Blogulblog's Blog

Științe finlandeze

Științe finlandeze

Poate că titlul este prea concis și prea pretențios. Sper să mă înțelegi, HyväYstävä, că nu am de gând să mă amestec acolo unde nu-mi fierbe oala, chiar dacă unele ramuri ale științelor finlandeze vor fi pomenite cu titlul de popularizare și exclusiv din punct de vedere lingvistic.

Grupul de pagini se adresează celor care au făcut școala într-o altă limbă decât finlandeză și care, în afara domeniului lor de activitate, nu sunt familiarizați cu terminologia științifică locală. Ideea este de a oferi, pe cât posibil, un vocabular minimal pentru fiecare ramură.

.

subject_logo_v4

.

tiede ● știință ■ vetenskap

tiede ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällinen ja kriittinen tutkiminen; sen avulla saatu tietojen jäsentynyt kokonaisuus. Humanistiset, tekniset tieteet. Tieteiden sovellukset. Kieli-, lääketiede. Oikeustiede. Luonnontieteet. Harjoittaa, ark. tehdä tiedettä.

ȘTIÍNȚĂ ~e f. 1) Sferă de activitate umană a cărei funcție constă în dobândirea și sistematizarea teoretică a cunoștințelor despre realitate. Ansamblu sistematic de cunoștințe despre natură, societate și gândire; ansamblu de cunoștințe dintr-un anumit domeniu al cunoașterii.

näennäistiede, pseudotiede on tieteellisenä esiintyvä oppi, joka ei kuitenkaan täytä tieteellisyyden tunnusmerkkejä.

PSEUDOȘTIÍNȚĂ s.f. Falsă, pretinsă știință, pretinsă cunoaștere a realității.

Eksaktit tieteetștiințele exacte – tarkoittavat tieteitä, joissa havainnoissa, ennusteissa ja tuloksissa saavutetaan tarkasti mitattavia arvoja. Eksakteissa tieteissä käytetään usein huolellisesti järjestettyjä kokeita ja järjestelmällisiä menetelmiä virheellisten hypoteesien karsimiseksi. Eksaktiuden vaatimus sisältää ajatuksen, että eksaktin tieteen tulokset ovat testattavia ja siten luotettavia. Tyypillisiä esimerkkejä eksakteista tieteistä ovat luonnontieteet fysiikka, kemia ja biologia. Matematiikan laskemisesta tieteiden joukkoon on eri kantoja johtuen sen perustumisesta aksioomille eli peruslauseille pikemminkin kuin havainnoille, mutta ainakin eksaktit tieteet hyödyntävät matematiikkaa menetelmänä. Eksaktien tieteiden ulkopuolelle lasketaan usein jäävän ainakin humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet.

Humanistiset tieteetștiințele umanistice – ovat ryhmä tieteitä, joita yhdistää kiinnostus ihmisen toiminnan eri puoliin. Humanistiset tieteet tutkivat kulttuuria ja ihmisten tuottamia erilaisia kulttuurisia tapoja, rakenteita, muotoja, tieteellisiä rakennelmia ja tapahtumakulkuja. Humanististen tieteiden tulosten avulla ihminen voi ymmärtää itsensä ja yhteisönsä kieltä, historiaa, taidetta, uskontoa ja inhimillisen kanssakäymisen eri muotoja (esimerkiksi viestintä, työelämä, vapaa-aika). Humanistiset tieteet saattavat auttaa ihmisyksilöä ymmärtämään hänen omia tekojaan ja pyrkimyksiään. Tieteiden lähestymistapa on usein geneettinen, eli miten jokin kulttuuri tai kulttuuri-ilmiö on muodostunut ihmisten ja ihmisryhmien tekojen ja kokemusten muovaamana. Esimerkiksi oppihistoria selvittelee muun muassa luonnontieteitä kulttuuri-ilmiönä, miten luonnontieteellinen tieto on kehittynyt ja muuttunut jonakin valittuna ajankohtana.

Yhteiskuntatieteet științele sociale – ovat nimitys eräille yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkiville tieteenaloille.

.

.

poikkitieteellinen paremmin: tieteidenvälinen t. monitieteinen

poikkitieteellinen, tieteidenvälinen, monitieteinen ● interdisciplinar ■ tvärvetenskaplig, interdisciplinär

monitieteinen ● interdisciplinar ■ tvärvetenskaplig

poikkitieteellinen ● interdisciplinar ■ tvärvetenskaplig, interdisciplinär

tieteidenvälinen ● interdisciplinar ■ tvärvetenskaplig

monitieteisyys ● multidisciplinaritate ■ multidisciplinar tvärvetenskap, mångvetenskap

tieteidenvälisyys ●interdisciplinaritate ■ interdisciplinär tvärvetenskap

poikkitieteisyys ● transdisciplinaritate ■ transdisciplinära teorier

poikkitieteisyys ● disciplinaritate încrucișată ■ tvärvetenskap

cercetare științifică ● ad litt. tieteellinen tutkimus dar nu se întrebuinäează! ■ forskning

cercetare fundamentală ● perustutkimus ■ grundforskning

cercetare fundamentală pe termen lung ● perustutkimus ■ grundläggande forskning

cercetare aplicativă, aplicată ● tavoitetutkimus ■ (tutkimushanke) forskningsprojekt

satunnaisvirhe ● eroare accidentală, întâmplătoare ■ tillfälligt fel random error (eng.)

systemaattinen virhe ● eroare sistematică ■ systematisk fel systematic error (eng.)

karkea virhe ● eroare gravă ■ grovt fel parasitic error (eng.)

absoluuttinen virhe ● eroare absolută ■ absolutfel absolute error (eng.)

suhteellinen virhe ● eroare relativă ■ relativt fel relative error (eng.)


Pentru că științele exacte sunt clasificate arbitrar de diverși autori, am recurs la Wikipedia.

Näin tieteitä voidaan jaotella seuraavasti:

Formaaliset eli käsitteelliset tieteet

·Matematiikka ja logiikka

Luonnontieteet

·Fysiikka

·Tähtitiede, kemia, biokemia, biologia, geotieteet

Luonnontieteiden pohjalta toimivat soveltavat tieteet

·Esimerkiksi tekniikka, lääketiede

Ihmistieteet

·Yhteiskuntatieteet, esimerkiksi taloustiede, sosiologia, antropologia, viestintä, sosiaalipsykologia ja valtio-oppi.

·Humanistiset tieteet, esimerkiksi historia, arkeologia, kulttuurintutkimus, kasvatustiede, filosofia ja teologia.

(Apud Wikipedia) http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_tieteenaloista

eksakti tiede ● știință exactă ■ exact vetenskap; eksaktit tieteeet kuten matematiikka, fysiikka yms

luonnontiede ● știință naturală ■ naturvetenskap; luonnontieteitä ovat mm biologia (lääketiede, kasvitiede ja eläintiede), ekologia, fysiikka, geotieteet (maantiede, geologia), kemia, tähtitiede, metsätieteet, säätiede.

humanistiset tieteet ● științe umanistice ■ humanistiska vetenskaperna

.

Luonnontieteissä on erotettava toisistaan
Teoria: Looginen ja rehellinen rakennelma, jolla hahmotellaan minkälaisille perustaville luonnon laeille kohteena oleva luonnonilmiö rakentuu.
Malli: Samankaltainen mutta hatarampi käsite kuin teoria, ilmaisten luonnonilmiöstä vain tiettyjä näkökohtia, jotka perustuvat yksinkertaisiin toimiviin olettamuksiin.
Luonnonlaki: Tieteellinen yleistys, joka perustuu riittävän suureen lukumäärään toistettuja ja varmistettuja kokeellisia havaintoja.
Hypoteesi: Olettamus tai väite, jota ei ole osoitettu todeksi eikä vääräksi kokein tai kumottu ristiriitaisena jonkin voimassaolevan luonnon lain kanssa.
Konsensus: Tarkasti sanoen konsensus hypoteesista on käsite, joka ei kuulu luonnontieteisiin. On täysin mahdotonta, että konsensus hypoteesista olisi jotakin samaa kuin fysikaalisen lain totuus.
Tieteellinen konsensus on tieteellinen järjettömyys.

.

oppi

1.oppimalla, koulua käymällä, opiskelemalla saadut tiedot; opetus; opiskelu. Korkeampi, akateeminen oppi. Lähteä opin tielle. Oppia [= oppimista] ikä kaikki SL. Ei oppi ojaan kaada [= tiedon t. opin hankkiminen ei ole koskaan pahitteeksi] SL. oppi 1 ● învățătură, educație ■ 1 a (sivistys) bildninglärdomskunskaper (mon. – pl.); (tieto) kunskap: korkeampi oppi ● înaltă școală, educație elevată ■ högre bildning; 1 b (opetus) undervisning; 1 c (opiskelu) studium (jnk av ngt); (puhek) pluggning

2.järjestelmällinen esitys jstak erikoisalasta t. sen haarasta, tällainen erikoisala t. sen haara, oppijärjestelmä, teoria, käsitys; yhdyssanojen jälkiosana oppikirjojen nimissä. Lämpö-, sähköoppi. Tiedotus-, tietojenkäsittelyoppi. Kasvatusoppi. Kasvi-, eläinoppi. Kielioppi. Oppi sielunvaelluksesta, lisäarvosta. Poliittiset opit. Monroen oppi. Platonin opit. Luokkataisteluoppi. Kumouksellinen oppi. Julistaa, levittää jtak oppia. Erik. uskonnollinen järjestelmä, uskonoppi, uskonto. Islamin oppi. Evankelinen oppi ja usko. Oikea oppi, harhaoppi. Kolminaisuusoppi. Tunnustaa, saarnata jtak oppia. oppi 2 ● teorie, ideologie, doctrină, dogmă ■ 2 (oppijärjestelmä, käsitys) lära (jstak om ngt); (dogmi) dogm; (teoria) teori; (doktriini) doktrin; (yhd) läro-

3.opettava kokemus, varteen otettava opetus. Tästä saimme sen opin, että – -. Ottaa oppia historiasta, vastoinkäymisistään. Ottaa neuvot opikseen. Tapaus, joka oli kaikille opiksi. oppi 3 ● învățătură, cultură, erudiție; luare aminte ■ 3 (opettava kokemus) lärdom; tästä saimme sen opin, että – ● din asta învățăm că … ■ av det här lärde vi oss att –; ottaa oppia jstak ● a învăța din ceva ■ ta lärdom av ngt; tapaus oli kaikille opiksi ● întâmplarea să fie de învățătură, de luat aminte ■ händelsen blev en lärdom för allahändelsen blev alla till lärdom

4.käytännöllinen opetus vars. jssak käsityöläisammatissa. Leipurin-, parturinoppi. Mennä muurarin oppiin. Olla opissa jklla. oppi 4 ● ucenicie ■ 4 (käytännöllinen opetus) lära; mennä muurarin oppiin ● a merge [ucenic] să învețe pe lângă un zidar ■ gå i murarlära; olla opissa jklla ● a fi la învățătură pe lângă cineva, a-și face ucenicia la cineva ■ gå i lära hos ngn

.

Am adunat în lista de mai jos atât cât am găsit. Desigur, multe au rămas pe din afară, dacă mai găsesc ceva, mai adaug. Materiile școlare, restul specialităților medicale și profesiile, desigur toate legate de științe, vin la vremea lor.

Pentru traducerea termenilor trebuie luat în considerație faptul că nu toate au corespondent în românește; mai apoi că unele se traduc cu ‚știință’, la singular – știința mediului, altele cu ‚științe’, la plural – științele naturii, științe juridice. Ba chiar unele științe exacte nici nu folosesc cuvântul ‚știință’ precum chimia, fizica, matematica, tehnologia etc. Mai știm că englezii folosesc termenul de scinece – știință doar pentru științele exacte, celelalte fiind art – artă. Nu mai spun că și în românește s-a folosit și încă se mai folosește artă pentru știință. Cândva exista Şcoala de Arte și Meserii, la unele le mai spunem și noi arte. De asemenea ‚teorie’, ‚cercetare’, ‚disciplină’ se pot interpreta ca ‚știință’ și invers așa că alături de științele propriu zise și-au găsit loc și unele ramuri ale științelor, chiar dacă nu îndeplinesc toate cerințele pentru a fi numite științe; este vorba de denumiri filologice și nu de clasificări strict științifice.

.

.

Tiede, tiedet știință, științe (cu ramurile lor); oppi, tieto înseamnă, mai curând, ramură de știință.

Pentru formulările care sună straniu în limba română ca medicina somnului sau medicina asigurărilor, se interpretează ca ramură a medicinii în al cărui domeniu medicii s-au specializat și au obținut erityispätevvyys – specializare suplimentară.

.

aerobiologia ● aerobiologie ■ aerobiologi

aerodynamiikka ● aerodinamică ■ aerodynamik

agronomia ● agronomie ■ agronomi

akupunktio, akupunktuuri,akupunktiohoito ● acupunctură ■ akupunktur

akustiikka ● acustică ■ akustik

alhainen teknologia, tavanomainen tekniikka● tehnica, tehnologia ordinară opusă high-tech-ului ■ vanlig teknik

alkemia ● alchimia ■ alkemi

alkemian salaoppi ● știința ocultă a alchimiei ■ den hemliga läran av alkemi

allergologia ● alergologie ■ allergologi

ammatti-ihotaudit ● dermatologie profesională ■ yrkeshudsjukdomar

ampumaoppi ● balistică ■ ballistik, skjutlära

analyyttinen kemia ● chimie analitică ■ analytisk kemi

anatomia, eliöiden rakenne ● anatomie ■ anatomi

andrologia ● andrologie ■ andrologi

anestesiologia ● anesteziologie ■ anestesiologi

anestesiologia ja tehohoito ● anesteziologie și terapie intensivă ■ anestesiologi och intensivbehandling

antropologia, ihmistiede ● antropologie ■ antropologi

antropologinen lääketiede ● medicină antropologică ■ antropologisk medicin

arkeologia ● arheologie ■ arkeologi

arkkitehtuuri ● arhitectură ■ arkitektur

arkitehtuuri ja rakennusala ● arhitectură și construcții ■ arkitektur och bygg

aromaterapia ● aromoterapie ■aromterapi

asemakaavaoppi ● teoria urbanistică ■ stadsplaneringslära

aseteknologia ● tehnologia armelor ■ vapenteknologi

assyriologia ● asiriologie ■ assyriologi

astrobiologia (avaruusbiologia) ● astrobiologie; biologie cosmică ■ astrobiologi

astrofysiikka (avaruusfysiikka) ● astrofizică ■ astrofysik

astrologia ● astrologie ■ astrologi

astronomia (avaruustiede tai tähtitiede) ● astronomie; știința cosmosului ■ astronomi

atomifysiikka ● fizică atomică ■ atomifysik

atomioppi, atomismi ● atomism ■ atomlära, atomism

audiologia ● audiologie ■ audiologi

avaruuslääketiede ● medicină spațială ■ rymdmedicin

bakteriologia ● bacteriologie ■ bakteriologi

bioelektroniikka ● bioelectronică ■ bioelektronik

bioetiikka ● bioetică ■ bioetik

biofarmasia ● biofarmacie ■ biofarmasi

biofysiikka ● biofizică ■ biofysik

biokemia ● biochimie ■ biokemi

biologia ● biologie ■ biologi

biolääketiede ● biomedicină; biologie medicalㆠ■ biomedicin

biomekaniikka ● biomecanică ■ biomekanik

biometriikka ● biometrică ■ biometrik

bioniikka ● bionică ■ bionik

biorytmiikka ● bioritmică ■ biorytmik

biotekniikka ● biotehnică ■ bioteknik

bioteknologia ● biotehnologie ■ bioteknologi

biotiede, biotieteet eliöitä ja niihin liittyviä ilmiöitä tutkivat tieteet (vars. biologia ja lääketiede) ● ≈ comparabil cu biologia, știința vieții ■ biovetenskap

botaniikka ● botanică ■ botanik

demografia ● demografie ■ demografi

dermatologia ● dermatologie ■ dermatologi

diabeteksen hoito, diabetologia ● diabetologie ■ diabetologi

diagnostiikka, taudinmääritysoppi ● arta diagnosticului ■ diagnostik

didaktiikka, opetusoppi ● didactică ■ didaktik

dietetiikka ● dietetică ■ dietetik

differentiaalipsykologia ● psihologie diferențială ■ differentialpsykologi

dogmatiikka ● dogmatică ■ dogmatik

dramaturgia ● dramaturgie ■ dramaturgi

egyptologia ● egiptologie ■ egyptologi

ehkäisevä lääketiede ● medicină profilactică ■ profylaktisk medicin

ekologia, oppi luonnon taloudesta ● ecologie ■ ekologi

ekotoksikologia ● ecotoxicologie ■ ekotoxikologi

eksegetiikka ● exegetică ■ eksegetik

elintarviketeknologia ● tehnologia produselor / industriei alimentare ■ livsmedelsteknologi

elintarviketiede ● ≈ legat de industria alimentară, știința produselor alimentare ■ (Suom) livsmedelsvetenskap

elintensiirtokirurgia ● transplantologie, chirurgia transplaturilor ■ transplantationskirurgi

eliömaantiede ● biogeografie ■ biogeografi

eläinlääketiede ● medicină veterinară ■ veterinärmedicin

eläinmaantiede ● zoogeografie ■ geozoologizoogeografi, djurgeografi

eläinoppi, eläintiede, zoologia ● zoologie ■ zoologi

eläinpsykologia ● psihologie animală ■ djurpsykologi

eläintiede, eläinoppi, zoologia ● zoologie ■ zoologi

embryologia ● embriologie ■ embryologi

endokrinologia ● endocrinologie ■ endokrinologi

endokrinologiset laboratoriotutkimukset ● endocrinologie de laborator ■ endokrinologiska lab.undersökningar

energiateknologia ● tehnologi energetică ■ energiteknologi

ensihoito ● urgențe; primul ajutor ■akutvård, primärvård

epidemiologia ● epidemiologie ■ epidemiologi

epikurolaisuus ● epicurism ■ epikurism, njutningslystnad, vällevnad

epäorgaaninen kemia ● chimie anorganică ■ oorganisk kemi

ergonomia ● ergonomie ■ ergonomi

eskatologia ● escatologie ■ eskatologi

estetiikka ● estetică ■ estetik

etiikka ● etică ■ etik

etiologia ● etiologie ■ etiologi

etnografia, kansatiede ● etnografie ■ etnografi

etnologia ● etnologie ■ etnologi

etologia; eläinpsykologia ● etologie; psihologie animal; caracterologie ■ etologi; djurpsykologi

etymologia ● etimologie ■ etymologi

etälääketiede, telelääketiede ● telemedicină ■ telemedicin

evankelinen oppi ● religie evanghelică; învățătură evanghelică ■ evangelisk lära

evoluutiobiologia, eliöiden kehitysoppi, evoluutio-oppiteoria evoluției ■ utvecklingslära; evolutionslära

evoluutio-oppi, evoluutiobiologia, eliöiden kehitysoppi ● teoria evoluției ■ utvecklingslära; evolutionslära

farmakodynamiikka ● farmacodinamie ■ farmakodynamik

farmakogenetiikka ● farmacogenetică ■ farmakogenetik

farmakognosia ● farmacognozie ■ farmakognosi

farmakokemia ● chimie farmaceutică ■ farmakokemi

farmakokinetiikka ● farmacocinetică ■ farmakokinetik

farmakologia ● farmacologie ■ farmakologi

farmakopsykiatria ● farmacopsihiatrie ■ farmakopsykiatri

farmakopsykilogia ● farmacopsihologie ■ farmakopsykologi

farmakoterapia ● farmacoterapie ■ farmakoterapi

farmakoterapia, lääkehoito ● farmacoterapie ■ farmakoterapi

farmakotoksikologia ● farmacotoxicologie ■ farmakotoksikologi

farmasia, lääkkeenvalmistusoppi ● farmacologie ■ farmaci

fenomenologia ● fenomenologie ■ fenomenologi

filologia ● filologie ■ filologi

filosofia ● filozofie ■ filosofi

finanssioppi, finanssitiede ● finanțe (ramură a științelor economice), științe financiare ■ finansvetenskap

finanssitiede, finanssioppi ● finanțe (ramură a științelor economice), științe financiare ■ finansvetenskap

folkloristiikka ● folcloristică ■ folkloristik

fonetika ● fonetică ■ fonetik

foniatria ● foniatrie ■ foniatri

fonologia ● fonologie ■ fonologi

fraseologia ● frazeologie ■ fraseologi

futurologia, tulevaisuudentutkimus ● futurologie ■ framtidsforskning; (futurologia) futurologi

fysiatria ● medicină fizică, fiziatrie ■ fysikalisk medicin; (Suom) fysiatri

fysiikka ● fizică ■ fysik

fysikaalinen kemia ● chimie fizică ■ fysikalisk kemi

fysiologia, eliöiden elintoiminnot ● fiziologie ■ fysiologi

fysioterapia ● fizioterapie, terapie cu mijloace fizice ■ fysioterapi

fytokemia ● fitochimie ■ fytokemi

fytoterapia, yrttihoito ● fitoterapie ■ fytoterapi

gastroenterologia ● gastroenterologie ■ gastroenterologi

gastroenterologinen kirurgia ● chirurgie gastroenterologică ■ gastroenterologiska kirurgi

gastronomia ● gastronomie ■ gastronomi

gemmologia, jalokivioppi ● gemologie, știința pietrelor prețioase ■ gemmologi

genealogia ● genealogie ■ genealogi

genetiikka ● genetică ■ genetik

geodesia ● geodezie ■ geodesi

geofysiikka ● geofizică ■ geofysik

geografia, maantiede ● geografie ■ geografi

geologia ● geologie ■ geologi

geometria ● geometrie ■ geometri

geomorfologia ● geomorfologie ■ geomorfologi

geopolitiikka ● geopolitică ■ geopolitik

geotiede ● geofizică; știința pământului ■ geovetenskap

geriatria ● geriatrie ■ geriatri

gerontologia, vanhenemistutkimus ● gerontologie ■ gerontologi

geroteknologia ● tehnică / tehnologie geriatrică ■ geriatrisk teknologi

grafologia ● grafologie ■ grafologi

gynekologia ● ginecologie ■ gynekologi

gynekologia ja obstetriikka, naistentaudit ja synnytykset ● obstetrică-ginecologie ■ gynekologi och mödrahälsovård

gynekologinen endokrinologia ● endocrinology ginecologică ■ gynekologisk endokrinologi

gynekologinen endoskopia ● endoscopie ginecologiecă ■ gynekologisk endoskopi

gynekologinen sädehoito ● radioterapie ginecologică ■ gynekologisk radioterapi

hahmopsykologia ● psihologia personalității ■ gestaltpsykologi

hallinto-oppi ● administrație publică ■ förvaltningslära

hallintotiede ● științe administrative ■ (Suom) administrativa vetenskaper

hammaslääketiede ● stomatologie, dentistică, odontoiatrieodontologi, tandläkarvetenskap

hammastaudit ● stomatologie, dentisticăstomatologi

harhaoppi ● erezie ■ irrlära

havaintopsykologia ● psihologia percepției ■ perceptionspsykologi

hematologia, veritaudit ● hematologie ■ hematologi

hematologiset laboratoriotutkimukset ● hematologie de laborator ■ hematologiska lab.undersökningar

henkitiede ● umanistica, științe umanistice ■ humanistiska vetenskapernahumaniora

heraldiikka ● heraldică ■ heraldik

hermeneutiikka ● hermeneutică ■ hermeneutik

hermo- ja mielitaudit ● neuropsihiatrie ■ neuropsykaitri

hermotautioppi, neurologia ● neurologie ■ neurologi

hierontaterapia ● tratament fizical cu masaj ■massageterapi

histologia ● histologie ■ histologi

historia, historiatiede ● istorie ■ historia

historiatiede, historia ● știința istoriei ■ historisk vetenskap

hoitotiede ● asistență medico sanitară; sănătate publică; știința îngrijirii bolnavului ■ vårdvetenskap

homeopatia ● homeopatie ■ homeopati

huipputeknologia ● tehnologie de vârf ■ högteknologi

hydrobiologia ● hidrobiologie ■ hydrobiologi

hydrologia ● hidrologie ■ hydrologi

hyvinvointiteknologia ● tehnologia bunăstării ■ välfärdsteknologi

hyönteistiede ● entomologie ■ entomologi

ihmistiede, antropologia ● antropologie ■ antropologi

iho- ja sukupuolitaudit ● dermato-venerologie ■ dermatologi och venereologi; hud-och könssjukdomar

ihon laserhoidot ● laserterapie dermatologică ■ laserterapi för hud

ihotaudit ● dermatologie ■ dermatologi

ihotaudit ja allergologia ● dermatologie și alergologie ■ dermatologi och allergologi

ihotautioppi, dermatologia ● dermatologie ■ dermatologi

ilmailulääketiede ● medicină aeronautică ■ flygmedicin

ilmastotiede, ilmasto-oppi ● climatologie ■ klimatologi

ilmatiede ● meteorologie ■ meteorologi

immunologia ● imunologie ■ immunologi

individuaalipsykologia ● psihologie individuală ■ individualpsykologi

infektiosairaudet ● boli infecțioase ■ infektionssjukdomar

informaatioteknologia, informaatiotekniikka ● tehnologia informațieiinformatioteknologi

informaatioteoria ● teoria informației ■ informationsteori

informatiikka ● informatică ■ informatik; data ja informationsteknik

islamin oppi ● credința islamică; învățătura islamică ■ den islamiska läran

isotooppilääketiede ● medicină nucleară, cu izotopi ■ isotopmedicin

isotooppitutkimukset ● cercetare cu izotopi ■ isotopundersökningar

itämainen filosofia ● filozofie orientală ■ österländsk, orientalisk filosofi

jalkojenhoito ● pedichiură; îngrijirea picioarelor ■fotvård, pedikyr

johto-oppi ● știința derivării cuvintelor ■ läran om avledningar

joukko-oppi ● teoria mulțimilor ■ mängdlära

joukkopsykologia ● psihologia maselor ■ masspsykologi

journalistiikka ● publicistică, jurnalistică, ziaristică ■ journalistik

julistaa, levittää jtak oppia ● a răspândi o teorie, a propovădui o învățătură ■ förkunna en lära; utbreda en lära

jumaluusoppi, teologia ● teologie ■ teologi

juridiikka ● științe juridice ■ juridik

juutalaisten oppi ● credința iudaică ■ judelära

järkeisoppi, rationalismi ● raționalism ■ rationalism

kansantaloustiede ● economie națională ■ nationalekonomi

kansanterveystiede ● sănătate publică ■ folkhälsovetenskap

kansantiede, kansatiede ● etnologie; etnografie ■ (etnologia) etnologi; (etnografia) etnografi

kansatiede, etnografia ● etnografie ■ etnografi

kansatiede, kansantiede ● etnologie, etnografie ■ (etnologia) etnologi; (etnografia) etnografi

kardiologia ● cardiologie ■ kardiologi

kartografia, karttaoppi ● cartografie ■ kartografi

karttaoppi, kartografia ● cartografie ■ kartografi

kasvatus ● educație ■ uppfostran

kasvatusoppi ● pedagogie ■ pedagogik

kasvatuspsykologia ● psihologie pedagogică ■ pedagogisk psykologi

kasvatustiede ● pedagogie ■ pedagogik

kasvibiologia ● biologia plantelor, biologie botanică ■ växtbiologi

kasviekologia ● ecologia plantelor, ecologie botanică ■ växtekologi

kasvifysiologia ● fiziologia plantelor, fiziologie botanică ■ växtfysiologi

kasvimaantiede ● geobotanică ■ växtgeografi, geobotanik

kasvioppi, kasvitiede, botaniikka● botanică ■ botanik

kasvipatologia, kasvitautioppi ● patologia plantelor, patologie botanică, patologie vegetală ■ växtpatologi

kasvitiede, kasvioppi, botaniikka ● botanică ■ botanik

katastrofilääketiede ● medicină de urgență la catastrofe ■ katastrofmedicin

kauppatieteet ● științe economice ■ handelsvetenskap

kehitysoppi, polveutumisoppi, evoluutio-oppi, evolutioteoria ● teoria evoluției ■ utvecklingslära; evolutionslära

kehityspsykologia ● psihologia dezvoltării ■ utvecklingspsykologi

kehitysvammalääketiede ● medicina handicapaților ■ utvecklingsmedicin

kemia ● chimie ■ kemi

keuhkosairaudet ● pneumologie ■ lungsjukdomar

keuhkosairaudet ja allergologia ● pneumologie și alergologie ■ lungsjukadomar och allergologi

kideoppi, kidetiede ● cristalografie ■ kristallografi

kideoptiikka ● optica cristalelor ■ kristalloptik

kidetiede, kideoppi ● cristalografie ■ kristallografi

kielentutkimus ● cercetare lingvistică ■ språkforskning; (kielitiede) lingvistik; (filologia) filologi

kielet ● limbi (străine) ■ språk

kielifysiologia ● fiziologia vorbirii, a limbii ■ språkfysiologi

kielihistoria ● istoria limbii ■ språkhistoria

kielimaantiede ● geografie lingvistică ■ språkgeografi

kielioppi ● gramatica ■ grammatik, språklära; (oppikirjasta myös) grammatika

kielipsykologia ● psihologie lingvistică ■ språkpsykologi

kielisosiologia ● sociologie lingvistică ■ språksociologi

kieliteknologia ● tehnologia limbii ■ språkteknologi

kielitiede ● lingvistică; filologie ■ språkvetenskaplingvistik; (filologia) filologi

kiinalainen perinteinen lääketiede ● medicină tradițională chineză ■ kinesisk traditionell medicin

kinetiikka ● cinetică ■ kinetik

kirjallisuustiede ● studiul / știința literaturii; critică literară ■ litteraturvetenskap

kirjastotiede ● bibliotecologie ■ biblioteksvetenskap

kirkkohistoria ● istoria bisericii ■ kyrkohistoria

kirkkososiologia ● sociologie bisericească, parohială ■ kyrkosociologi

kiropraktiikka ● chiropractică ■ kiropraktik

kirurgia ● chirurgie ■ kirurgi

kivennäistiede ● mineralogie ■ mineralogi

kivitiede ● petrologie ■ petrologi

kivunhoito ● tratamentul durerii ■ behandling av smärta

klassinen fysiikka ● fizică clasică ■ klassisk fysik

kliininen farmakologia ● farmacologie clinică ■ klinisk farmakologi

kliininen farmakologia ja lääkehoito ● farmacologie clinic și tratament medicamentos ■ klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

kliininen fysiologia ● fiziologie clinică ■ klinisk fysiologi

kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede ● fiziologie clinic și medicină nucleară ■ klinisk fysiologi och isotopmedicin

kliininen hematologia ● hematologie clinică ■ klinisk hematologi

kliininen kemia ● chimie clinică ■ klinisk kemi

kliininen mikrobiologia ● microbiologie clinică ■ klinisk mikrobiologi

kliininen neurofysiologia ● neurofiziologie clinică ■ klinisk neurofysiologi

klimatologia ● climatologie ■ klimatologi

knoppologia ● knoppologie; știința rezolvării problemelor încuietoare cu mijloace netradiționale, cu trucuri ■ sysslande med isolerade utantillkunskaper; (suomr) knoppologi ENG.: key facts

kognitiotiede ● știința cunoașterii ■ kognitionsvetenskap

kokeellinen ● experimental ■ experimentell; (yhd) experimental-, försöks

kokeellinen astronomia ● astronomie experimentală ■ experimentell astronomi

kokeellinen psykologia ● psihologie experimentală ■ experimentalpsykologi, experimentell psykologi

kokeellinen taide ● artă experimentală ■ experimentell konst

kokeellinen tiede ● știință experimentală ■ experimentell vetenskap

kokeellinen tutkimus ● cercetare experimentală ■ experimentell undersökning

kokonaisvaltainen lääketiede ● medicină holistică ■ holistik medicin

kolminaisuusoppi ● teoria Sfintei Treimi ■ treenighetslära

kombinaatio-oppi ● teoria combinațiilor ■ kombinatorik

korva-, nenäja kurkkutaudit ● otorinolaringologie ■ öron-, näs- och strupsjukdomar; otorinolaryngologi

korvatautioppi ● otologie ■ otologi

kosmetologia ● cosmetologie ■ kosmetologi

kosmogonia ● cosmogonie ■ kosmogoni

kosmologia ● cosmologie ■ kosmologi

kotieläinbiotekniikka ● biotehnica animalelor domestice ■ husdjursbioteknik

kotieläintiede (tuotanto- ja harraste-eläimet) ● zootehnie ■ husdjurslära

kotitaloustiede ● economie domestică ■ huslig ekonomivetenskap

koulukielioppi ● gramatica școlară ■ skolgrammatik; (kielioppikirjasta myös) skolgrammatika

koululääketiede ● medicină școlară ■ skolmedicin

koulupsykologia ● psihologie școlară ■ skolpsykologi

kouluterveydenhuolto ● ocrotirea sănătății școlarului ■ skolhälsovård

koulutusteknologia ● tehnologie didactică ■ utbildningsteknologi

kova teknologia ● tehnologie ‚tare’ opusul tehnologiei ‚moi’ ■ hård teknologi

kremlologia ● cremlinologie, kremlinologie ■ kremlologi

kriminaalipsykologia ● psihologie criminalistică ■ kriminalpsykologi

kriminalistiikka ● criminalistică ■ kriminalistik

kriminologia ● criminalistică ■ kriminologi

kristologia ● hristologie, cristologie ■ kristologi

kronobiologia ● cronobiologie ■ kronobiologi

kronologia ● cronologie ■ kronologi

kryobiologia ● criobiologie ■ kryobiologi

kudosoppi, histologia ● histologie ■ histologi

kulttuuri ja taiteet ● cultura și artele ■ kultur och konster

kulttuuriantropologia ● antropologie culturală ■ kultur antropologi

kulttuurimaantiede ● geografie culturală, geografia culturilor ■ kulturgeografi

kumouksellinen oppi ● teorie revoluționară ■ revolutionär lära

kungfutselaisuus ● confucianism ■ konfucianism

kuntoutuslääketiede ● medicina recuperatorie ■rehabiliteringsmedicin

kvanttifysiikka ● fizică cuantică ■ kvantfysik

kvanttikemia ● chimie cuantică ■ kvantkemi

kvanttimekaniikka ● mecanică cuantică ■ kvantmekanik

kvartäärigeologia ● geologie cuaternară ■ kvartärgeologi

kybernetiikka ● cibernetică ■ kybernetik

kylpyhoito-oppi ● balneologie ■ balneologi

käsikirurgia ● chirurgia mâinii ■ handkirurgi

käsityötiede ● știința meșteșugurilor; știința lucrului manual, de mână ■ hantverkvetenskaphandarbetevetenskap

käyttäytymisekologia ● tehnologia comportamentului ■ beteendeteknologi

käyttäytymislääketiede ● medicină comportamentală ■ beteendemedicin

käyttäytymistiede ● știința comportamentului ■ beteendevetenskap

käännöstiede ● translatologie, știința traducerilor ■ översättningsvetenskap

laboratoriolääketiede ● medicină de laborator ■ laboratoriummedicin

laboratoriotutkimukset ● cercetări de laborator ■ laboratorieundersökningar

lainoppi, oikeustiede, lakitiede ● științe juridice ■ juridik, rättsvetenskap

lakitiede, lainoppi, oikeustiede ● științe juridice ■ juridik, rättsvetenskap

lappologia ● lappologie, știința despre laponi ■ lappologi

lapsipsykologia, lastenpsykologia ● psihologie infantilă ■ barnpsykologi

lapsivesi‑ ja istukkatutkimukset ● cercetarea placentei și a lohiilor ■ fostervattens- och placentaundersökning

laskennallinen lääketiede ● medicină estimativă ■ beräkningsmedicin

laskuoppi (cf scrisul, cititul, socotitul) ● aritmetica elementară ■ räknelära

lasten allergologia ● alergologie infantilă ■ barnallergologi

lasten anestesiologia ja tehohoito,lastenanestesiologia ja tehohoito ● anesteziologie și terapie inensivă infantilă ■ barnanestesiologi och intensivbehandling

lasten anestesiologia, lastenanestesiologia ● anesteziologie infantilă ■ barnanestesiologi

lasten endokrinologia, lastenendokrinologia ● endocrinologie infantilă ■ barnendokrinologi

lasten fysiologia lastenfysiologia ● fiziologie infantilă ■ barnfysiologi

lasten gastroenterologia, lastengastroenterologia ● gastroenterologie infantilă ■ barngastroenterologi

lasten hematologia, lastenhematologia ● hematologie infantilă ■ barnhematologi

lasten infektiosairaudet, lasteninfektiosairaudet ● boli infecțioase infantile ■ infektionssjukdomar hos barn

lasten kardiologia, lastenkardiologia, lasten sydäntaudit ● cardiologie infantilă ■ barnkardiologi

lasten kirurgia, lastenkirurgia ● kirurgie infantilă ■ barnkirurgi

lasten nefrologia, lastennefrologia ● nefrologie infantilă ■ barnnefrologi

lasten neurologia,lastenneurologia ● neurulogie infantilăbarnneurologi

lasten neuropsykologia ● neuropsihologie infantilăbarnneuropsykologi

lasten ortopedia ● ortopedie infantilăbarnortopedi

lasten psykiatria,lastenpsykiatria ● psihiatrie infantilăbarnpsykiatri

lasten psykoterapia,lastenpsykoterapia ● psihoterapie infantilăbarnpsykoterapi

lasten radiologia, lastenradiologia ● radiologie infantilă ■ barnradiologi

lasten reumatologia,lastenreumatologia ● reumatologie infantilăbarnreumatologi

lasten sydäntaudit, lasten kardiologia, lastenkardiologiacardiologie infantilăbarnkardiologi

lastenneuvola‑ ja kouluterveydenhuoltotyö ● dispensar de puericultură și de ocrotire a sănătății școlarului ■ barnavårdscentral- och skolhälsovård

lastenpsykologia, lapsipsykologia ● psihologie infantilă ■ barnpsykologi

lastentaudit ● pediatrie ■ barnsjukdomar; pediatri

lastentautioppi ● pediatrie ■ pediatrik, läran om barnsjukdomar

lauseoppi, syntaksi ● sintaxă ■ (kiel) syntax; (koul) satslära

lehdistöoppi, tiedotusopin osa ● jurnalistică ■ massmediekunskap; journalistik

leipurinoppi ● arta brutăritului ■ bagareutbildning

leksikologia ● lexicologie ■ lexikologi

liikeoppi ● cinetica ■ rörelselära, kinetik

leukakirurgia ● chirurgie maxilo-facială ■ käkkirurgi

liberaaliteologia ● teologie liberală ■ liberalteologi

liikennelääketiede ● medicina circulației ■ trafikmedicin

liikennepsykologia ● psihologia circulației ■ trafikspsykologi

liiketaloustiede ● teoria economiei întreprinderilor ■ företagsekonomi

liikuntalääketiede ● medicină sportivă ■ idrottsmedicin

liikuntateknologia ● tehnologia mișcării ■ gymnastikteknologi

liikuntatiede ● știința sportului și a educației fizice ■ gymnastik- och idrottsvetenskaper

limnologia ● limnologie ■ limnologi

lingvistiikka ● lingvistică ■ lingvistik

lintutiede ● ornitologie ■ ornitologi

logiikka ● logică ■ logik

lujuusoppi ● rezistența materialelor ■ hållfasthetslära

lunastusoppi ● învățătura despre mântuire ■ läran om återlösningen, försoningslära

luokkataisteluoppi ● teoria luptei de clasă ■ klasskampslära

luomisoppi ● creaționism ■ skapelselära; (kehitysopin vastakohtana) kreationism

luonnonoppi ● știință naturală (în Fin. fizica + chimia la un loc) ■ naturlära

luonnontiede, luonnontieteet ● știință naturală, științe naturale ■ naturvetenskap, naturvetenskaper

lähetystiede ● misiologie, știința misionaratului ■ missionsvetenskap, missiologi

lähitiede, rajatiede ● știință de graniță, de frontieră ■ angränsande vetenskapnärliggande vetenskap

lämpöoppi ● termologia, ramura fizicii: căldura; termodinamica ■ (fys) värmelära; (termodynamiikka) termodynamik

länsimainen filosofia ● filozofie occidentală ■ västerländsk filosofi

lääkeaineiden laboratoriotutkimukset ● cercetareade laborator a substanțelor medicamentoase ■ lab.undersökningar av läkemedel

lääkeaineoppi ● farmacologia ■ farmakologi

lääkehoito, farmakoterapia ● farmacoterapie ■ farmakoterapi

lääketiede ● medicină ■ medicin, läkarvetenskap

lääketieteellinen laserhoito ● tratament medical cu laser ■ medicinsk laserbehandling

lääkevalvonta ● farmacovigilență ■ farmakovigilans

lääkkeenmääräämisoppi ● farmacografie ■ farmakografi

lääkkeenvalmistusoppi, apteekkiala ● farmacia ■ farmaci

maanjäristysoppi ● seismologie ■ seismologi

maanmittausoppi ● geodezie ■ geodesi

maantiede, maantieto, geografia ● geografie ■ geografi

maanviljely[s]oppi, maanviljelytiede ● agronomie ■ agronomilantbruksvetenskap

maanviljelysfysiikka ● fizică agricolă ■ (Suom) agrikulturfysik; (Ruots läh) markfysik

maanviljelyskemia ● chimie agricolă ■ (Suom) agrikulturkemi; (Ruots läh) markkemi

maanviljelytiede ● agronomie ■ agronomi; lantbruksvetenskap

maanviljelytiede, maanviljely[s]oppi ● agronomie ■ agronomilantbruksvetenskap

maaperäbiologia ● geobiologie ■ geobiologi

maaperägeologia ● geomorfologie ■ geomorfologi

maatalousekonomia ● economie agricolă ■ lantbruksekonomi

maatalousteknologia ● tehnologie agricolă ■ lantbruksteknologi

maataloustiede ● agronomie ■ agronomilantbruksvetenskap

makrotaloustiede ● macroeconomie ■ makroekonomi

malmigeologia ● geologia minereurilor ■ malmgeologi

maolaisuus ● maoism ■ maoism

marksilasuus, marxilasuus ● marxism ■ marxism

marksismi-leninismi ● marxism-leninism ■ marxism-leninism

massapsykologia ● psihologie de masă ■ masspsykologi

matematiikka ● matematică ■ matematik

medisiina, lääketiede ● medicină ■ medicin

mekaaninen teknologia ● tehnologie mecanică ■ mekanisk teknologi

mekaniikka ● mecanică ■ mekanik

menetelmäoppi, metodioppi, metodiikka, metodologia ● metodică, metodologie ■ metodlära, metodologi

menetelmätiede ● metodică ■ metodvetenskap

merentutkimus ● oceanografie ■ havsforskning; oceanografi

meriarkeologia ● arheologie marină ■ marinarkeologi

meribiologia ● biologie marină ■ marinbiologi

merimieslääketiede ● medicină marină ■sjömansmedicin

meritiede ● oceanografie ■ havsforskningoceanografi

merkitysoppi, semantiikka ● semantică ■ (kiel) semantik; betydelselära

merkkioppi, semiotiikka ● semiotică ■ semiotik

metafysiikka ● metafizică ■ metafysik

metallioppi ● metalurgie ■ metallära

metodiikka, menetelmäoppi, metodioppi, metodologia ● metodică, metodologie ■ metodlära, metodologi

meteorologia ● meteorologie ■ meteorologi

metodioppi, menetelmäoppi, metodologia, metodiikka ● metodică, metodologie ■ metodlära, metodologi

metodologia ● metodologie; metodică ■ (metodioppi) metodologimetodlärametodik; (metodien kokonaisuus) metodik

metodologia, menetelmäoppi, metodioppi, metodiikka ● metodică, metodologie ■ metodlära, metodologi

metriikka, runomittaoppi ● metrică ■ metrik, verslära

metrologia ● metrologie ■ metrologi

metsäbiologia ● biologie forestieră ■ skogsbiologi

metsäekologia ● ecologie forestieră ■ skogsekologi

metsäekonomia, metsätaloustiede ● economie forestieră ■ skogsekonomi

metsätaloustiede, metsäekonomia ● economie forestieră ■ skogsekonomi

metsäteknologia ● tehnologie forestieră ■ skogsteknologi

metsätiede ● silvicultură ■ skogsvetenskap

mielenfilosofia ● filozofia psihicului ■ sinnesfilosofi

miestentautioppi, andrologia ● andrologie ■ andrologi

mikrobiologia ● microbiologie ■ mikrobiologi

mikrotaloustiede ● microeconomie ■ mikroekonomi

mineralogia ● mineralogie ■ mineralogi, minerallära

mittausoppi, geometria ● geometrie ■ geometri

moderni fysiikka ● fizica modernă ■ modern fysik

molekyylibiologia ● biologie moleculară ■ molekylärbiologi

molekyylilääketiede ● medicină moleculară ■ molekylär medicin

moneusoppi, pluralismi ● pluralism ■ pluralism

Monroen oppi ● doctrina Monroe ■ Monroedoktrinen

morfologia ● morfologia ■ morfologi

muinaistiede ● arheologie; studiul antichității ■ fornforskningfornkunskap; (arkeologia) arkeologi

muoto‑oppi, morfologia ● morfologie; știința formelor ■ formlära; (kiel, biol) morfologi

murremaantiede ● geografia dialectelor ■ dialektgeografi

murretutkimus ● dialectologie ■ dialektforskningdialektologi; (yksittäinen tutkimus) dialektundersökningdialektstudie

museologia ● muzeologie ■ museologi

musiikki ● muzică ■ musik

musiikkitiede, musikologia ● muzicologie ■ musikvetenskap, musikologi

musikologia, musiikkitiede ● muzicologie ■ musikvetenskap, musikologi

muurarinoppi ● arta zidăritului ■ murareutbildning

mykologia ● micologie ■ mykologi

myrkytyslääketiede,toksikologia ● toxicologie ■ toksikologi

mytologia ● mitologie ■ mytologi; (myyttien tutkimus myös) mytforskning

naistentaudit ja synnytykset ● obstetrică și ginecologie ■ kvinnosjukdomar och förlossningar; gynekologi och obstetrik

naistentautioppi ● ginecologie ■ gynekologi, kvinnosjukdomar

nautiikka ● nautică ■ nautik

nefrologia ● nefrologie ■ nefrologi

neonatologia ● neonatologie ■ neonatologi

neuroanestesiologia ● neuroanesteziologie ■ neuroanestesiologi

neurokirurgia ● neurochirurgie ■ neurokirurgi

neurologia, hermoston taudit ● neurologie neurologi

neuro-oftalmologia ● neurooftalmologie ■ neuro-oftalmologi

neuropatologia ● neuropatologie ■ neuropatologi

neuropsykologia ● neuropsihologie ■ neuropsykologi

neuroradiologia ● neuroradiologie ■ neuroradiologi

neurotiede, kognitiotiede ● știința cunoașterii ■ neurovetenska,p kognitionsvetenskap

numerologia ● numerologie ■ numerologi

nuorisolääketiede ● medicină juvenilă ■ ungdomsmedicin

nuorisopsykiatria ● psihiatrie juvenilă ■ ungdomspsykaitri

nuorten seksuaaliterveys ● sănătatea sexuală a tineretului ■ ungdomssexualhäls

näennäistiede, pseudotiede ● pseudoștiință ■ kvasivetenskap, pseudovetenskap

näyttämötaide ● artă dramatică ■ scenkonstscenisk konst

näyttöön perustuva lääketiede ● medicina bazată pe evidență ■ evidensbaserad medicin

obstetrinen anestesiologia ● anesteziologie obstetrică ■ förlossningsanestesiologi

odontologia ● odontologie ■ odontologi

oftalmologia, silmätaudit ● oftalmologie ■ oftalmologi

oikea oppi ● dreaptă credință; ortodoxie ■ ren läraoikeaoppinen ● drept credincios, ortodox ■ (puhdasoppinen) renlärig; rättrogen; (ortodoksinen) ortodox

oikeaoppisuus ● dreaptă credință; ortodoxie ■ renlärighet; rättrogenhet; (ortodoksisuus) ortodoxi

oikeus ● drept ■ rättjuridik

oikeushammaslääketiede ● stomatologie judiciară, stomatologie legală [există doar în Finlanda] ■ –

oikeuslääketiede ● medicină legală, judiciară ■ rättsmedicin, forensisk medicin

oikeuspsykiatria ● psihiatrie legală, judiciarărättspsykiatri

oikeustiede ● științe juridice ■ juridikrättsvetenskap

onkologia, syöpätautioppi ● oncologie ■ onkologi

ontologia ● ontologie ■ ontologi

opetusoppi, didaktiikka ● pedagogie; didactică ■ didaktik

opetusteknologia ● tehnologie educativă ■ undervisningsteknologi

oppi, tieto ● ramură de știință ■ lära

oppi lisäarvosta ● teoria plusvalorii ■ mervärdeslära

oppi sielunvaelluksesta ● învățătură despre rătăcirea sufletelor ■ själavandringslära

optiikka ● optică ■ optik

orgaaninen kemia ● chimie organică ■ organisk kemi

organisaatiopsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia ● psihologie organizatorică ■ organisationspsykologi

ornitologia ● ornitologie ■ ornitologi

ortopedia ● ortopedie ■ ortopedi

ortopedia ja traumatologia ● ortopedie și traumatologie ■ ortopedi och traumatologi

oseanologia ● oceanografie ■ oceanografi

paleontologia ● paleontologie ■ paleontologi

papyrologia ● papirologie ■ papyrologi

paralleelioppi, parallelismi, paralleelisuus, paralleelius, parallelismi ● teoria paralelismului ■ parallellteori, parallellism

parapsykologia ● parapsihologie ■ parapsykologi

parturinoppi ● arta frizerului, arta coafatului ■ frisörutbildning, damfrisörutbildning

patologia ● patologie; anatomopatologie ■ patologi

pedagogiikka ● pedagogie ■ pedagogik

pediatria, lastentaudit ● pediatrie ■ pediatri

pediatrinen patologia ● patologie pediatrică; anatomopatologie pediatrică ■ pediatrisk patologi

pehmeä teknologia, luonnonmukainen tuotanto, säästävä teknologia, ympäristöteknologia ● tehnologie‚moale’ ■ mjuk teknologi

perhe- ja yhteisölääketiede ● medicină de familie și de mici comunități ■ familje- och samhälle medicin

perheterapia ● terapie familială ■ familjeterapi

perinatologia ● perinatalogie ■ perinatalogi

perinnetiede ● folclor, folcloristică, etnologie ■ traditionsvetenskap

perinnöllisyyslääketiede ● genetică medicală ■ genetik; medicinsk genetik

perinnöllisyyspsykologia ● psihologie genetică ■ ärftlighetspsykologi

perinnöllisyystiede, genetiikka ● genetică ■ genetik, ärftlighetsläraärftlighetsforskning

perusoppi ● învățătura de bază ■ grunddogm; grundartikel

perusterveydenhuolto ● asistența medical de bază ■ primärvård

petrologia ● petrologie ■ petrologi

plastiikkakirurgia ● chirurgie plastică ■ plastikkirurgi

Platonin opit ● teoriile, concepțiile, învățăturile lui Platon; filozofia lui Platon ■Platons läror

poetiikka, runousoppi ● poetică ■ poetik

poliittinen maantiede ● geografie politică; geopolitică ■ geopolitikpolitisk geogrfi

poliittiset opit ● doctrine politice ■ politiska läror (doktriner)

politiikan tutkimus (valtio-oppi) ● politologie, științe politice ■ statslärastatskunskap

politiikka ● politică ■ politik

politologia ● politologie, științe politice ■ statslära, statsvetenskap

polveutumisoppi ● teoria evoluționistă ■ utvecklingslära

predestinaatio-oppi ● învățătura despre predestinare ■ predestinationslära

proktologia ● proctologie ■ proktologi

proteiinikemialliset laboratoriotutkimukset ● cercetări de laborator a chimiei proteinelor ■ proteinkemiska lab.undersökningar

protestanttisuus ● protestantism ■ protestantism

pseudotiede, näennäistiede ● pseudoștiință ■ kvasivetenskap, pseudovetenskap

psykiatria ● psihiatria ■ psykiatri

psykobiologia ● psihobiologie ■ psykobiologi

psykologia ● psihologie ■ psykologi

psykopatologia ● psihopatologie ■ psykopatologi

psykoterapia ● psihoterapie ■ psykoterapi

puheoppi ● dezvoltarea vorbirii; retorică ■ talteknik; talkonst

puheterapia ● logopedie ■ talterapi

puheviestintä ● comunicare verbală ■ talkommunikation

puukemia ● chimia lemnului ■ träkemi

puuteknologia ● tehnologia [prelucrării] lemnului ■ träteknologi

päihdelääketiede ● ≈ medicina dezintoxicării [dezalcoolizării] ■ missbrukmedicin

raamatunselitysoppi, eksegetiikka ● exegetică ■ exegetik

radioastronomia ● radioastronomie ■ radioastronomi

radiologia ● radiologie ■ radiologi

radiologia ja kuvantamistutkimuksetimagistica, radiologia radiologi; imagistik

radioterapia, sädehoito ● radioterapie ■ strålbehandling, radioterapi

radiotähtitiede ● radioastronomie ■ radioastronomi

rajatiede, lähitiede ● știință de graniță, de frontieră ■ angränsande vetenskapnärliggande vetenskap

rakkaudenoppi ● învățătura despre dragoste ■ kärlekslära

rationalismi ● raționalism ■ rationalism

ravinto-oppi, ravitsemustiede ● știința alimentației raționale ■ näringslära

ravitsemusterapia, ravitsemushoito ● dietoterapie ■ dietbehandling; kostbehandling; (ravitsemusterapia) näringsterapi

ravitsemustiede ● nutriție; fiziologia nutriției ■ näringsfysiologi; (ravinto-oppi) näringslära

reseptioppi ● receptură ■ receptur

retoriikka ● retorică ■ retorik

reumaortopedia ● ortopedie reumatică ■ reumaortopedi

reumasairaudet,reumatologia reumatologie reumatologi

reumatologia, reumasairaudet ● reumatologie ■ reumatologi

rikospsykologia ● psihologie criminalistică ■ kriminalpsykologi

rikostutkimusoppi ● criminalistică, tehnică criminalistică ■ kriminalistik, kriminalteknik

rotuoppi ● teoria raselor ■ raslära

runomittaoppi, metriikka ● metrică ■ metrik, verslära

runousoppi, poetiikka ● poetică ■ poetik

rytmiikka, rytmioppi ● ritmică ■ rytmik

röntgenologia ● röntgenologie ■ röntgenologi

röntgentähtitiede ● röntgenastronomie ■ röntgenastronomi

sairaalahygienia ● igienă spitalicească ■ sjukhushygien

salaoppi ● știință ocultă; învățătură ocultă ■ hemlig lära

salatiede ● ocultism ■ ockultism

sanaoppi (sanojen rakennetta ja merkitystä käsittelevä kieliopin osa) ● lexicologie ■ ordlära

sanasto-oppi, leksikologia ● lexicologia ■ lexikologi

scientologia, skientologia ● scientologie ■ scientologi

seismologia ● seismologie ■ seismologi

seksologia ● sexologie ■ sex[u]ologisexualvetenskap

seksuaalilääketiede ● medicina sezualității ■ sexualmedicin

seksuaalipsykologia ● psihologie sexuală ■ sexualpsykologi

seksuaaliterapia ● terapie sexuală ■ sexualterapi

seksuaalivalistus ● educație sexuală ■ sexualupplysning; sexualundervisning; (neuvonta) sexualrådgivning

semantiikka, merkitysoppi ● semantică ■ (kiel) semantik; betydelselära

semiologia, oireoppi ● semiologie ■ semiologi

semiotiikka ● semiotică ■ semiotik

serobakteriologia ● serobacteriologie ■ serobakteriologi

serologia ● serologie ■ serologi

sielutiede ● psihologie ■ psykologi

sienitiede, mykologia ● micologie ■ mykologi

silmäkirurgia ● chirurgie oftalmologică ■ ögonkirurgi

silmätaudit, oftalmologia ● oftalmologie ■ ögonsjukdomar; oftalmologi

sinologia ● sinologie ■ sinologi

sisätaudit medicină internă ■ inre medicin (Suomi), internmedicin (Ruotsi)

sisätautioppi ● medicină internăinternmedicin, invärtesmedicin; (Suom myös) inre medicin

siveysoppi ● morală; etică ■ morallära; sedelära; etik

sointuoppi ● știința armoniei ■ harmonilära

skientologia, scientologia ● scientologie ■ scientologi

skolastiikka ● scolastică ■ skolastik, skolastisk filosofi

solubiologia ● biologie celulară ■ cellbiologi

soluoppi, sytologia ● citologie ■ (biol) cellära; (sytologia) cytologi

sosiaaliantropologia ● antropologie socială ■ socialantropologi

sosiaaliekologia ● ecologie socială ■ socialekologi

sosiaalilääketiede ● medicină socială ■ socialmedicin; gemenskap medicin

sosiaalipsykologia ● psihologie socială ■ socialpsykologi

sosiaalitieteet, sosiaaliset tieteet ● științe sociale ■ sociala vetenskaper

sosiobiologia ● sociobiologie ■ sociobiologi

sosiologia ● sociologie ■ sociologi

sotatiede ● știință militară; arta războiului ■ krigsvetenskap

sotilaslääketiede ● medicină militară ■ militärmedicin

sovellettu kemia ● chimie aplicată ■ applicerade kemi

sovellettu tiede ● știință aplicată ■ applicerade vetenskap

statistiikka ● statistică ■ statistik

stilistiikka ● stilistică ■ stilistik

strukturaalikielitiede ● lingvistică structurală ■ strukturalistisk lingvistikstrukturalism

suggestoterapiasugestoterapie ■ suggestoterapi

suhteellisuusteoria ● teoria relativității ■ relativitetsteori

sukelluslääketiede ja ylipainehappihoito, sukellus- ja ylipainelääketiede ● medicina scufundătoriulor și terapie cu oxigen hiperbar ■ dykningmedicin och hyperbar syrgasbehandling / övertryckbehandlind med syrgas

sukupuolitaudit ● boli venerice ■ könssjukdomar

suu‑ ja leukakirurgia ● chirurgie maxilo-facială ■ mun- och käkkirurgi

sydämen ultraäänitutkimukset ● investigarea inimii cu ultrasunete ■ hjärta ultraljudsundersökningar

sydän‑ ja rintaelinkirurgia ● chirurgie cardio-toracică ■ hjärta- och thoraxkirurgi

sydäntaudit, sydäntautioppi, kardiologia ● cardiologie ■ kardiologi

synnytysoppi ● obstetrica ■ obstetrik; förlossningskonst

syntaksi ● sintaxă ■ syntax

systematiikka ● sistematică ■ systematik

sytologia, soluoppi ● citologie ■ (biol) cellära; (sytologia) cytologi

syvyyspsykologia ● psihologie dinamică ■ djuppsykologidynamisk psykologi

syöpätaudit ● oncologie ■ cancersjukdomar

syöpätaudit ja sädehoito ● oncologie și radioterapie ■ cancersjukdomar och radioterapi

sädehoito, radioterapia ● radioterapie ■ radioterapi

sähködynamiikka ● electrodinamică ■ elektrodynamik

sähköoppi ● electricitate (ca parte a fizicii) ■ elektricitetslära; (yleisk) ellära

säteilybiologia ● biologia iradiațiilor; biologia radioactivității ■ strålningsbiologi

säästävä teknologia ● tehnologie recuperativă ■ skonsam teknik

taide ● artă ■ konst

taidehistoria ● istoria artelor ■ konsthistoria

taivutusoppi ● morfologie inflexionară ■ böjningslära, flexionslära, flektionslära

taksonomia, tieteellinen luokittelu ● taxonomie ■ taxonomi

talous ● economie; finanțe ■ ekonomifinanser

talousmaantiede ● geografie economică ■ ekonomisk geografi

taloussosiologia ● sociologie economică ■ ekonomisk sosiologi

taloustiede ● economie; științe economice ■ ekonomiekonomisk vetenskap; (kansantaloudessa) nationalekonomi; (liiketaloudessa) finansvetenskap; (liiketaloustiede) företagsekonomi

tanatologia ● tanatologie ■ tanatologi

tartuntataudit ● boli contagioase ■ kontagiösa sjukdomar

taudinmääritysoppi, diagnostiikka ● arta diagnosticului ■ diagnostik

tautioppi ● patologie ■ patologi

tavaraoppi, tuotetieto ● știința despre mărfuri ■ varukunskap

tavanomainen tekniikka, alhainen teknologia ● tehnica, tehnologia ordinară opusă high-tech-ului ■

teatteritaide ● artă teatrală; artă dramatică ■ teaterkonstdramatisk konst; (näyttämötaide) scenkonstscenisk konst

tehohoitolääketiede ● medicina terapiei intensive ■ intensivvårdmedicin

teknologia ● tehnologie ■ teknologi

tektoniikka ● tectonicătektonik

telelääketiede, etälääketiede ● telemedicină ■ telemedicin

teleologia ● teleologie ■ teleologi

teollisuustoksikologiset laboratoriotutkimukset ● cercetări de laborator de toxicology industrială ■ industritoxikologiska lab.undersökningar

teologia, jumaluusoppi ● teologie ■ teologi

teosofia ● teozofie ■ teosofi

teosofian salaoppi ● știința ocultă a teozofiei ■ den hemliga läran teosofi

terminologia ● terminologia ■ 1 (tutkimusalana) terminologiterminologilära; 2 (termistö) terminologi

termodynamiikka ● termodinamica ■ termodynamik

terveydenhuolto ● ocrotirea sănătății ■ hälsovård

terveysoppi ● igienă ■ hälsolära; hälsokunskap

thoraxkirurgia ja verisuonikirurgia, thorax‑ ja verisuonikirurgia chirurgie toracică și vascularăthorax- och kärlkirurgi

tiede ● știință ■ vetenskap; (tutkimus) forskning

tiedotusoppi ● știința informațiilor; mass media ■ (tiede) informationsvetenskapinformatik; (oppiaine): Suom) informationslära; (Ruots) informationskunskap

tieteenfilosofia ● filozofia, teoria științei ■ vetenskapsteori

tietojenkäsittelyoppi, tietojenkäsittelytiede ● informatică ■ (atk) datalära; (tieteenä) datavetenskap

tietojenkäsittelytiede ● informatică ■ datasystem

tieto-oppi, tietoteoria ● teoria cunoașteriikunskapsteori

tietoteoria, tieto-oppi ● teoria cunoașterii ■ kunskapsteori

tiibetiläinen perinteinen lääketiede ● medicină tradițională tibetanăă ■ tibetansk traditionell medicin

tilastomatematiikka ● matematică statistică ■ statistisk matematik

tilastotiede ● statistică ■ statistik

toimintaterapia ● ergoterapie; terapie ocupațională ■ (amm): (Suom) ergoterapi; (Ruots) arbetsterapi; (askarteluterapia) sysselsättningsterapi

toksikologia, myrkytyslääketiede ● toxicologie ■ toxikologi

traumatologia ja ortopedia ● traumatologie și ortopedie ■ traumatologi och ortopedi

tulevaisuudentutkimus, futurologia ● futurologie ■ framtidsforskning; (futurologia) futurologi

turkologia ● turcologie ■ turkologi

typologia (tyyppioppi; tyyppijärjestelmä) ● tipologie ■ typlära; (typologia) typologi

tyylioppi ● stilistică ■ stilistik; stillära

tyyppioppi, typologia, tyyppijärjestelmä ● tipologie ■ typlära; (typologia) typologi

työfysioterapia ● fizioterapia muncii ■ arbetsfysioterapi

työlääketiede ● medicina muncii; medicină de întreprindere ■ arbetsmedicin; (ruotsr myös) yrkesmedicin

työpsykologia ● psihologia muncii ■ arbetspsykologi

työterveyshuolto ● igiena muncii; medicina muncii; medicină de întreprindereföretagshälsovård; (yleisk myös) personalhälsovård (medicina personalului)

tähtitiede ● astronomie ■ astronomistjärnvetenskap

tähystystutkimukset ● cercetări endoscopice ■ endoskopiundersökningar

unilääketiede ● medicina somnului ■ sömnmedicin

universaalitiede ● universalism ■ universalism

urheilufysioterapia ● fizioterapia sportului ■ idrottsfysioterapi

urheiluhieronta ● masaj sportiv ■ idrottsmassage

urheilulääketiede ● medicină sportivă ■ idrottsmedicin

urheilupsykologia ● psihologia sportului ■ idrottspsykologi

urologia ● urologie ■ urologi

uskonoppi ● dogmatică ■ dogmatik

uskonto ● religie ■ religion

uskontotiede ● științe religioase ■ religionsvetenskap

vaakunaoppi ● heraldică ■ heraldik

vaihtoehtolääkintä, vaihtoehtoinen lääketiede ● medicină alternativă ■ alternativmedicin, alternativ medicin

vakuutuslääketiede ● medicina asigurărilor ■(Suom) försäkringsmedicin

vallanjako-oppi, vallanjakoteoria oppi, teoria valtiovallan jakautumisesta kolmeen osaan, lainsäädäntövaltaan, toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan. ● teoria împărțirii puterii în putera legislativă, puterea executivă și puterea jurisdicțională ■ maktfördelningslära (lagstiftningmakt, legislaturmakt; verkställandemakt; jurisdiktionmakt; (oikeudenkäyttövalta) domsrätt

valo-oppi, optiikka ● optică ■ optik

valtiotiede ● științe politice ■ statsvetenskap

vanhurskauttamisoppi ● învățătura despre iertarea păcatelor ■ rättfärdiggörelselära

venerologia ● venereologie ■ venereologi

verisuonikirurgia ● chirurgie vasculară ■ blodkärlkirurgi

vertaileva anatomia ● anatomie comparată ■ jämförande anatomi

vesistötiede ● hidrologie ■ hydrologi

viestintätiede, viestintätieteet ● știința comunicațiilor ■ kommunikationvetenskap; informationsförmedling;  informationsöverföring

virologia, virusoppi ● virologie ■ virologi

vulkanologia ● vulcanologie ■ vulkanologi

vyöhyketerapia ● masajul zonelor reflexogene; terapie zonală ■ zonterapi

väestötiede, väestötutkimus ● demografie ■ demografibefolkningsvetenskapbefolkningslära

värioppi ● știința culorilor ■ färglära

yhteiskuntafilosofia ● filozofia societății ■ samhällesfilosofi

yhteiskuntaoppi ● sociologie ■ (Suom) samhällslära; (Ruots) samhällskunskap

yhteiskuntatiede ● sociologie ■ samhällsvetenskap

yhteisöviestintä ● comunicare socială ■ gruppkommunikation; gemenskapkommunikation; kollektivkommunikation; samfundkommunikation

yksilöpsykologia ● psohologia individului ■ individualpsykologi

yleiskirurgia ● chirurgie generală ■ allmänkirurgi

yleislääketiede ● medicină generală ■ allmänmedicin

yleissairaalapsykiatria ● psihiatria spitalului general ■ allmänsjukhuspsikiatri

yli-ihmisoppi ● teoria supraomului ■ [Nietzsches] lära om övermänniskan

ympäristöbiologia ● biologia mediului ■ miljöbiologi

ympäristölääketiede ● medicina mediului ■ miljömedicin

ympäristöoppi; kotiseutuoppi ● știința mediului; cunoașterea mediului imediat înconjurător, a geografiei și istoriei locurilor ■ omgivningslära

ympäristöpsykologia ● psihologia mediului ■ miljöpsykologiekologisk psykologi

ympäristöteknologia ● tehnologia mediului ■ miljöteknologi

ympäristöterveydenhuolto ● igiena mediului ■ miljöhälsovård

ympäristötiede, ympäristötutkimus ● știința mediului ■ miljöförstöringmiljöförstörelse

yrttihoito, fytoterapia ● fitoterapie ■ fytoterapi

zoologia ● zoologie ■ zoologi

äänneoppi ● fonetică ■ (kiel): (fonetiikka) fonetikljudlära; (fonologia) fonologi

.

Cuvinte terminate în –ismi

Cuvinte terminate în –ismi care, deși nu sunt științe, desemnează un curent, o concepție filozofică, o doctrină, o teorie, o idee, o religie, o practică sau doar o stare de fapt sau de spirit. Asemănările formelor suedeze cu cele românești nu sunt întâmplătoare, ambele s-au inspirat din cultura franceză și asta-i ajută mult pe români să înțeleagă, în finlandeză, unele noțiuni abstracte.

absolutismi ● absolutism ■ 1 (ehdoton raittius) absolutism, helnykterhet; 2 (itsevaltius) absolutism; envälde; 3 (fil) absolutism

adventismi ● adventism ■ adventism

afrokommunismi ● comunism african ■ afrokommunism

agnostisismi ● agnosticism ■ agnosticism

aktivismi ● activism ■ aktivism

albinismi ● albinism ■ albinism

alkoholismi ● alcoolism ■ alkoholism

alpinismi, alppinismi ● alpinism ■ alpinism; (vuoristokiipeily) bergsbestigning; bergsklättring

altruismi ● altruism ■ altruism

anakronismi ● anacronism ■ anakronism; (vanhentunut ilmiö) otidsenlighet

anarkismi ● anarhism ■ anarkism

anglismi ● anglicism ■ anglicism

animismi ● animism ■ animism

antagonismi ● antagonism ■ antagonism

antimilitarismi ● antimilitarism ■ antimilitarism

antisemitismi ● antisemitism ■ antisemitism

arkirealismi ● realism cotidian ■ vardagsrealism

asketismi ● ascetism ■ asketism

atavismi ● atavism ■ atavism

ateismi ● ateism ■ ateism

atomismi ● atomism ■ 1 atomism; 2 (fil) atomlära, atomism

autismi ● autism ■ autism

avantgardismi ● avantgardism ■ avantgardism

baptismi ● baptism ■ baptism

barbarismi ● barbarism ■ barbarism

behaviorismi ● behaviorism ■ behaviorism

bimetallismi ● bimetalism, sistemul monetar bazat pe valoarea a două metale-etalon, aur și argint ■ bimetallism

bioterrorismi ● bioterorism ■ bioterrorism

bolševismi, bolsevismi ● bolșevism ■ bolshevism

botulismi ● botulism ■ botulism

brahmanismi ● brahmanism ■ bramanism, brahmanism

buddhismi ● budism ■ buddism, buddhism

dadaismi ● dadaism ■ dadaism

darvinismi ● darwinism ■ darwinism

deismi ● deism ■ deism

despotismi ● despotism ■ despotism

determinismi ● determinism ■ determinism

diletantismi ● diletantism ■ (harrastelu) dilettanteri; (harrastelijamaisuus) dilettantism

dualismi ● dualism ■ dualism

egoismi ● egoism ■ egoism

ekoturismi ● ecoturism ■ ekoturism

ekshibitionismi ● exhibiționism ■ exhibitionism

eksistentialismi ● existențialism ■ existentialism

ekspressionismi ● expresionism ■ expressionism

elitismi ● elitism ■ elitism

eläinaktivismi ● activism pentru apărarea drepturilor animalelor ■ djuraktivism, djurkämpe

empirismi ● empirism ■ empirism

eskapismi ● escapism, fuga de realitate, dornța de fugi ■ eskapism

eurokommunismi ● comunism european ■ eurokommunism

eurosentrismi, eurooppakeskeisyys ● eurocentrism ■ eurocentrism

fanatismi ● fanatism ■ fanatism

fasismi ● fascism ■ fascism

fatalismi ● fatalism ■ fatalism

federalismi ● federalism ■ federalism

feminismi ● feminism ■ feminism

fennismi ● finlandism ■ fennicism

feodalismi ● feudalism ■ feodalism

fetisismi ● fetișism ■ fetischism

formalismi ● formalism ■ formalism

fotorealismi ● fotorealism, realism fotografic ■ fotografisk realism

fundamentalismi ● fundamentalism ■ fundamentalism

funktionalismi ● funcționalism ■ funktionalism

futurismi ● futurism ■ futurism

gangsterismi ● gangsterism ■gangsterism

gaullismi ● gaullism ■ gaullism

gnostismi, gnostisismi ● gnosticism ■ gnosticism

hedonismi ● hedonism ■ hedonism

hellenismi ● elenism ■ hellenism

heroismi ● eroism ■ heroism

hinduismi ● hinduism ■hinduism

holismi ● holism ■ holism

homoseksualismi ● homosexualitate ■ homosexualitet

huliganismi ● huliganism ■ huliganism; busliv; nedbusning

humanismi ● umanism ■ humanism

idealismi ● idealism ■ idealism

ikärasismi, ikäsyrjintä ● discriminarea vârstnicilor ■ åldersdiskriminering

imperialismi ● imperialism ■ imperialism

impressionismi ● impresionism ■ impressionism

individualismi ● individualism ■ individualism

industrialismi ● industrialism ■ industrialism

infantilismi ● infantilism ■ infantilism

informalismi ● cu caracter informal ■ informalism

inhorealismi ● realism revoltător, desgustător, scârbos, grețos ■ äckelrealism

intellektualismi ● intelectualism ■ intellektualism

internationalismi ● internaționalism ■ internationalism

islamismi ● islamism ■ islamism

itsemurhaterrorismi ● terorism sinucigaș ■ självmordsterrorism

jalkapallohuliganismi ● huliganism la fotbal ■ fotbollshuliganism

journalismi ● jurnalism ■ journalism

kalvinismi ● kalvinism ■ kalvinism

kannibalismi ● canibalism ■ kannibalism

kansallissosialismi ● național-socialism ■ nationalsocialism

kansankapitalismi ● capitalism popular ■ folkkapitalism

kapitalismi ● capitalism ■ kapitalism

karelianismi ● carelianism ■ karelianism

karnevalismi ● carnavalism, spirit de carnaval ■ karnevalism

klassisismi, klassismi ● clasicism ■ klassicism

kokainismi ● cocainism ■ kokainmissbruk

kollektivismi ● colectivism ■ kollektivism

kolonialismi ● colonialism ■ kolonialism

kolorismi ● colorism ■ kolorism

kommunismi ● comunism ■ kommunism

konkretismi ● artă concretă, concretism ■ konkretismkonkret konst

konservatismi ● conservatism ■ konservatism

konstitutionalismi ● constituționalism ■ konstitutionalism

konstruktivismi ● constructivism ■ konstruktivism

konsumerismi ● consumerism ■ konsumerism

korporativismi ● corporativism ■korporativism

kreationismi ● creaționism ■ kreationism

kubismi ● cubism ■ kubism

kulinarismi ● culinarism ■ kulinarism

kulttuurinihilismi ● nihilism, negativism cultural ■ kulturnihilism

kulttuuriradikalismi ● radicalism cultural ■ kulturradikalism

kulttuuriturismi ● turism cultural ■ kulturturism

lamaismi ● lamaism ■ lamaism

lamarckismi ● lamarckism ■ lamarckism

lapsiseksiturismi ● turism pentru relații sexuale cu copii ■ barnsexturism

latinismi ● latinism ■ latinism

leninismi ● leninism ■ leninism

lesbismi, lesbianismi ● lesbianism ■ lesbianism

liberalismi ● liberalism ■ liberalism

likasankojournalismi ● jurnalistică a vieții mondene ■ slaskhinksjournalistik

lobbismi ● lobbysm ■ lobbism

luontoturismi ● turism în natură ■ naturturism

machiavellismi ● machiavelism ■ machiavellism

maoismi ● maoism ■ maoism

markkinamekanismi ● doctrina mecanismului de piață ■ marknadsmekanism

marksismi, marxismi ● marxism ■ marxism

marksismi-leninismi, marxismi-leninismi ● marxism-leninism ■ marxism-leninism

masokismi ● masochism ■ masokism

massaturismi ● turism de masă ■ massturism

materialismi ● materialism ■ materialism

mendelismi ● mendelism ■ mendelism

mentalismi ● mentalism ■ mentalism

merkantilismi ● mercantilism ■ merkantilism

messianismi ● mesianism ■ messianism (myös pol); (messiasusko) messiastanke, messiasidé; messiashopp

metodismi ● metodism ■ metodism

militarismi ● militarism ■ militarism

minimalismi ● minimalism ■ minimalism

modernismi ● modernism ■ modernism

monarkismi ● monarhism ■ monarkism

monetarismi ● monetarism ■ monetarism

mongolismi ● mongolism ■ mongolism

monismi ● monism ■ monism

monoteismi ● monoteism ■ monoteism

moralismi ● moralism ■ moralism

morfinismi ● morfinism ■ morfinism

naivismi ● naivism ■ naivism

narsismi ● narcisism ■ narcissism

nationalismi ● naționalism ■ nationalism

natsismi ● nazism ■ nazism

naturalismi ● naturalism ■ naturalism

naturismi ● naturism ■ naturism

neofasismi ● neofascism ■ neofascism

neokolonialismi ● neocolonialism ■ neokolonialism

neorealismi ● neorealism ■ neorealism

nepotismi ● nepotism ■ nepotism

nihilismi ● nihilism ■ nihilism

nudismi ● nudism ■ nudism

nurkkapatriotismi ● patriotism local ■ lokalpatriotism

okkultismi ● ocultism ■ ockultism

olympismi ● spirit olimpic ■ olympism

opportunismi ● oportunism ■ opportunism

optimismi ● optimism ■ optimism

panamerikanismi ● panamerikanism ■ panamerikanism

panarabismi ● panarabism ■ panarabism

panslavismi ● panslavism ■ panslavism

panteismi ● panteism ■ panteism

parallelismi ● paralelism ■ parallelism

parkinsonismi ● parkinsonism ■ parkinsonism

parlamentarismi ● parlamentarism ■ parlamentarism

pasifismi ● pacifism ■ pacifism

patriotismi ● patriotism ■ patriotism, fosterlandskärlek, fosterländskhet

pennalismi ● starea de șicanare ■ (simputus) pennalism; kamratförtryck; översitteri; tråkning; (mobbaus) mobbning

perfektionismi ● perfecționism ■ perfektionism

pessimismi ● pesimism ■ pessimism

pianismi ● arta cântatului la pian ■ (pianotaide) pianokonst

pietismi ● pietism ■ pietism

piratismi ● piratism ■ piratism

platonismi ● platonism ■ platonism

pluralismi ● pluralism ■ pluralism

pointillismi ● poantilism ■ pointillism

polyteismi ● politeism ■ polyteism

populismi ● populism ■ populism

porvarismi ● doctrina burgheziei ■ borgerlighet

positivismi ● pozitivism ■ positivism

postmodernismi ● postmodernism ■ postmodernism

pragmatismi ● pragmatism ■ pragmatism

primitivismi ● primitivism ■ primitivism

protektionismi ● protecționism ■ protektionism

protestantismi ● protestantism ■ protestantism

provinsialismi ● provincialism ■ provinsialism, (maalaismaisuus) lantlighet, landsortsmässighet

pugilismi ● pugilism ■ pugilism

puolustusnihilismi ● doctrina negării apărării, a renunțării la apărare ■ försvarsnihilism; försvarsfientlighet

purismi ● purism ■ purism

puritanismi ● puritanism ■ puritanism

rabulismi ● rabulism, interpretarea favorabilă a legilor, utilizând tertipuri ■ rabulism

radikalismi ● radicalism ■ radikalism

rasismi ● rasism ■ rasism

rationalismi ● raționalism ■ rationalism

reaalisosialismi ● socialism real ■ realsocialism

realismi ● realism ■ realism

reformismi ● reformism ■ reformism

regionalismi ● regionalism ca doctrină a regiunilor ■ regionalism

relativismi ● relativism ■ relativism

revansismi ● revanșism ■ revanschism

revisionismi ● revizionism ■ revisionism

rigorismi ● rigorism ■ rigorism

rojalismi ● regalism ■ rojalism

sadismi ● sadism ■ sadism

sadomasokismi ● sado-masochism ■ sadomasokism

samanismi, šamanismi ● șamanism ■ schamanism

satanismi ● satanism ■ satanism

sekkivihkojournalismi ● jurnalism în care se plătește intervievatului ■ checkjournalism

seksismi ● sexism ■ sexism

seksiturismi ● turism pentru relații sexuale ■ sexturism

sekularismi ● secularism ■ sekularism

sensualismi ● senzualism ■ sensualism

sentralismi ● centralism ■ centralism

separatismi ● separatism ■ separatism

sionismi ● sionism ■ sionism

skandinavismi ● scandinavism ■ skandinavism

skeptisismi ● schepticism ■ skepticism

skientismi ● scientism (fil) ■ scientism

snobismi ● snobism ■ snobism

sosiaalidarvinismi ● darwinism social, doctrina darwinistă asupra societății ■ socialdarwinism

sosiaalifasismi ● fascism social ■ socialfascism

sosiaalinen realism, yhteiskunnallinen realismi ● realismul social, realismul societății ■ socialrealism

sosialismi ● socialism ■ socialism

sosialistinen realismi ● realism socialist ■ socialistisk realism

sovinismi ● șovinism ■ sovinism

spiritismi ● spiritism ■ spiritism

spiritualismi ● spiritualism ■ spiritualism

stalinismi ● stalinism ■ stalinism

strukturalismi ● structuralism ■ strukturalism, (kiel myös) strukturalistisk lingvistik

subjektivismi ● subiectivism ■ subjektivism

supranaturalismi ● supranaturalism, credința în supranatural ■ supranaturalism

surrealismi ● suprarealism ■ surrealism

suurkapitalismi ● marele capitalism ■ storkapitalism

svetisismi ● svecism, sveticism ■ svecism

symbolismi ● simbolism ■ symbolism

syndikalismi ● sindicalism ■ syndikalism

synergismi ● sinergism ■ synergism

synkretismi ● sincretism ■ synkretism

synkronismi ● sincronism ■ synkronism

talousjournalismi ● jurnalism legat de economie ■ ekonomisk journalism

taoismi ● taoism ■ taoism

teismi ● teism ■ teism

terrorismi ● terorism ■ terrorism

tinnerismi ● tinerism, inhalarea de diluant, cf aurolac ■ thinnersniffning

totalitarismi ● totalitarism ■ totalitarism

totemismi ● totemism ■ totemism

transkendentalismi ● transcendentalism ■ transcendentalism

transseksualismi ● transsexualism ■ transsexualism

transvestismi, transvestitismi ● travestism ■ transvestism, transvestitism

tropismi ● tropism ■ tropism

trotskismi ● troțchism ■ trotskism

tsarismi ● țarism ■ tsarism

turismi ● turism ■ turism

utilitarismi ● utilitarism ■ utilitarism

uusfasismi ● neofascism ■ nyfascism

uusklassisismi, uusklassismi ● neoclasicism ■ nyklassicism (myös mus), neoklassicism; nyantik

uuskolonialismi ● neocolonialism ■ nykolonialism

uusnatsismi ● neonazism ■ nynazism

uusrealismi ● neorealism ■ nyrealism

valtiokapitalismi ● capitalism de stat ■ statskapitalism

valtionterrorismi, valtioterrorismi ● terorism de stat ■ statsterrorism

valtiososialismi ● socialism de stat ■ statssocialism

vandalismi ● vandalism ■ vandalism

vegetarianismi, vegetarismi ● vegetarianism ■ vegetarism, vegetarianism

vitalismi ● vitalism ■ vitalism

voyeurismi ● voaiorismvoyeurism

yhteiskunnallinen realismi, sosiaalinen realismi ● realismul social, realismul societății ■ socialrealism

ympäristöaktivismi ● activist al mediului ■ miljöaktivist; miljökämpe

.

.

Mai jos câteva oarecum grupate:

filosofia ● filozofie ■ filosofi

estetiikka ● estetică ■ estetik

etiikka ● etică ■ etik

logiikka ● logică ■ logik

metafysiikka ● metafizică ■ metafysik

ontologia ● ontologie ■ ontologi

tieteenfilosofia ● filozofia, teoria științei ■ vetenskapsteori

tietoteoria ● teoria cunoașterii ■ kunskapsteori

yhteiskuntafilosofia ● filozofia societății ■ samhällesfilosofi

biologia ● biologie ■ biologi

filosofia ● filozofie ■ filosofi

fysiikka ● fizică ■ fysik

historia ● istorie ■ historia

antropologia ● antropologie ■ antropologi

kasvatus ● educație ■ uppfostran

kemia ● chimie ■ kemi

kielet ● limbi (străine) ■ språk

matematiikka ● matematică ■ matematik

mielenfilosofia ● filozofia psihicului ■ sinnesfilosofi

musiikki ● muzică ■ musik

oikeus ●drept  ■ rätt; juridik

politiikka ● politică ■ politik

psykologia ● psihologie ■ psykologi

taide ● artă ■ konst

talous ● economie; finanțe ■ ekonomi; finanser

tietojenkäsittelyoppi, tietojenkäsittelytiede ● informatică ■ (atk) datalära; (tieteenä) datavetenskap

uskonto ● religie ■ religion

yhteiskuntatiede ● sociologie ■ samhällsvetenskap

historia ● istorie ■ historia

länsimainen filosofia ● filozofie occidentală ■ västerländsk filosofi

itämainen filosofia ● filozofie orientală ■ österländsk, orientaliskfilosofi

luonnontieteet ● științe naturale ■ naturvetenskaper

.

astronomia (avaruustiede tai tähtitiede) ● astronomie; știința cosmosului ■ astronomi

astrobiologia (avaruusbiologia) ● biologie cosmică ■ astrobiologi

astrofysiikka (avaruusfysiikka) ● astrofizică ■ astrofysik

kokeellinen astronomia ● astronomie experimentală ■ experimentell astronomi

kokeellinen tiede ● știință experimentală ■ experimentell vetenskap

kokeellinen taide ● artă experimentală ■ experimentell konst

kokeellinen tutkimus ● cercetare experimentală ■ experimentell undersökning

kokeellinen psykologia ● psihologie experimentală ■ experimentalpsykologi, experimentell psykologi

biologia ● biologie ■ biologi

astrobiologia ● astrobiologie ■ astrobiologi

biofysiikka ● biofizică ■ biofysik

perinnöllisyystiede eli genetiikka ● genetică ■ genetik; ärftlighetsforskning

molekyylibiologia ● biologie moleculară ■ molekylärbiologi

kemia ● chimie ■ kemi

analyyttinen kemia ● chimie analitică ■ analytisk kemi

epäorgaaninen kemia ● chimie anorganică ■ oorganisk kemi

sovellettu kemia ● chimie aplicată ■ applicerade kemi

orgaaninen kemia ● chimie organică ■ organisk kemi

kvanttikemia ● chimie cuantică ■ kvantkemi

fysikaalinen kemia ● chimie fizică ■ fysikalisk kemi

fysiikka ● fizică ■ fysik

klassinen fysiikka ● fizică clasică ■  klassisk fysik

mekaniikka ● mecanică ■ mekanik

sähködynamiikka ● electrodinamică ■ elektrodynamik

suhteellisuusteoria ● teoria relativității ■ relativitetsteori

moderni fysiikka ● fizica modernă ■ modern fysik

kvanttifysiikka ● fizică cuantică ■ kvantfysik

kvanttimekaniikka ● mecanică cuantică ■ kvantmekanik

maantiede ● geografie ■ geografi

matematiikka ● matematică ■ matematik

tietojenkäsittelytiede ● informatică ■ datasystem

sosiaalitieteet, sosiaaliset tieteet ● științe sociale ■ sociala vetenskaper

.

antropologia ● antropologie ■ antropologi

arkeologia ● arheologie ■ arkeologi

taloustiede ● economie; științe economice ■ ekonomi; ekonomisk vetenskap; (kansantaloudessa) nationalekonomi(liiketaloudessa) finansvetenskap; (liiketaloustiede) företagsekonomi

historia ● istorie ■ historia

kulttuurimaantiede ● geografia culturilor ■ kulturgeografi

kielitiede ● lingvistică; filologie ■ språkvetenskap; lingvistik; (filologia) filologi

politiikan tutkimus (valtio-oppi) ● politologie, științe politice ■ statslära; statskunskap

psykologia ● psihologie ■ psykologi

sosiologia ● sociologie ■ sociologi

kulttuuri ja taiteet ● cultura și artele ■ kultur och konster

.

kansatiede, etnografia ● etnografie ■ etnografi

etnografia, kansatiede ● etnografie ■ etnografi

etnologia ● etnologie ■ etnologi

kirjallisuustiede ● studiul / știința literaturii; critică literară; ■ litteraturvetenskap

musiikki ● muzică ■ musik

museologia ● muzeologie ■ museologi

mytologia ● mitologie ■ mytologi; (myyttien tutkimus myös) mytforskning

filologia ● filologie ■ filologi

filosofia ● filozofie ■ filosofi

teologia ● teologie ■ teologi

teatteritaide ● artă teatrală; artă dramatică ■ teaterkonst; dramatisk konst; (näyttämötaide) scenkonst, scenisk konst

viestintätieteet ● știința comunicațiilor ■ kommunikationvetenskap; informationsförmedling; informationsöverföring

.

yhteisöviestintä ● comunicare socială ■ gruppkommunikation; gemenskapkommunikation; kollektivkommunikation; samfundkommunikation

puheviestintä ● comunicare verbală ■ talkommunikation

journalistiikka ● publicistică, jurnalistică, ziaristică ■ journalistik

sovellettu tiede ● știință aplicată ■ applicerade vetenskap

.

maataloustiede ● agronomie ■ agronomi; lantbruksvetenskap

kasvatustiede ● pedagogie ■ pedagogik

ergonomia ● ergonomie ■ ergonomi

lääketiede ● medicină ■ medicin, läkarvetenskap

tiedotusoppi ● știința informațiilor; mass media ■ (tiede) informationsvetenskap; informatik; (oppiaine): (Suom) informationslära; (Ruots) informationskunskap

informatiikka ● informatică ■ informatik

sotatiede ● arta războiului ■ krigsvetenskap

.

Nu puțini sunt cei care duc dorul Tabelelor matematice rămase în România. Corespondentul exact nu există în Finlanda dar următoarele cărți se completează una pe alta:

Cărți:

MAOL‑taulukot ● tabele matematice ■

matematiikan kaavakokoelma ● colecție de formule matematice ■

fysiikan SI‑järjestelmän perustiedot ● datele de bază ale sistemelor de unități de măsura fizice ■

kemian aineiden ominaisuustaulukot ● tabelele proprietăților substanțelor chimice ■

.

Introdus  / lisätty 18.6.2010

Actualizat / päivitetty 29.11.2010

Corectat / korjattu 12.10.2014

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: