet ja Suure-tiede, mathematik. Samankaltaisuus Nykysuomen sanakirjan kanssa on ilmeinen. Kolmannessa, Pekka Aschanin suomennoksessa vuodelta 1859 ei enää ole sanastoa. Tiedossani ei ole muita Alkeiden suomennoksia. Myöskään ei silmiini ole sattunut minkäänlaisia viitteitä siitä, että Elias Lönnrot olisi aktiivisesti osallistunut geometrian sanaston luomiseen. Melkein kaikkeen muuhun hän kyllä ennättikin mukaan.

(Matematiikan määrittelemisestä – Tuomas Sorvali – Tieteessä Tapahtuu 5/2004)

.

MATEMÁTICĂ, matematici, s. f. Știință care se ocupă cu studiul mărimilor, al relațiilor cantitative și al formelor spațiale (cu ajutorul raționamentului deductiv). (și aici ne învârtim în cerc, mărime este o noțiune matematică!)

Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală.

.

Termenii englezi au fost păstrați pentru că termenii finlandezi pot fi omonimi dar semnificația lor diferă în engleză sau în suedeză.

Termenii comuni, de uz general, care se găsesc în toate dicționarele și care nu prezintă dubii, nu au fost traduși în engleză inutil.

Termenii finlandezi care apar aici cu semnificația matematică pot avea, în limbajul curent și alte semnificații.

.

Aici este schema generală cu domeniile necesare și cu termenii absolut necesari.

Terminologia matematică are pagină aparte și urmează; mai jos un sumar.

.

1. matematiikka (johdanto) matematică (introducere) matematik (inledning)

merkit ja symbolit ● semne și simboluti ■ beteckningar och symboler http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_matemaattisista_merkeist%C3%A4

roomalaiset numerot ● cifrele romane ■ romerska tal, romerska siffror [http://fi.wikipedia.org/wiki/Roomalaiset_numerot]

kreikkalainen kirjaimisto ● alfabetul grec ■ grekiska bokstaver, grekiska alfabetet [http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikkalainen_kirjaimisto]

suuret ● mărimi ■ storheter

luku, lukumäärä (abstraktina suurena) ● număr (ca mărime abstractă) ■ tal (abstrakt storhet)

lukujärjestelmä ● sistem numeric ■ talsystem

numeroiden erillaiset lajit ● felurile numerelor ■ talbeteckningar, tal i olika form

lukusuora ● axa numerelor ■ talaxel, tallinje

murtoluku ● număr fracționar ■ bråk

lukusarja ● șir de numere ■ följder, talföljder, serier, sekvenser, progression

kompleksiluku ● număr complex ■ komplext tal

SIperusyksikköt ● unitățile de bază din Sistemul Internațional de Unități (SI) ■ SI enheter http://fi.wikipedia.org/wiki/SI-perusyksik%C3%B6t ♦♦♦ http://matmin.kevius.com/enhet.php

metrologia ● metrologie ■ metrologi

.

2. aritmetiikka ● aritmetică ■ aritmetik

neljä laskutapaa ● cele patru operațiile artimetice de bază, elementare ■ de fyra enkla räknesätt (Quatuor Species)

yhteenlasku ● adunare ■ addition

vähennys ● scădere ■ subtraktion

kertolasku ● înmulțire ■ multiplikation

jako ● împărțire ■ division

jaollisuus ● divizibilitate ■ delbarhet

kerrannaisyksikkö ● multiplu ■ multipel

etuliite ● prefix ■ prefix

potenssi ● potență ■ potens

juuri ● rădăcină ■ rot

neliöjuuri ● rădăcină pătrată ■ kvadratrot

kuutiojuuri ● rădăcină cubică ■ kubikrot

logaritmi ● logaritm ■ logaritm

Neperin luku ● e (constantă matematică) ■ talet e (Nepers tal, Eulers tal)

verranto ● proporție ■ proportion (förhållande)

kultainen leikkaus, kultainen suhde ● secțiunea de aur, raportul de aur, proporția de aur ■ gyllene snittet

prosentti ● procent ■ procent

korko ● dobândă ■ ränta, intresse

likiarvo ● aproximare ■ närmevärde

pyöristys ● rotunjire ■ avrundning

.

3. algebra ● algebră ■ algebra

lauseke, väittämä, teesi, teoreema ● expresie, enunț ■ uttryck, utsaga

yhtälö ● ecuație ■ ekvation

muuttuja ● variabilă ■ variabel, växlande

väli ● interval ■ intervall

eriarvoisuus; epäyhtälö ● inegalitate ■ olikhet

osamurtoluvut ● fracții parțiale ■ partialbråk

determinantti, det ● determianant, det ■ determinant, det

iteraatio ● iterație ■ iteration

numeerisia menetelmiä ● metode numerice ■ numeriska metoder

.

Aici principalele operații matematice, ceva mai pe larg cu unele exemple.

.

Peruslaskutoimitukset:

Peruslaskutoimitukset  – operațiile artimetice de bază – ovat neljä tärkeintä luvuilla tehtävää laskutoimitusta. Ne ovat yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku.

Yhteenlaskuadunarea – on luvun lisääminen toiseen. Riippumatta siitä, missä järjestyksessä lukuja yhteenlasketaan toisiinsa, lopputulos on aina sama. Jos positiivisia lukuja lisätään toisiin positiivisiin lukuihin, tulos on aina positiivinen luku. Samoin jos negatiivisia lukuja lisätään negatiivisiin lukuihin, tulos on aina negatiivinen.

Vähennyslaskuscăderea – liittyy yhteenlaskuun siten että jos kaksi lukua lasketaan yhteen, vähentämällä summasta toinen yhteenlasketuista luvuista saadaan lopputulokseksi se toinen. Vähennyslasku on siinä suhteessa epäsymmetrinen, että vaihtamalla keskenään luku, josta vähennetään, ja luku, joka vähennetään, erotukset ovat samat vain erityistapauksissa.

Kertolaskuînmulțirea – voidaan palauttaa yhteenlaskuun siten, että kertolaskussa lisätään toisiinsa kertojan osoittama määrä kerrottavia. Kertojan ja kerrottavan vaihtaminen keskenään ei luonnollisilla luvuilla vaikuta lopputulokseen. Erikoistapauksena mainittakoon, että nollalla kertominen tai nollan kertominen tuottaa aina tulokseksi luvun nolla riippumatta siitä, millä luvulla se kerrotaan tai mikä luku sillä kerrotaan.

Jakolaskuîmpărțirea – ei suoraan palaudu yhteenlaskuun.

(Paragraful Peruslaskutoimitukset apud fi.wikipedia)

.

.

Elementära räkneoperationer:

De fyra enkla räknesätt (Quatuor Species) är addition, subtraktion, multiplikation och division.

Operation (av lat. operatio „åtgärd, arbete”) är en väl definierad aktivitet, åtgärd, där ett resultat erhålls från en angiven storhet (tal) eller funktion.

Operationssymboler. I matematiken kallar man sådana tecken som + (plus), – (minus) etc., som föreskriver räkneoperationer för operationssymboler.

Operand är storhet (tal) eller funktion som utsätts för en operation. (t.ex. addend, minuend, dividend, radikand)

Operator (senlat., „arbetare”, av lat. operor „arbeta”, „vara sysselsatt med”, „utföra”), i matematiken en transformation som för varje element i en viss mängd ger ett nytt element, i samma mängd eller i en annan. Ordet är delvis synonymt med avbildning och funktion men används speciellt när mängderna är vektorrum och i synnerhet när elementen är funktioner. Viktiga exempel är differentialoperatorer, t.ex. operatorn d/dx som till en funktion ger dess derivata. – Ordet används också för en symbol som betecknar en operation, t.ex. plustecknet för addition.

http://matmin.kevius.com/aritmet.php.

.

.

yhtäläinen, yhtä suuri ● egal (cu); (popular: face, fac) ■ lika med ♦ equal

yhtäsuuruusmerkki, yhtäläisyysmerkki (=) ● semnul egal ■ likhetstecken ♦ equal sign, equals sign

laskutapa ● operație artimetică ■ räknesätt ♦ mathematical method

laskutoimitus ● operație artimetică ■ räkneoperation ♦ arithmetic operation

neljä laskutapaa ● cele patru operațiile artimetice de bază, elementare ■ elementära räkneoperationer, de fyra enkla räknesätt ( lat.: Quatuor Species) ♦ the four fundamental rules of arithmetic

päinvastaista laskelma ● proba [operației] ■ motsatta räknesätt ♦ calculation in the opposite direction

päätöslasku ● regula de trei simplă ■ regula de tri, reguladetri ♦ cross-multiplication

.

yhteenlasku ● operația de adunare ■ addition, sammanläggning ♦ addition

plus, ynnä ● plus (popular: și cu) ■ plus ♦ plus, and

tulos ● rezultatul ■ resultat ♦ result: summa ● sumă ■ summa ♦ sum

kaksi plus kaksi on yhtä kuin neljä; kaksi ynnä kaksi on neljä ● doi și cu doi fac patru ■ 2 plus 2 är lika med 4 (två plus två är lika med fyra)  ♦

Att „summan av 6 och 2 är 8” skrivs: 6 + 2 = 8 och utläses: „sex adderat med två är lika med åtta” eller „sex plus två är lika med åtta” eller kortare: „sex plus två är åtta”

plusmerkki (+) ● semnul plus ■ plustecken ♦ plus sign

http://matmin.kevius.com/addition.php

.

vähentäminen ● scădere ■ minskning ♦ diminution

vähennyslasku ● operația de scădere ■ subtraktion, summering, fråndragning, minskning, undandragande ♦ subtraction

tulos ● rezultatul ■ resultat ♦ result: jäännös, erotus ● diferență; rest ■ differens, skillnad, rest, överskott, återstod, kvarstod ♦ difference

miinus ● minus (popular:  fără) ■ 1 minus; (vähennyslaskun merkkinä) 5 – 2 = 3 fem minus två är lika med tre; (etumerkkinä) –3 minus tre; (lämpötilojen merkkinä) –6 ºC  minus sex grader Celsius; sex grader minus på Celsius-skalan; (lämpömittari näyttää miinusta) termometern står (visar) på minus; (arvosanan jäljessä) 5– fem minus

differensen av 6 och 2 är 4″ skrivs: 6 – 2 = 4 och utläses: „sex subtraherat med två är lika med fyra” eller „sex minus två är lika med fyra” eller kortare: „sex minus två är fyra” eller „sex minskad med två är lika med fyra”.

miinusmerkki (–) ● semnul minus ■ minustecken ♦ minus sign

vähennettävä ● descăzut ■ minuend ♦ minuend

vähentäjä ● scăzător ■ subtrahend ♦ subtrahend

http://matmin.kevius.com/subtraktion.php

 

.

kertolasku ● operația de înmulțire ■ multiplikation, mångfaldigande ♦ multiplication

kertoja (mat.) ● înmulțitor ■ multiplikator ♦ multiplier

kerrottava (mat.) ● deînmulțit ■ multiplikand ♦ multiplicand

tulos ● rezultatul ■ resultat ♦ result: tulo ● produs ■ produkt ♦ product

kertomerkki (×) ● semnul înmulțirii (popular: ori) ■ multiplikationstecken; gångertecken [multiplikationstecknet „·” är en punkt på mitteneller × (Andreaskors, kryss)] ♦ multiplication sign

viisi kerta neljä on kaksikymmentä ● (de) cinci ori patru fac douăzeci ■ 5 · 4 = 20 fem multiplicerad med fyra är lika med tjugo; fem gånger fyra är lika med tjugo ♦ 

5 · 4 = 20   utläses „fem multiplicerad med fyra är lika med tjugo” (fyra anses vara multiplikatorn) eller   „fem gånger fyra är lika med tjugo”

kertotaulu ● tabla înmulțirii ■ multiplikationstabell ♦ multiplication table

http://matmin.kevius.com/multiplikation.php

.

jakolasku ● operația de împărțire ■ division, delning ♦ division

jaettava ● deîmpărțit ■ dividend ♦ dividend

jakaja ● împărțitor, divizor ■ divisor; utdelare ♦ divisor

tulos ● rezultatul ■ resultat ♦ result: osamäärä ● cât ■ kvot ♦ quotient, ratio (r)

jakojäännös ● restul împărțirii ■ rest ♦ rest

jakomerkki (÷) ● semnul împărțirii ■ divisionstecken (divisionen kan tecknas som ett bråk , med ett kolon (30:7) eller med ett snedstreck (30/7). Även tecknet ÷ förekommer.) ♦ division sign

10 jaettuna 2:lla on 5 (kymmenen jaettuna kahdella on viisi) ● zece împărțit la doi fac cinci ■ 10 dividerat / delat med 2 = 5; (tio dividerat / delat med två är lika med fem) ♦

jakolaskutoimitus ● împărțire făcută pe hârtie ■ division med skriftlig uträkning ♦ long division

päässä suoritettu jakolasku ● împărțirea în minte ■ division utan skriftlig uträkning ♦ short division

puoli, puolikas (½) ● jumătate ■ halv; halva; hälft; (vars arvosta) halvpart; kolmas osa; yksi kolmasosa (⅓) ● o treime ■ tredjedel; kaksi kolmasosaa (⅔) ● două treimi ■ två tredjedelar

neljännes (¼) ● un sfert ■ fjärdedel; kolme neljännestä (¾) ● trei sferturi ■ trekvart, tre kvart; yksi kahdeksasosa (⅛) ● o optime ■ åtton[de]del; kolme kahdeksasosaa (⅜) ● trei optimi ■ tre åtton[de]delar; viisi kahdeksasosaa (⅝) ● cinci optimi ■ fem åtton[de]delar; seitsemmän kahdeksasosaa (⅞) ● șapte optimi ■ sju åtton[de]delar

kolmasosa sekunnista ● o treime de secundă ■ en tredjedels sekund

nolla pilkku kaksi (0,2) ● zero virgulă doi ■ noll komma två ♦ point two

http://matmin.kevius.com/division.php

 

.

murtoluku ● fracţie comună, fracție ordinară; număr fracționar ■ bråk, äkta bråk, egentliga bråk ♦ common fraction, broken number

desimaaliluku, kymmenmurtoluku ● număr zecimal; fracție zecimală ■ decimaltal, decimalbråk ♦ decimal, decimal fraction

luku murtolukumuotdossa ● număr sub formă de fracție ■ tal i bråkform

murtoluku ● număr sub formă de fracție simplă ■ tal i enklaste bråkform, kortare enklaste form

sekamurtoluku ● număr sub formă de fracție mixtă ■ tal i blandad form

epämurtoluku ● fracţie supraunitară ■ oegentligt bråk ♦ improper fraction

ketjumurtoluku, ketjuluku ● fracție continuă ■ kedjebråk ♦ continued fraction

osamurtoluku ● fracție parțială ■ partialbråk ♦ partial fractions

osamurtokehitelmä ● reducerea unei fracții parțiale ■ partialbråksuppdelning ♦ partial fraction decomposition, partial fraction expansion

jaksollinen kymmenmurtoluku; jaksollinen desimaaliluku ● fracţie periodică, fracție zecimală periodică ■ periodiskt decimaltal ♦ periodic decimal fraction, repeater, circulating decimal, circulating decimal fraction, circulating fraction, periodical decimal, recurring decimal fraction, repeating decimal

samannimiset murtoluvut ● fracții cu numitor comun ■ liknämniga bråk; bråk med samma nämnar ♦ fractions with a common denominator

murtolukujen desimaalinen esitysmuoto ● exprimarea zecimală a unei fracții ■ beskrivning av bråktal i decimalform ♦ decimal expression of fractions

murtoluvun muuntaminen supistamalla ● reducerea un ei fracții ■ förkortningen av ett bråk

supistaa ● a transforma ■ förkorta ♦ transform (to), reduce, shorten, cancel

supistaa murtoluku ● a transforma o fracție ■ förkorta ett bråk ♦ convert a fraction, cancel a fraction

supistaa murtoluku (supistaa murtoluku viidellä) ● a reduce o fracție ■ förkorta ett bråk ♦ decomposition of a fraction

supistaa (lauseke) pienimpiin mahdollisiin lukuihin ● a simplifica o expresie ■ förkorta så långt det går ♦ express in its lowest terms

supistaa yhteiseen nimittäjään ● a aduce la un numitor comun ■ förenkla till gemensam nämnare ♦ reduce to a common denominator

murtoviiva ● linie de fracție ■ bråkstreck ♦ crossline, line of fracture

osoittaja ● numărător, deîmpărțit ■ dividend, täljare ♦ numerator

nimittäjä ● numitor, împărțitor ■ divisor, nämnare, delare ♦ denominator

yhteinen nimittäjä ● numitor comun ■ gemensam nämnare ♦ common denominator

1/2:n ja 1/3:n pienin yhteinen nimittäjä ● cel mai mic numitor comun al lui 1/2 și al lui 1/3 ■ minsta gemensamma nämnare till 1/2 och 1/3 ♦ the lowest (least) common denominator; (lyh l.c.d.)

Bråk är ett uttryck av formen a/b, a kallas täljare, b nämnare. Strecket kallas bråkstreck.

.

.

desimaaliluku, desimaalimurtoluku  ● număr zecimal, fracție zecimală ■ decimaltal, decimalbråk ♦ decimal number, decimal digit

desimaali ● zecimală ■ decimal ♦ decimal

desimaalinen ● zecimal ■ decimal ♦ decimal, denary

desimaalinotaatio ● notație zecimală ■ decimalnotation ♦ decimal notation

desimaalipilkku, kymmenyspilkku (,) ● virgula zecimală ■ decimaltecken, decimalkomma ♦ decimal point (.)

desimaaliluku ● număr sub formă zecimală ■ tal i decimalform ♦ number in decimal form

jaksollinen desimaaliluku ● un număr zecimal periodic ■ ett periodiskt decimaltal

ensimmäinen desimaali, toinen desimaali ● prima zecimală, a doua zecimală ■ första decimal, andra decimal

pyöristää kahteen desimaaliin ● a rotunji la două zecimale ■ avrunda till två decimaler

nelidesimaalinen luku ● nu număr cu patru decimale ■ ett tal med fyra decimaler

kymmenesosan tarkkuudella ● cu precizie de o zecimală ■ med en decimals noggrannhet

tulokseen otetaan [mukaan] vain kaksi desimaalia ● considerăm rezultatul doar cu două zecimale ■ resultatet ges med endast två decimaler

http://matmin.kevius.com/brak.php

.

potenssi ● putere ■ potens ; dignitet♦ power; exponentiation [dignitet – en äldre matematisk term för potenser med positiv heltalsexponent]

luku potenssimuodossa● număr sub formă de putere ■ tal i potensform

luku tieteellisen merkintätapaan ● număr sub formă de putere de bază ■ tal i grundpotensform ♦ scientific notation of number, standard form, exponential notation

luku kymmenpotenssimuodossa ● număr sub formă de putere în baza zece ■ tal i tiopotensform

korottaa korkeampaan potenssiin ● a ridica la putere ■ upphöja i potens ♦ raise to a higher power

korottaa luku neliöön, korottaa toiseen potenssiin, neliö ● a ridica la pătrat, a ridica la puterea a doua ■ upphöja ett tal i kvadrat, upphöja i andra potens [den andra potensen (digniteten) kallas kvadrat (a·a = a²)] ♦ square

viisi korotettuna toiseen potenssiin ● cinci ridicat la pătrat ■ fem i  andra potens ♦ five to the second, five squared

korottaa kolmanteen potenssiin, kuutio ● a ridica la cub, a ridica la puterea a treia ■ upphöja i tredje potens [den tredje potensen (digniteten) kallas kub (a·a·a = a³)] ♦ cube

korottaa neljänteen potenssiin ● a ridica la puterea a patra ■ den fjärde potensen (digniteten) kallas bikvadrat. (a·a·a·a = a4) ♦ raise to a a power of four

potenssiin korotus ● ridicare la putere ■ exponentiering, potensupphöjning, upphöjning, involution ♦ involution

potenssiin nosto ● ridicare la putere ■ potensering, upphöja i potens ♦ raising to a power

a potenssiin kolme ● a la puterea a treia ■ a i tredje potens

korottaa luku potenssiin kolme ● a ridica un număr la puterea a treia ■ upphöja ett tal i tredje potens

merkinnän an lukua a kutsutaan kantaluvuksi ja lukua n eksponentiksi ● puterea n a unui număr a, notată an, este o operație dintre aceste numere, numite bază, respectiv exponent ■ i potensen a n kallas a basen (eller roten), och n kallas exponenten ♦ exponentiation is a mathematical operation, written as an, involving two numbers, the base a and the exponent n.

.

.
juuri ● rădăcină ■ rot ♦ root

neliöjuuri ● rădăcină pătrată ■ kvadratrot ♦ square root

kuutiojuuri ● rădăcină cubică ■ kubikrot, tredje roten ur ♦ cube root

juurenotto, juurtaminen ● extragerea rădăcinii ■ rotutdragning, evolution ♦ evolution, extraction of a root

juurimerkki (√) ● semnul radicalului ■ rottecken, rotmärke ♦ radical sign

juurimerkinviiva ● linia semnului radical ■ rotstreck

kantaluku ● bază ■ bas, rot ♦ base

eksponentii ● exponent, putere ■ exponent, rotexponent, rotindex ♦ exponent

juurrettava ● câtimea de sub radical, număr din care se extrage rădăcina ■ radikand ♦ radikand

neliöjuuri 16:sta on 4 ● rădăcina pătrată din 16 este 4 ■ kvadratroten ur 16 är 4 ♦ the square root of 16 is 4

laskea jkn luvun neliöjuuri ● a calcula rădăcina pătrată a unui număr ■ beräkna kvadratroten av ett tal

ottaa luvusta juuri ● a extrage rădăcina dintr-un număr ■ dra roten ur ett tal ♦ extract the square root of a number

ottaa neliöjuuri jstk luvusta ● a extrage rădăcina dintr-un număr ■ ta (dra) kvadratroten ur ett tal ♦ extract the square root of a number

.

 

.

prosentti ● procent ■ procent ♦ per cent, percent

prosenttiluku, prosenttimäärä, prosenttiosuus ● procentaj ■ procenttal ♦ percentage

luku prosenttimuodossa ● număr sub formă de procent ■ tal i procentform ♦ percent in the number form

prosenttiyksikkö ● punct procentual ■ procentenhet ♦ percentage point

prosenttimerkki (%) ● semnul procentului ■ procenttecken ♦ percent sign

prosenttinen, prosentuaalinen, prosenttimääräinen ● procentual ■ procentuell

prosentuaalinen voitto ● câștig, profit procentual ■ procentuell vinst ♦ percentage profit

prosentuaalisesti, prosenttisesti ● procentual ■ procentuellt, procentuellt sett; (prosentteina laskien) uttryckt i procent

prosenttiosuus ● procentaj ■ procentsats ♦ percentage

sadan prosentin tarkkuus ● exactitate de sută la sută ■ hundraprocentig exakthet (säkerhet) ♦

prosentteina laskettuna ● calculat în procente ■ i procent räknat

promille, tuhannesosa (‰) ● promila ■ promille, tusendelar ♦ thousandth part, per mil(l) (‰)

prosenttilasku ● calculul procentelor ■ procenträkning ♦ percentage calculation

laskea prosenttilaskuja ● a calcula procente ■ procenträkning ♦ do percentages

.

.

korko ● dobândă ■ ränta, intresse ♦ interest rate

korkokanta, korkoprosentti ● rată a dobânzii ■ räntefot, räntesats ♦ rate of interest

laina ● împrumut ■ lån ♦ loan

lainata ● a împrumuta bani, a da bani cu dobândă ■ låna ♦ borrow

lainanantaja, velkoja ● creditor ■ långivare, borgenär ♦ lender, creditor

lainaaja, lainanottaja, velallinen ● debitor ■ låntagare, gäldenär ♦ borrower, taker of a loan

koronkiskuri, kiskuri,nylkyri ● cămătar ■ ockrare, procentare ♦ loan shark

koronkorko ● dobândă compusă, dobândă la dobândă ■ sammansatt ränta, ränta på ränta ♦ compound interest

kymmenen prosentin korko ● zece la sută dobândă ■ tio procents ränta; en tioprocentig ränta; en ränta på tio procent ♦ 10 % interest

viiden prosentin korolla ● cu o dobândă de cinci la sută ■ med fem procents ränta ♦ at 5 % interest

.

.

logaritmi ● logaritm ■ logaritm ♦ logarithm; log

luonnollinen logaritmi järjestelmä ● sistem logaritmic natural ■ naturlig logaritmsystem ♦ natural logarithm system

10-kantainen logaritmi ● logaritm în baza 10, logarithm zecimal ■ 10‑logaritmen, vanliga, artificiella, briggska logaritmen, decimallogaritm ♦ the logarithm to base b = 10; common logarithm, decimal logarithm

2-kantainen logaritmi ● logaritm în baza 2, logaritm binar ■ 2‑logaritmen ♦ the logarithm to base b = 2; binary logarithm

käänteislogaritmi ● logaritm invers, antilogaritm ■ inverteradlogaritm, omvänd logaritm ♦ inverse logarithm, antilog(arithm)

logaritmi[nen] ● logaritmic ■ logaritmisk ♦ logarithmic, logarithmically

logaritmifunktio ● funcție logaritmică ■ logaritmfunktion ♦ logaritmic function

logaritminen asteikko ● scală logaritmică ■ logaritmisk skala ♦ logarithm scale

luonnollinen logaritmi (e) ● logaritm natural ■ naturlig logaritm, neppersk logaritm, hyperbolisk logaritm ♦ natural logarithm

logaritmiyhtälö● ecuație logaritmică ■ logaritmekvation ♦ logarithmic equation

.

.

verranto ● proporție ■ proportion (förhållande) ♦ proportion

analogia ● analogie ■ analogi, motsvarighet ♦ correspondence

suhde ● relație, raport; proporție ■ förhållandeproportion ♦ ratio

kahden luvun suhde ● raportul dintre două numere ■ förhållandet mellan två tal ♦ ratio of two numbers

a:n ja b:n suhde ● raportul dintre a și b ■ förhållandet mellan a och b

jakaa jk suhteessa 2:3 ● a împărți ceva în raport de doi la trei ■ dela ngt i förhållandet (proportionen2:3

suhteessa 1:2 (yhden suhteessa kahteen) ● în proporție de unu la doi ■ förhållandet mellan 1 och 2 ♦ in the proportion of 1 to 2

kahden luvun suhde ●  ■ förhållandet mellan två tal ♦ ratio of two numbers

verrannollisuus ● proporționalitate ■ proportionalitet ♦ proportionality

suoraan verrannollinen ● direct proporțional ■ direkt proportionell ♦ directly proportional

suoraan verrannollinen (:lle) ● direct proporțional cu ■ proportionell ♦ proportional (to)…

suoraan verrannolliset arvot ● valori proporționale ■ proportionella värden ♦ proportional quantities

kääntäen verrannollinen ● invers proporțional ■ omvänt proportionell, invers proportionell ♦ inversely proportional

verrannollisuuden merkki (~), (∝∝) ● semnul proporționalității ■ proportionalitetstecken ♦ proportionality sign

verrannollisuuden tekija, verrannollisuuden vakio ● constantă, factor de proporționalitate ■ proportionalitetskonstant, proportionalitetsfaktor ♦ proportionality factor

.

 

.

analyysi, tutkimus ● analizăanalys

matemaattinen analyysi ● analiză matematică ■ matematisk analys

funktio ● funcție ■ funktion

kuvaus, funktio ● descriere, funcție ■ avbildning

jaksollinen funktio ● funcție periodică ■ periodisk funktion

diagrammi; graafinen kuvio; käyrä, kuvaaja; kaavio ● graf; diagramă ■ graf; diagram

graafinen ratkaisu ● rezolvare grafică ■ grafisk lösning

raja-arvo ● limită ■ gränsvärde

derivaatta ● derivată; funcție derivată ■ derivata

derivointi ● derivare ■ derivering

integraali ● integrală ■ integral

joukko ● mulțime ■ mängd

kombinaatio-oppi, kombinatoriikka ● combinatorică ■ kombinatorik

vektori ● vector ■ vektor

vektorikenttä ● câmp vectorial ■ vektorfält

vektoriavaruus, lineaariavaruus ● spațiu vectorial, spațiu liniar ■ linjärt rum, vektorrum

operaattori ● operator ■ operator

matriisi ● matrice ■ matris

.

 

.

kaavakokoelma ● colecție de formule ■ formelsamling

pinta, pinta-ala ● suprafața ■ area

kenttä piiri, kehä ● cirumderință, perimetru ■ omkrets

kolmion alkioiden laskenta ● calculul elementelor unui triunghi ■ beräkning av triangelns element

suorakulmainen kolmio ● triunghi drept ■ rätvinklig triangel

vinokulmainen kolmio ● triunghi cu unghi ascuțit ■ snedvinklig triangel

tasasivuinen  kolmio, tasakylkinen kolmio ● triunghi isoscel ■ liksidig triangel

kolmion kärjet ja sivut ● laturile și vârfurile triunghiului ■ en triangels hörn och sidor

derivaatta ● derivata ■ dervata

.

 

.

geometria ● geometrie ■ geometri

geometrinen aksiooma ● axiomă geometrică ■ geometrisk axiom

geometrinen suure ● mărime geometrică ■ geometrisk storhet

kulma ● unghi ■ vinkel

ympyrä; piiri, kehä ● cerc ■ cirkel

kolmio ● triunghi ■ triangel

nelikulmio ● tetragon ■ fyrhörning, tetragon

monikulmio, polygoni ●  ■ polygon

avaruusgeometria ● geometrie în spațiu ■ rymdgeometri

monitahokas ● poliedru ■ polyeder

lieriö, sylinteri ● cilindru ■ cylinder

kartio ● con ■ kon

pyörähdyspinta ● suprafață de rotație ■ rotationsyta

pyörähdyskappale ● corp de rotație ■ rotationskropp

pallo ● sferă ■ sfär, klot

.

 

.

trigonometria ● trigonometrie ■ trigonometri

hyperboliset funktiot ● funcție hiperbolică ■ hyperboliska funktioner

jaksollinen funktio ● mărime periodică, funcție periodică ■ tidsperiodisk storhet, periodiska växelstorheter

.

 

.

analyyttinen geometria ● geometrie analitică ■ analytisk geometri

koordinaatisto, kaksiulotteinen karteesinen koordinaatisto ● sistem de coordonate carteziene, în plan ■ koordinatsystem i planet, kartesiskt koordinatsystem

lineaarinen yhtälö ● ecuație lineară ■ räta linjens ekvation

kartioleikkaus ● conică, secțiune conică ■ kägelsnitt, konisk section

toiseen asteen käyrä ● curbă de gradul doi ■ andragradskurva

ympyrän yhtälö ● ecuația cercului ■ cirkelns ekvation

sykloidi ● cicloid ■ cykloid

episykloid ● epicicloid ■ epicykloid

hyposykloidi ● hipocicloid ■ hypocykloid

spiraali, kierukka ● spirală ■ spiral

kolmiulotteinen karteesinen koordinaatisto ● sistem de coordonate tridimensional ■ tredimensionella koordinatsystem

suora ● linie; linie dreaptă; dreaptă ■ rät linje

.

 

.

Om du behöver mera på svenska titta på http://matmin.kevius.com/index.php

prosenttiyksikkö

prosenttiyksikkö ● punct procentual ■ procentenhet ♦ percentage point, percentage unit (eng.); point, unité de pourcentage (fr.); Prozentpunkt (germ.); unità percentuale (it.); százalékpont (ung.); пункт (rus.)

punct procentual

punctul procentual este diferența numerică dintre două procente, o creștere de 15% față de creșterea precedentă de 14 procente este o creștere procentuală de un procent adică 1% (un punct procentual).

„CEC a redus cu un punct procentual dobinzile pentru creditele acordate persoanelor fizice.”

Exemplu clasic era de prin anii ’60 când la Craiova a început construirea locomotivelor electrice sub licența ASEA-Brown Boveri (ASEA, Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget – Suedia și Brown, Boveri & Cie – Elveția). În primul an s-a construit prima și singura locomotivă iar în anul următor s-au construit două bucăți, motiv pentru care s-a comunicat cu mândrie o creștere cu 100%, o dublare a producției!

.

 

.

Prosenttiyksikkö on mitta, joka ilmaisee prosenttiosuuksien välisiä absoluuttisia eroja.

  • Puolueen kannatus kasvoi 10 prosentista 12 prosenttiin, ilmaisee kahden prosenttiyksikön absoluuttista kasvua ja 20 prosentin suhteellista kasvua.
  • Se, että lainan korko nousee 10 prosentista 11 prosenttiin, merkitsee, että korko kasvaa 10 prosenttia tai korko kasvaa yhden prosenttiyksikön.

Procentenhet är ett begrepp som används för att uttrycka den aritmetiska differensen av två procenttal.

Talet före procenttecknet anger antalet procentenheter.

Exempel:

Antag att den relativa arbetslösheten ökar från 5 % till 6 % i ett land. Den relativa arbetslösheten har då ökat med 1 procentenhet. Det är också korrekt att säga att den relativa arbetslösheten ökat med 20 procent (eftersom talet 6 är 20 procent större än talet 5).

.

 

.

Percentage Points

Percentage points (pp) are the unit for the arithmetic difference of two percentages.

One Percentage Point = 1%, as a simple difference.

Example: Going from 14% to 15% is a rise of 1 Percentage Point

How to Avoid Confusion with „Percentage Difference”!

If you simply subtract one percentage from another, use the term „Percentage Points” when talking about the difference.

This makes it clear that you do not mean a relative change (ie some fraction of the original value).

Example:

Headline: „Interest Rates Jump From 10% to 12%”

Is it: 12/10 = 1.2 = 120%, so that is a 20% rise.
Or is it: From 10% to 12% which is a 2% rise?

 

Is it 20% or just 2%?

Correctly speaking, that was a 20% rise, because „%” is a ratio of two values (the new value divided by the old value).

However, people with home loans may think you mean that interest rates went from 10% to 30%, and you don’t want them falling over in surprise!

So, the alternative is to say it was a rise of 2 Percentage Points.

So here are two correct ways to talk about a rise from 10% to 12%:

  a rise of 20%
  a rise of 2 Percentage Points

When in doubt, use both. For example, „Interest rates increased by 2 Percentage Points today, meaning a 20% increase in interest payments”

 

Basis Points

In financial markets they often use the term „Basis Points”. A Basis Point is one hundredth of a Percentage Point:

1 Basis Point = 0.01 Percentage Points

so:

100 Basis Points = 1 Percentage Point

Example: The difference between 8.10% and 8.15% is 5 Basis Points

.

.

luku, luvut număr, numere tal, tal number, numbers
       
murtoluku număr în formă fracționară tal i bråkform number in a fraction form
numero desimaalimuodossa număr în formă zecimală tal i decimalform number in a decimal form, decimal
kokonaisluku, kokonaiset luvut număr întreg, numere întregi heltal, hela talen integers
negatiivinen luku; negatiiviset luvut număr negativ; numere negative negativt tal; negativa tal negative number
jaoton luku, alkuluku număr prim primtal prime number (a positive integer that has only 2 factors, itself and 1)
kymmenys, desimaali, desimaaliluku număr zecimal, zecimală decimal, decimaltal decimal number, decimal
kokonaiset luvut ilman nolla numere întregi fără zero hela talen (utan 0) whole numbers
luonnolliset luvut numere naturale naturliga tal natural numbers
positiiviset; luonnolliset luvut numere pozitive, numere naturale positiva tal, naturliga tal positive number
lukujärjestelmä sistem numeric talsystem number system, system of figures (notation)
lukuteoria teorie a numerelor talteorie number theory
   
yhteenlasku adunare addition addition
 
lisätä a adăuga lägga till add
laskea yhteen a aduna, plus addera, plus add
lisätä; nostaa, korottaa, laajentaa; kasvaa a creşte, a mări ökar increase
laskea (koota) yhteen; yhdistää; ynnätä a pune împreună, a aduna lägga ihop put together
molemmat amândoi, ambii båda both
muistinumeroiden muodostuma aranjament, dispunere cu numere din memorie uppställning med minnessiffror lining up with carry digits
suunnittelu, asettelu; jäsentely; kokoonpano aranjament, dispunere, aşezare uppställning lining up
laajennettu muoto formă desfăşurată utvecklad form expanded form
tavallinen muoto; olomuoto formă obişnuită, comună, uzuală vanlig form common form
yhteensä; yhdessä împreună, laolaltă tillsammans altogether
yhteensä, kaikkiaan în total, cu totul sammanlagt a total of
”ja muistiin …” număr în memorie, „ținem minte” minnessiffra a carry digit
plusmerkki semnul plus plustecken plus sign
summa sumă summa sum
termi termen term term
   
vähennyslasku scădere subtraktion subtraction
 
vertailla a compara jämföra compare
puuttua, olla poissa a lipsi saknas, fattas missing, lacking
vähentää, vetää pois; pienentää a scădea, a lua, a îndepărta, a scoate, a reduce ta bort, dra ifrån deduct / take away
vähentää, pienentää …llA a scădea/reduce cu minska med lessen by
vähentää, pienentää a scădea subtrahera subtract
vähentää, vetää pois; pienentää a scădea, a micşora, a reduce, a scoate minska, dra ifrån deduct / take away
vaihtaa, muuttaa a schimba växla change
ero, eroavuus, erotus diferență skillnad, differens difference
lisä-, muu, entisen lisäksi tuleva în plus, pe deasupra, încă, (şi) mai mult ytterligare additional
minus minus minus minus
pidempi kuin mai lung, decât längre, än longer, than
jäännöksen rest rest, blir kvar remainder
vähennyslasku scădere subtraktion subtraction
miinusmerkki semnul minus minustecken minus sign
termi termen term term
   
kertolasku înmulțire multiplikation multiplication
 
kertoa a înmulți multiplicera multiply
toistuva yhteenlasku adunare repetată upprepad addition repeated addition
kolme kertaa kaksi de trei ori doi ett par tre gånger three times two
tekijä, tekijät factor, factori faktor, faktorer factor
vielä kerran încă o data en gång till one more time
kertolasku înmulțire multiplikation multiplication
luku ”muistissa” număr în memorie minnessiffra a carry digit
kerta ori gånger times; of
tulo produs produkt product
kertomerkki semnul înmulțirii gångertecken multiplication sign
kertotaulu tabla înmulțirii multiplikationstabell multiplication table, times table
 
jakolasku împărțire division division
 
jakaa a distribui, a împărți dela ut distribute
jakaa a împărți dividera divide
jakaa jollakin a împărți cu dividera med divide by
jakaa yhtä suuriin osiin a împărți în părți egale dela i lika delar divide into…. equal parts
jaottaa a împărți în dela i divide into
osamäärä cât kvot quotient
kuinka monta kertaa mennä … de câte ori încape în… hur många gånger gå i… how many times goes… into …
jaososa fracțiune, parte infimă bråkdel
lyhyt jakolasku împărțire scurtă kort division short division
murtoluku, numero murto muodossa număr în formă fracționară tal i bråkform number in a fraction form
numero desimaalimuodossa număr în formă zecimală tal i decimalform number in a decimal form, decimal
jaoton luku, alkuluku număr prim primtal prime number (a positive integer that has only 2 factors, itself and 1)
osoittaja numărator täljare numerator
nimittäjä numitor nämnare denominator
jäännöksen rest rest remainder
murtoviiva semn de fracție, semnul împărțirii bråkstreck vinculum (a horizontal line), solidus or slash (a slanting line); a line, separating a numerator and a denominator
”vaakasuora tuoli”, pitkä jakolasku semnul împărțirii vechi liggande stolen long division
   
prosentti procent procent per cent
 
prosentuaalinen jakauma distribuție procentuală procentuell fördelning per cent distribution
korko dobândă ränta (procent på visst belopp) interest
murto muodossa luku, murtoluku formă fracționară bråkform fraction form
prosenttinen muoto formă procentuală procentform per cent form
desimaaliluku formă zecimală decimalform decimal form
puoli; puolikas jumătate din întreg hälften av det hela one half of the whole
neljäsosa kokonaisuutta o pătrime din întreg en fjärdedel av det hela one fourth of the whole
kymmenesosa o zecime tiondel tenth part
ppm (miljoonasosaa) părți per milion (ppm) ppm (parts per million) miljondel parts per million (ppm)
prosentti procent,  sutime procent, hundradel per cent (British), percent (US)
promille = tuhannesosa proporție față de o mie, miime promille = tusendel per thousand
 
murtoluku, murtoluvut fracție, fracții bråk, bråk
fraction
 
laventaa a desfășura, a extinde förlänga multiply the numerator and denominator of a fraction by the same (non-zero) number to obtain an equivalent fraction
murtoluvun hajoaminen descompunere a unei fracţii sönderdelning av en fraktion decomposition of a fraction
supistaa a reduce (o fracție) förkorta reduce (an expression or a fraction), cancelling or simplifying a fraction to obtain a fraction in its lowest possible terms
numeerinen suora dreapta numerică tallinje number line
murto muodossa formă fracționară bråkform fraction form
sekamuoto formă mixtă blandad form mixed form
murtoluku fracție bråk
oikea murtoluku fracție (adevărată,  ordinară, subunitară); fracţie ordinară de modul subunitar bråk (äkt eller egentligt) fraction (proper)
sopimaton murtoluku fracție (neadevărată,  improprie, supraunitară) bråk (oäkt eller oegentligt) fraction (improper)
murtoluvut joilla sama nimittäjä fracții cu același numitor liknämniga bråk fractions with the same denominator
kokonainen întreg hel whole
puoli; puolikas jumătate halv one half (pl. halves)
murtoviiva linie de fracție bråkstreck a line, separating a numerator and a denominator: a vinculum (a horizontal line), a solidus or slash (a slanting line)
osoittaja numărător täljare numerator
nimittäjä numitor nämnare denominator
pienin yhteinen nimittäjä numitor, cel mai mic numitor comun nämnare, (minsta gemensamma nämnare) lowest common denominator
neljäsosa; neljännes o pătrime, un sfert fjärdedel one fourth, a quarter
sadasosa o sutime hundradel one hundredth
osa parte del part
neljäsosa, neljännes un sfert kvart a quarter (a quarter of)
   
yhtälö, yhtälöt ecuație, ecuații ekvation, ekvationer
equation
 
kaava formulă formel formula (pl. formulas, formulae)
suure, suuruus mărime, cantitate storhet (en relation mellan 2 sträckor el. 2 tider) quantity
sulkeet, sulut, sulkumerkit paranteze () parentes parenthesis (pl. parentheses, also round brackets, curved brackets or just brackets)
hakasulje, hakasulku paranteze pătrate [ ] hakparantes square bracket
aaltosulje, aaltosulku paranteze acolade { } klammer curly bracket, brace
ratkaisu rădăcină, soluție rot, lösning root, solution
koordinaatisto sistem de coordonate koordinatsystem coordinate system
ratkaisu soluție, rădăcină lösning, rot solution,  root
oikeanpuoleinen rivi termen drept högerled Right-Hand Side (RHS)
vasemmanpuoleinen rivi termen stâng vänsterled Left-Hand Side (LHS)
aika timp tid time
muuttuja variabilă variabel variable
 
skaala; asteikko;  mittakaava scală, proporție skala scale
 
piirtää a desena rita draw
piirtää luonnos, tehdä piirustus;  jäljentää, kopioida a face o schiță, un desen; a copia rita av draw, sketch, make a drawning of; copy
merkitä paperille, kirjoittaa ylös a însemna (pe hârtie) rita ut draw
suurentaa a mări förstora enlarge
piirtää, hahmotella a proiecta, a marca (un contur, etc) rita upp draw, trace out
vähentää, supistaa; pienentää a reduce, a micşora förminska reduce
kuvata, jäljentää a reprezenta, a reproduce avbilda map, draw
etäisyys, , välimatka distanță, depărtare avstånd distance
matka, taival; väli; välimatka; osuus; jana distanță, porțiune (de drum), traseu sträcka line segment
murtoluku formă fracționară, fracție ordinară bråkform fraction form
prosenttinen muoto formă procentuală procentform per cent form
desimaaliluku formă zecimală, fracție zecimală decimalform decimal form
kartta hartă karta map
pituus lungime, distanță, întindere, durată längd length
luonnon suure, luonnon suuruus mărime naturală naturlig storlek natural size
esine; kohde; aihe obiect föremål object, article, thing
todellisuus, tosiasia; todelliset olosuhteet, arki realitate (cu adevărat, în realitate) verklighet reality, substantiality (facts )
   
diagraami, kaavio diagramă, grafic diagram diagram
 
koordinaatisto sistem de coordonate koordinatsystem coordinate system
koordinaattiakselit axe de coordonate koordinataxlar coordinate, co-ordinate axes
pituusakseli; abskissa axa-x; axa longitudinală; abscisă x-axel; x-axeln; längdaxel; abskissa the x – axis/ abscissa (pl. abscissas)
pystyakseli; ordinaatta axa-y; axa verticală; ordonată y-axel; y-axeln; vertikalaxel; ordinataxel the y – axis/ ordinate
origo origine, punct zero origo, nollpunkt origin
keskiarvo; keskimäärä; väliarvo; keskitaso cifră medie, valoare medie, medie medeltal, medelvärde, genomsnitt mean, mean value (average, arithmetic average)
viipalekuvio diagramă circulară cirkeldiagram; tårta pie chart, pie graph
pylväsdiagrammi diagramă cu coloane, grafic cu coloane stapeldiagram bar chart, bar graph
linjediagrammi diagramă liniară orizontală linjediagram line diagram
kevyt pylväsdiagrammi diagramă liniară verticală stolpdiagram (en variant på stapeldiagram) bar chart
pituussuunta direcție longitudinală längdriktning longitudinal direction; lengthwise, longitudinally
pystysuunta direcție verticală höjdriktning vertical direction
keskijana, mediaani mediană median median
malli model, mostră mall template, pattern
todennäköisyys probabilitate sannolikhet probability
taulukko tabel tabell table
 
geometria geometrie geometri geometria
 
 
kaari arc de cerc cirkelbåge arc of a circle
pohjapinta aria bazei basyta base
vaippapinta aria suprafeței mantelyta curved surface area
kohtisuoran pohja(piste) baza perpendicularei fotpunkt perpendicular foot
pohja; kanta bază bas base
puolittaja bisectoare bisektris bisector (of an angle)
taskulaskin calculator de buzunar miniräknare calculator
kateetti catetă katet leg, each of two small sides of a right-angled triangle
keskipiste; keskus centru, punct central medelpunkt centre
ympyrä, kehä cerc cirkel circle
lieriö, sylinteri cilindru cylinder cylinder
viisi metriä pitkä ja neljä metriä leveä cinci metri pe lungime și patru metri pe lățime fem meter lång och fyra meter i bredd five meters long and four meters wide
ympärys circumferință, perimetru omkrets perimeter or circumference (perimeter of a circle)
jänne coardă korda chord
värillinen colorat färgad coloured
kulma, kulmaus; nurkka; soppi colț hörn (t. ex. i en polygon) vertex (pl. vertices) (for ex. any point on a polygon where two sides (line segments) meet.)
harppi compas passare compasses
kartio con kon cone
kuutio cub kub cube
käyrä; kaari curbă kurva curve
kuutiodesimetri decimetru cub kubikdecimeter cubic decimeter
vino, lävistäjä, diagonaali diagonală diagonal diagonal
avaruuslävistäjä diagonală spațială rymddiagonal space diagonal
halkaisija diametru diameter diameter
lukusuora dreaptă numerică tallinje number line
suorakulmio, suorakide dreptunghi, rectangul rektangel rectangle
puolipallo emisferă halvklot hemisphere
sivu față (a unui corp, poliedru) sida side
sivupinta față laterală sidoyta face
kuvio figură figur figure
generaattori generatoare, dreaptă generatoare sida; generatris generatrix
avaruusgeometria geometrie spațială rymdgeometri solid geometry (the geometry of three-dimensional objects)
aste, astetta grad, grade grad, grader degree, degrees
varjostusviivattu hașurat streckad shaded
kuusikulmio hexagon sexhörning hexagon
ristetä; leikata intersecta, a: secționa, a skära intersect; cut
risteys intersecție skärningspunkt intersection
hypotenuusa ipotenuză hypotenusa hypotenuse
korkeus înălțime höjd height
toiseen kuvioon sovittu înscris inskriven inscribed
tummennetut; varjopuoli întunecat; partea umbrită skuggad; skuggsida shaded
kulman kylki latura unghiului vinkelben arm
sivu (suorakaiteen, monikulmion jne) latură (a unui dreptunghi, poligon, etc) sida side (a rectangle, polygon, etc.)
vierekkäiset sivut laturi adiacente närliggande sida adjacent side
vastakkaiset sivut laturi opuse motstående sida opposite side
leveys lățime, lărgime, lungime, întindere bredd opposite side
suora viiva linie dreaptă rät linje straight line
pisteviiva, katkoviiva linie punctată, întreruptă streckad linje dotted line, dashed line
viiva, linja linie, dreaptă linje line
pituus

● pituusmitta

● pituusyksikkö

lungime

● măsura de lungime

● unitate de lungime

längd än

● längdmått

● längdenhet

length

● length measure

● length unit

pituus; etäisyys; laajuus; kesto lungime, distanță, întindere, durată längd length
pitämpi kuin mai lung, decât längre, än longer, than
mitata măsura, a mäta measure
mitta, mitat măsură, măsuri mått measurement, measuring
keskijana, mediaani mediană median  (av en triangel) median (of a triangle), a line segment from any vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side
yhtälön osa membru (al unei ecuații) sida member (of an equation)
jäsen membru (al unei egalități) sida member (of equality)
neliömetri metru pătrat kvadratmeter square meter
sivureuna muchie sidokant edge
epäyhtenäinen neasemănător, de o formă diferită olikformig heterogeneous; diversifirm
objekti obiect föremål object, article, thing
poikittainen oblic, transversal transversal transversal
soikio, ellipsi oval ellips ellipse
rinnakkainen; yhdensuuntainen suora; yhdensuuntainen taso paralelă parallell parallel
rinnakkain poikittainen; poikittainen yhdensuuntainen taso paralelă secantă, paralelă transversală parallelltransversal a transversal parallel to a side of a triangle
suorakulmainen särmiö paralelipiped rectangular rätblock rectangular parallelepiped, cuboid, right rectangular prism
suunnikas paralelogram parallellogram parallelogram
tummennetut; varjopuoli partea umbrită; întunecat skuggad; skuggsida shaded
nelikulmio patrulater fyrhörning quadrilateral (a polygon of four sides)
neliö pătrat kvadrat square
viisikulmio pentagon femhörning pentagon
ympärys perimetru, circumferință omkrets perimeter or circumference (perimeter of a circle)
normaali perpendiculară, normală normal perpendicular or normal
pi (π) pi, π = 3,14 pi (π) pi (π)
pyramidi piramidă pyramid pyramid
monikulmio poligon polygon, månghörning polygon
prisma prismă prisma prism
piste punct punkt point
kohtisuorassa puolittajat punct central al perpendicularei mittpunktsnormal bisector of a line segment
risteys punct de intersecție skärningspunkt point of intersection
liikkuva piste punct mobil rörlig punkt moving point
päätepiste punct terminal, capăt ändpunkt (i en interval) endpoint (of an interval) [a,b], a och b är ändpunkter
astelevy raportor gradskiva protractor
säde rază radie radius (pl. radii)
neliöjuuri rădăcină pătrată kvadratrot square root
alue, pinta regiune, zonă, arie område, yta area, surface
säätäminen, säätö; suuntaaminen; asettaminen reglare, ajustare, potrivire inställning adjustment, setting
rombi, vinoneliö romb romb rhombus
sekantti secantă sekant secant
sektori sector sektor sector
ristetä; leikata secționa, a: intersecta, a skära intersect; cut
jana; segmentti segment sträcka; segment segment; line segment
puoliympyrä semicerc halvcirkel semicircle
säde semidreaptă stråle ray
pallo; kuula sferă klot, sfär sphere
ympyrän neljännes sfert de cerc kvartcirkel quadrant
yhdenmukainen similar likformig similar
tila spațiu rymd space
kulmien summa suma unghiurilor vinkelsumman the sum of the angles
pinta suprafață (curbă sau plană) yta (buktig el. plan) yta surface (curved or flat)
taso, pinta suprafață plană plan, plan yta plane
pinta, pinta-ala suprafață, arie yta surface
tangentti, sivuaja tangentă tangent tangent
tangram tangram (tangram este un pătrat care se împarte în șapte bucăți de diferite forme) cifrele pot fi înlocuite cu biți. tangram (tangram är en kvadrat som delar i sju bitar i olika formen. Man kan lägga olika figurer med bitarna) tangram
leikkaus tăiere; secțiune skär section
Pythagoraan lause teorema lui Pitagora Pytagoras sats Pythagoras’ theorem
kärkitriangelilauseke teorema triunghiului asemnea topptriangelsats theorem about a top triangle AD/AB = AE/AC = DE/BC
poikittainen transversal, oblic transversal transversal
trapetsi trapez trapets, parallelltrapets trapezium (british), trapezoid (us)
kolmio triunghi triangel triangle
kärkitriangeli triunghi asemenea obținut prin trasarea unei paralele cu baza topptriangel
top triangle
suorakulmainen kolmio triunghi dreptunghic rätvinklig triangel right-angled triangle
tasasivuinen kolmio triunghi echilateral liksidig triangel equilateral triangle (all sides are equal)
tasakylkinen kolmio triunghi isoscel likbent triangel isosceles triangle (a triangle with two equal sides)
erisivuinen triangeli, scalene triunghi scalen oliksidig triangel scalene triangle (all sides are different)
terävä kulma unghi ascuțit spetsig vinkel acute angle
suorakulma unghi drept rät vinkel right angle 90°
ulkokulma unghi exterior yttervinkel exterior angle (complement to an interior angle)
keskipistekulma unghi la centru medelpunktsvinkel central angle (of a circle)
tylppä kulma unghi obtuz trubbig vinkel obtuse angle
kulma unghi, colț vinkel angle
side kulmat unghiuri adiacente sidovinklar supplementary angles
vaihtoehtoisia kulmia unghiuri alterne alternatvinklar alternative angles
täydentäviä kulmat unghiuri complementare komplementvinklar complementary angles
tasakylkiset kulmat unghiuri corespondente likbelägna vinklar corresponding angles
pystykulmia, ristikulmia unghiuri opuse la vârf vertikalvinklar vertically opposite angles
pinta-alayksikkö unitatea de suprafață areaenhet area unit
tilavuusyksikkö unitatea de volum (metru cub) volymenhet unit of volume
pintayksiköt unități de suprafață ytmått, area units of surface
arvo valoare värde value
kärki; huipputaso vârf topp vertex
kärki, pää; huippu vârf, extremitate ascuțită spets vertex
kulman kärki vârful unghiului vinkelspets vertex (pl. vertices) of an angle
volyymi; tilavuus volum volym volume
 

.
.

Introdus / lisätty 9.4.2011

Actualizat / päivitetty 25.4.2011

Actualizat / päivitetty 12.5.2011

Actualizat / päivitetty 14.3.2017

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: