Blogulblog's Blog

Abrevierile – Kielitoimiston sanakirjan lyhenteet

Abrevierile – Kielitoimiston sanakirjan lyhenteet

.

.

Pentru diverse semne vezi B. Ortografia – oikeinkirjoitus

Observație

Deși regula finlandeză presupune ca abrevierile să fie urmate de un punct, în textele citate pot să apară și abrevieri fără punct. La explicațiile românești se subînțelege sintagma „termen de”, de ex. anatomie – termen de anatomie.

Pentru a ușura prelucrarea elementelor gramaticale, s-a făcut următoarea convenție lingvistică notându-se cu majuscule:

  • C (iso) tarkoitaa:    konsonantti – consoană
  • V (iso) tarkoitaa:    vokaali vai verbi (tilanteen mukaan) – vocală; verb (după caz)
  • A (iso) tarkoitaa:    väljä vokaali, a tai ä – vocala a sau vocala pereche ä
  • U (iso) tarkoitaa:    suppea pyöreä vokaali, u tai y – vocala u sau vocala pereche y
  • O (iso) tarkoitaa:    puoliväljä pyöreä vokaali, o tai ö – vocala o sau vocala pereche ö [astfel astfel putem scrie terminația cazului inesiv  -ssA = -ssa/-ssä sau a cazului ilativ -n (Vn) = vocală+n]

.

●  ■                ► suomi, finlandeză, finska  romania, română, rumänska ruotsi, suedeză, svenska muu kieli, altă limbă, andra sprăk
a, adj. adjektiivi ● adjectiv ■ adjektiv
aas. aasialainen ● asiatic ■ asiatisk
abstr. abstraktisesti ● abstract ■ abstrakt
ad litt. (lat.) ad litteram || kirjaimellisesti ● literal ■ bokstavligt, bokstavligen
adj. adjektiivi ● adjectiv ■ adjektiv
adv. adverbi ● adverb ■ adverb
afr. afrikkalainen ● african ■ afrikansk
aik. aikaisemmin, aikaisempi ● anterior; cândva, mai de mult ■ tidigare
alat. alatyylinen; alatyylissä, alatyylisesti ● limbaj vulgar ■ vulg (vulgärt), vulgär; lågstil
alk. alkuaan ● inițial ■ i början
allmänspr (ruotsiksi) yleiskieli ● limbaj general, curent ■ allmänspråk
amer. amerikkalainen ● american ■ amerikansk
amm. ammatinharjoittajannimi, ammattinimike ● profesie ■ yrkesbeteckning
amp. ampumaurheilu ● tir (sport) ■ skytte
anat. anatomia, anatominen ● anatomie ■ anatomi
antrop. antropologia ● antropologie ■ antropologi
arab. arabialainen ● arab ■ arabisk
ark. arkikielessä, arkikielinen ● limbaj cotidian, de toate zilele ■ vardagligt
arkeol. arkeologia ● arheologie ■ arkeologi
arkkit. arkkitehtuuri ● arhitectură ■ arkitektur
astrol. astrologia, astrologinen ● astrologie ■ astrologi
atk. automaattinen tietojenkäsittely; tietokoneala ● termen IT, de calculatoare ■ ADB, dataterm
austr. australialainen ● australian ■ australisk
aut. autoilu; autotekniikka ● automobilism ■ bilism; bilteknik
avar.tekn. avaruusteknologia ● tehnologie astronautică ■ rymdteknik
barnspr (ruotsiksi) lastenkieli ● limbajul copiilor ■ barnspråk
biokem. biokemia, biokemiallinen ● biochimie ■ biokemi
biol. biologia, biologinen ● biologie ■ biologi
bl.a. (ruotsiksi) muun muassa ● printre altele ■ bland annat
dat. datiivi ● dativ ■ dativ
dem. deminutiivi ● diminutiv ■ diminutiv
demonstr pron demonstratiivipronomini ● pronume demonstrativ ■ demonstrativt pronomen
determ pron determinatiivipronomini ● pronume determinativ ■ determinativt pronomen
dipl. diplomatia ● diplomație ■ diplomati
e.d. (ruotsiksi) tms. tai muu sellainen; tai muuta sellaista ● sau altele asemănătoare ■ eller dylikt
el. eläintiede ● zoologie ■ zoologi
el. (ruotsiksi) tai ● sau ■ eller
elok. elokuva-ala ● cinematografie ■ filmterm
eläinl, eläinlääk eläinlääketiede ● medicină veterinară ■ veterinärmedicin
em. edellä mainittu ● mai sus menționat (pomenit) ■ förstnämnd
engl. englantilainen ● englez ■ engelsk
en-suk. en-sukuinen ● substantiv suedez de genul „en” ■ en-genus
ent. entinen ● fost; precedent; înainte de ■ tidigare, före detta
epäm. epämääräinen ● neprecizat; nedeterminat ■ obestämd
erik. erikoismerkitys; erikoisesti ● semnificație aparte, deosebită ■ specialbetydelse
eril. erilainen ● diferit ■ olika
erisn. erisnimi ● nume propriu ■ egennamn
eräänl eräänlainen ● un fel de ■ ett slags; ett slag av;(jonkinlainen) någon sorts
esim. esimerkiksi, esimerkki, esimerkkejä ● de ex., de exemplu ■ till exempel
esp. espanjalainen ● spaniol ■ spansk
etc (ruotsiksi) jne. ● etcetera ■ etcetera
etn. kansatiede ● etnografie ■ etnografi
ett-suk. ett-sukuinen ● substantiv suedez de genul „ett” ■ ett-genus
EU Euroopan unionin teksteissä ● în textele UE ■ i EU: s texter
eur. eurooppalainen ● european ■ europeisk
farm. farmakologia, farmasia ● farmacologie; farmacie ■ farmakologi; farmasi
fem. feminiini, feminiininen ● feminin ■ femininum
fil. filosofia, filosofinen ● filozofie ■ filosofi
filat. filatelia ● filatelie ■ filateli
fon. fonetiikka, foneettinen ● fonetică ■ fonetik
fys. fysiikka, fysikaalinen ● fizică ■ fysik
fysiol. fysiologia, fysiologinen ● fiziologie ■ fysiologi
gen. genetiivi ● genitiv ■ genitiv
geol. geologia, geologinen ● geologie ■ geologi
geom. geometria, geometrinen ● geometrie ■ geometri
hall. hallinto ● administrație; autorități ■ administration, förvaltning
halv. halventava, halventavasti ● peiorativ; depreciativ; înjositor ■ neds. nedsättande
hammaslääk hammaslääketiede ● stomatologie ■ odontologi
harv. harvinainen; harvoin ● rar ■ sällsynt; sällan
heng. hengellinen, hengellisessä kielessä t. tyylissä ● termen religios ■ religiöst språkbruk
henk. henkinen; henkilöstä ● spiritual; despre persoane ■ andlig; om person
hist. historia, historian tutkimus, historiallinen; historiassa ● istorie, istoric ■ historisk; historia
högt (ruotsiksi) ylätyylissä, ylätyylisesti; juhlavassa tyylissä ● termen elevat ■ högt (högtidligt stil),, i högtidliga sammanhang
ilm. ilmailu ● aeronautică ■ flygtrafik, luftfart
ilmat. ilmatiede ● meteorologie ■ meteorologi
indef.pron indefiniittipronomini ● pronume indefinit ■ indefinit pronomen
inf. infinitiivi ● infinitiv ■ infinitiv
int. intialainen ● indian ■ indisk
interj. interjektio ● interjecție ■ interjektion
interr.pron interrogatiivipronomini ● pronume interogativ ■ interrogativt pronomen
iron. ironinen, ironisesti ● ironic ■ ironiskt
islam. islamilainen ● islamic ■ islamsk, islamisk,  islamitisk
ital. italialainen ● italian ■ italiensk
itr. intransitiiviverbi ● verb intranzitiv ■ intransitivt verb
jalkap. jalkapallo ● fotbal ■ fotboll
jalok. jalokiviala ● studiul gemelor, al pietrelor prețioase ■ gemmologi
jdk joidenkin ● unor ■ på ngt
jdkd joidenkuiden, joittenkuitten ● unora ■
jhk johonkin ● într-undeva ■ (adv) någonstans; (puhek) nånstans ||| joihinkin (mon./pl.) ● într-unii ■ någonstans; nånstans
jk jokin ● ceva ■ någon, något; (pl.) några
jkh, jkhun johonkuhun ● în cineva ■  något
jkksi joksikuksi ● în[tru] chip de cineva ■
jklla jollakulla ● la cineva ■ till någon ||| joillakuilla (mon./pl.) ● la cineva, la unii ■
jklle jollekulle ● cuiva ■ till någon (person)
jklta joltakulta ● de la cineva ■ från någon (person)
jkn jonkun ● al, a ceva ■ någons
jkna jonakuna ● ca cineva ■ som någon
jksik, jksk joksikin ● și în[tru] chip de ceva ■ ||| joiksikin (mon./pl.) ● în[tru] chip de ceva ■
jksks joksikuksi ● în chip de cineva ■ ||| joiksikuiksi (mon./pl.) ● în chip de cineva ■
jkssa jossakussa ● în cineva ■ i någon
jksta jostakusta ● din cineva ■ från någon
jkta jotakuta ● cineva, pe cineva ■ någon
jku joku, jotkut (mon./pl.) ● cineva ■ någon (person) ||| joihinkuihin  (mon./pl.) ● întru careva persoane ■
jllak jollakin, jollain ● la ceva, la cineva ■ till något, till någon
jllek jollekin, jollein ● ceva (dat.) ■ till något, till någon ||| joillekin (mon./pl.) ● ceva (dat.pl) ■
jltak, jltk joltakin, joltain ● de la cineva ■ från någonstans, från någon
jnak jonakin, jonain ● ca cineva; oarecare ■ några
jnk jonkin ● cuiva ■ någots
jnnek jonnekin ● într-undeva ■ någonstans; (puhek) nånstans
jssak, jssk jossakin, jossain ● undeva ■  något
jstak, jstk jostakin, jostain ● din ceva ■ från något
jtak, jtk jotakin, jotain ● ceva ■ något
jne. ja niin edelleen ● ș.a.m.d. și așa mai departe ■ och så vidare
juut. juutalaisuus ● evreism ■ judendom
kaiv. kaivosteollisuus; kaivostyö ● industrie minieră ■ gruvindustri; gruvarbete
kal. kalastus ● pescuit ■ fiske
kans. kansankieli, kansankielessä ● termen vernacular, popular, dialectal, provincial ■ folkligt, provinsiellt; landsmål, folkmål
kansat. kansatiede ● folclor; etnologie ■ folkloristik
kasv. kasvitiede ● botanică ■ botanik
kat. katolinen ● catolic ■ katolisk
keil. keilailu ● bowling; popice ■ bowling
kem. kemia, kemiallinen ● chimie ■ kemi
keram. keraaminen teollisuus, keramiikka ● industria ceramicii ■ keramisk industri
kiel. kielitiede, kielitiedeoppi ● lingvistic ■ språkvetenskap
kielt. kieltävä, kieltävästi, kielteisesti; kielteisessä merkityksessä ● negativ; negație ■ negativt, nekande
kirj. kirjallisessa tyylissä; kirjakielessä ● limba literară; limbaj elevat, livresc ■ i skriftspråk; i högspråk
kirj, kirjall. kirjallisuus; kirjallisuustiede ● literatură ■ litteratur; litteraturvetenskap
kirjanp. kirjanpito ● contabilitate ■ bokföring
kirjap. kirjapainoala ● imprimerie, tipografie ■ boktryckeri
kirk. kirkollinen, kirkossa ● bisericesc ■ kyrklig
koll. kollektiivinen, kollektiivisesti; ryhmäsana ● colectiv ■ kollektiv
komp. komparatiivi ● comparativ ■ komparativ
konekirj. konekirjoitus ● dactilografie ■ maskinskrivning
konj. konjunktio ● conjuncție ■ konjunktion
konkr. konkreettinen, konkreettisesti ● concret ■ konkret
korttip. korttipelissä ● joc de cărți ■ kortspel
kosmet. kosmetiikka ● cosmetică ■ kosmetik
koul. koulussa, koululaiskielessä ● limbaj școlăresc ■ skolväsen; skolspråk
koul.slg. koululaisslangissa ● slang școlăresc ■ i skolslang
kreikk. kreikkalainen ● grec, grecesc ■ grekisk
ks. katso ● v., vezi ■ se
kuv. kuvallisesti, kuvakielessä, kielikuva ● figurat, figurativ, metaforic  ■ bildligt; bildspråk
kuvat. kuvataiteet ● arte plastice ■ bildkonst
kv. kansainvälinen ● internațional ■ internationell, mellanfolklig
kys. kysyvä ● interogativ ■ frågande; (ylät) spörjande
käs. käsityöt ● artizanat; lucru de mână ■ handarbete
lak. lakikielessä, lakitiede ● limbaj juridic ■ lagspråk
lasiteoll. lasiteollisuus ● industria sticlei ■ glasindustri
last. lastenkielessä, lapsille puhuttavassa kielessä ● limbajul copiilor ■ barnspråk
leik. leikillinen, leikillisesti ● glumeț ■ skämts (skämtsamt)
lentok. lentokone ● avion; aviatică ■ flygplan
liik. liikeala, liike-elämä ● comerț ■ affärsliv; handel
log. logiikka ● logică ■ logik
lukus. lukusana ● numeral ■ räkneord
lut. luterilainen ● luteran ■ (a) luthersk; (s) lutheran
lyh. lyhenne ● abreviere, prescurtare ■ förkortning
läh, läh vast., ≈ lähin vastine, lähes sama merkitys ● echivalent aproximativ (aprox.); cel mai apropiat sens, aproape același sens ■ ungefärlig motsvarighet; nästan samma betydelse; approximativ
lääk. lääketiede ● medicină ■ medicin
m., mask. maskuliini, maskuliininen ● masculin ■ maskulinum
m.m. (ruotsiksi) ynnä muuta ● printre altele ■ med mera
maal. maalausala ● vopsitorie ■ målningväsen
maanm. maanmittaus ● agrimensurălantmäteri
maant. maantiede ● geografie ■ geografi
maanv. maanviljely, maanviljelys ● agricultură ■ jordbruk
maat. maatalous ● agrar; agricultură ■ lantbruk
mask., m. maskuliini, maskuliininen ● masculin ■ maskulinum
mat. matematiikka ● matematică ■ matematik
mer. merenkulku ● navigație ■ sjöfart
merk. merkityksessä, merkitys ● cu semnificația ■ betydelse, i betydelsen
met. metalliala ● industrie metalurgică ■ metallindustri
mets. metsästys ● vânătoare ■ jakt
metsät. metsätalous, metsätiede ● industrie forestieră ■ skogsbruk, skogsvetenskap
miekk. miekkailu ● scrimă ■ fäktning
miner. mineralogia ● mineralogie ■ mineralogi
mm. muun muassa, muiden muassa ● printre altele ■ bl.a (bland annat)
mon. monikko, monikossa ● plural (pl.) ■ plural
muodoll. muodollinen ● formal ■ formell
murt. murteissa, murteellinen ● dialectal ■ dialektal
mus. musiikki ● muzică ■ musik
myt. mytologia ● mitologie ■ mytologi
myönt. myöntävä[sti]; myönteisessä merkityksessä ● afirmativ; afirmație ■ jakande; instämmande
määr. määräinen ● precizat; determinat ■ bestämd
n. noin ● cam, aproximativ (aprox.); circa ■ ca, c:a; ungefär; omkring; cirka
nahk. nahkateollisuus ● industria pielăriei ■ läderindustri
nedsätt (ruotsiksi) halventava, halventavasti ● peiorativ; depreciativ; înjositor ■ nedsättande
ngn (ruotsiksi) joku ● cineva; ceva ■ någon (person)
ngns (ruotsiksi) jonkun ● al, a cuiva; al, a ceva ■ någons
ngt (ruotsiksi) jokin ● ceva ■ något
ngts (ruotsiksi) jonkin ● al, a ceva ■ någots
ns. niin sanottu ● așa zis ■ så kallade
numism. numismatiikka ● numismatică ■ numismatik
nyk. nykyään, nykykielessä ● contemporan; în limbaj modern; în prezent ■ numera; i dagens läge, i dagsläget; nuförtiden; i modernt språk
nyrkk. nyrkkeily ● box ■ boxning
o.d. (ruotsiksi) tai muu, tai muuta ● sau altele ■ och dylikt
o.likn. (ruotsiksi) ynnä muuta sellaista● și altele asemenea ■ och liknande; och annat
obj. objekti ● obiect ■ objekt
oik. oikeustiede, oikeusala ● drept; termen juridic ■ juridik
opt. optiikka ● optică ■ optik
org. orgaaninen ● organic ■ organisk
ortod. ortodoksinen ● ortodox ■ ortodox
p. ext. (romaniaksi) (sanan) laajemmassa merkityksessä ● prin extensie ■ i överförd bemärkelse; i ordets vidare bemärkelse
paleont. paleontologia ● paleontologie ■ paleontologi
pankk. pankkitoiminta ● domeniu bancar ■ bankväsen
pap. paperi- ja selluteollisuus ● industria hârtiei ■ pappersindustri
par. parempi ● mai bine, preferabil ■ bättre
partiol. partioliike ● cercetași, termen cercetășesc ■ scoutrörelsen
partis perf, pp partisiipin perfekti ● participiul trecut ■ perfekt particip
partis prees partisiipin preesens ● participiul prezent ■ presens particip
pass. passiivi ● pasiv ■ passiv
pedag. pedagogiikka ● pedagogie ■ pedagogik
pel. pelitermi ● termen de jocuri ■ spelterm
pers. persoona ● persoană ■ person
pers.pron persoonapronomini ● pronume personal ■ personligt pronomen
pl. monikko ● plural ■ plural
poet (ruotsiksi) runokielessä ● poetic ■ poetiskt
pol. politiikka, poliittinen ● politică ■ politik
poss.pron possessiivipronomini ● pronume posesiv ■ possessivt pronomen
post. postilaitos ● poștă ■ postverk
postp. postpositio ● postpoziție ■ postposition
prep. prepositio ● prepoziție ■ preposition
pron. pronomini ● pronume ■ pronomen
provins (ruotsiksi) kansankieli, kansankielessä ● termen vernacular, popular, dialectal, provincial ■ provinsiellt
psyk. psykologia, psykologinen ● psihologie ■ psykologi
puh. puhelinala ● telefonie ■ telefon
puhek. puhekieli, puhekielessä ● în limbaj colocvial, curent, lb.crt. ☺  ■ talspr (talspråk); i talspråk
puut. puuteollisuus ● industria lemnului ■ träindustri
puutarh. puutarhanhoito ● horticultură; peisagistică ■ trädgårdsskötsel
raam, Raam. raamatullinen, Raamatun kielessä, Raamatussa ● termen biblic, în Biblie ■ biblisk, i Bibeln
rad. radioala ● radio ■ radio, radioteknik
rak. rakennusala, rakennustaide ● construcții ■ byggterm
ransk. ranskalainen ● francez ■ fransk
rats. ratsastus ● echitație, călărie ■ ridning
rautat. rautatieala ● căi ferate ■ järnvägsväsen
refl.pron refleksiivipronomini ● pronume reflexiv ■ reflexivpronomen
rel adv relatiivinen adverbi ● adverb relativ ■ relativt adverb
rel pron relatiivipronimini ● pronume relativ ■ relativt pronomen
rinn. rinnakkaismuoto ● variantă ■ variant
room. roomalainen ● roman ■ romersk
run. runousoppi, runousopissa; runokieli ● poetică, stil poetic ■ poetik; poetisk
runok. runokielessä ● poetic ■ poetisk
ruok. ruokatalous, ruoka-ala ● gastronomie ■ matlagning; kosthåll
Ruots. Ruotsissa; Ruotsin virallisessa kielenkäytössä ● limbaj oficial în Suedia ■ i Sverige; i officiellt språkbruk i Sverige
ruots. Sv ruotsalainen ● suedez ■ svensk
ruotsr ruotsinruotsi, ruotsinruotsissa ● în suedeza din Suedia ■ i rikssvenskan
s., subst.  substantiivi ● substantiv ■ substantiv
sakk, šakk. sakkipeli, šakkipeli ● șah ■ schack
saks. saksalainen ● german ■ tysk
san. sanonta ● idiom; zicere ■ idiom
sananl, SL sananlasku ● proverb ■ ordspråk
sananp, SP sananparsi, sanonta ● locuțiune, expresie idiomatică; mod de exprimare; zicătoare, zicală ■ ordstäv; talesätt
sg. yksikkö ● singular ■ singular
skämts (ruotsiksi) leikillinen, leikillisesti ● glumeț ■ skämtsamt
SL, sananl sananlasku ● proverb ■ ordspråk
slaav. slaavilainen ● slav ■ slavisk
slg. slangissa ● slang ■ i slang
so. se on ● adică ■ det vill säga; dvs
sos. sosiaalinen, sosiaali- ● social ■ social; samhällelig; samhälls-; sällskaplig
sosiol. sosiologia, sosiologinen ● sociologie ■ sociologi
sot sotilaskielessä, sotilasala ● militar ■ militärterm; militärväsen
sot.slg. sotilasslangissa ● slang militar ■ i soldatslang
SP, sananp sananparsi ● locuțiune, expresie idiomatică; mod de exprimare; zicătoare, zicală ■ ordstäv; talesätt
std. slg. stadin slangi ● jargonul din Helsinki ■ Helsingfors slang
subj. subjekti ● subiect ■ subjekt
subst adj substantivoitu adjektiivi tai sen tavoin taipuva ● adjectiv substantivat care se declină ■ substantiverat adjektiv eller ord som böjs som ett sådant
subst. (sb.), (s) substantiivi ● substantiv (sb.) ■ substantiv
subst. adj substantiivisesti käytetty adjektiivi tai partisiippi ● un adjectiv sau un participiu folosit ca substantiv ■ ett adjektiv eller ett particip som används substantiv
subst., s. substantiivi ● substantiv (sb.) ■ substantiv
suom. suomenkielinen; suomessa ● în finlandeză ■ finsk; i finskan
Suom. Fi Suomessa; Suomen virallisessa kielenkäytössä ● limbaj oficial în Finlanda ■ i Finland; i officiellt språkbruk i Finland
suomr. suomenruotsissa ● în lb. suedeză din Finlanda ■ i finlandssvenskan
sup. supiini ● supin ■ supin
super. superlatiivi ● superlativ ■ superlativ
sähk. sähköala, sähkötekniikka ● electricitate; instalații electrice ■ elteknik
sälls (ruotsiksi) harvinainen; harvoin ● rar ■ sällsynt
särsk (ruotsiksi) varsinkin ● în special ■ särskilt
t. tai ● sau ■ eller
taid. taiteessa ● în artă ■ i konst
taidehist. taidehistoria ● istoria artei ■ konsthistoria
taipum. taipumaton ● inflexibil; neflexionat ■ oböjlig
taiv. taivutus, taivutusmuodot ● forme flexionare ■ böjning, böjda former
tal. taloustiede, talouselämä ● economie, economic ■ ekonomiska livet; ekonomi
tav. tavallisesti, tavallisesti ● obișnuit; de obicei ■ vanligen
teatt. teatteri ● teatru ■ teater
tekn. tekniikka, tekninen ● tehnică, tehnologie ■ teknik, teknologi
tekst. tekstiilit, tekstiiliala ● industrie textilă ■ textilterm
teletekn. teletekniikka ● tehică de telecomunicații ■ teleteknik
teol. teologia, teologinen ● teologie ■ teologi
teoll. teollisuus ● industrie, industrial ■ industri
tiet. tieteellinen, tieteessä, tieteellisessä kielessä ● limbaj științific ■ i vetenskapligt språkbruk
tilastot. tilastotiede ● statistică ■ statistik
tm. tai muu, tai muuta ● sau altele ■ o.d. och dylikt
tms. tai muu sellainen; tai muuta sellaista ● sau altele asemănătoare ■ e.d. eller dylikt
tr. transitiiviverbi ● verb tranzitiv ■ transitivt verb
tv. televisio ● televiziune ■ television
täht. tähtitiede ● astronomie ■ astronomi
urh. urheilu ● sport; atletism ■ idrottsterm
us. usein ● adesea ■ ofta
usk. uskonto, uskonnollisessa kielenkäytössä ● religie ■ religion
UT Uusi testamentti (1992) ● Noul Testament din 1992 ■ Nya testamentet (1992)
UT38 Uusi testamentti (1938) ● Noul Testament din 1933 ■ Nya testamentet (1938)
v. verbi ● verb (v., vb.) ■ verb
vaat. vaatetusala ● industria confecțiilor ■ konfektionsterm
vaill. taivutukseltaan vaillinainen ● flexiune deficitară ■ ofullständig böjning
vak. vakuutusala ● asigurări ■ försäkringsbranschen
val, valok. valokuvaus ● fotografie ■ fotografi
valt. valtiotiede ● științe politice ■ statsvetenskap
vanh., † vanhentunut ● vetust; învechit ■ föråldrad
vard (ruotsiksi) arkikielessä, arkikielinen ● limbaj cotidian, de toate zilele ■ vardagligt
vars. varsinkin ● în special ■ i synnerhet, särskilt
ven. venäläinen ● rusesc ■ rysk
wiki fi.wikipediaro.wikipediase.wikipediaen.wikipedia |||| wikisanakirjawikționarse.wiktionaryen.wiktionary
vir. virallinen, virallisesti ● oficial ■ officiell
voim. voimistelu ● gimnastică ■ gymnastik
vrt. vertaa ● compară (cf, cf.)jämför; jfr
VT Vanha testamentti (1992) ● Vechiul Testament din 1992 ■ Gamla testamentet (1992)
VT33 Vanha testamentti (1933) ● Vechiul Testament din 1933 ■ Gamla testamentet (1938)
vulg (ruotsiksi) alatyylinen; alatyylissä, alatyylisesti ● limbaj vulgar ■ vulgärt
ydintekn. ydintekniikka ● tehnicå nucleară ■ kärnteknik
yhd. yhdyssanassa ● cuvânt compus ■ sammansättning, sammansatt
yks. yksikkö, yksikössä ● singular (sg., sing.) ■ singular
yksipers. yksipersoonainen ● unipersonal ■ unipersonellt
yl. yleensä ● în general ■ i allmänhet, allmänt
yleisk. yleiskielessä ● în limbaj curent, general ■ i allmänspråket
yliop. yliopisto; yliopistossa ● unversitar ■ universitetsväsen; i universitet
ylät. ylätyylissä, ylätyylisesti; juhlavassa tyylissä ● termen elevat ■ högt (högtidligt stil)
ym. ynnä muu, ynnä muuta ● printre altele ■ och annat; med mera
yms. ynnä muu sellainen, ynnä muuta sellaista ● și altele asemenea ■ och liknande; och annat
åld (ruotsiksi) vanhanaikaisesti ● arhaism; învechit, demodat ■ ålderdomligt
äänitekn. äänitekniikka ● acustică ■ ljudteknik
överf (ruotsiksi) siirto ● transfer ■ överfört
→← sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen (yhdyssanaksi) ● cuvintele se pot scrie și împreună ■ ord kan också skrivas tillsammans (som ett sammansatt ord)
←→ kyseinen yhdyssana voidaan kirjoittaa myös erilleen (sanaliitoksi) ● cuvintele se pot scrie și separat ■ denna sammansatt ord kan också skrivas separat (som en ordkombination)

⇔, <=>

antonyymi, vastakohtasana ● antonim ■ antonym, motsats­ord

.

Tavanomaiset kieliopilliset sijamuodot (sijamuoto)

abe. abessiivi (vajanto) ● abesiv ■ abessiv (privativkaritiv)
abla. ablatiivi (ulkoeronto) ● ablativ ■ ablativ
ade. adessiivi (ulko-olento) ● adesiv ■ adessiv
akk. akkusatiivi (kohdanto) ● acuzativ ■ ackusativ
alla. allatiivi (ulkotulento) ● alativ ■ allativ
elat. elatiivi (sisäeronto) ● elativ ■ elativ
ess. essiivi (olento) ● esiv ■ essiv
gen. genetiivi (omanto) ● genitiv ■ genitiv
illa. illatiivi (sisätulento) ● ilativ ■ illativ
ine. inessiivi (sisäolento) ● inesiv ■ inessiv
inst. instruktiivi (keinonto)● instructiv ■ instruktiv
kom. komitatiivi (seuranto) ● comitativ ■ komitativ
nom. nominatiivi (nimentö) ● nominativ ■ nominativ
part. partitiivi (osanto) ● partitiv ■ partitiv
tran. translatiivi (tulento) ● translativ ■ translativ

.

kielet ● limbile ■ språkerna

 ron.  sue.  eng.  germ.  fr it sp cat.  lat.  nor.  dan.  isl.  ola.  blg.  srb. ceh.  pol.  lit.  let.  alb.  esper est ung turk.  rus.  ukr.  gre.  ebr.  chi.  cor.  jap.  arab.  gro. sami  rmy.

.

Kielitoimiston sanakirjan lyhenteet 2020

[Nu apar toate pe BlogulBlog]

aas. aasialainen
adj. adjektiivi
adv. adverbi
afr. afrikkalainen
aik. aikaisemmin, aikaisempi
alat. alatyylissä, alatyylisesti
alk. alkuaan
amer. amerikkalainen
amm. ammatinharjoittajannimi, ammattinimike
anat. anatomia, anatominen
antrop. antropologia
arab. arabialainen
ark. arkikielessä, arkikielinen
arkeol. arkeologia
astrol. astrologia, astrologinen
austr. australialainen
biokem. biokemia, biokemiallinen
biol. biologia, biologinen
el. eläintiede
eläinlääk. eläinlääketiede
em. edellä mainittu
engl. englantilainen
ent. entinen
erik. erikoismerkitys
eril. erilainen
erisn. erisnimi
eräänl. eräänlainen
esim. esimerkiksi, esimerkki, esimerkkejä
esp. espanjalainen
eur. eurooppalainen
farm. farmakologia, farmasia
fil. filosofia, filosofinen
filat. filatelia
fon. fonetiikka, foneettinen
fys. fysiikka, fysikaalinen
fysiol. fysiologia, fysiologinen
geol. geologia, geologinen
geom. geometria, geometrinen
halv. halventava, halventavasti
harv. harvinainen, harvoin
hist. historia, historian tutkimus, historiallinen
ilm. ilmailu
ilmat. ilmatiede
int. intialainen
interj. interjektio
iron. ironinen, ironisesti
islam. islamilainen
ital. italialainen
jalok. jalokiviala
jhk johonkin
jk jokin
jkhun johonkuhun
jklla jollakulla
jklle jollekulle
jklta joltakulta
jkn jonkun
jksik joksikin
jkssa jossakussa
jksta jostakusta
jkta jotakuta
jku joku
jllak jollakin
jllek jollekin
jltak joltakin
jnak jonakin
jne. ja niin edelleen
jnk jonkin
jssak jossakin
jstak jostakin
jtak jotakin
juut. juutalainen
kal. kalastus
kansat. kansatiede
kasv. kasvitiede
kat. katolinen
kem. kemia, kemiallinen
kiel. kielitiede, -oppi
kirjap. kirjapainoala
konj. konjunktio
korttip. korttipelit
kosmet. kosmetiikka
koul.slg. koululaisslangissa
kreikk. kreikkalainen
ks. katso
kuv. kuvakielessä, kuvallisesti, kielikuva
kuvat. kuvataiteet
käs. käsityöt
last. lastenkielessä, lapsille puhuttavassa kielessä
leik. leikillinen, leikillisesti
log. logiikka
lut. luterilainen
lyh. lyhenne
lääk. lääketiede
maal. maalausala
maanm. maanmittaus
maant. maantiede
maat. maatalous
mat. matematiikka
mer. merenkulku
met. metalliala
mets. metsästys
metsät. metsätalous, metsätiede
miner. mineralogia
mm. muun muassa, muiden muassa
mon. monikko, monikossa
murt. murteissa, murteellinen
mus. musiikki
myt. mytologia
n. noin
ns. niin sanottu
nyk. nykyään, nykykielessä
oik. oikeustiede, oikeusala
opt. optiikka
org. orgaaninen
ortod. ortodoksinen
paleont. paleontologia
pap. paperi- ja selluteollisuus
pol. politiikka, poliittinen
postp. postpositio
prep. prepositio
pron. pronomini
psyk. psykologia, psykologinen
puut. puuteollisuus
Raam. Raamatussa, Raamatun kielessä, raamatullinen
rak. rakennusala, rakennustaide
ransk. ranskalainen
rautat. rautatieala
rinn. rinnakkaismuoto
room. roomalainen
run. runousopissa
runok. runokielessä
ruok. ruokatalous, ruoka-ala
ruots. ruotsalainen
saks. saksalainen
SL sananlasku
slaav. slaavilainen
slg. slangissa
sos. sosiaalinen, sosiaali
sosiol. sosiologia, sosiologinen
sot. sotilaskielessä, sotilasala
sot.slg. sotilasslangissa
SP sananparsi
subst. substantiivi
sähk. sähköala, sähkötekniikka
t. tai
taidehist. taidehistoria
taipum. taipumaton
tal. taloustiede, -elämä
tav. tavallinen, tavallisesti
tekn. tekniikka, tekninen
tekst. tekstiiliala
teletekn. teletekniikka
teol. teologia, teologinen
tietotekn. tietotekniikka
tilastot. tilastotiede
tm. tai muu, tai muuta
tms. tai muu sellainen, tai muuta sellaista
täht. tähtitiede
urh. urheilu
us. usein
usk. uskonto, uskonnollisessa kielenkäytössä
UT Uusi testamentti (1992)
UT38 Uusi testamentti (1938)
vaill. taivutukseltaan vaillinainen
valok. valokuvaus
vanh. vanhentunut
vars. varsinkin
ven. venäläinen
vrt. vertaa
VT Vanha testamentti (1992)
VT33 Vanha testamentti (1933)
yks. yksikkö, yksikössä
yl. yleensä
yleisk. yleiskielessä
ylät. ylätyylissä, ylätyylisesti
ym. ynnä muu, ynnä muuta
yms. ynnä muu sellainen, ynnä muuta sellaista

.

Kielitoimiston suomi-ruotsi sanakirjan lyhenteet 2020

[Nu apar pe BlogulBlog]

.

Suomenkieliset lyhenteet

a adjektiivi adjektiv
abstr abstraktisesti abstrakt
adv adverbi adverb
aik aikaisemmin, aikaisempi tidigare
alat alatyylissä, alatyylisesti vulgärt, vulgärspråk
amer amerikkalainen amerikansk(a)
amm ammatinharjoittajannimi, ammattinimike yrkesbeteckning
anat anatomia, anatominen anatomi
antrop antropologia antropologi
ark arkikielessä, arkikielinen vardagligt
arkeol arkeologia arkeologi
astrol astrologia, astrologinen astrologi
tietotekn tietokoneala, automaattinen tietojenkäsittely databehandling
biokem biokemia, biokemiallinen biokemi
biol biologia, biologinen biologi
dipl diplomatia diplomati
el eläintiede zoologi
elok elokuva-ala filmkonst
eläinlääk eläinlääketiede veterinärmedicin
en-suk en-sukuinen genus utrum
epäm epämääräinen obestämd
erik erikoismerkitys speciell betydelse
eril erilainen diverse, olika
erisn erisnimi egennamn
esim esimerkiksi, esimerkki, esimerkkejä till exempel
ett-suk ett-sukuinen genus neutrum
EU Euroopan unionin teksteissä i EU-texter
farm farmakologia, farmasia farmakologi, farmaci
fem feminiini femininum
fil filosofia, filosofinen filosofi
filat filatelia filateli
fon fonetiikka, foneettinen fonetik
fys fysiikka, fysikaalinen fysik
fysiol fysiologia, fysiologinen fysiologi
gen genetiivi genetiv
geol geologia, geologinen geologi
geom geometria, geometrinen geometri
halv halventava, halventavasti nedsättande
hammaslääk hammaslääketiede odontologi
harv harvinainen, harvoin sällsynt, sällan
heng hengellinen, hengellisessä kielessä tai tyylissä religiöst språkbruk
henk henkilöstä om person
hist historia, historian tutkimus, historiallinen historia, historisk
ilm ilmailu luftfart, flygtrafik
ilmat ilmatiede meteorologi
indef.pron indefiniittipronomini indefinit pronomen
inf infinitiivi infinitiv
interj interjektio nedsättande
interr.pron interrogatiivipronomini interrogativt pronomen
iron ironinen, ironisesti ironisk(t)
jalok jalokiviala gemmologi
jdk joidenkin förkortningar för olika kasusformer av de obestämda pronomenen av de obestämda pronomenen joku någon och jokin något
jhk johonkin
jk jokin
jkhun johonkuhun
jklla jollakulla
jklle jollekulle
jklta joltakulta
jkn jonkun
jksik joksikin
jkssa jossakussa
jksta jostakusta
jkta jotakuta
jku joku
jllak jollakin
jllek jollekin
jltak joltakin
jnak jonakin
jne. ja niin edelleen och så vidare
jnk jonkin
jssak jossakin
jstak jostakin
jtak jotakin
kaiv kaivostyö gruvdrift
kal kalastus fiske
kans kansankielessä folkligt, provinsiellt
kansat kansatiede folkloristik
kasv kasvitiede botanik
kat katolinen katolsk
kem kemia, kemiallinen kemi
keram keraaminen teollisuus, keramiikka keramik, keramisk industri
kiel kielitiede, -oppi språkvetenskap
kielt kieltävä(sti); kielteisessä merkityksessä nekande, i negativ bemärkelse
kirj kirjallisessa tyylissä skriftspråk
kirjall kirjallisuus; kirjallisuustiede litteratur, litteraturvetenskap
kirjanp kirjanpito bokföring
kirjap kirjapainoala boktryckeri
kirk kirkollinen, kirkossa kyrkligt
koll kollektiivisesti; ryhmäsana kollektivt
komp komparatiivi komparativ
konj konjunktio konjunktion
konkr konkreettinen; konkreettisesti konkret
korttip korttipelit kortspel
kosmet kosmetiikka kosmetik
koul koulussa; koululaiskielessä i skolan, i skolelevers språkbruk
ks. katso se
kuv kuvakielessä, kuvallisesti, kielikuva bildspråk, bildligt; överfört
kuvat kuvataiteet bildkonst
kys kysyvä interrogativt, frågande
käs käsityöt handarbete, textilslöjd
last lastenkielessä, lapsille puhuttavassa kielessä barnspråk
leik leikillinen, leikillisesti skämtsamt
liik liikeala, liike-elämä handel. affärsliv
log logiikka logik
lukus lukusana räkneord
lut luterilainen luthersk
lyh lyhenne förkortning
läh lähin vastine ungefärlig motsvarighet
lääk lääketiede medicin
maal maalausala måleribranschen
maanm maanmittaus lantmäteri
maant maantiede geografi
maat maatalous lantbruk
mask maskuliini(nen) maskulinum
mat matematiikka matematik
mer merenkulku sjöfart
merk merkitys, merkityksessä betydelse, i betydelse
met metalliala metallurgi
meteor ilmatiede meteorologi
mets metsästys jakt
metsätal metsätalous, metsätiede skogsbruk, skogsvetenskap
miner mineralogia mineralogi
mm muun muassa, muiden muassa bland annat, bland andra
mon monikko, monikossa pluralis
murt murteissa, murteellinen dialekt
mus musiikki musik
myt mytologia mytologi
myönt myöntävä(sti); myönteisessä merkityksessä jakande, i positiv bemärkelse
määr määräinen bestämd
n noin ungefär, cirka
NL Neuvostoliitto Sovjetunionen
ns niin sanottu så kallad
numism numismatiikka numismatik
nyk nykyään, nykykielessä numera, i nuspråk
obj objekti objekt
oik oikeustiede, oikeusala juridik
opt optiikka optik
org orgaaninen organisk
ortod ortodoksinen ortodox, inom den ortodoxa kyrkan
paleont paleontologia paleontologi
pankk pankkitoiminta bankväsen
pap paperi- ja selluteollisuus pappers- och cellulosaindustri
partiol partioliike scoutrörelsen
partis prees partisiipin preesens presens particip
pers persoona person
pers.pron persoonapronomini personligt pronomen
pol politiikka, poliittinen politik
poss.pron possessiivipronomini possessivt pronomen
post postilaitos postväsen
postp postpositio postposition
prep prepositio preposition
pron pronomini pronomen
psyk psykologia, psykologinen psykologi
puh puhelinala telefoni
puhek puhekieli talspråk
puut puuteollisuus träindustri
raam Raamatussa, Raamatun kielessä, raamatullinen i Bibeln, bibliskt
rad radioala radioteknik
rak rakennusala, rakennustaide byggnadsteknik, byggnadskonst
rats ratsastus ridning
rautat rautatieala järnvägsväsen
refl.pron refleksiivipronomini reflexivt pronomen
rel.pron relatiivipronomini relativt pronomen
run runousopissa poetik
runok runollinen, runokielessä poetiskt
ruok ruokatalous, ruoka-ala matlagning
Ruots Ruotsissa; Ruotsin virallisessa kielenkäytössä i Sverige, i officiellt språkbruk i Sverige
ruotsr ruotsinruotsissa sverigesvenskt
s substantiivi substantiv
šakk šakkipeli schack
sananl sananlasku ordspråk
sananp sananparsi talesätt
slg slangissa slang
sosiol sosiologia, sosiologinen sociologi
sot sotilaskielessä, sotilasala militärt, militärväsen
sot.slg sotilasslangissa militärslang
subj subjekti subjekt
subst. adj substantiivisesti käytetty adjektiivi tai partisiippi substantiverat adjektiv eller particip
Suom Suomessa, Suomen virallisessa kielenkäytössä i Finland, i officiellt språkbruk i Finland
suomr suomenruotsissa finlandssvenskt
sup supiini supinum
sähk sähköala, sähkötekniikka elteknik
t. tai eller
taidehist taidehistoria konsthistoria
taipum taipumaton oböjligt
taiv taivutus böjning, böjda former
tal taloustiede, -elämä ekonomi
tav tavallinen, tavallisesti vanligen
teatt teatteri teater
tekn tekniikka, tekninen teknik
tekst tekstiiliala textilindustri, textilslöjd
teletekn teletekniikka teleteknik
teol teologia, teologinen teologi
tiet tieteellinen, tieteessä vetenskapligt
tietotekn tietotekniikka informationsteknik
tilastot tilastotiede statistik
tm. tai muu, tai muuta eller annat
tms. tai muu sellainen, tai muuta sellaista eller dylikt
tv televisio television
täht tähtitiede astronomi
urh urheilu sport
us usein ofta
usk uskonto, uskonnollisessa kielenkäytössä religion
v verbi verb
vaill taivutukseltaan vaillinainen ofullständig böjning
vak vakuutusala försäkringsväsen
valok valokuvaus fotografi
valt valtiotiede statsvetenskap
vanh vanhentunut föråldrat
vars varsinkin i synnerhet, särskilt
vir virallinen, virallisesti officiellt språkbruk
voim voimistelu gymnastik
yhd yhdyssanassa i sammansättningar, sammansatt
yks yksikkö, yksikössä singularis
yl yleensä i allmänhet, allmänt
yleisk yleiskielessä allmänspråk
yliop yliopistossa vid universitet
ylät ylätyylissä, ylätyylisesti högtidligt
ym. ynnä muu, ynnä muuta och annat

.

Ruotsinkieliset lyhenteet

allmänspr allmänspråk yleiskielinen, yleiskielessä
barnspr barnspråk lastenkielessä, lapsille puhuttavassa kielessä
e.d. eller dylikt tai muu sellainen
el. eller dylikt tai
etc etcetera ja niin edelleen
högt högtidligt juhlavassa tyylissä, ylätyylissä
nedsätt nedsättande halventava, halventavasti
ngn någon joku
ngns någons jonkun
ngt något jokin
ngts någots jonkin
o.d. och dylikt ja muu sellainen
poet poetiskt runollinen, runokielessä
provins provinsiellt murteellisesti
skämts skämtsamt leikillisesti
sälls sällsynt harvinainen
särsk särskilt erityisesti
vard vardagligt arkikielessä
vulg vulgärt alatyylissä
åld ålderdomligt vanhentunut
överf överfört kuvallisesti

.

SAOB Förkortningar

https://svenska.se/hjalp/forkortningar-saob/

[Nu apar pe BlogulBlog]

.

Förkortningar som används i SAOB. Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade förkortningarna är i regel fackspråksbeteckningar.

.

För teckenförklaring se nederst på sidan.

.

Förkortning Uttydning
A. Adolf (i regentbeteckning)
abl. ablativ
abs. absolut användning
*abstr. abstrakt, i abstrakt betydelse
ack. ackusativ
adj. adjektiv
adm. administrativ term
adv. adverb
*afl. se avledn.
*afs. se avs.
*ags. anglosaxisk, se feng.
akt. aktiv, (i) aktiv form, aktivum
alban. albansk
allm. allmänhet
*allm. allmän
amerik. eng. amerikansk-engelsk
anat. anatomisk term
*andl. i andlig betydelse
*anf. anförd
anglofr. anglofransk
anm. anmärkning
antropol. antropologisk term
anv. användning
*apot. apotekarterm, se farm.
arab. arabisk
aram. arameisk
*ark. se arkeol.
arkeol. arkeologisk term
armen. armenisk
art. artikel
artill. artilleriterm
assyr. assyrisk
*astr. se astron.
astrol. astrologisk term
astron. astronomisk term
avest. avestisk
avledn. avledning
avljudsförh. avljudsförhållande
avs. avseende
babyl. babylonisk
bag. bageriterm
bakteriol. bakteriologisk term
*balneol. balneologisk term
baltoslav. baltoslavisk
bankv. term inom bankväsendet
bef. term inom befästningskonsten
*bem. bemärkelse
bergv. term inom bergväsendet
best. bestämd, (i) bestämd form
bet. betydelse
*bibelövers. bibelöversättning
bibet. bibetydelse
bibliogr. bibliografisk term
bibliot. term inom biblioteksväsendet
bildh. term inom bildhuggarkonsten
bildl. bildlig, i bildlig användning
biodl. biodlarterm
biol. biologisk term
bl. blott
bl. a. bland annat
blecksl. bleckslagarterm
Blek. Blekinge
Bohusl. Bohuslän
bokb. bokbindarterm
bokför. bokföringsterm
*bokh. bokhandelsterm
boktr. boktryckarterm
Bornh. Bornholm
bot. botanisk term
br. brukligt
brandv. term inom brandväsendet
bret. bretonsk
brygg. bryggeriterm
brännvinsbr. term inom brännvinsbränningen
bulg. bulgarisk
byggn. byggnadsteknisk term
*bärgv. se bergv.
c. cirka
cg centigram
cit. citat
cl centiliter
cm centimeter
cm2 kvadratcentimeter
cm3 kubikcentimeter
d. (ny)dansk, jfr dan.
Dalsl. Dalsland
dan. (ny)dansk, jfr d.
dans. term inom danskonsten
dat. dativ
datal. datalogisk term
dekl. deklination
demonstr. demonstrativ
*DENS. densamme
dep. deponens
*DES. desamma
determ. determinativ
dets. detsamma
dg decigram
dial. dialekt
dimin. diminutiv
*dipl. diplomatisk term
dl deciliter
dm decimeter
dm2 kvadratdecimeter
dm3 kubikdecimeter
d. o. detta ord, dessa ord
dt deciton
dual. dualis
duv. term rörande brevduvor och duvavel
dvs. det vill säga
dyl. dylikt
därigm därigenom
*Därs. därsammanstädes, i samma källa
E. Erik (i regentbeteckning)
eg. egentlig, egentligen
Eg. Finl. Egentliga Finland
egypt. egyptisk
egyptol. egyptologisk term
ekon. ekonomisk term
*elektrotekn. se el.-tekn.
el.-tekn. elektroteknisk term
embryol. embryologisk term
eng. (ny)engelsk
Engl. England
enl. enligt
*enst. enstaka förekommande
entomol. entomologisk term
*eskimåspr. eskimåspråk, se inuit.
estet. term inom estetiken
Estl. Estland
estn. estnisk
etnogr. etnografisk term
ev. eventuell
f. forma (form)
f. och följande sida (l. spalt)
f. femininum
fackspr. fackspråk
fam. familjärt
farm. farmakologisk term, farmaceutisk term
fd. forndansk, jfr fdan.
f. d. före detta
fdan. forndansk, jfr fd.
fem. feminin
feng. fornengelsk
fenic. fenicisk
ff. och följande sidor (l. spalter)
ffr. fornfransk
ffris. fornfrisisk
fgutn. forngutnisk
fht. fornhögtysk
*fi. finsk, jfr fin.
filat. term inom filatelin
filos. filosofisk term
fin. finsk
find. fornindisk
Finl. Finland
fir. fornirisk
fisk. fiskeri­term
fisl. fornisländsk, jfr äv. isl.
fkyrkoslav. fornkyrkoslavisk
flat. fornlatin
flfrank. fornlågfrankisk
flygv. term inom flygväsendet
fnor. fornnorsk
folklor. folkloristisk term
folkrätt. folkrättslig term
formavd. formavdelning
forts. fortsättning
fotogr. fotografisk term
fpers. fornpersisk
fpreuss. fornpreussisk
fr. (ny)fransk
fr. från
frank. frankisk
frenol. frenologisk term
frimur. term inom frimurarväsendet
fris. frisisk
fry. fornryska
*fsachs. se fornsax.
fsax. fornsaxisk
*fslav. fornslavisk, se fkyrkslav.
fsv. fornsvensk
fut. futurum
fvn. fornvästnordisk
*fyrv. fyrverkeriterm
fyrverk. fyrverkeriterm
fyrväs. term inom fyrväsendet
fys. term inom fysiken
fysiol. fysiologisk term
fångv. fångvårdsterm
fäkt. fäktningsterm
fär. färöisk
färg. färgarterm
*f. ö. för övrigt
*följ. följande (ord)
förb. förbindelse
*föreg. föregående (ord)
*förek. förekommande
förf. författare
*förf. författad
förh. förhållanden
försäkr. term inom försäkringsväsendet
förvaltn. förvaltnings­term
g gram
G. Gustav (i regentbeteckning)
gael. gaelisk
gall. gallisk
garv. garveriterm
Gbg Göteborg
gen. genitiv
geneal. genealogisk term
genet. genetisk term
geod. geodetisk term
geogr. geografisk term
geol. geologisk term
geom. geometrisk term
germ. germansk
gg, ggr gång, gånger
glasfabr. term inom glasfabrikationen
glasm. glasmästarterm
*Gld se Götal.
gm genom
got. gotisk
Gotl. Gotland
gr. grekisk
*gradf. gradförhöjning, komparation
gram. grammatisk
grundbet. grundbetydelse
grönl. grönländsk
guldsm. guldsmedsterm
gymn. gymnastikterm
Gästrikl. Gästrikland
Götal. Götaland, jfr Gld
h. häfte
Hall. Halland
handarb. handarbetsterm
handel. handelsterm
handl. handling
handskm. handskmakarterm
hantv. hantverksterm
hattm. hattmakarterm
hebr. hebreisk
herald. heraldisk term
hett. hettitisk
hg hektogram, hekto
hippol. hippologisk term
hist. historisk term
histol. histologisk term
hl hektoliter
*hofsl. se hovsl.
*holl. holländsk, utbytt mot: nl.
hovsl. hovslagarterm
hskr. handskrift
hund. term rörande hundar eller hundavel
*husdj. term inom husdjursskötseln
huvudmom. huvudmoment
*hvard. se vard.
*hygien term inom hälso(vårds)läran
Hälsingl. Hälsingland
hänv. hänvisning
Härjed. Härjedalen
*idrott. idrottsterm, jfr gymn.
ieur. indoeuropeisk
ig. individens genus
imper. imperativ
ind. indikativ
indianspr. indianspråk
*indir. indirekt
*indoeur. se ieur.
inf. infinitiv
inf.-förb. infinitivförbindelse
innehållsobj. innehållsobjekt
intensivbildn. intensivbildning
interj. interjektion
interr. interrogativ
intr. intransitiv, (i) intransitiv användning
inuit. inuitisk
ipf. imperfektum
ir. irisk
i sht i synnerhet
isl. isländsk
i st. f. i stället för
it. italiensk
J. Johan (i regentbeteckning)
jap. japansk
jfr jämför
*jordbr. se lant.
jur. juridisk term
Jyll. Jylland
jäg. jägarterm
Jämtl. Jämtland
järnv. järnvägsterm
K. Karl (i regentbeteckning)
kam. kameral term
*kansl. i kanslistil
kartogr. kartografisk term
*kav. kavalleriterm
kelt. keltisk
kem. kemisk term
*kennel. se hund.
keram. keramisk term
kg kilogram, kilo
kines. kinesisk
kir. kirurgisk term
*kirurg. se kir.
km kilometer
km2 kvadratkilometer
K. Maj:t Kunglig Majestät
kok. term inom kokkonsten
koll. med kollektiv betydelse, kollektiv
komp. komparation
komp. komparativ
kondit. konditoriterm
konj. konjunktion, konjunktiv
kons. konsonant
*konst. se konstvet.
konsthantv. konsthantverksterm
*konsthist. se konstvet.
*konstr. konstruktion
konstvet. term inom konstvetenskapen
kopparsl. kopparslagarterm
korgm. korgmakarterm
korn. kornisk
kortsp. kortspelsterm
kronol. kronologisk term
kulturhist. kulturhistorisk term
*Kungl. Maj:t. Kunglig Majestät
kymr. kymrisk
*kyrklat. se kyrkolat.
kyrkohist. kyrkohistorisk term
kyrkolat. kyrkolatinsk, kyrkolatin
*kyrkslav. kyrkslavisk, se fkyrkslav.
körsn. körsnärsterm
l liter
l. eller
lant. lantbruksterm
lantmät. lantmäteriterm
*lap. lapsk, se sam.
Lappl. Lappland
lat. latinsk, latin
l. dyl. eller dylikt
lett. lettisk
*lillry. lillrysk, se ukr.
lit. litauisk
*litt.-hist. se litt.-vet.
litt.-vet. litteraturvetenskaplig term
*liturg. term inom liturgin, liturgisk term
log. term inom logiken
lt. lågtysk
m meter
m. maskulinum
m2 kvadratmeter
m3 kubikmeter
mask. maskulin
mat. matematisk term
med. medicinsk term
Medelp. Medelpad
*med.-hist. medicinhistorisk term
*med.-kem. medicinsk-kemisk term
mejeri. term inom mejeriväsendet
*mek. i mekaniken
meng. medelengelsk
metafys. metafysisk term
metall. metallurgisk term
meteorol. meteorologisk term
metr. term inom metriken
m. fl. med flera
mfr. medelfransk
mg milligram
mht. medelhögtysk
mil. term inom militäväsendet
*mil.-med. militärmedicinsk term
*min. se mineral.
mineral. mineralogisk term
*miss.-hist. missionshistorisk term
ml milliliter
mlat. medeltidslatinsk, medeltidslatin
mlt. medellågtysk
mm millimeter
mm2 kvadratmillimeter
mm3 kubikmillimeter
m. m. med mera
mnl. medelnederländsk
*mnt. medelnedertysk, se mlt.
mom. moment
motsv. motsvarande
mus. musikterm, musikhistorisk term
*mus.-hist. musikhistorisk term
mytol. mytologisk term
mål. målarterm
möjl. möjligen
n. neutrum
nat.-ekon. nationalekonomisk term
naturv. naturvetenskaplig term
*navig. navigationsterm
neutr. neutral
ngn någon
ngnstädes någonstädes
ngt, ngra något, några
*nisl. se nyisl.
nl. nederländsk
*Nld Norrland, se Norrl.
nn. nynorsk
*nnt. nynedertysk, se lt.
nom. nominativ
nor. norsk
nor. bm. bokmål
nord. nordisk
nordamerik. nordamerikansk
nor. nn. nynorska
Norrb. Norrbotten
Norrl. Norrland
nr nummer
*num. se numism.
numism. numismatisk term
*nuv. nuvarande
nybret. nybretonsk
*nygr. nygrekisk, se gr.
nyhebr. nyhebreisk
nyisl. nyisländsk
Nyl. Nyland
nylat. nylatinsk, nylatin
nysv. nysvensk
näml. nämligen
O. Oskar (i regentbeteckning)
o. och
obest. obestämd, (i) obestämd form
obj. objekt
*obl. oblik
obr. obruklig
*obst. se obstetr.
obstetr. term inom obstetriken
oböjl. oböjlig
o. d. och dylikt
odontol. odontologisk term
o. dyl. och dylikt
oeg. oegentlig, i oegentlig användning
oftalm. oftalmiatrisk term
opers. opersonligt
opt. term inom optiken
ordspr. ordspråk
orgelb. orgelbyggarterm
orig. original
osk. oskisk
osv. och så vidare
p. particip
p. adj. participiellt adjektiv
paleontol. paleontologisk term
paleozool. paleozoologisk term
participbildn. participbildning
pass. passiv, (i) passiv form, passivum
patol. patologisk term
*ped. pedagogisk term
pedag. pedagogisk term
pers. persisk
pers. personlig, person
personobj. personobjekt
personsubj. personsubjekt
*petrogr. petrografisk term
pf. perfektum
pl. plansch
pl. pluralis
plåtsl. plåtslagarterm
pol. polsk
polit. term inom politiken, politisk term
port. portugisisk
poss. possessiv
post. term inom postväsendet
p. pf. perfektparticip
p. pr. presensparticip
pr. presens
prep. preposition
prep.-förb. prepositionsförbindelse
prep.-uttr. prepositionsuttryck
pret. preteritum
pron. pronomen
prov. provensalsk
psykiatr. psykiatrisk term
psykol. psykologisk term
r. realgenus, reale
*radio. radioteknisk term
*radiot. radioteknisk term
recipr. reciprok
refl. reflexiv verbform, reflexiv
rel. relativ
*rel.-hist. religionshistorisk term
relig. religionshistorisk term, religionsvetenskaplig term
*rel.-vet. religionsvetenskaplig term
repslag. repslagarterm
resp. respektive
ridk. term inom ridkonsten
riksspr. riksspråk
rundan. rundansk
runsv. runsvensk
ry. rysk
Ryssl. Ryssland
räkn. räkneord
rättsfilos. rättsfilosofisk term
rättshist. rättshistorisk term
s. sida
*s. a. sine anno, (utan uppgift om tryckår)
sadelm. sadelmakarterm
sakobj. sakobjekt
saksubj. saksubjekt
sam. samisk
samhällsv. samhällsvetenskaplig term
sannol. sannolikt
sanskr. sanskrit
sbst. substantiv
semit. semitisk
sengr. sengrekisk,
senlat. senlatinsk, senlatin
serb. serbisk
sg. singularis
shetl. shetländsk
sht synnerhet
*simn. term inom simsporten
*sistn. sistnämnda
sjukgymn. term inom sjukgymnastiken
Själl. Själland
*sjökrigsv. sjökrigsväsen, se sjömil.
sjömil. sjömilitär term
sjöt. sjö­term
s. k. så kallad(e), så kallat
skeppsb. skeppsbyggeriterm
*skjutk. term inom ”skjutkonsten”, se vap.
*skjutv. skjutvapenterm, se vap.
skogsv. term inom skogsväsendet
skom. skomakarterm
Skottl. Skottland
*skr. skrift
skriftspr. skriftspråk
skrädd. skräddarterm
skämts. skämtsamt
*s. l. sine loco (utan uppgift om tryckort)
slakt. slaktterm
slav. slavisk
slovak. slovakisk
sloven. slovensk
slutart. slutartikel
slöjd. slöjdterm
Smål. Småland
snick. snickarterm
*snörm. snörmakarterm
*socialpolit. socialpolitisk term
sociol. sociologisk term
*sockerbag. ”sockerbageriterm”, se kondit.
sorb. sorbisk
sot. sotarterm
sp. spalt
span. spansk
specialanv. specialanvändning
spelt. spelterm
sport. sportterm
spr. språk
språkv. språkvetenskaplig term
spårv. spårvägsterm
ss. såsom
ssg sammansättning
ssgn sammansättningen
ssgr sammansättningar
ssgrna sammansättningarna
ssgs- sammansättnings-
*sskr. sammanskriven, sammanskrivning
ssp. subspecies (underart)
s:t sankt
statist. statistisk term
statsv. statsvetenskaplig term
stenhugg. stenhuggarterm
Sthm Stockholm
*stil. se stilist.
stilist. term inom stilistiken
subj. subjekt
sup. supinum
superl. superlativ
Sv. Sverige
sv. (ny)svensk
Sveal. Svealand
*Svld se Sveal.
sydamerik. sydamerikansk
syr. syrisk
sälls. sällsynt
särsk. särskilt
särsk. förb. särskild förbindelse
Södermanl. Södermanland
sömn. sömnadsterm
t ton
t. (ny)högtysk
*tandtekn. se odontol.
teat. teaterterm
tekn. teknisk term, teknologisk term
tele. term inom telefoni l. telegrafi l. teleteknik
*telef. term inom telefoni
*telegr. term inom telegrafi
teol. teologisk term
t. ex. till exempel
textil. textilterm
textiltekn. textilteknisk term
*tidräkn. term inom tidräkningskonsten
tillf. tillfälligt
*timmerm. timmermansterm, se snick.
tjeck. tjeckisk
*tochar. se tokhar.
tokhar. tokharisk
*tonk. i tonkonsten
topogr. topografisk term
tr. transitiv, (i) transitiv anv.
trol. troligen
trädg. trädgårdsterm
tullv. term inom tullväsendet
tunnbind. tunnbindarterm
turk. turkisk
Tyskl. Tyskland
ukr. ukrainsk
ung. ungersk
uppl. upplaga
Uppl. Uppland
urgerm. urgermansk
urmak. urmakarterm
urn. urnordisk
urspr. ursprungligen
USA Förenta staterna
uttr. uttryck
*v. varietas, se var.
v. verb
*vagnmak. vagnmakarterm
vanl. vanligen
vap. vapenterm, vapenhistorisk term
*vapenhist. vapenhistorisk term, se vap.
*vapenl. term inom ”vapenläran”, se vap.
var. varietas, varietet
vard. vardagligt
varigm varigenom
vbaladj. verbaladjektiv
vbalform verbalform
vbalsbst. verbalsubstantiv
v. dep. deponentiellt verb, deponens
veter. term inom veterinärväsendet
*vulg. vulgärt
vulgärlat. vulgärlatinsk, vulgärlatin
*väfn. se vävn.
Värml. Värmland
Västerb. Västerbotten
Västergötl. Västergötland
Västmanl. Västmanland
vävn. vävnadsterm
*växtbiol. växtbiologisk term, se bot.
*växtgeogr. växtgeografisk term, se bot.
y. yngre
zool. zoologisk term
Ångermanl. Ångermanland
årh. århundrade
åtm. åtminstone
*åtsk. åtskilliga
ä. äldre
*äfv. även
ärftl. term inom ärftlighetsläran
äv. även
*öfv. se öv.
*Öl. Öland
Österb. Österbotten
Östergötl. Östergötland
Östersjöprov. Östersjöprovinserna
öv. översättning
övr. övrigt

 

Teckenförklaring

  † betecknar föråldrad betydelse eller användning.
  * framför en ordform utmärker att denna inte har anträffats såsom verkligen förekommande men att man har skäl för antagandet att den en gång har funnits. Konstruerade former anges ytterst sparsamt och endast i SAOB:s tidigare band.
  // efter genusbeteckning (m., f. eller n.) och omedelbart efterföljt av ig., dvs. individens genus, betecknar att substantivet kan ersättas av pronomen, motsvarande den i det särskilda fallet åsyftade individens naturliga kön.
  / i språkprov utmärker var en versrad slutar; används i verbformsbeteckningen sg./pl., vilken markerar böjningsform som numera kan användas vid såväl singulart som pluralt subjekt.
  .. i språkprov anger att något, som förekommer i källskriften, är uteslutet.
  = efter best., pl., n. eller adv. utmärker att ifrågavarande böjnings- eller avledningsform är likalydande med uppslagsformen.
 () omsluter de former av ordet som anförs för att visa ordets formella växlingar eller utveckling inom nysvenskan.
  [] omger etymologiska upplysningar.
  () i förklaring av ordets betydelse omsluter dels uppgifter om ordets bruklighet, dels förtydligande eller fakultativa tillägg till definitionen.

.

Sammansättningsförkortningslistan

[Nu apar pe BlogulBlog]

Vanliga förkortningar i svenska texter

Inkl. vanliga beteckningar för måttenheter. De förkortningar där punkt(er) satts ut kan också skrivas utan punkt.

.

a ar
A ampere
AB aktiebolag
ack. ackusativ
adj. adjektiv
admin. administration
adv. adverb
advl adverbial
agr. agronomie
akust. akustik
allmänspr allmänspråk
am. amerikansk(a)
anat. anatomi
ang. angående
anm. anmärkning
antropol. antropologi
anv. användning, använd(s)
arab. arabisk(a)
arkeol. arkeologi
arkit. arkitektur
astr. astron. astronomi, astronomisk term
astrol. astrologi
avd. avdelning
avs. avseende
B.B. Bäste bror
bank. bankväsen
barnspr barnspråk
BB barnbördshus, förlosningsavdelning
bem. bemärkelse
bergsvet. bergsvetenskap
beskattn. beskattning
besl. besläktad
best. bestämd form
bet. betydelse
betr. beträffande
bg bankgiro
bh bysthållare
bibl. bibliskt, förekommer framför allt i Bibeln
bibliot. biblioteksväsen
bil. bilaga
bildl. bildlig betydelse
bildn. bildning
biokem. biokemi
biol. biologi, biologisk term
bl.a. bland annat
BO Barnombudsmannen
bokför. bokföring
bot. botanik, botanisk term
bps bits per sekund
brukl. brukligt
byggn.tekn. byggnadsteknik
c centerpartiet
ca, c:a cirka
cal kalori(er)
cd candela
cg centigram
civ.ek. civilekonom
civ.ing. civilingenjör
cm centimeter
cm2 kvadratcentimeter
cm3 kubikcentimeter
Co. kompani
d.o. detta ord
d.y. den yngre
d.ä. den äldre
da. dansk(a)
dans. danskonst
data. datateknisk term
databehandl. databehandling
dB decibel
def. definition
demograf. demografi
dg decigram
dial. dialekt
dipl. diplomati
dir. direktör
div. diverse
dl deciliter
dm decimeter
dm2 kvadratdecimeter
dm3 kubikdecimeter
dnr diarienummer
do, d:o dito
doc. docent
dr doktor
ds dennes
dt deciton
dw dödvikt
dvs., d.v.s. det vill säga
e.d. eller dylikt
e.Kr. efter Kristus
e.o. extra ordinarie
e.u. enligt uppdrag
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eftr. efterträdare
EG Europeiska gemenskaperna
eg. egentligen, egentlig betydelse
ekol. ekologi
ekon. ekonomi, ekonomisk term
el. eller
el. dyl. eller dylikt
elektr. elektricitetslära
elektron. elektronik
em., e.m. (på) eftermiddagen
EMU Europeiska monetära unionen
end. endast
eng. engelsk(a)
enl. enligt
ERM exchange rate mechanism (europeiska växelkurssamarbetet)
etc. etcetera
EU Europeiska unionen
ev. eventuell, eventuellt
ex. exempel; exemplar
exkl. exklusive
f. förre; och följande (sida)
f.d. före detta
f.Kr. före Kristus
f.n. för närvarande
f.v.b. för vidare befordran
f.ö. för övrigt
fackspr. fackspråk
farm. farmacie
farmakol. farmakologi
fem. femininum
ff. och följande (sidor)
fi. finsk(a)
fig. figur
fil. filosofi, filosofie
film. filmkonst
filos. filosofisk term
finlandssv. finlandssvensk(a)
fm., f.m. (på) förmiddagen
fonet. fonetik
forb. förbindelse
forts. fortsättning
foto. fotografi
fp folkpartiet liberalerna
fr. från; fröken eller fru
fr. a.; fr.a. framför allt
fr.o.m. från och med
fra. fransk(a)
frk. fröken
fys. fysik, term i fysiken
fysiol. fysiologi
följ. följande
föraldr. föråldrat
föreg. föregående
förf. författare
förh. förhållande
förk. förkortas, förkortning
försäkr. försäkringsväsen
g gram
gemens. gemensam
gen. genitiv
genet. genetik
geogr. geografi
geol. geologi, geologisk term
geom. geometri, geometrisk term
germ. germansk
ggr gånger
gm genom
grek. grekisk(a)
gruppspr. gruppspråk
h timme
H.K.H. hans (hennes) kunglig höghet
H.M. hans (hennes) majestät
ha hektar
handarb. handarbete (lucrat de mân| de artizan amator)
handelsspr. handelsspråk
hantv. hantverk (lucrat de mân| de artizan profesionist)
hebr. hebreiskt(a)
heminr. heminredning
herald. heraldik
hg hektogram
hist., histor. historia, historisk, historisk term
hk hästkraft(er)
hl hektoliter
hr herr
Hz hertz
högt., högtidl. högtidligt, i högtidliga sammanhang
i allm. i allmänhet
i sht.; i sht i synnerhet
i st.f. i stället för
ibl. ibland
ill. illustration, illustrerad
imper. imperativ
indianspr. indianspråk
indoeur. indoeuropeisk(a)
inf. infinitiv
inkl. inklusive
interj. interjektion
iron. ironiskt
ISBN internationellt standardboknummer
isl. isländsk(a)
ita. italiensk(a)
J joule
jap. japansk(a)
jfr jämför
JK justitiekansler
JO justitieombudsman
jordbr. jordbruk
jr junior
jur. juris;juridik, juridisk term
JämO jämställdhetsombudsman
K kelvin
kand. kandidat
kap. kapitel
KB kilobyte
kcal kilokalori(er)
kd kristdemokratiska partiet
kem. kemi
kg kilogram
kHz kilohertz
kJ kilojoule
kl. klockan; klass
km kilometer
km/h kilometer i timmen
km2 kvadratkilometer
KO konsumentombudsman
kokk. kokkonst
koll. kollektiv
komm. kommunikation
komp. komparativ
konj. konjunktion
konstr. konstruktion
kr. kronor
kV kilovolt
kW kilowatt
kWh kilowattimme, -timmar
kvinnospr. kvinnospråk
l liter
lagspr. lagspråk
lantmät. lantmäteri
lat. latin
leg. legitimerad
lic. licentiat
likn. liknande
litt. litterärt, i litterär stil
litt. vet. litteraturvetenskap
litt.hist. litteraturhistoria
lm lumen
lx lux
lågty. lågtysk(a)
m meter; moderata samlingspartiet
m. med
m.a.o. med andra ord
m.fl. med flera
m.m. med mera
m2 kvadratmeter
m3 kubikmeter
mag. magister
mag. magister
mat. matematik, matematisk term
matlagn. matlagning
max. maximum
Mb megabyte
mbar millibar
mc motorcykel
med. medicin, medicinsk term
med. medicine
metallurg. metallurgi
meteorol. meteorologi
mg milligram
MHz megahertz
mil. militärväsen, militär term
mil.hist. militärhistoria
milj. miljon(er)
mill. million(er)
min minut(er)
min. minimum
mineral. mineralogi
missuppfattn. missuppfattning
MJ megajoule
Mkr. miljon(er) kronor
ml milliliter
mm millimeter
mm2 kvadratmillimeter
mm3 kubikmillimeter
mom. moment
mots. motsats
motsv. motsvarighet, motsvarane
mp miljöpartiet de gröna
mus. musik, musikterm
MW megawatt
MWh megawattimme, -timmar
mytol. mytologi
mån. månad
möjl. möjligen
möjl. möjligen
N newton; norr, nord
n.b. nedre botten; nota bene
nederl. nederländsk(a)
nedsätt nedsättande
neutr. neutrum
ngn någon
ngns någons
ngra några
ngt något
ngts någots
NN person (i språkprov)
NO nordost; näringsfrihetsombudsman
no. norsk(a)
nord. nordisk
nr nummer
numism. numismatik
nuv. nuvarande
NV nordväst
näml. nämligen
näml. nämligen
nordöst
O ost, öster
o. och
o.d.; o.dyl. och dylikt
O.s.a., O.S.A. Om svar anhålles
obs., obs! observera
oböjl. oböjlig, oböjligt
odont. odontologie
omkr. omkring
omskr. omskrivning
ON person (i språkprov); jfr NN
op. opus
opers. opersonlig
ordf. ordförande
osv., o.s.v. och så vidare
ovanl. ovanlig
p.g.a. på grund av
Pa pascal
part. particip
pass. passiv
pedag. pedagogik
perf. perfekt
perf.part. perfekt particip
pers. person
pg postgiro
pl.; plur. pluralis
PO pressombudsman
poet poetiskt
pol. politik; politices
port., portug. portugisiskt(a)
post. postväsen
pred. predikativ
prep. preposition
pres. presens
pret. preteritum
prof. professor
pron. pronomen
provins. provinsiellt, provinsiellt ord
prtl partikel
psykol. psykologi, psykologisk term
R.I.P. requiescat in pace
ref. referens
refl. reflexivt
reklamspr. reklamspråk
relig. religion
resp. respektive
resp. respektive
rum. rumänsk
ry. rysk(a)
räkn. räkneord
s sekund(er); socialdemokraterna
S söder, syd
s. sida(n), sidor
s.k. så kallad
s:a, sa summa
S:t Sankt
S:ta Sankta
sammans. sammansättningar
scen. scenkonst
sek. sekund(er)
sekr. sekreterare
sg. singularis
sign. signatur; signum
sing. singularis
sjö. sjöfart, sjöterm
skeppsbygg. skeppsbyggnad
skogsbr. skogsbruk
skriftspr. skriftspråk
skämts skämtsamt
sms. sammansättning
SO sydost
sociol. sociologi
spa. spansk(a)
spec. speciellt
spr. språk
språkl. språklig
språkvet. språkvetenskaplig term
sr senior
ss. såsom
st. styck
statist. statistik
statsrätt. statsrättslig
stilist. stilistik
stud. studerande
subst. substantiv
superl. superlativ
SV sydväst
sv. svensk(a)
syn. synonym
sälls sällsynt
särsk särskilt
sydöst
t ton
t. till
t.ex. till exempel
t.h. till höger
t.o.m. till och med
t.v. tills vidare; till vänster
tab. tabell
talspr talspråk
teater. teaterkonst
tekn. teknik, term i tekniken
teknl. teknologie
tel. telefon
temp. temperatur
teol. teologi, teologisk term
teol. teologie
tf. tillförordnad
tfn telefon
tim. timme, timmar
tjf. tjänsteförrättare
tjl. tjänstledig
tkr. tusen(tal) kronor
tr. trappa
trol. troligen
trpt transport
tryck.tekn. tryckeri teknik
trädg. trädgårdsskötsel
Twh terawattimme, -timmar
ty tysk(a)
u.p.a. utan personligt ansvar
ung. ungefär
urspr. ursprungligen
utg. utgiven, utgivare
utstr. utsträckning
uttr. uttryck, uttryck(et)
v vänsterpartiet
V volt; väst(er)
W watt
v. vecka; vice
v.g.v. var god vänd
vanl. vanligen, vanlig(t)
vard. vardagligt ord
VD verkställande direktör
vet. vetenskap
vetenskapl. vetenskaplig
veter. veterinärväsen
vulg vulgärt
zool. zoologi, zoologisk term
Å ångström
åk årskurs
åld. ålderdomligt ord
åtm. åtminstone
äv. även
Ö öst(er)
ö.g. över gården
ö.h. över havet
överf. överfört
övers. översättare, översättning
μ (my) mikrometer
Ω (omega) ohm

,

Abrevierile din Iso suomen kielioppi

http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php?s=lyhenteet

Lyhenteet ja erikoismerkit

[Nu apar pe BlogulBlog]

.

Esimerkkien lähdelyhenteet

a korpusmuotoinen asiatekstiaineisto
hkv ns. HKV-korpus, ks. Lähteet
k korpusmuotoinen kaunokirjallisuusaineisto
l korpusmuotoinen lehtiaineisto
la Lauseopin arkiston korpus
ou Oulun korpus
p HY:n suomen kielen laitoksen keskusteluarkisto ja Helsingin puhekielen haastatteluaineisto
skt Kotuksessa oleva Parole-korpus (ent. Suomen kielen tekstipankki)
sl Kielitoimiston sanalippukorpus
tv korpusmuotoinen televisiopuheaineisto
yo HY:n suomen kielen laitoksen ylioppilasainekorpus

.

A muu asiateksti
E poiminta Internetistä eli WWW-sivulta, sähköpostista ym.
K muu kaunokirjallisuus
L muu lehtiteksti
P muu puhekieli
R radiopuhe
TV muu televisiopuhe

.

NS Nykysuomen sanakirja, ks. Lähteet
PS Suomen kielen perussanakirja, ks. Lähteet
SMS Suomen murteiden sanakirja, ks. Lähteet
MA Muoto-opin arkisto

.

Lähinnä asetelmissa käytetyt kieliopilliset lyhenteet

A adjektiivi
ABE abessiivi
ABL ablatiivi
ADE adessiivi
ADVLI adverbiaali
AdvP adverbilauseke
AKK akkusatiivi
ALL allatiivi
AP adjektiivilauseke
ELA elatiivi
ESS essiivi
GEN genetiivi
ILL illatiivi
INE inessiivi
InfP infinitiivilauseke
INS instruktiivi
KOM komitatiivi
M, mon. monikko
N nomini, substantiivi
NOM nominatiivi
NP substantiivilauseke
O, OBJ objekti
PASS passiivi
PAR partitiivi
PartisP partisiippilauseke
POS possessiivisuffiksi
PP adpositiolauseke eli post- ja prepositiolauseke
PREDVI predikatiivi
PRT partikkeli
S, SUBJ subjekti
TRA translatiivi
V verbi
Y, yks. yksikkö

.

Litterointimerkit

kauheaa painollinen tavu
(.) tauko
(1.2) tauon kesto, sekuntia
nii: äänteen venytys
↑joo sana lausuttu ympäristöä korkeammalta
↓nii sana lausuttu ympäristöä matalammalta
↑tänään↑ koko ilmaus lausuttu ympäristöä korkeammalta
joo. lausuman lopussa laskeva sävelkulku
joo, lausuman lopussa tasainen sävelkulku
joo? lausuman lopussa nouseva sävelkulku
on [ollut
[alka-
päällekkäispuhunta
[kommentti] esimerkin kommentti, toiminnan kuvaus tai lukuohje
.niin, hjoo sisäänhengittäen lausuttu sana
£kyllä£ hymyillen esitetty puhe
– – sanoja poistettu välistä
>kaikki< nopeutettu jakso
<kaikki> hidastettu jakso
se on< rakenne keskeytyy
# narina
mm+m kaksihuippuisesti äännetty partikkeli
= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa saumatta
@ahaa@ äänen laadun muuntelu
kaik- sana katkeaa

.

Foneettiset merkit

ç soinniton palataalinen frikatiivi
x soinniton velaarinen frikatiivi
ɱ labiodentaalinen nasaali
ŋ äng-äänne eli velaarinen nasaali
ʊ suppeaa väljempi u-äänne
w labiovelaarinen puolivokaali
ɾ yksitäryinen r-äänne, nk. napausäänne
ʃ ”suhu-s”, š
ʒ ”suhu-z”, ž
ń, l´ liudentunut äänne
à, k̀ puolipitkä äänne
ejv vajaalyhyt äänne
k̆k vajaalyhyt geminaatta
ʙ, ɢ mediaklusiili, puolisoinnillinen klusiili
ã nasaalivokaali
ɛ, ɔ puoliväljä vokaali
x jäännöslopuke (rajageminaatiossa)
ʔ glottaaliklusiili
glottaalinen puristuma
Ì legatoääntämys
[heŋki] foneettinen kielenaines
/henki/ foneeminen kielenaines
ˈ pääpaino
ˌ sivupaino

.

C konsonantti
V vokaali
A väljä vokaali, a tai ä
U suppea pyöreä vokaali, u tai y
O puoliväljä pyöreä vokaali, o tai ö

.

Muut merkit

? epätodennäköinen ilmaus
* epäkieliopillinen ilmaus
eri asia, eri merkitys
lähes sama merkitys
poisjättö, ellipsi
0 nollapersoona
kappalejako
– – sanoja poistettu välistä
←, → sananmuodostuksen tai muuttumisen suunta
<, > johtamisen tai muuttumisen suunta
. tavunraja
morfeemiraja
+ yhdysosien raja
= kaksihahmotteinen raja vartalon lopun ja tunnuksen välillä

.

=                      Yhtäläisyysmerkki hakusanan jäljessä viittaa samamerkityksiseen ja käytöltään rinnakkaiseen sanaan, jonka yhteydessä on yleensä annettu merkityksen selite tai esimerkkejä: asvaltoida = asfaltoida. asfaltoida (rinn. asvaltoida) päällystää asfaltilla.

<                      Kulmaa käytetään eräissä tapauksissa osoittamaan, mistä sanasta hakusana ajatellaan johdetun. Tällainen merkintä saattaa korvata merkityksen selitteen. ahtaaja (< ahdata) ahtaustyöntekijä; ahtausliikkeen harjoittaja. ajella < ajaa. Ajella autolla, hevosella. Ajella hiljakseen sivuteitä. Ajella partansa.

Merkintä yhdyssanan jäljessä tarkoittaa, että yhdyssana voidaan kirjoittaa myös erilleen (sanaliitoksi):aikainen – – Lapsuuden-, sodanaikainen myös. aloitteenteko myös.

Merkintä sanaliiton jäljessä tarkoittaa, että sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen (yhdyssanaksi):helma – – Paidan, hameen helma myös.

( )                     Kaarisulkeet osoittavat esimerkistössä, että tietty osa ilmauksesta voi jäädä pois: ahdistunut – – Ahdistunut mieli(ala). Kaarisulkeissa voi olla myös vaihtoehtoinen ilmaus: itse – – Itse (t. oma) tekemäni pöytä.

[]                      Hakasulkeet erottavat esimerkin sisään sijoitetun selitteen tai muun esimerkkiin kuulumattoman osan:aie – – Olla aikeissa [= aikoa] tehdä jtak.

– –                     Kahta peräkkäistä viivaa käytetään esimerkistössä poiston merkkinä: aina – – Aina sen mukaan kuin – -. Aina silloin, kun – -.

/                       Vinoviiva osoittaa runositaatissa säkeiden rajaa: kaunoinen runok. kaunis, ihana. Sä kasvoit, neito kaunoinen, / isäsi majassa.Taivutustiedon yhteydessä vinoviiva erottaa päätteen: analyysi (taivutus: analyysi/ä t. -a, -ssä t. -ssa jne.)

|                       Pystyviiva erottaa esimerkistössä useammasta kuin yhdestä virkkeestä koostuvan esimerkin omaksi kokonaisuudekseen.

*                      Taivutusnumeron jälkeinen tähti osoittaa, että sana on astevaihtelun alainen (ks. kohtaa Astevaihtelutaulukko).

.

Yleismerkit

Voit käyttää hauissa myös seuraavia yleismerkkejä:

?   = mikä tahansa merkki,
*   = mikä tahansa merkki, merkkijono tai ei yhtään merkkiä,
[]   = merkki, joka on jokin sulkeissa luetelluista,
[!]   = merkki, joka ei ole yksikään sulkeissa huutomerkin jälkeen luetelluista,
@   = edellä oleva merkki esiintyy vähintään kerran,
+   = edellä oleva merkki voi jäädä pois tai esiintyä vähintään kerran.

Esimerkiksi merkkijonolla [0-9]@-lu[vk]*[!t] löydät kaikki numerolla alkavat merkkijonot, jotka jatkuvat yhdysmerkillä ja luv- tai luk -alkuisella merkkijonolla eivätkä päätyt-kirjaimeen (esimerkiksi 2000-luvulla ja 70-luku).

.
Introdus / lisätty 18.2.2020

Actualizat / päivitetty 27.2.2020

Actualizat / päivitetty 4.3.2021

Actualizat / päivitetty 18.5.2021

Actualizat / päivitetty 22.7.2021

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: