Blogulblog's Blog

Termeni geografici, de relief – maastotermeja

Termeni geografici – maantieteellisiä termejä

.

.

Aici intră, prin forța lucrurilor și unii termeni de geologie. Numele mineralelor la pagina de geologie.

.

Termeni de relief declinați – maastotermeja

Codul de culori pentru tabel:

Saami laponă/saami, S.

Norja sau altă limbă
.

Singular

Plural

Nom Gen Ade Ine Ala Ila Gen  

Ade

Ine Ala Ila

termenul românesc cu prepoziția aferentă

aavik|ko -on -olla -ossa -olle -koon -kojen, -oiden, -oitten -oilla -oissa -oille -[k]oihin

pustiu, deșert (în)

alan|ko -gon -golla -gossa -golle -koon -kojen -goilla -koissa -koille -koihin

platou jos, câmpie (pe)

alue -en -lla -ssa -lle -eseen -iden, -iiten -illa -issa -ille -isiin/-itiin

ținut, zonă (în)

aro -n -lla -ssa -lle -on -jen -illa -issa -ille -ihin

stepă (în)

huip|pu -un -ulla -ussa -ulle -puun -pujen -uilla -puissa -puille -puihin

vârf (pe)

‑jo|ki ‑en ‑ella ‑essa ‑elle ‑keen ‑kien -eilla ‑keissa ‑keille -kiin Norja: elv râu (pe)
‑järv|i ‑en ‑ellä ‑essä ‑lle ‑een ‑ien -eillä ‑eissä ‑eille ‑iin S.: ‑javri lac (pe)
kanav|a -an -alla -assa -alle -aan -ien. -ain -ailla -issa -ille -iin

canal (pe, în)

kaupun|ki -gin -gilla -gissa -gille -kiin -kien -geilla -geissä -geille -keihin

oraș (în, la)

‑kirk|ko ‑on ‑olla ‑ossa ‑lle -koon ‑kojen -oilla ‑oissa ‑oille ‑koihin

biserică (la)

‑kosk|i ‑en ‑ella ‑essa ‑elle ‑een ‑ien -eilla ‑eissa ‑eille ‑iin

prag (la)

kun|ta -nan -nalla -nassa -nalle -taan -tien, -tain -noilla -teissa -teille -tiin

comună (în)

‑kyl|ä ‑än ‑ällä ‑ässä -älle ‑ään ‑ien, -äin -äillä ‑äissä ‑äille ‑iin

sat (în)

|lla ‑lan ‑lla ‑lle

la

laguun|i -in -illa -issa -ille -iin -ien -eilla -eissa -eille -eihin

lagună (în)

‑lah|ti ‑den ‑della ‑dessa -delle ‑teen ‑tien -deilla ‑deissä ‑deille ‑tiin

golf (în)

‑lam|pi ‑men ‑mella ‑messa -melle ‑peen ‑pien ‑meilla ‑peissä ‑peille ‑piin

baltă (pe)

liitovaltio -n -lla -ssa -lle -on -iden, -itten -illa -illa -ille -ihin

stat federal (în)

‑luo|to ‑don ‑dolla ‑dossa -dolle ‑toon ‑tojen -toilla ‑toissa ‑toille ‑toihin

recif, insulă stâncoasă, grind (pe)

|llä ‑n ‑llä ‑lle -illä

la

‑ma|a ‑an ‑alla ‑assa -alle ‑ahan ‑iden, -itten -ailla ‑issa ‑ille ‑ihin

țară (în)

maakun|ta :-nan -nalla -nassa -nalle -taan -tien, -tain -noilla -teissa -teille -tiin

regiune (în)

maanos|a -an -alla -assa -alle -aan -ien, -ain -eilla -eissa -ille -iin

continent (pe)

merenula|ppa -pan -palla -passa -palle -paan -poiden, -ppain -poitten, -ppojen -poilla -poilla -poille -ppoihin/ -poihin

largul mării (în)

‑mer|i ‑en ‑ellä ‑ssä -elle ‑een ‑ien, -ten ‑illä ‑eissa ‑ille ‑iin

mare (pe, în)

‑mä|ki ‑en ‑ellä ‑essä -elle ‑keen ‑kien ‑keillä ‑keissä ‑kille ‑kiin

deal (pe)

‑nie|mi ‑men ‑mellä ‑messä -melle ‑meen ‑mien, -nten ‑millä ‑missä ‑mille ‑miin

cap (în)

niemikär|ki ‑jen ‑jellä ‑jessä -jelle ‑keen ‑kien ‑jejllä ‑kissä ‑kille ‑kiin

cap (în)

niemima|a ‑an ‑alla ‑assa -alle ‑ahan ‑iden, -itten -illa ‑issa ‑ille ‑ihin

peninsulă (în)

osavaltio -n -lla -ssa -lle -on -iden, -itten -illa -illa -ille -ihin

stat federativ (în)

paikkakun|ta -nan -nalla -nassa -nalle -taan -tien, -tain -noilla -nilla -nille -tiin

localitate (în)

provinss|i -in -illa -issa -ille -iin -ien -illa -eissa -eille -eihin

provincie (în)

putou|s -ksen -ksella -ksessa -kselle -kseen -sten, -ksien -ksilla -kseissa -kseille -ksiin

cascadă, cădere de apă, prag (la)

pääkaupun|ki -gin -gilla -gissa -gille -kiin -kien -geilla -geissä -geille -keihin

capitală (în)

rannik|ko -on -olla -ossa -olle -koon -kojen, -oiden, -oitten -oilla -oissa -oille -[k]oihin

coastă (pe)

‑ran|ta ‑nan ‑nalla ‑nassa -nalle ‑taan ‑tojen, -tain -noilla ‑toissa ‑toille ‑toihin

mal, țărm (pe)

‑raum|a ‑an ‑alla ‑assa -alle ‑aan ‑ojen -oilla ‑oissa ‑oille ‑oihin

strâmtoare (în)

ruhtinaskun|ta -nan -nalla -nassa -nalle -taan -tien, -tain -noilla -teissa -teille -tiin

principat (în)

‑saar|i ‑en ‑ella ‑essa ‑elle -een ‑ten, ‑rien -eilla ‑eilla ‑eille -iin

insulă (pe, în)

saarijono -n -lla -ssa -lle -on -jen -illa -illa -ille -ihin

lanț de insule (în)

saariryhm|ä -än -ällä -ässä -älle -ään -ien, -äin -äillä -äillä -äille -iin

grup de insule (în)

saaristo -n -lla -ssa -lle -on -jen, -iden, -itten -illa -illa -ille -ihin

arhipelag (în)

saaristoryhm|ä -än -ällä -ässä -älle -ään -ien, -äin -äillä -äillä -äille -iin

arhipelag (în)

salm|i -en -ella -essa -elle -een -ien -eilla -illa -ille -iin

strâmtoare (în)

‑salo ‑n ‑lla ‑ssa ‑lle ‑on ‑jen -illa ‑illa ‑ille ‑ihin

insulă împădurită (pe)

satam|a -an -alla -assa -alle -aan -ien, -ain -illa -illa -ille -iin

port (în)

‑sel|kä (1) ‑än ‑ällä ‑ässä ‑älle ‑kään ‑kien, -käin -käillä ‑killä ‑kille ‑kiin S.:‑tšelgi creastă, coamă, culme (pe)
‑sel|kä (2) :‑än ‑ällä ‑ässä ‑älle ‑kään ‑kien, -käin -käillä ‑killä ‑kille ‑kiin S.: ‑tšelgi largul mării (în)
siirtoma|a ‑an ‑alla ‑assa -alle ‑ahan ‑iden, -itten -illa ‑issa ‑ille ‑ihin

colonie (în)

sol|a -an -alla -assa -alle -aan -ien, -ain -eilla -eissa -eille -iin

chei (pl), pas, defileu (în, la)

sulttaanikun|ta -nan -nalla -nassa -nalle -taan -tien, -tain -noilla -teissa -teille -tiin

sultanat (în)

syvän| -gön -göllä -gössä -gölle -köön -köjen -köillä -köissä -köille -köihin

abis; prăpastie (în)

tajaam|a -an -alla -assa -alle -aan -ien, -ain -ailla -issa -ille -iin

așezare, aglomerație, localitate(în)

tasan|ko -gon -golla -gossa -golle -koon -kojen -koilla -koissa -koille -koihin

câmpie (pe)

tasaval|ta -lan -lalla -lassa -lalle -taan -tojen, -tain -loilla -loissa -loille -toihin

republică (în)

territorio -n -lla ‑ssa ‑lle ‑on ‑jen -illa ‑illa ‑ille ‑ihin

zonă, teritoriu (în)

tulivuor|i ‑en ‑ella ‑essa ‑elle ‑een ‑ten, -ien -eilla ‑eilla ‑ille -iin

vulcan (pe, la, în)

‑tuntur|i ‑in ‑illa ‑issa ‑ille ‑iin ‑ien, -eiden, -eitten ‑eilla ‑eilla ‑eille ‑eihin

Saami: ‑tuoddar munte (în Fin.)

tunturiryhm|ä -än -ällä -ässä -älle -ään -ien, -äin -äillä -äillä -äille -iin

masiv muntos nordic (în)

ula|ppa -pan -palla -passa -palle -paan -poiden, -poitten, -ppojen, -ppain -poilla -poilla -poille -ppoihin/ -poihin

largul mării (în)

‑vaar|a ‑an ‑alla ‑assa ‑alle ‑aan ‑ojen, -ain -oilla ‑oilla ‑oille ‑oihin

Saami: ‑var|ri ; vääri colină (pe)

valtio -n -lla -ssa -lle -on -iden, -itten -illa -illa -ille -ihin

stat (în)

‑ve|si ‑den ‑dellä ‑dessä -delle ‑teen ‑sien, -tten ‑sillä ‑sillä ‑sille ‑siin

apă (pe), ape (în)

vesiputou|s -ksen -ksella -ksessa -kselle -kseen -sten, -ksien -ksilla -kseissa -kseille -ksiin

cascadă, cădere de apă, prag (la)

‑vir|ta ‑ran ‑ralla ‑rassa -ralle ‑taan ‑tojen, -tain -roilla ‑roilla ‑roille -toihin

curent (în)

‑vuor|i ‑en ‑ella ‑essa ‑elle ‑een ‑ten, -ien -eilla ‑eilla ‑ille -iin

munte (pe), munți (în)

vuorijono -n -lla -ssa -lle -on -jen -illa -illa -ille -ihin

lanț muntos (în)

vuoriryhm|ä -än -ällä -ässä -älle -ään -ien, -äin -äillä -äillä -äille -iin

grup de munți (în)

vuoristo :-n -lla -ssa -lle -on -iden, -itten -illa -illa -ille -ihin

sistem, masiv muntos (în)

vuoristoalue -en -lla -ssa -lle -eseen -iden, -iiten -illa -illa -ille -isiin/-itiin

ținut muntos (în)

ylän| -gön -göllä -gössä -gölle -köön -köjen -köillä -köissä -köille -köihin

platou înalt, podiș (pe)

Nom

Gen Ade Ine Ala Ila Gen plural  

Ade

Ine Ala Ila

termenul românesc cu prepoziția aferentă

.

26 astetta itäistä pituutta ● 26 grade longitudine estică ■ 26 grader östlig längd (longitud)

45 astetta pohjoista leveyttä ● 45 de grade latitudine nordică ■ på 45 grader nordlig latitud

50:nnellä leveysasteella [pohjoista leveyttä] ● la latitudinea nordică de 50 de grade ■ in latitude 50 degrees north, in 50 degrees northern latitude (eng.)

aavikko ● pustiu, deșert (în) ■ öken

Afrikan sarvi ● Cornul Africii ■ Afrikas horn

aitaus, este ● barieră (la, pe) ■ barriär

ajoittainen joki ● râu temporar, sezonier (pe) ■ intermittent flod; (jaksoittainen) periodisk flod, periodisk å; (tilapäinen) tillfällig flod; (satunnainen) sporadisk å

ajoittainen järvi ● lac temporar, sezonier (în) ■ intermittent sjö; (jaksoittainen) periodisk sjö; (tilapäinen) tillfällig sjö

ajoneuvopolku ● drum de acces (pe) ■ fordonsväg, fordons väg

ajoväylä, ajotie ● arteră de circulație; șosea; parte carosabilă (pe) ■ körbana, körväg, vägbana

alanko, alamaa, ● bazin, depresiune (în); câmpie joasă, platou jos (pe) ■ lågland

alanne ● bazin, depresiune (în) ■ sänka, svacka; (alho) däld

alavirta ● cursul inferior al unui râu ■ strömmen nedanför en fors; (alavirtaan) soutaa alavirtaan ● a vâsli în josul râului ■ ro nedströms (medströms)

alavuus, maaston alavuus ● depresiune, bazin (în) ■ låglänthet; (laakeus) flackhet

alho ● bazin, depresiune (în) ■ däld

allas ● bazin (în) ■ 1 bassäng; (tekojärvi) reservoar; vattenmagasin; 2 (geol) syneklis; (sedimentaatioallas) [sedimentations]bäcken

allikko ● ghiol ■ göl; (vesilammikko) vattenpöl; vattenpuss

alppijärvi ● iezer ■ alpsjö

alpiininen puuraja ● sus în munți unde se termină copacii ■ alpinträdgräns; tunturi puurajan yläpuolella ● sus în munți unde se termină copacii ■ högfjäll

alppijäätikkö ● ghețar alpin ■ glaciär; gletscher

alppimaja ● cabană alpină ■ 1 alpstuga, alphydda; fjällstuga; 2 (urh, vuoristokammio) höghöjdshus

alue ● teritoriu, ținut, regiune, zonă, domeniu, district (în) ■ 1 (maanpinnan määräosa) område; (vars maant t. hallintoalueesta) region; (valtion) territorium; (mets) revir; (piiri) distrikt; (laajemmin) trakt; (ruotsr valtion maat) domän; (osa) del; Suomen alue ● zona Finlandei ■ Finlands territorium

aluemeren ulkoraja ● frontiera apelor teritoriale ■ territorialhavsgräns

aluemeri ● ape teritoriale (în) ■ territorialhav

alusmaa ● colonie; posesiune, dependență; țară vasală (în) ■ besittning; lydland; (siirtomaa) koloni

ankkuripaikka, reti ● radă (în) ■ redd, ankarplats

antipodi ● antipod ■ antipod

apottikunta ● abație ■ abbotsdöme, abbotsstift

arktinen ● arctic ■ arktisk

arktinen vyöhyke ● zonă arctică ■ den arktiska regionen

arktiset seudut ● ținuturi arctice ■ Arktis, Nordpolsområdet

aro ● stepă (în) ■ stäpp

asteverkko ● meridianele și paralelele ■ network of meridians and parallels

asua vuorilla, vuoristossa ● a locui la munte ■ bo i bergen

asuinkunta, asuntokunta ● comuna / localitatea de reședință ■ kommun där man är bosatt

asuinpaikkakunta ● localitatea de reședință ■ boningsort

asukasluku, väkiluku, asukasmäärä ● populație ■ invånarantal; (väkiluku) folkmängd

asumaton saari ● insulă nelocuită ■ en obebodd ö

asutus ● zonă locuită (în) ■ 1 bebyggelse, bosättning; 2 (asuttaminen) kolonisation

atolli ● atol (pe) ■ atoll

aukko ● intrarea în port (la, în) ■ hamninlopp

autio saari ● insulă pustie ■ öde ö

autonominen alue ● regiune autonmă (în) ■ autonom region

Balkanin niemimaa ● Peninsula Balcanică ■ Balkanhalvön

bifurkaatio, kahtaannejuoksu ● bifurcație ■ bifurcation

Brennerin sola ● pasul Brener ■ Brennerpasset

delta, suisto ● deltă (în) ■ delta

doliini, karstivajoama ● dolină (în) ■ karstlandskap; (karsti) karst

dyyni, hiekkakinos, dyynit ● dună (la, în, pe); zonă de dune de nisip (în) ■ dyn; sanddyn

ei-kenenkään-maa ● țara nimănui ■ ingenmansland

eno, joen vuolle, pääväylä tai iso joki ● curentul râului; albia principală a râului ■ älv; (joen pääväylä) huvudfåra

eri puolilla maapalloa ● în diferite părți ale globului ■ på olika håll på jorden

eritasoliittymä ● intersecție denivelată (la) ■ (Suom) planskild anslutning; (Ruots) planskild trafikplats; planfri korsning

erämaa ● pustietate, regiune nelocuită; ținut virgin, sălbatec; domeniu de vânătoare ■ 1 ödemark, vildmark; (leik) tassemark; (aavikko, autiomaa) öken; 2 (riistamaa) jaktmark; (Suom hist) erämark

esivuoristo, reunavuoret ● dealuri submontane ■ randberg

estuaari, joensuu, suppilosuu, jokisuulahti ● estuar ■ flodmynning, havsfjord

etelä ● sud ■ söder; syd

etelä, eteläinen ● sud (la), sudic ■ sydlig; (etelä-) södra; (yhd) syd

Eteläinen (Kauriin) kääntöpiiri ● Tropicul Capricornului ■ Stenbockens vändkrets

eteläinen pallonpuolisko ● emisfera sudică, australă ■ södra halvklotet

eteläisellä pallonpuoliskolla ● în emisfera sudică ■ på södra halvklotet; på södra hemisfären

etelänapa ● Polul Sud ■ sydpol[en]

eteläpiste ● punct sudic ■ south point (eng.)

etuaplit ● subalpin ■ subalpin

Eurooppa‑tie ● drum european (pe) ■ Europaväg

funikulaari, vuoristorata, köysirata ● funicular ■ linbana

geysir ● gaizer (la) ■ gejser

haarautuminen ● bifurcație ■ förgreningsställe; (tien haarautumiskohta) vägskäl, avtag

hadaalinen vyöhyke ● zonă handalică ■ handal

hallintoalue ● regiune administrativă (în) ■ förvaltningsområde

harjake ● creastă mică ■ kam, rygg

harjanne, harja, harju; selkä, selänne; kukkula-, vuorijono; vedenjakaja ● coama muntelui, creasta muntelui (pe) ■ 1 (vuorijonon selänne) bergsrygg; (vuoren selänne) bergskam; (harju) ås; (harjun selänne) åsrygg; (mäkijono) höjdsträckning; 2 (harja) kam; rygg; (kohouma) upphöjning; vattendelare

harjanne, harjanteet ja vako, vaot ● aprox. dealuri și văi ■ aprox. ryggar och åsar

harju ● coamă, creastă ■ ås

harju, harja[nne]; selkä, selänne; kukkula-, vuorijono; vedenjakaja ● coama muntelui, creasta muntelui (pe) ■ rygg; (harju) ås; vattendelare

harjukuoppa ● depresiune formată prin topirea unui ghețar ■ dödishåla, dödisgrop

harjun selänne ● coama crestei ■ åsrygg

harjusora ● creastă de pietriș ■ åsgrus

harppauskerros, saltaatio ● deplasare prin salturi a aluviunilor de râu; debit solid (de aluviuni) deplasat prin saltaţie ■ språngskikt

hauta, syvänne ● vale, depresiune; groapă marină, oceanică (în) ■ sänka; svacka; (laakso) dal; (vedessä, suossa) hölja; (valtameressä) djup[havs]grav, oceangrav

havumetsä ● pădure de conifere (în) ■ barrskog

havumetsävyöhyke ● zona pădurilor de conifere (în) ■ barrskogszon

hedelmällinen laakso ● vale fertilă ■ en bördig dal

hedelmällinen tasankomaa ● câmpie fertilă (pe) ■ en bördig slätt[land]

hedelmällistä maata ● pământ fertil ■ fruktbar (bördig) jord

heinäaro ● savană, stepă cu bogată vegetație de ierburi ■ grässtäpp

hepoasteet ● latitudinile [de răspândire a] calului ■ hästlatituderna, hästbredderna

hiekka‑aavikko ● deșert de nisip (în) ■ sandöken

hiekkakinos, dyyni, dyynit ● dună (la, în, pe); zonă de dune de nisip (în) ■ dyn; sanddyn

hiekkaniemekke ● limbă de pământ, promontoriu [nisipos] (pe) ■ sandudde

hiekkanummi ● câmpie, șes de nisip ■ sandhed

hiekkasärkkä ● banc de nisip (pe) ■ sandbank; sandrevel

hiekkatörmä ● versant nisipos (pe) ■ sandbrink; (Norlannissa) nipa

hiekkatöyräs ● banc de nisip, cordon litoral (pe) ■ sandbank; sandrevel

hieta ● regiune nisipoasă, ținut nisipos ■ fin sand; (geol) mo

Himalajan vuoret ● Munții Himalaia (în, pe) ■ Himalaya[bergen]

historiallinen alue ● regiune istorică (în) ■ historisk område

huippu ● vârf (pe) ■ topp; (kärki) spets; (laki) krön; (korkein huippu) höjd

hulvahdus ● briză ■ fläkt; bris; luftdrag; pust

humidi[nen] ● umed [despre aer, pământ] ■ våt

huvivenesatama, marina, venesatama ● port de agrement ■ båthamn; småbåtshamn; marina

hypsografia ● hipsografie; curbă hipsografică ■ hypsografi; hypsografisk kurva

hyökyaalto, tsunami ● tsunami ■ tsunami

ikuinen Antarktista ympäröivä jää ● barieră de gheață [din jurul Antarcticii] ■ isbarriär

ilmastovyöhyke ● zonă climatică ■ klimatzon

itsenäinen valtio ● stat independent (în) ■ suverän stat, självständig stat

itä ● est (la) ■ öster; öst, ost

itä, itäinen ● est (la), estic ■ (a) östlig; (itä-) östra; (yhd) öst-, ost

itäinen (läntinen) pituus[aste], longitudi ● longitudine estică (vestică) ■ östlig [västlig] longitud; östlig [västlig] längdgrad

joen haara, joenhaara ● braț (de râu); crac (de râu) (în, pe) ■ (sivujoki) flodarm; (haarakohta) älvgren

joen vesi[stö]alue; vesistö ● sistem hidric ■ sjösystem; (reiteistä tm. pienemmistä kokonaisuuksista) vattendrag

joenmutka, joenpolvi ● cot de râu, meandru ■ flodkrök; älvkrök; (pienehkön joen) åkrök

joenniska ● izvorul râului; capul râului, zona unde se formează râul ■ upprinningsområde

joenpolvi, joenmutka ● cot de râu, meandru ■ flodkrök; älvkrök; (pienehkön joen) åkrök

joenranta ● malul râului ■ flodstrand; älvstrand; (jyrkkä) älvbrink

joensuu, jokisuu, joen laskukohta ● vărsare, gură de râu, gură de fluviu (la); estuar (în) ■ flodmynning, älvmynning

joensuu, vuono ● estuar ■ estuar

joenuoma, joenpohja ● pat fluvial ■ flodbädd; älvbädd; kuiva joenuoma ● albie de râu uscată ■ uttorkad flodbädd, uttorkad älvbädd

joenvarsi, jokivarsi, jokiranta ● malul râului; valea râului ■ floddal; älvdal

joisto, pääjoki sivujokineen ● rețea hidrografică ■ flodsystem, flodnät

joki, virta ● râu (pe) ■ (Pohjoismaissa) älv; (pienehkö) å; (virta) flod

jokialue ● bazinul râului ■ flodområde

jokijärvi ● lac format pe cursul unui râu ■ genomströmningssjö

jokikerrostuma ● interfluviu, depuneri de nisip (pe), depozit, sediment fluvial ■ flodavlagring

jokilaakso, laakson pohja ● malul râului; valea râului ■ floddal; älvdal

jokiliete ● aluviune ■ flodslam

jokipato ● baraj, dig fluvial ■ floddamm

jokipenger ● taluzul râului ■ strandvall; älvbrant

jokiranta ● malul râului ■ flodstrand; älvstrand

jokisatama ● port fluvial ■ flodhamn

jokisuu, joensuu ● vărsare, gură de râu, gură de fluviu (la) ■ flodmynning, älvmynning

jokitörmä ● panta, versantul malului râului ■ älvbrant, älvbrink; åbrädd; flodbrädd (jyrkkä jokitörmä Norrlannissa) nipa

jokiuoma ● albie / matcă de râu / fluviu (în, pe) ■ flodfåra; älvfåra

jokivarren asukkaat ● locuitori de pe malul râului, riverani ■ invånarna i floddalen (älvdalen)

jokivarsi, joenvarsi ● malul râului; valea râului ■ floddal; älvdal

jokivartta pitkin ● de-a lungul malului râului ■ längsmed floden (älven)

jokiverkko ● sistem hidrografic ■ flodsystem, flodnät

jokiväylä ● cale de navigație fluvială ■ flodfarled

jolma ● mică strâmtoare ■ kort strömdrag mellan två sjöar; (läh kapea salmi) smalt sund; nor

jonovuoristo ● lanț de munți ■ Kettengebirge mountain chain (range); (Am m) cordillera

joutomaa, maatalous- ym. hyötykäyttöön kelpaamaton, jyvityksessä arvottomaksi katsottava maa ● paragină, teren sterp, neproductiv ■ icke odlingsbar mark; impediment

juotti, kanavamainen ura, oja ● șanț ■ dike; suojuotti ● braț îngust de mlaștină ■

juova, juomu ● strie ■ ådra

juva, loiva, aaloiteleva, vaihtelevassa määrässä vaahtoava koski ● mic prag de apă ■ flache t. kleine Stromschnelle (germ.)

jylhä vuoristo ● munte abrupt ■ storslagna berg

jyrkkävuori ● munte abrupt ■ häftig berg

jyrkkävuorinen ● cu munte abrupt ■ abrupt bergig

jyrkänne ● pantă abruptă, clină, povârniș, coastă (de deal); faleză, mal abrupt (pe) ■ brant; (törmä) brink; (äkkijyrkänne) stup

jänne ● colină joasă, rotunjită ■ låg och rund kulle, stor tuva, upphöjnning; torv strö strand

järvi ● lac (pe) ■ sjö; (nimissä myös) träsk; (sisävesi) insjö

järvi, laguuni ● lagună ■ lagun

järvialue ● zonă lacustră (în) ■ sjöområde; sjödistrikt

jäsenvaltio ● stat membru (în) ■ medlemsstat

jää kieleke, jääkieleke ● limbă de ghețar (pe) ■ lob

jäännösvuori ● colină blândă, deal, movilă, muncel, grădiște, munte măcinat (pe) ■ monadnock

jäätikkö, jäävirta ● 1 ghețar (pe); calotă glacială 2 teren acoperit de gheață ■ 1 (maant) glaciär; (vars Pohjoismaissa, jäävirta) jökel; (vars Alpeilla) gletscher; (mannerjää) inlandsis; jäätiköstä lohkeaa jäävuoria – en glaciär kalvar; 2 (iljanne) isgata ▼ Eng.: (maajää) ice sheet (cap); (alppijäätikkö) glacier; jäätikön tutkimus – glaciology

jäätikköjoki ● torent de ghețuri din ghețar ■ glaciär fors

jäätiköityminen ● glaciație; formarea de ghețuri, de ghețari ■ överisning, nedisning; jökelbildning; glacial påverkan

jäätiköityä ● a se transforma în ghețar ■ nedisas, bli täckt av inlandsis

jäätikön tutkimus ● glalciologie ■ glaciologi

jäätikönreuna ● frunte de ghețar (pe) ■ glaciärkant

jäävirta ● curent de apă de ghețar ■ isström; glaciär; jökelälv

jäävirta, vuoristojäätikkö ● curent de apă de ghețar ■ glaciär

jäävuori ● ghețar ■ isberg

kaakkoinen, kaakkois|- ● sud-estic ■ (a) sydöstlig, sydostlig; (kaakkois-) sydöstra; (yhd) sydöst-, sydost-

kaaridyyni, barkaani ● barcană ■ bark[h]an (eng.)

kaarstialue, karsti, karstimaa ● dolină (în, pe); carstic (în); depresiune închisă în sol calcaros (în) ■ karstlandskap; (karsti) karst

kaarto ● meandru ■ (kaarros) sväng, svängning; böjning; bukt; krök

kahlaamo ● vad (în) ■ vadställe; vad

kahtaannejuoksu, bifurkaatio ● bifurcație ■ (joen kahtaannejuoksu) bifurkation

kaivanto, oja, pato ● șanț, canal (în) ■ schakt; (vallihauta) vallgrav; (vesiuoma) kanal

kaivo ● fântână; puț (în) ■ brunn; källa

kaivos ● mină (în) ■ gruva

kaksiajoratainen tie ● drum cu două benzi pe sens (pe) ■ tvåfilig väg med skilda körbanor

kalalammikko, kala-allas ● heleșteu ■ damm; göl; tjärn

kalifikunta ist. islam. hallintoalue ● califat ■ kalifat

kallio ● stâncă; faleză (pe) ■ berg; (jyrkkä, vars rantakalliosta) klippa; (paasi) häll; (kallioperä) berggrund; jyrkkä kallio ● stâncă abruptă ■ en brant klippa; seistä kallion laella ● a sta în vârful stâncii, pe stâncă ■ stå högst uppe på ett berg (en klippa); kallion kieleke ● limbă de stâncă ■ klipputsprång; kallion seinämä ● peretele stâncii ■ bergvägg, klippvägg

kallio, vuori ● stâncă pe munte ■ berg

kallioinen ● stâncos ■ bergig; klippig; kallioista seutua ● regiune, zonă stâncoasă ■ en bergig trakt

kallioinen vuori ● munte stâncos (pe) ■ klippiga berg

kalliojyrkänne ● stâncă abruptă ■ stup, bergsbrant, klippbrant

kallioniemi ● promontoriu (pe) ■ klippblock

kallioseinämä ● perete stâncos abrupt, abrupt (la) ■ bergvägg, klippvägg

kalotti ● calotă ■ kalott; pohjoiskalotti ● calota nordică ■ nordkalott

kalottialue ● ținuturile, zona calotei ■ kalottområde

kalottimaa ● țară din zona calotei ■ kalottland

kanaali, kanava ● canal (pe, în) ■ kanal

kanavasulun kynnys ● pragul zăgazului ■ dammtröskel

kangas ● câmpie nisipoasă, sol nisipos ■ (metsämaa, kangasmaa) mo

kangaskorpi ● pădure mlăștinoasă ■ (metsät) mokärr; (yleisk) kärrartad mo

kangasräme ● mlaștină, ținut mlăștinos ■ momyr; mo-tallkärr

kanjoni ● canion ■ kanjon

kankaremaa ● teren mamelonat ■ småkuperad terräng, lätt kuperad terräng

kannaksen ● istmic ■ näs-, landtunge-; isthmisk

kannas ● istm, limbă de pământ (pe) ■ näs; Karjalan kannas ● istmul carelian ■ Karelska näset; Panaman kannas ● istmul panamez ■ Panamanäset

kansallispuisto ● parc național (în) ■ nationalpark

kanta- ● propriu-zis ■ stam-; Kanta-Helsinki ● Helsinkiul propriu-zis ■ Egentlig-Helsingfors

kantatie ● drum principal (pe) ■ (Suom) stamväg

kapea salmi ● strâmtoare îngustă, golfuleț, sân de mare (în) ■ (smalt) sund; nor

kapea salmi erottaa saaren mantereesta ● o strâmtoare îngustă desparte insula de continent ■ ett smalt sund skiljer ön från fastlandet

kapeikko, riuttojen välinen kapeikko ● trecătoare îngustă între insule submarine ■ trång passage; (kapea salmi) trångt (smalt) sund; (kapea kannas) landtunga, smalt näs; (kuv) flaskhals

kari ● banc (pe) ■ grund, grynna; (kallio) klippa; (luoto) skär

Karjalan kannas ● istmul carelian ■ Karelska näset

karjatila, maatila ● gospodărie țărănescă; fermă (la) ■ gård; hemman; lantgård; bondgård; lantegendom; jordegendom; lantgods; (kiinteistö): (Ruots) jordbruksfastighet; (Suom oik) gårdsbruksenhet; (karjatila) hemman med kreatur, gård med kreatur; (amer) ranch

karsti, kaarstialue, karstimaa ● dolină (în, pe); carstic (în); depresiune închisă în sol calcaros (în) ■ karstlandskap; (karsti) karst

karsti-ilmiö, karsti-ilmiöt ● fenomen carstic ■ karstfenomen

karstimaa, kaarstialue, karsti, doliini ● dolină (în, pe); carstic (în); depresiune închisă în sol calcaros (în) ■ karstlandskap; (karsti) karst

karstimuodostuma, karstimuotoja ● dolină (în, pe); formație carstică ■ karstbildning

karstiutua ● a se carstifica ■ (peittyä karstaan) bli sotig; bli nedsotad; (aukosta tms.) sota igen; (palaa karstaksi) förkolna

karstivajoama, doliini ● dolină ■ karst

kartoitus ● cartografiere; cartare ■ kartläggning; kartering

kartta ● hartă ■ karta (jstak över ngt); lukea karttaa ● a citi harta ■ läsa kartan; näyttää kartasta ● a arăta pe hartă ■ peka ut på kartan; etsiä jtak kartasta ● a căuta ceva pe hartă ■ söka [efter] ngt på kartan; harjoitus suoritettiin sekä kartalla että maastossa ● s-au făcut exerciții pe hartă și pe teren ■ övningen utfördes både på kartan och i terrängen; kaupungin kartta ● harta orașului ■ stadskarta

kartta mittakaavassa 1: 20 000 ● hartă la scala de 1:20 000 ■ en karta i skala 1: 20 000

karukko ● ținut sterp ■ kargmark; (joutomaa) impediment

karukkokangas ● câmpie stearpă ■ karg mo

kasaantuma, kasauma ● acumulare ■ anhopning; (kerrostuma) avlagring

kastelukanava ● canal de irigatii (în, pe) ■ bevattningskanal

kauppala ● târg, târgușor, orășel (în) ■ köping

kaupunki ● oraș (în, la) ■ stad

kaupunkikunta ● zonă urbană (în) ■ stadskommun

kaupunkikunta, kaupunki kuntamuotona ● organizare comunală a orașului ■ stadskommun

kaupunkiyhdyskunta ● asociere de orașe ■ stadssamhälle

kehäriutta, atolli ● atol ■ atoll; ringrev

keidas ● oază ■ oas

keidassuo, kohosuo, kuperapintainen suo ● turbărie de sfagnum ■ högmosse

keisarikunta ● împărăție ■ kejsardöme

kenttä ● câmp (pe) ■ fält

keskialue ● parte centrală ■ mitt

Keski-Pohjanmaa ● Botnia centrală ■ Mellersta Österbotten

kieleke ● limbă de pământ, istm (pe) ■ landtunga; utsprång; näs

kiemura ● serpentină; curbă; meandră ■ (serpentiini) serpentin; (mutka) kurva, krök, krok; (kaari) bukt; joen kiemura ● meandră a râului ■ meanderslinga, flodlopp

kierrellä maat ja mantereet (kuv) ● a bate lumea-n lung și-n lat ■ dra (resa, jalan vandra) land och rike runt (kring)

kihlakunta ● uniune comunală; plasă†, ocol† ■ härad

Kiinan muuri ● Zidul Chinezesc ■ kinesiska muren

kirkko ● biserică (la) ■ kyrka

kivennäislähde ● izvor mineral (la) ■ [mineral]källsprång

kivinen ● pietros ■ 1 (kivestä tehty) kivinen silta ● pod de piatră ■ stenbro; en bro av sten; 2 (runsaasti kiviä sisältävä) stenig; stenbunden

kivipelto, kivirakka, rakka, pirunpelto ● câmp cu pietre ■ blockhav; blockmark; (kivipelto) klapperstensfält; (rakka) blockhav, blockmark; skärvhav

kliffi, klintti ● stâncă abruptă ■ [brant] klippa; stup, bergväg

koemittaus ● măsurătoare preliminară ■ preliminär uppmätning

kohosuo, keidassuo, kuperapintainen suo ● turbărie de sfagnum ■ högmosse  ▼ Eng.: aised (domed) bog; (m) high moor

kohovesi ● zăpadă semi-topită ■ snösörja, snölask; isörja

kohta ● loc, punct ■ (paikka) ställe; punkt

koivuvyöhyke ● zona mesteacănului ■ björkskogsregion, björkregion

Kuolan niemimaa ● Peninsula Kola ■ Kolahalvön

koraalisaari ● recif-barieră, insulă de corali (pe) ■ korallö

koralliriutta ● recif, barieră de corali (pe, la) ■ korallrev

korkeus ● altitudine, înălțime ■ höjd; (taso) nivå

korkeusero ● diferență de nivel, înălțime ■ höjdskillnad; (tasoero) nivåskillnad

korkeuskulma ● unghi de apogeu; altitudine; elevație ■ höjdvinkel; (täht) altitud, höjd; elevation

korkeussuhteet ● înălțimi relative ■ höjdförhållanden

korkokartta ● hartă în relief ■ reliefkarta

korpi ● codru, zonă de pădure nelocuită, izolată, neprimitoare ■ ödemark, vildmark; (ruotsr) gran- och lövkärr

korpiräme ● mlaștină cu pădure de molid ■ grankärr

korva, pitkän kosken jyrkkä paikka ● loc abrupt la o cascadă largă ■ långa forsar brant plats

koski, putous ● prag, cascadă (la) ■ fors; (vesiputous) vattenfall; (oik) strömfall

koski, niva, voimakas virta tai vuolle ● prag, cascadă (la) ■ fors; (vesiputous) vattenfall; (oik) strömfall

koste, tyyni paikka kiven alapuolella ● refugiu în ape liniștite ■ lugnvatten, bakvatten; (suvanto) sel

kotikunta (se alue, jossa ihminen asuu) ● localitate de reședință ■ hemkommun

kotisatama ● port de ataş ■ hemmahamn

kraatteri ● crater, cavernă (în) ■ krater

Kravun kääntöpiiri, pohjoinen kääntöpiiri ● Tropicul Racului ■ Kräftans vändkrets

kreivikunta ● comitat (în) ■ grevskap

kuilu (iso), rotko; sola ● trecătoare (în, la, pe), defileu (în) ■ klyfta; ravin; skreva; (joen uurtama) kanjon, kanjondal

kuilu (pieni) ● abis, ravină (în), râpă, surpătură (pe), văgăună (în) ■ klyfta, ravin;

kuiva ● uscat ■ torr

kuiva joenuoma ● albie de râu uscată ■ uttorkad flodbädd, uttorkad älvbädd

kuiva vyöhyke ● zona aridă ■ torrbälte

kuivuus ● ariditate, uscăciune ■ torrhet; (sateettomuus) torka

kukkula ● ridicătură a terenului, colină, movilă ■ kulle, höjd; upphöjning

kukkula-, vuorijono; selkä, selänne; vedenjakaja; harju, harja[nne] ● coama muntelui, creasta muntelui (pe) ■ rygg; (harju) ås; vattendelare

kulas, kulasvesi, hulasvesi ● torent rapid care se scurge în toate părțile după topirea rapidă a zăpezilor sau după o rupere de nori ■

kumpu ● colină, deal; ridicătură; înălțime ■ 1 kulle, höjd; (kohouma) upphöjning; 2 (kasa) hög

kuningaskunta ● regat ■ kungarike; (ylät) konungarike; (monarkia) kungadöme, monarki

kunnan raja ● frontieră de comună ■ kommungräns

kunta (pieni alue, jossa on omat koulut ja terveyskeskukset) ● comună (în) ■ kommun

kupoli, doomi; perikliini; holvi ● vârf teșit de munte; periclin (pe) ■ kupol; valv; periklin

kupu ● boltă ■ kupa; taivaan kupu ● bolta cerească ■ den himmelskupan

kurkio, köngäs, äkkijyrkkä putous ● cascadă abruptă ■ brant och strid fors; vattenfall

kuru, uoma ● vale abruptă; ravenă; canion; chei ■ ravin, klyftdal; (rotko) klyfta; fåra; skåra

kuumat lähteet ● izvoare termale (pl) (la) ■ varma källor

kylä ● sat (în) ■ by

kyläkeskus ● centrul satului ■ centrum i en by

kylätie ● drum sătesc ■ byväg

kymi, mahtava joki ● râu important ■ älv; flod

kynnys ● prag ■ tröskel; vesistöjen välinen kynnys ● prag între două cursuri de apă ■ dammavlopp

kynnäs ● limbă de pământ în mare ■ strandsporre

kyöpelinvuori ● Muntele Vrăjitoarelor ■ Blåkulla

kääntöpiiri, tropiikki, trooppinen vöhyke ● tropic ■ vändkrets; Eteläinen (Kauriin) kääntöpiiri ● Tropicul Capricornului ■ Stenbockens vändkrets; Pohjoinen (Kravun) kääntöpiiri ● Tropicul Racului ■ Kräftans vändkrets

köngäs, kurkio, äkkijyrkkä putous ● cascadă abruptă ■ brant och strid fors; (pieni köngäs) vattenfall

köysirata, vuoristorata, funikulaari ● funicular ■ linbana

laakio, ylänkö, ylämaa ● platou; podiș (pe) ■ taffelhöjd; platå

laakio[maa], laakiomaa, ylätasanko ● ținut de podiș, de platou (pe, în) ■ taffelland; platåland

laakiovuori, pöytävuori ● platou înalt; munte cu platou (pe) ■ platåberg; (vanh) taffelberg

laakso ● vale (pe), depresiune, canion (în) ■ dal

laakso, joenuoma ● vale, albia râului ■ älvbädd, flodbädd

laaksohalla ● îngheț în vale, căldare ■ frost valley (eng.)

laaksojäätikkö ● vale cu ghețar ■ valley glacier (eng.)

laaksokerrostumat ● vale cu depuneri ■ valley filling (eng.)

laaksopenger ● vale în terase ■ terrasformig dal

laaksosuo ● vale mlăștinoasă ■ sumpmark

laaksotuuli ● briză ■ bris, fläkt, lätt vind

laavajärvi ● lac de lavă ■ lavasjö

laavakenttä ● câmp, deșert de lavă (pe) ■ lavafält

laavavirta ● curent de lavă ■ lavaström

Labradorinvirta ● curentul Labradorului ■ polarström

laguuni ● lagună, liman (în) ■ lagun

lahti ● golf marin, sân de mare (în); golf, baie (în) ■ vik; bukt

laidun ● pășune, islaz, imaș, pajiște (pe) ■ betesmark, betesvall, vall; (laidunhaka) beteshage; hagmarksbete; (laidunnurmi) betesäng

laituri, maihinnousupaikka ● debarcader (la) ■ (ulkoneva rakennelma) brygga; (pistolaituri) pir; (rantaa reunustava rakennelma) kaj; alus on laiturissa ● nava este trasă la chei, la debarcader ■ fartyget ligger vid kaj

lakustrinen ● lacustru ■ sjö-, insjö-; pålbyggnads

lammikko, järvi ● lac mic; tău, baltă (pe) ■ 1 (lätäkkö) pöl; göl; vattenpuss, puss 2 (keinotekoinen allas) bassäng; damm

lammikko, lampi ● iaz ■ damm, vattensamling

lammikko; lätäkkö ● baltă (heleșteu, iaz); băltoacă ■ träsk, göl; puss, pöl

lampi ● lac mic; iaz; tău, baltă (pe) ■ tjärn; göl; [liten] sjö; träsk; (kaivettu) damm

latitudi ● latitudine ■ (maant, astr) latitud

latitudinaalinen ● latitudinal ■ latitud

lauhkea vyöhyke ● zonă temperată ■ den tempererade zonen

lauttajää ● banchiză (pe); ghețuri plutitoare (pl), barieră de gheață (pe) ■ shelfis

laviini ● lavină, avalanșă ■ lavin

lehtimetsävyöhyke ● zona foioaselor ■ lövskogszon, lövskogsbälte

leiripaikka ● camping (la) ■ lägerplats; (leirintäpaikka) campingplats

lentoasema ● aeroport [clădire] (la, în) ■ flygplats

lentokenttä ● aeroport (pe) ■ flygfält

letto, puuton, märkä, hyllyvä suo ● mlaștină, ținut mlăștinos, luncă [deci fără copaci] ■ rikkärr

lettoräme, rämeletto, rämeen ja leton välimuoto ● ținut mlăștinos cu și fără copaci ■ tallkärrsartad rikkärr

leveysero ● diferență de latitudine ■ breddskillnad

leveys ● latitudine ■ (maant leveysaste) latitud, breddgrad; bredd

leveysaste ● latitudine ■ breddgrad, latitud; näillä leveysasteilla ● la acestă latitudine ■ på de här breddgraderna

leveyspiiri ● paralelă ■ parallel

leveysviiva ● linie, grad de latitudine ■ latitudlinje

leyhähdys ● briză ■ (tuulahdus, lehahdus) fläkt, vindfläkt, vindpust, vinddrag; bris; (liehahdus) pust

liitovaltio ● stat federal (în) ■ förbundsstat

liittymä ● intersecție, racord (în, la) ■ (liitos) fog; koppling; (liittymäkohta) skarvställe; skarv; (tiessä) anslutning; (risteys) korsning

linna ● castel (la, în) ■ slott; (varustettu turvapaikka) borg; (palatsi) palats

linnavuori ● munte, deal fortificat ■ borgberg

linnoitus ● fortificație, fortăreață; castel (în, la) ■ 1 (sot linnoittaminen) befästande, befästningsarbete; 2 (linnoitettu paikka) befästning; (linna) fästning; (linnake) fort; fäste; (hist, kuv) bålverk

lintuvuori ● munte, stâncă cu cuiburi de păsări (pe) ■ fågelberg

loksodromi ● loxodromă ■ loxodrom, kurslinje

longitudi ● longitudine ■ longitud

louhikkoinen tunturi ● munte stâncos (pe) ■ klippig berg, klippberg

lumiharjanne ● zastrugă ■ sastrugi

lumihuippuinen vuori ● zona [muntoasă a] zăpezilor eterne (în) ■ snöig / snötäckt bergstopp

luola, luolat ● grotă, peșteră (în) ■ grotta; (kolo) håla (myös kuv); (eläimen pesästä) gryt; kula; lya

luoma, pienehkö virtaava vesi ● fir de apă ■

luonnonalue ● regiune fizică (în) ■ naturområde

luonnonsuojelualue ● zonă de protecție naturală (în) ■ (Suom) naturskyddsområde (myös ruotsr yleisk); (Ruots) naturvårdsområde; (tiukemman lakisääteisen suojelun alainen) naturreservat

luoteisväylä ● pasajul de nord-vest ■ nordvästpassagen

luoto ● mică insulă stâncoasă; stâncă în apă, recif, insulă stâncoasă; grind (pe)■ skär

lähde; kaivo ● șipot, izvor; fântână, puț (la) ■ källa; (pienehkö, esim. savanneilla ja aroilla) vattenhål; brunn

lähdejoki ● râul principal ■ källflod

länsi- ● vest ■ väster, väst

länsi, läntinen ● vest (la), vestic ■ västlig; (länsi-) västra; (yhd) väst

länsiraja ● frontiera de vest ■ västgräns, västlig gräns, gräns i (mot) väster

länsirinne ● coasta de vest ■ sluttning mot väster, västlig sluttning

lääni (iso hallinnollinen alue, jolla oma pääkaupunki; sana jää pois käytöstä) ● regiune ■ län

lössi ● loess ■ lössjord; löss

maa ● 1 pământ (pe); 2 pământ (substanță); 3 relief, teren (agricol), parcelă; 4 lume (în); 5 țară, stat ■ 1 (maapallo, maapallon pinnasta, maan pinnasta; ilman t. veden vastakohtana) jord; mark; jordyta; (veden vastakohtana) land; landbacke; fast land; (maaperä, maapohja) jord; mylla; land; 2 (aineennimenä) jord; mylla; mull; 3 (maastosta) mark; terräng; (alueesta omistusoikeuden kohteena) mark; (viljelysmaa) jord; (tilukset) ägor; 4 (vars heng [näkyvä] maailma, maanpiiri) jord; värld; 5 (valtakunta, valtio) land; rike; stat

maa ● țară (în) ■ (valtakunta, valtio) land; rike; stat

maa, maakamara, maankamara ● sol; pământ, teren; scoarța pământului (pe) ■ mark; jordskorpa

maailma ● lumea ■ värld; (maailmankaikkeus) världsalltet, universum, kosmos

maakaistale ● fâșie, limbă de pământ (pe) ■ landremsa; (niemeke) landtunga

maakamara, maankamara, maa ● sol; pământ, teren; scoarța pământului (pe) ■ mark; jordskorpa

maakannas ● istm ■ näs

maakunta ● regiune, ținut; provincie; “țară” (în) ■ landskap; (piirikunta) provins; (maaseutu) landsort; (puhek maaseutu) provinsen; Ahvenanmaan maakunta ● regiunea, provincia Aland ■ landskapet Åland

maalaiskunta ● comună, zonă suburbană (în) ■ (Suom) landskommun

maaniemeke ● mică fâșie litorală, limbă de pământ, promontoriu (pe) ■ udde; (kapea) landtunga; (kieleke) utsprång; utlöpare

maankamara, maakamara, maa ● sol; pământ, teren; scoarța pământului (pe) ■ mark; jordskorpa

maanosa ● continent (pe) ■ världsdel; (manner) kontinent

maanselkä, maanselänne ● coamă de munte, înălțime ■ [berg]rygg; [berg]ås; [berg]kam; [berg]krön

maantieteellinen ● geografic ■ geografisk; Suomen maantieteellinen sijainti ● poziția geografică a Finlandei ■ Finlands geografiska läge

maantieteellinen, magneettinen, taivaan napa ● pol geografic, magnetic, ceresc ■ geografisk pol, magnetpol, celestpol

maapallo ● pământul; globul pământesc ■ jordklot; (planeetta) jord; glob

maapallo kiertää aurinkoa ● pământul se învârtește în jurul soarelui ■ jorden kretsar kring solen

maapallon eteläinen puolisko ● emisfera sudică ■ södra halvklotet

maapallon magneettinen napa ● polul magnetic al pământului ■ jordens magnetiska pol

maapallon mantereet ● continetele globului ■ världsdel, kontinenterna

maapallon nykyiset mantereet ● continentele actuale ale pământului ■ de nutida kontinenterna

maapallon pinta on suurimmaksi osaksi veden peitossa ● cea mai mare parte a suprafeței pământului este acoperită de ape ■ jordens yta är till största delen täckt av vatten

maapallon pohjoinen puolisko ● emisfera nordică ■ norra halvklotet

maapenger ● margine de șanț, val de pământ, terasă, rambleu (pe) ■ strandsluttning; brink; bredd; [väg]bank; jordvall

maaseutu, provinssi ● provincie ■ 1 (kaupungin vastakohta) landsbygd; landet2 (pääkaupungin vastakohta) landsort3 (provinssi) provins; 4 (puhek, leik maaseudusta) provins; landsort; (slg) vischan, vissjan; bondlandet

maaseutukunta ● comună rurală ■ landsortskommun; landsbygdskommun

maasilta ● viaduct (pe) ■ 1 (silta) viadukt; 2 (kannas) näs; landbrygga

maasto ● relief ■ terräng; alava maasto ● teren jos ■ en öppen terräng; vaikeakulkuinen maasto ● teren inpracticabil, greu de străbătut ■ en svårframkomlig (oländig) terräng; rajapyykkien välimaasto ● fâșie (între pietrele de hotar) ■ terrängen mellan råmärkena;

maaston epätasaisuus, mäkisyys ● accident de teren, teren accidentat ■ backighet

maastonkohta ● element de relief; reper ■ ett landmärke

maatalo ● casă de țară (în, la) ■ gård; lantgård; bondgård

maatila; karjatila ● gospodărie țărănescă; fermă (la) ■ gård; hemman; lantgård; bondgård; lantegendom; jordegendom; lantgods; (kiinteistö): (Ruots) jordbruksfastighet; (Suom oik) gårdsbruksenhet; (karjatila) hemman med kreatur, gård med kreatur; (amer) ranch

magneettinen meridiaani ● meridian magnetic ■ magnetic meridian (eng.)

maihinnousupaikka, laituri ● debarcader (la) ■ (ulkoneva rakennelma) brygga; (pistolaituri) pir; (rantaa reunustava rakennelma) kaj; alus on laiturissa ● nava este trasă la chei, la debarcader ■ fartyget ligger vid kaj

maissivyöhyke ● zona porumbului ■ majsbälte

maljamainen syvänkö, lukko ● depresiune în formă de pâlnie ■ skålformad depression, skålformig depression

manner ● continent; uscat, pământ; Terra Ferma ■ (suuri maa-alue) landmassa; (mannermaa) fastland; världsdel, kontinent; vanha manner ● Vechiul Continent; Lumea Veche ■ Gamla världen; Uusi manner ● Lumea Nouă ■ Nya världen; Suomen mantereella ● pe pământul Finlandei ■ på Finlands fastland; på finsk botten

mannerilmasto ● climat continental ■ kontinentalklimat

mannerjalusta, mannermaajalusta ● platformă continentală ■ kontinentalsockel, kontinentalhylla, shelf

mannerjää, mannerjäätikkö ● ghețar continental ■ inlandsis, landis

mannerlaatta ● platou, platformă, placă continentală ■ kontinentalplatta, litosfärplatta

mannerliikunto ● deplasarea continentelor ■ kontinentaldrift; (yleisk myös) kontinentalförskjutning, kontinentförskjutning

mannermaajalusta, mannerjalusta ● platformă continentală ■ kontinentalsockel, kontinentalhylla, shelf

mannerrinne ● pantă continentală ■ kontinentalsluttning

mannersaari ● insulă continentală ■ kontinentö

mannertasanne ● terasă, platformă continentală ■ kontinentalsockel, kontinentalhylla, shelf

mannerten liikkuminen ● mișcarea, deplassarea continentelor ■ kontinentalrörelser

mannerten pallonpuolisko ● emisfera continentală ■ landhalvklot

mannervaltio ● stat continental ■ inlandsstat

marina, venesatama, huvivenesatama ● port de agrement ■ båthamn; småbåtshamn; marina

markkinat, tori ● târg ■ marknad, torg

marski, marskimaa ● bahnă, smârc; ținut roditor ■ marsk, marskland; marskområde

marskimaa, marski ● bahnă, smârc; ținut roditor ■ marsk, marskland; marskområde; kuivatettu ja viljelty marski[maa] (Saksassa t. Hollannissa) polderi ● polder (pe) ■ polder

massiivi ● masiv [muntos] ■ massiv

matalameren / matala[n]meren vyöhyke ● platformă [litorală, joasă] submarină (pe) ■ kontinentalsockel

matalameri ● mare joasă, puțin adâncă ■ grundhav, epikontinentalhav, flackhav

matalavuori ● munte jos, puțin înalt ■ lågberg

matalavuorinen ● cu munți joși, puțin înalți ■ lågbergig

matalikko ● banc submarin (pe) ■ grund; grunt ställe; grunt område; bank

meren hauta ● groapă marină abisală (în) ■ sjögrav

merenalainen tulivuori ● vulcan submarin ■ undervattensvulkan

merenlahti ● golf marin, sân de mare (în) ■ havsvik

meri ● mare (pe, în) ■ hav (vars ulkomerestä); sjö

meridiaani, pituuspiiri ● meridian ■ längdgrad, longitud; längdcirkel

meridiaani ● meridian ■ meridian

meridiaanikorkeus ● înălțime de meridian ■ meridianhöjd, middagshöjd

meridiaaniympyrä ● cerc meridian ■ meridian circle (eng.)

merikaupunki ● oraș maritim (în) ■ sjöstad

merivuori ● munte submarin (pe) ■ undervattensberg

merten pallonpuolisko ● emisfera oceanică ■ vattenhalvklot

metsä ● pădure, codru (în) ■ skog

metsäaukio, metsäaukea, metsäaukko ● poiană, luminiș (în) ■ glänta

metsäautotie ● drum, șosea prin pădure ■ skogs[bil]väg

mineraalivesi ● apă minerală ■ mineralvatten

mineraalivesilähde ● izvor de apă minerală (la) ■ mineralvattenkälla

minuutti ● minut ■ minut

monihaarainen, haaroittunut (river) ● cu multe brațe ■ flerförgrenad, mångförgrenad; (laajalle haarautunut) vitt förgrenad

muinaisranta (jääkauden jälkeisten Itämeren ja järvien eri vaiheita osoittava rannan merkki) ● țărm antic ■ fornstrand

muokattu maa ● sol afânat (pe) ■ uppluckrade jord

murroslaakso, siirroslaakso ● groapă tectonică, vale de ruptură (în) ■ gravsänka

murtumavyöhyke ● zonă de ruptură ■ ruptured zone (eng.)

Mustameri ● Marea Neagră ■ Svarta havet

muuri ● zid, val (la) ■ mur

myllyvesi; myllykouru ● ierugă, iaz; scocul morii ■ kvarnvatten; kvarnränna

myrskyalue ● zonă de uragane ■ stormområde

mäki ● deal, colină (pe) ■ backe; (kukkula) kulle, höjd; (kumpu, töyry) upphöjning; (nousu) stigning

mäkimaa ● zonă colinară (în) ■ backlandskap; backterräng, kuperad terräng

mäkisyys, maaston epätasaisuus ● accident de teren, teren accidentat ■ backighet

männikkö ● pinet, pădure de pini (în) ■ (metsikkö) talldunge; (puusto) tallbestånd; (metsä) tallskog; (honkametsä) furuskog

napa ● pol ■ pol

napa-alue, napaseutu ● zonă, regiune polară (în) ■ polartrakt, polarområde, polarregion

napaetäisyys ● distanță polară ■ polavstånd

napailmasto ● climat polar ■ polarklimat

napajää, napajäätikkö ● ghețurile polare ■ polär glaciär, kall glaciär

napakoordinaatisto ● coordonatele polare ■ polar koordinatsystem

napakorkeus ● altitudinea Polului ■ altitude of the pole (eng.); Polhöhe (germ.)

napamaat, napa-alueet ● ținuturi circumpolare ■ polarländer

napamanner ● continentul polar ■ polarkontinent

napapiiri ● cercul polar ■ polcirkel; pohjoinen (eteläinen) napapiiri ● cercul polar de nord (sud) ■ norra (södra) polcirkeln

napapohjoinen ● nordul geografic ■ geografisk nordriktning, geografiskt norr

napaseutu, napa‑alue ● zonă, regiune polară (în) ■ polartrakt, polarområde, polarregion

napavirta ● curent polar ■ polarström

napavyöhyke ● zonă, regiune polară (în) ■ polarområde

nearktinen ● nearctic ■ nearktisk

neo-, neotrooppinen ● neotropic ■ neotropisk

neva, puuton rahkasammalta kasvava suo ● mlaștină fără copaci ■ (yleisk) myr; mosse; (metsät) fattigkärr; öppet kärr

nevakorpi ● codru mlăștinos ■ starr-skogskärr, starr-lövkärr

nevaniitty ● câmp mlăștinos ■ myräng

nevaräme ● mlaștină ■ fattigkärrs-tallkärr

niemeke ● limbă de pământ ■ udde; (kapea) landtunga; (kieleke) utsprång; utlöpare

niemenkärki, niemikärki ● cap; vârful promontoriului, al peninsulei (în) ■ spets av udde, yttersta ändan av en udde

niemi ● cap, extremitate (în, la), promontoriu, peninsulă (pe) ■

niemi, niemimaa ● peninsulă (în) ■ halvö; Balkanin niemimaa ● Peninsula Balcanică ■ Balkanhalvön; Kuolan niemimaa ● Peninsula Kola ■ Kolahalvön

niemikärki, niemenkärki ● cap; vârful promontoriului, al peninsulei (în) ■ spets av udde, yttersta ändan av en udde

niemimaa, niemi ● peninsulă (în) ■ halvö; Balkanin niemimaa ● Peninsula Balcanică ■ Balkanhalvön; Kuolan niemimaa ● Peninsula Kola ■ Kolahalvön

Niilin suisto ● delta Nilului ■ Nildeltat

niitty ● pajiște, livadă, imaș, pășune, fâneață, ceair (pe), luncă (în, pe) ■

niva, voimakas virta tai vuolle ● curent puternic; cădere de apă ■ strömdrag

nivaali[nen] ilmasto ● climat nival ■ nival (climate) (eng.)

nolla- ● zero ■ noll

nollameridiaani ● meridianul zero ■ nollmeridian

noro ● pârâiaș, șiroi ■ rännil; (puronen) liten bäck

notko, notkelma ● vâlcea (în), vale mică (pe); depresiune (în) ■ dalsänka; däld; sänka; (painanne) svacka

nouseva, nousevan auringon maa ● Țara Soarelui Răsare ■ soluppgångens land

nousta vuorelle ● a urca pe munte; a se cățăra pe munte ■ bestiga ett berg

nousu, porras ● prag submarin (pe, la) ■ undervattenströskel

nummi ● bărăgan, landă, stepă (pe) ■ hed; (kangasmaa) mo

nummi, kangas[maa], aro ● landă, pârloagă, bărăgan, câmpie stearpă (pe) ■ hed; (kangasmaa) mo; stäpp

nunatakki ● nunatak, pisc stâncos izolat din zona zăpezilor permanente, care străpunge calota de gheață ■ nunatak (termen inuit)

oja, keinotekoisesti tehty matalahko uoma; kaivanto ● șanț, canal (în) ■ dike; vattendrag; spår; maantien oja ● șanț pe marginea drumului ■ landsvägsdike

oksidentti ● occident ■ västerlandet, occidenten

ominaisheilahtelu, seisova aallokko ● seișă, seișe (pl.) ■ seiche, rytmisk vattenståndsändring

osavaltio ● stat federativ (în) ■ delstat

padottu [nousu]vesi; seisova vesi, suvanto ● japșă ■ uppdämt flodvatten

padotus ● îndiguire ■ uppdämd

paikkakunta ● localitate ■ ort

painanne ● depresiune ■ (alanne) svacka; fördjupning; (vajoama) sänka; (notko) däld, dalsänka

palearktinen ● palearctic ■ (maant, biol) palearktisk

paleotrooppinen ● paleotropic ■ paleotropic

paljas kalkkikivitasanko, alvari ● alvar, podiș calcaros ■ alvar

pallokartta, karttapallo ● glob pământesc (cu hartă); planiglob ■ jordglob, kartglob, globkarta

pallonpuolisko ● emisferă ■ halvklot; hemisfär; pohjoisella pallonpuoliskolla ● în emisfera nordică ■ på norra halvklotet; på norra hemisfären

palsa ● palsa, turbă înghețată ■ palsa

pampa ● pampas ■ pampas

Panaman kannas ● istmul panamez ■ Panamanäset

pasaativyöhyke ● zona vânturilor alizee ■ passadregion, passadområde

pato ● baraj, zăgaz (la, pe) ■ damm; (rakennetusta padosta myös) fördämning; (patorakennelmasta myös) dammbyggnad, dammanläggning

pato, koski (padottu koski) ● cascadă îndiguită ■ en uppdämd fors

pato, tekojärvi ● îndiguire; lac artificial ■ reservoar; vattenmagasin

pelto ● câmp (pe, la) ■ åker; fält; (heinäpelto) åkervall, vall; (viljapelto) sädesfält

pieni kannas ● istm mic ■ litet ed, litet näs

pieni kylä ● cătun (în) ■ liten by

pienvesi, puro ● pârâiaș, șiroi ■ bäck; (noro) rännil

piirikunta ● raion, district; provincie (în) ■ provins

pikkukaupunki ● orășel (în) ■ småstad

pinnanmuodostus ● topografie; relief ■ topografi; ytbildning

pinta-ala ● suprafață ■ (jnk pinnan suuruus) area; yta; (jnk tasaisen pinnan suuruus, usein maant) areal; ytvidd

pitkä ja kapea järvi meren rannalla, jota vain kapea kielekettä maata erottaa merestä ● zăton ■ lång och smal sjö på stranden, skild från havet endast genom en smal landtunga

pituus-, pitkittäinen, pitkittäis- ● longitudinal ■ längsgående; (fys) longitudinell, longitudinal

pituusaste, pituus, longitudi ● [grad de] longitudine ■ longitud; längdgrad; itäinen (läntinen) ● longitudine estică (vestică) ■ (a) östlig; (yhd) öst-, ost-; (västlig; väst-);

pituusero ● diferență de longitudine ■ längdskillnad

pituuspiiri, meridiaani ● meridian ■ längdgrad, longitud; längdcirkel

podsoli, podsoli[maa] ● podzol ■ podsol

pohja, perusta ● sol (pe) ■ grund, mark

Pohjoinen jäämeri ● Oceanul Arctic ■ Norra ishavet

Pohjoinen kääntöpiiri, Kravun kääntöpiiri ● Tropicul Racului ■ Kräftans vändkrets

pohjoinen napapiiri ● cercul polar de nord ■ norra polcirkeln

pohjoinen pallonpuolisko ● emisfera nordică ■ norra halvklotet; norra hemisfären

pohjoinen, pohjois‑ ● nordic ■ norr; nord

Pohjois-Amerikan manner ● Continentul Nord-American ■ den nordamerikanska kontinenten

pohjoisella pallonpuoliskolla ● în emisfera nordică ■ på norra halvklotet; på norra hemisfären

pohjoiskalotti ● calota nordică ■ nordkalott

pohjoismaat ● Țările Nordice ■ de nordiska länderna; (Pohjola) Norden ▼Eng.: the Nordic (Scandinavian) countries; pohjoismaiden neuvosto the Nordic Council; pohjoismaiden välinen inter-Nordic (trade kauppa)

pohjoismaiden neuvosto ● Consiliul Nordic ■ Nordiska Rådet

pohjoismaiden välinen ● între Țările Nordice ■ mellan de nordiska länderna

pohjoisnapa ● Polul Nord ■ Nordpolen

Pohjola, pohjoismaat ● Țările Nordice ■ Norden; de nordiska länderna

poimuvuori ● munte cutat ■ veckberg

polaarinen ● polar ■ polar

polderi, kuivatettu marskimaa ● polder (pe) ■ polder

polku ● cărare (pe) ■ stig; gångstig; (tie) väg; (kuv myös) led, bana; stråt

porras ● terasă (în munți); ieșitură, proeminență ■ (kalliossa, jyrkänteessä); (utsprång) avsats

porras, nousu ● prag submarin (pe, la) ■ undervattenströskel

portti, salmi ● strâmtoare, porți (cf. Porțile de Fier) (la) ■ sund

poukama ● golfuleț (în) ■ bukt; inbuktning; (pieni lahti) [liten] vik

provinssi ● provincie (în) ■ 1 provins; 2 (puhek, leik maaseudusta) provins; landsort; (slg) vischan, vissjan;

bondlandet (määr)

puisto ● parc (în) ■ park

pullonkaula ● strâmtoare între recifuri ■ flaskhals (myös kuv); buteljhals (riuttojen välinen kapeikko ● trecătoare îngustă între insule submarine ■ trång passage; (kapea salmi) trångt (smalt) sund; (kapea kannas) landtunga, smalt näs puna (Andien ylänkö) ● puna ■ puna

pumppukaivo ● cișmea ■ brunn med pump, pumpbrunn

puoliaavikko ● semideșert ■ halvöken

puolipäivä ● amiază, miezul zilei ■ middag

puolipäiväpiiri ● meridian ■ meridian; middagslinje; (pituuspiiri) längdgrad; longitud

puolipäiväpiste ● zenit? ■ south point (eng.)

puolitasanko, (geol) peneplaani ● paneplenă ■ peneplain, peneplane (eng.)

puolitrooppinen, subtrooppinen ● subtropic ■ subtropisk

purkuvesistö ● loc de drenare hidrologic ■ recipient

puro, noro, kapeauomainen, virtaava vesi ● pârâu, râuleț; gârlă ■ bäck; (noro) rännil

pusta ● pustă ■ pusta

putous, jyrkkä koski, köngäs ● cascadă abruptă ■ brant och strid fors; vattenfall

putous, koski ● cădere de apă; cascadă; prag (la) ■ (vesiputous) vattenfall; fors; (oik) strömfall

puuraja ● sus în munți unde se termină copacii ■ trädgräns (polaarinen puuraja) ● zonă polară unde se termină copacii ■ tree limit, limit of tree growth; (alpiininen puuraja) ● sus în munți unde se termină copacii ■ tree line (above the tree line)

puurajan yläpuolella, tunturi (puurajan yläpuolella) ● sus în munți unde se termină copacii ■ högfjäll

pyhä paikka ● sanctuar (în, la); loc sfânt ■ en helig ort

pyramidi ● piramidă (la) ■ pyramider

päiväntasaajavirta ● curent ecuatorial ■ ekvatorialström; passadström

pääkaupunki ● capitală (în); oraș important, metropolă ■ huvudstad; (tärkeä kaupunki) metropol

pöytävuori, laakiovuori ● vulcan submarin (cu vârf teșit); munte cu platou (și cu pereți abrubți) (pe) ■ platåberg; †taffelberg

rahkasuo, neva ● turbărie; mlaștină ■ vitmoss[e]myr

raja, reuna ● margine, graniță, frontieră, hotar (la) ■ (rinne) sluttning; gräns; (tilusten tms. myös) rågång; (Suom oik kylien, tilusten raja) ; valtiollinen raja ● granița dintre două state; frontiera de stat ■ en gräns mellan två stater; statsgräns; valtakunnan raja ● frontiera de stat ■ riksgräns; läänin raja ● marginea regiunii ■ länsgräns; kunnan raja ● marginea comunei ■ kommungräns; kaupungin raja ● marginea orașului ■ stadsgräns; Suomen ja Ruotsin välinen raja ● granița dintre Finlanda și Suedia ■ gränsen mellan Finland och Sverige; Norjan vastainen raja ● frontiera cu Norvegia ■ gränsen till (mot) Norge; norska gränsen; raja kulkee tästä ● pe aici trece frontiera, hotarul ■ här går gränsen; här är rågången; rajan pinnassa ● la frontieră ■ vid riksgränsen; naapurin vastainen raja ● hotarul cu vecinul ■ gränsen till grannen; tontin raja ● hotarul loturilor de pământ ■ tomtgräns; tilusten raja ● limita, granița moșiilor ■ ägogräns; rågången mellan två ägor

rajavyöhyke ● zonă de frontieră (pe) ■ gränszon; Suomen itärajan rajavyöhyke ● zona de frontieră de est ■ gränszonen vid Finlands östra gräns

rakenteilla oleva tie ● drum în construcție (pe) ■ väg under byggnad

rannikko ● coastă, plajă, litoral (pe) ■ (meren rannikko) kust; (ison järven rannikko) stränder

ranta ● mal, țărm (pe) ■ strand

ranta-alue ● zonă litorală (pe) ■ strandområde

rantajärvi ● lagună; golf despărțit de mare printr-o limbă de nisip ■ haff, havslagun

rantakallio, rantatörmä ● șir de stânci la țărm; faleză (pe) ■ strandklippa

rantakatu ● stradă de-a lungul țărmului; stradă pe faleză; promenadă ■ strandgata; (kävelytie) strandpromenad

rantalaituri ● chei; debarcader ■ angöringsbrygga, kaj

rantaluiska ● taluz al malului (pe) ■ strandsluttning

rantasora ● prundiș ■ grus, grov sand

rantariutta, rannan suuntainen koralliriutta ● barieră de coarali în direcția țărmului ■ barriärrev

rantatasanne, matalikko ● câmpie de coastă (pe) ■ kustnära, strandplattform ▼ Eng.: coastal plain, shore platform

rantaterassi ● terasă costieră ■ (geol) strandterrass

rantatörmä ● faleză (pe) ■ strandklippa; landborg

rantaviiva ● linie costieră; linie de litoral; linie a țărmului, malului (la, pe) ■ strandbryn; strandlinje

rauma, meren salmi ● strâmtoare (în) ■ sund

raunio, rauniot ● ruină, ruine (la, în) ■ ruin, ruiner (jnk av ngt); (kuv myös) spillra, spillror (jnk av ngt) (tav mon)

rautatie ● cale ferată (pe) ■ järnväg; maanalainen rautatie ● metrou ■ tunnelbana; metro

rautatietunneli ● tunel de cale ferată (în) ■ järnvägstunnel

refugio ● refugiu (geogr., biol.) ■ refugio

reitti ● traseu ■ rutt; (vars yhd) led; (mer myös) trad; (tie) väg; (linja) linje; (kulku, linjaus) sträckning; (perättäiset järvet) sjöräcka, sjöstråk, sjökedja; (suomr) stråt; vesistöreitti ● traseul cursurilor de apă ■ vattenled

reliefi, korkeuserot ● relief ■ relief; höjdskillnad, höjdskillnader; (tasoero) nivåskillnad

reti, ankkuripaikka ● radă (în) ■ redd, ankarplats

reuna, raja ● margine, graniță, frontieră, hotar (la) ■ (rinne) sluttning; gräns; (tilusten tms. myös) rågång; (Suom oik kylien, tilusten raja) ; valtiollinen raja ● granița dintre două state; frontiera de stat ■ en gräns mellan två stater; statsgräns; valtakunnan raja ● frontiera de stat ■ riksgräns; läänin raja ● marginea regiunii ■ länsgräns; kunnan raja ● marginea comunei ■ kommungräns; kaupungin raja ● marginea orașului ■ stadsgräns; Suomen ja Ruotsin välinen raja ● granița dintre Finlanda și Suedia ■ gränsen mellan Finland och Sverige; Norjan vastainen raja ● frontiera cu Norvegia ■ gränsen till (mot) Norge; norska gränsen; raja kulkee tästä ● pe aici trece frontiera, hotarul ■ här går gränsen; här är rågången; rajan pinnassa ● la frontieră ■ vid riksgränsen; naapurin vastainen raja ● hotarul cu vecinul ■ gränsen till grannen; tontin raja ● hotarul loturilor de pământ ■ tomtgräns; tilusten raja ● limita, granița moșiilor ■ ägogräns; rågången mellan två ägor

reunameri ● mare mărginașă ■ randhav

reunavuoret, esivuoristo, vuoren juurella oleva kukkula ● dealuri submontane ■ randberg

rimpiletto ● mlaștină brună ■ (Suom) flark-rikkärr; (Ruots) flarkrikt rikkärr

rimpineva, melkein sammaleton vetinen neva ● mlaștină albă ■ (Suom) flark-fattigkärr; (Ruots) flarkrikt fattigkärr

rinne, vieru ● povârniș, pantă, coastă; rampă ■ sluttning; slänt; (jyrkkä kalliorinne) stup; (laskettelurinne) slalombacke, skidbacke; utförsåkningsbacke; (pujottelurata) pist; slalombana

risteys ● încrucișare (la) ■ korsning

riutta, riutat, särkkä ● insulă submarină, recif-barieră de corali, banc de nisip (pe) ■ (hiekkamuodostuma) sandbank, sandrevel; (koralliriutta) rev, korallrev

riuttojen välinen kapeikko ● trecătoare îngustă între insule submarine ■ trång passage; (kapea salmi) trångt (smalt) sund; (kapea kannas) landtunga, smalt näs

Romanian kartta ● harta României ■ en karta över Rumänien

rotko ● porți (pl) (la), ravenă, defileu, trecătoare, pas, canion (în) ■ klyfta; ravin; skreva; (joen uurtama) kanjon, kanjondal

rotkolaakso ● canion ■ kanjon

ruhjevyöhykke ● zonă de fractură (în) ■ krosszon

ruhtinaskunta ● principat (în) ■ furstendöme

ruohoaro, ruohoaavikko ● savană; (Pohj-Am) prerie; (Et-Am) pampas; (erik Venäjän ruohoaro) stepă; (Et-Afr) veld[t] ■ grässlätt, gräsmark

ruohokorpi ● codru cu vegetașie măruntă ■ örtkärr

ruuhilaakso ● vâlcea, depresiune a văii; albie (geol.) ■ U-formad dal; ho

räme, rämeikkö, rämesuo, vars. kitukasvuisia mäntyjä, varpuja ja rahkasammalta kasvava kuivahko mättäinen suo ● mlaștină, ținut mlăștinos, smârc ■ tallmosse; (yleisk) tallkärr, träsk

rämeletto, rämeen ja leton välimuoto ● ținut mlăștinos cu și fără copaci ■ tallkärrsartad rikkärr

rääseikkö ● pădure mlăștinoasă ■ sumpskog

saaret, saaristo ● insule; arhipelag ■ skärgård; (arkkipelagi) arkipelag; (saarimaailma) övärld

saari ● insulă (pe, în) ■ ö; (pienehkö saari) holme

saari, luoto, kari ● insulă mică stâncoasă (pe, în) ■ skär, kobbe

saarijono ● lanț de insule (în) ■ ökedja

saariryhmä ● grup de insule (în) ■ ögrupp

saaristo ● arhipelag (în) ■ skärgård; (arkkipelagi) arkipelag; (saarimaailma) övärld

saaristo, saaristoryhmä ● arhipelag (în) ■ skärgård; (arkkipelagi) arkipelag; (saarimaailma) övärld

saarivaltakunta ● regat insular ■ örike

saarivuori ● munte insular, insulă muntoasă ■ inselberg

sadeaika, sadekausi ● perioada ploilor ■ regntid, regnperiod

sadealue, vesialue ● zone ploioase; zonă de drenare ■ regnområde, nederbördsområde

sadeilma ● timp ploios ■ regnväder

sademetsä ● pădure tropicală ■ regnskog

sadevesisäiliö, sadeveden säiliö ● bent ■ regnvattensbehållare; regnvattenscistern

Saharan erämaa ● deșertul saharian ■ Saharaöknen

sahi, matala pienikuohuinen koski ● mic prag de apă ■

salmi ● strâmtoare (în) ■ sund

salo ● pustiu; insulă împădurită (pe) ■ (erämaa) ödemark, vildmark; obygd; (metsämaa) skogstrakt; skogsland; (aarniometsä) urskog

saltaatio, harppauskerros ● deplasare prin salturi a aluviunilor de râu; debit solid (de aluviuni) deplasat prin saltaţie ■ språngskikt

sameavetinen järvi ● lac cu apă tulbure ■ sjö med grumligt vatten

sammunut tulivuori ● vulcan stins ■ en slocknad vulkan

sarvi ● corn ■ horn; Afrikan sarvi ● Cornul Africii ■ Afrikas horn

satama ● port (în) ■ hamn; saapua satamaan ● a intra în port ■ anlöpa (löpa in i) en hamn; lähteä satamasta ● a pleca din port ■ lämna (löpa ut ur) en hamn

satama-allas ● doc de lansare (în) ■ hamnbassäng

satamakaupunki ● oraș-port ■ hamnstad

satamalaituri ● cheiul portului ■ hamnkaj

satamamaksu ● taxă portuară ■ hamnavgift

satamassa käynti ● escală ■ tilläggning

satamaterminaali ● gară maritimă; terminal maritim ■ hamnterminal

satula ● șa ■ sadelskåra

savanni ● savană ■ savann

seisova aallokko, ominaisheilahtelu ● seișă, seișe ■ seiche

šelfi, mannerjalusta ● șelf ■ kontinentalsockel, kontinentalhylla, shelf

selkonen ● pustietăți, locuri virgine, neatinse ■ ödemark, vildmark; obygd; utmark

selkä (1) ● creastă, coamă, culme (pe) ■ rygg; (leveästä, komeasta selästä) ryggtavla; ås; (vesialue) fjärd

selkä, ulappa ● largul mării / lacului (în) ■ fjärd, insjöfjärd

selkä, selänne; kukkula-, vuorijono; vedenjakaja; harju, harja[nne] ● coama muntelui, creasta muntelui (pe) ■ rygg; (harju) ås; vattendelare

selänne ● creastă, dorsală submarină (pe) ■ undervattensrygg

selänne, selkä; kukkula-, vuorijono; vedenjakaja; harju, harja[nne] ● coama muntelui, creasta muntelui (pe) ■ rygg; (harju) ås; vattendelare

serpentiini ● meandră ■ (serpentiini joessa) meander

seutu ● cartier, zonă, împrejurime, meleag (în) ■ trakt; (run) nejd; (asuttu seutu) bygd; (alue) region; område; (lähistö, ympäristö) omgivning

seutukunta ● regiune, zonă economică ■ ekonomisk region

seututie ● drum local (pe) ■ regionväg

siirroslaakso, murroslaakso ● groapă tectonică, vale de ruptură (în) ■ gravsänka

siirtokunta ● colonie [populație] (în) ■ koloni

siirtomaa ● colonie [administrativ] (în) ■ koloni

silokallio ● cocoașă, protuberanță rotundă și netedă; grup de stânci evocând o turmă de oi ■ rundhäll

sisämeri ● mare internă ■ innanhav

sivujoki ● râu afluent; braț de râu (pe) ■ biflod; (pienen joen haara) gren

sivumeri ● mare secundară, laterală ■ randhav

Sokeritoppavuori ● munte în formă de căpățână de zahăr ■ sockertoppsformat berg

sola, kuilu ● chei, trecătoare (pl, la), pas, defileu (în, la) poartă ■ klyfta, ravin; (kuv) avgrund; gap

sola; lahti, poukama; metsänaukio ● pas; golf mic; loc izolat, luminiș ■ pass; bukt; inbuktning; liten vik; skyddad plats

subalpiininen, etuaplit ● subalpin ■ subalpin

subarktinen ● subarctic ■ subarktisk

subpolarinen ● subpolar ■ subpolar

subtrooppinen, puolitrooppinen ● subtropic ■ subtropisk

suistomaa, suisto[maa], delta ● deltă (în) ■ delta; deltaland, deltaområde; Niilin suistomaa ● delta Nilului ■ Nildeltat

suistorannikko ● litoralul deltei ■ deltakust

sulku, sulkuportti, patoluukku, laskukanava ● ecluză (la, în) ■ sluss

sulttaanikunta ● sultanat (în) ■ sultanat

suo ● mlaștină, smârc (pe, în) ■ myr (myös biol); myrmark, torvmark, sumpmark, mosse; kärr; moras, träsk, sank mark, sankmark, vattensjuk mark, våtmark

suo: rahkasuo, turvesuo ● mlaștină cu mușchi; turbărie (la) ■ vitmossmyr, vitmossemyr, torvmosse

suo[alue], räme[ikko] ● mlaștină, baltă (pe) ■ kärrområde

suojaisa satama ● port mic, adăpostit ■ tillflyktshamn

suola‑aavikko ● pustiu de sare ■ saltöken

suolaallas, suolakuoppa ● bazin de evaporare ■ saltbassäng

suolajärvi ● lac sărat (în) ■ saltsjö

suolakaivos ● mină de sare ■ saltgruva

suolakenttä ● sărătură (pe) ■ saltäng

suolasuo, suolaliejukko ● bâhlă sărată, mlaștină sărată ■ saltäng

suolatasanko, suolaliejukko ● sărătură (pe) ■ saltmark

suomaa ● ținut mlăștinos ■ myrmark; träskland; sumpmark

Suomen kartta ● harta Finlandei ■ en karta över Finland

Suomen mantereella ● pe pământul Finlandei ■ på Finlands fastland; på finsk botten

Suomenlahden saaret ● insulele din golful Finic ■ öarna i Finska viken

suoni ● vână ■ åder; vesisuoni ● vână de apă ■ vattenåder; kultasuoni ● vână de aur ■ guldåder

suppilosuu, estuaari ● estuar ■ havsfjord, flodmynning

suuhaara ● brat al gurii fluviului (în, la) ■ mynningsarm

Suuri valliriutta ● Marea barieră de corali ■ Stor barriärrev, korallrev

suuri yhtenäinen maa-alue, maamassa ● întindere mare de pământ ■ landmassa

suvanto, hitaasti virtaava joen kohta ● răstoacă, zonă în care cursul de apă curge liniștit ■ lugnvatten; (vars ruotsr) sel

syvämeri ● mare adâncă ■ djuphav

syvänkö ● abis; prăpastie; depresiune (în) ■ depression

syvänmerenhauta, syvänmeren hauta ● groapă marină, oceanică, abis (în) ■ djupgrav, djuphavsgrav, oceangrav

syvänne; hauta ● vale, depresiune; groapă marină, oceanică ■ sänka; svacka; (laakso) dal; (vedessä, suossa) hölja; (valtameressä) djup[havs]grav, oceangrav

särkkä, törmä ● țărm, mal nisipos, banc [de nisip] (pe) ■ sandbank, sandrevel

taajama ● așezare, aglomerație, localitate, centru locuit (în) ■ tätort; (asutuskeskus) bosättningscentrum

taajamatie ● drum în zonă locuită (pe) ■ tätortsväg

taffelivuori ● munte cu vârful plat, încununat de un platou ■ taffelberget

taiga ● taiga ■ taiga

takamaa ● hinterland; loc izolat, neumblat ■ 1 (syrjäseutu) avkrok; (kuv) utpost; (reuna-alue) randområde; perifert område; (maatilan takamaa) utmark; (tilus) utäga; (niitty) utäng; 2 (jnk takana oleva maa-alue) område bakom ngt

.

tanner49*J (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta tantere) avoin, tasaisehko, kovapintainen maa-ala, kenttä, piha(maa); yl. maa(npinta).  Tasainen tanner. Pihatanner. Juoksi niin, että tanner tömisi. Kaatua tantereeseen, pitkin tannerta.

Ylät. Lapsuuden leikkitanteret, -tantereet. Taistelutanner, sotatanner.

tanner ● câmp; teren; pământ, sol (pe) ■ fältplan; (yl maa, maanpinta) mark

hän juoksi niin, että tanner tömisi ● fugea de duduia pământul ■ han sprang så det dundrade i marken

kaatua tantereeseen ● [a-și pierde echilibrul și] a cădea pe pământ ■ falla till markenramla omkull; (puhekramla i backenramla (tratta omkull

sotatanner, sotatantere ● câmp de luptă; teatru de război ■ (högt); slagfält; (runokvalplats; (sotanäyttämö) krigsskådeplats; (vars vanh krigsteater

taistelutanner ● câmp de luptă, front ■ (taistelukenttä) slagfält; (ylätvalplats

jäädä taistelutantereelle ● a cădea pe front, pe câmpul de luptă ■ falla (stupai strid; (ylätbli på valplatsen

taistelutanner, kunnian kenttä (ylät) ● câmp de luptă; câmp de glorie, de onoare ■ ärans fält

.

tasanko, tasangot ● câmpie (pe) ■ slätt; slättland; (ylätasanko) platå

tasanne ● platformă, terasă, platou ■ avsats; platå; terrass; plattform

tasavalta ● republică (în) ■ republik

tasoliittymä ● racord rutier la acelaș nivel (la) ■ plankorsning

tasoprojektio ● priecție orizontală, azimutală ■ horisontalprojektion

tasoristeys ● intersecție la acelaș nivel; trecere de nivel (în, la) ■ plankorsning

tekoallas, tekojärvi ● lac artificial; bazin ■ reservoar; vattenmagasin

tekojärvi ● lac artificial (în, pe) ■ reservoar; vattenmagasin

tekojärvi, pato ● lac artificial (în, pe); îndiguire ■ reservoar; vattenmagasin

telakka ● doc de constructie (în) ■ docka

telluurinen ● teluric ■ tellurisk

teollisuus, teollinen ● industrial ■ industri; industriell; (tehdastekoinen) fabrikstillverkad

teollisuuspaikkakunta ● zonă industrială ■ industriort; industrisamhälle

terassi ● terasă ■ terrass

territorio ● teritoriu (pe) ■ territorium

terveyskylpylä ● stațiune termală (în) ■ kuranstalt

terävä vuorenhuippu ● vârf de stâncă (pe) ■ en spetsig (vass) bergstopp

terävähuippuinen vuori ● munte cu vârf ascuțit ■ ett spetsigt berg; ett berg med [en] spetsig topp

Thermopylain sola ● trecătoarea Termopile ■ passet vid Thermopyle

tilapäinen järvi ● lac temporar, sezonier (pe) ■ (jaksoittainen) periodisk sjö; (tilapäinen) tillfällig sjö

tilus ● moșie, proprietate funciară; bucată de teren, parcelă, lot; pământ, domeniu ■ äga (myös oik), ägolott; mark; (laajahko metsä- t. maaomaisuus) domän

toimiva tulivuori ● vulcan activ ■ en verksam (aktiv) vulkan; en aktiv (verksam) vulkan

tomumyrskyalue ● zona furtunilor de praf ■ dammstorm område

Tonavajoen kolme suuhaaraa ● cele trei brațe ale deltei Dunării ■ Donau flodens tre mynningsarmar

torni ● turn (în) ■ torn

trooppinen vöhyke, kääntöpiiri, tropiikki ● tropic ■ vändkrets; Eteläinen (Kauriin) kääntöpiiri ● Tropicul Capricornului ■ Stenbockens vändkrets; Pohjoinen (Kravun) kääntöpiiri ● Tropicul Racului ■ Kräftans vändkrets

tropiikki, kääntöpiiri, trooppinen vöhyke ● tropic ■ vändkrets; Eteläinen (Kauriin) kääntöpiiri ● Tropicul Capricornului ■ Stenbockens vändkrets; Pohjoinen (Kravun) kääntöpiiri ● Tropicul Racului ■ Kräftans vändkrets

tsunami, hyökyaalto ● tsunsmi ■ tsunami

tulivuoren kraatteri ● craterul vulcanului ■ vulkankrater

tulivuoren purkaus ● erupție vulcanică ■ vulkanutbrott

tulivuori ● vulcan (pe, la, în) ■ vulkan

tulvamaa ● zonă inundabilă ■ svämjord; svämsediment; (maa) svämland

tulvaniitty ● câmp inundabil ■ översvämmad äng

tulvatasanko ● câmpie inundabilă ■ översvämmad slätt

tulvavalli ● val, dig de protecție împotriva inundațiilor ■ översvämningsvall

tundra ● tundră ■ tundra

tundravyöhyke ● regiune, zonă de tundră ■ tundraområde; (alue) tundraregion

tunneli ● tunel (în) ■ tunnel; (maanalainen myös) kulvert

tunturi ● munte în nordul Scandinaviei ■ fjäll; berg

tunturi ● munte (în Finlanda) (pe) ■ fjäll

tunturin huippu ● vărf de munte în Finlanda ■ fjälltopp

tunturiryhmä ● masiv muntos nordic (în) ■ fjällgrupp

tunturiselänne ● creastă muntoasă în munții Scandinaviei ■ fjällrygg; fjällkam

tunturivyöhyke ● regiune muntoasă în nordul Scandinaviei ■ fjällregion

tunturiylänkö ● platou, podiș (în Finlanda) (pe) ■ fjällhögland

turvesuo ● turbărie ■ torvmosse

tuulahdus ● briză ■ fläkt, vindfläkt, vindpust, vinddrag; bris

tuulivyöhyke ● centura, zona vânturilor ■ vindbälte

törmä, särkkä, jyrkänne ● faleză, taluz, mal râpos, abrupt (pe) ■ brant; strandbrant, strandbrink; strandvall; (äkkijyrkänne) stup; (rantatörmä) brink; (mäenrinne) sluttning

uiva telakka ● doc plutitor ■ flytdocka

ulappa ● dorsală; largul mării / lacului (în) ■ (selkä) fjärd; (avomeri) öppna havet

ulkonema, harjanne ● surplombă ■ (kallioseinämän) klippsprång; klippavsats

uoma, kuru ● vale abruptă; ravenă; canion; chei ■ fåra; skåra; ravin, klyftdal; (rotko) klyfta

Uralin vuoristo ● Munții Urali ■ Ural[bergen]

uudisviljelys ● pământ desțelenit (pe); mlastină îndiguită (pe) ■ nyodling

Uusi manner ● Noul Continent, Lumea Nouă ■ Nya världen

vaara ● munte sau deal împădurit, colină (pe) ■ skogklädd höjd

vadi, kuiva joenuoma ● ued, albie seacă ■ wadi; torrdal

vaikeakulkuinen maasto ● teren dificil de străbătut ■ en svårframkomlig (oländig) terräng

vaikutusalue ● zonă de influență ■ verkningsområde

vajoama ● depresiune (în) ■ sättning; (painuma, painanne) sänka; (alanne) svacka; fördjupning; (notko) däld

vajovesi ● apă de infiltrație ■ sjunkvatten

vakolaakso ● vale în formă de V ■ V-dal, V-formad dalgång

valli ● val de pământ (la, pe); dig (pe); meterez (pe) ■ vall

vallihauta ● tranșeu (în) ■ vallgrav

valliriutta ● recif-barieră de corali ■ barriärrev, korallrev

valtakunnan raja, valtakunnanraja (la) ● frontieră de stat ■ riksgräns

valtameri ● ocean (pe; în) ■ ocean, världshav

valtatie ● drum național (pe) ■ (Suom) huvudväg (myös yleisk leveästä vilkasliikenteisestä tiestä); (Ruots) riksväg

valtio ● stat (în); țară (în) ■ stat; (maa) land

valuma-alue, vesistöalue ● bazin de drenare ■ avrinningsområde, dräneringsområde, tillrinningsområde; flodområd

Vanha manner ● Vechiul Continent; Lumea Veche ■ Gamla världen

vako, vaot ja harjanne, harjanteet ● șanț, șanțuri și creastă, creste ■ fåror och åsar

vatti ● estuar, loc puțin adânc la gura unui fluviu (adesea mocirlos) ■ watt, moddplan

vedenalainen selänne ● dorsală submarină ■ undervattensrygg

vedenjakaja, vesistö; jokialue ● cumpăna apelor (la) ■ vattendelare

vedenjakaja; selkä, selänne; kukkula-, vuorijono; harju, harja[nne] ● cumpăna apelor (la) ■ vattendelare

venesatama, marina, huvivenesatama ● port de agrement ■ båthamn; småbåtshamn; marina

vesi ● apă (pe), ape (în) ■ vatten

vesikehä ● hidrosferă ■ hydrosfär

vesiputous, koski ● cascadă, cataractă, cădere de apă, prag (la) ■ vattenfall; (oik) strömfall; fors

vesistö ● ape; sistem, bazin hidrografic; (jokivesistö, joen vesi[stö]alue) sistem fluvial; (järvivesistö) sistem lacustru ■ sjösystem; (reiteistä tm. pienemmistä kokonaisuuksista) vattendrag

vesistöjen välinen kynnys ● pragul dintre două cursuri de apă ■ sill between two bodies of water

vesistön suvanto‑ ja virtapaikat ● zone liniștite și de bulboane ale unui curs de apă ■ vattensel och strömt ställe

vesistöreitti ● traseul cursurilor de apă ■ vattenled

vesistöverkko ● rețea hidrografică, bazin hidrografic (în) ■ hydrografi

vieru, rinne ● povârniș, pantă, coastă; rampă ■ sluttning; slänt; (jyrkkä kalliorinne) stup; (laskettelurinne) slalombacke, skidbacke; utförsåkningsbacke; (pujottelurata) pist; slalombana

viljelty alue ● zonă cultivată (în) ■ odlad mark

viljelty marski[maa] ● polder cultivat ■ odlad polder

virranpyörre ● vârtej de apă, volbură, vâltoare, bulboană ■ strömdrag; (virta) ström

virranuure ● ogaș ■ skåra

virta ● torent; curent de apă (în, pe); râu cu albie largă ■ (leveä joki) ström

virta, joki ● fluviu ■ flod; ström

virtapaikka ● locul crentului de apă ■ strömt ställe

vuo ● flux; curent de apă ■ (virta) ström; flöde

vuolas virta ● torent rapid (în) ■ en strid ström

vuolle, kova virtapaikka ● vârtej de apă, volbură, vâltoare, bulboană (în) ■ strömdrag; (virta) ström

vuono, lahti ● fiord (în) ■ fjord

vuoreen louhittu luola ● peșteră săpată în munte ■ bergsgrotta; (kolo) bergshåla

vuoren alus, vuoren juuri ● piciorul muntelui, poalele muntelui (la) ■ foten av ett berg

vuoren huippu ● vârful muntelui (pe) ■ bergstopp

vuoren juuri ● piciorul muntelui, poalele muntelui (la) ■ foten av ett berg

vuorenhaara ● braț (de munte); crac (de munte) ■ berggren

vuoren rinne ● coasta muntelui (pe) ■ berg[s]sluttning

vuorenharja, huippu ● creasta muntelui (pe) ■ bergsrygg; bergås; berg[s]kam

vuorenselänne ● coama muntelui, creasta muntelui (pe) ■ ås

vuori ● munte (pe), munți (în) ■ berg

vuori, huippu ● vârf muntos ■ topp; höjdpunkt

vuori, kukkula ● colină, munte ■ kulle, höjd; upphöjning

vuori, mäki ● deal, munte (pe) ■ backe (myös mäenlaskussa); (kukkula) kulle, höjd; (kumpu, töyry) upphöjning

vuori, vuoristo ● lanț muntos (pe, în) ■ (vuoristoalue) bergstrakt; (vuoriryhmä) bergmassiv

vuori‑ilmasto ● climat montan; climă alpină ■ bergsklimat

vuorijono ● lanț de munți, lanț muntos (în) ■ bergskedja

vuorijono, kukkula-; selkä, selänne; vedenjakaja; harju, harja[nne] ● coama muntelui, creasta muntelui (pe) ■ rygg; (harju) ås; vattendelare

vuorijonon pohjois‑eteläinen suuntaisuus ● orientarea lanțului muntos ■ bergskedjans nord‑sydliga sträckning

vuorikide, vuorikristalli ● cristal de munte ■ bergkristall; bergskristall

vuorimänty ● pin montan ■ bergtall, bergfur

vuorinen ● muntos; stâncos ■ bergig; (kallioinen) klippig

vuorinen rannikko, vuoristoinen rannikko ● coastă muntoasă ■ (meren rannikko) bergig kust; (ison järven rannikko) bergig stränder

vuoripuro ● izvor de munte ■ bergbäck

vuorirata ● cale ferată de munte cu cremalieră ■ bergbana

vuorirata, köysirata, funikulaari ● funicular ■ linbana

vuoriryhmä ● grup de munți (în) ■ bergmassiv

vuoristo ● sistem, masiv muntos (în) ■ (vuoristoalue) bergstrakt; (vuoriryhmä) bergmassiv

vuoristo, huippu ● vârf ■ topp; höjdpunkt

vuoristoalue ● ținut muntos (în) ■ bergstrakt

vuoristoilma ● aer de munte ■ bergsluft

vuoristoilmasto ● climat montan; climă alpină ■ bergsklimat

vuoristoinen ● muntos; montan; de munte; alpin ■ bergig

vuoristoisuus ● muntenesc ■ bergighet

vuoristojäätikkö, jäävirta ● ghețar montan ■ glaciär; gletscher; isström

vuoristokasvi ● plantă montană ■ alpväxt; (tunturikasvi) fjällväxt

vuoristokasvillisuus ● vegetație montană, vegetație alpină ■ alpin vegetation; (tunturikasvillisuus) fjällvegetation

vuoristokylä ● sat de minte ■ bergsby, by i bergen

vuoristolaidun ● pășune alpină (pe) ■ bergsbetesmark, betesvall, vall; (laidunhaka) beteshage; hagmarksbete; (laidunnurmi) betesäng

vuoristolainen ● muntean, locuitor de la munte ■ bergsbo

vuoristomaja ● cabană montană ■ stuga i bergen; (Alpeilla) alphydda

vuoriston haara ● ramură a lanțului de munți ■ en utlöpare av en bergskedja

vuoristopolku ● potecă de munte ■ bergsstig

vuoristopuro ● izvor de munte ■ bergbäck

vuoristorata, köysirata, funikulaari ● funicular ■ linbana

vuoristorata ● cale ferată de munte cu cremalieră ■ bergbana

vuoristoseutu ● zonă de munte ■ bergstrakt

vuoristoseutu johon ei pääse ● munte inaccesibil ■ en otillgänglig bergstrakt

vuoristotauti ● rău de înălțime, rău de munte ■ höjdsjuka

vuoristotie ● drum de munte ■ berg[s]väg; (Alpeilla) alpväg

vuoristoylänkö ● platou muntos ■ bergsplatå

vuorisuola ● sare gemă, sare de mină ■ stensalt; †bergsalt

vuoritekniikka ● tehnică minieră ■ bergteknik

vuoriteollisuus ● industrie minieră ■ bergshantering; bergsbruk†; (kaivosteollisuus) gruvindustri; (EU) brytnings- och utvinningsindustri

vuorityö, vuoriteollisuus; kaivostoiminta ● exploatare minieră ■ bergshantering

vuorivanu, vuorivilla ● vată de sticlă ■ stenull; (suomr myös) bergull

vuoriöljy ● petrol ■ petroleum, bergolja; mineralolja

vyö ● zonă, centură ■ bälte

vyöhyke ● zonă ■ zon; bälte; (alue) område

väestö, kansa ● populație ■ befolkning; population

välisatama ● port de escală ■ mellanlandninghamn

väylä ● pasaj (în); trecătoare; cale de acces; rută ■ 1 farled; (kapeikko, salmi) passage; (jääväylä) ränna, isränna; 2 (reitti) led; (liikenneväylä) trafikstråk; trafikled

yhdystie ● drum de legătură (pe) ■ förbindelseväg

yhtenäinen vuorijono, yhtäjaksoinen vuorijono ● lanț de munți neîntrerupt ■ en sammanhängande bergskedja

yksityistie ● drum privat (pe) ■ enskild väg; privat väg

ylänkö, ylämaa, laakio ● platou înalt, podiș (pe) ■ högland; taffelhöjd; platå

ylätasanko ● câmpie plată pe podiș, platou, podiș (pe) ■ slätt; slättland; (ylätasanko) platå

zeniitti ● zenit ■ zenit, hödpunkt

.

.

Introdus  / lisätty 18.12.2010

Actualizat / päivitetty 8.1.2011

Actualizat / päivitetty 25.3.2013

Actualizat / päivitetty 24.4.2017

Actualizat / päivitetty 21.4.2018

Actualizat / päivitetty 1.6.2020

.

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: